menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Relacja z Targ�w Pozna�skich i inne nowo�ci

  Relacja z Targ�w Pozna�skich i inne nowo�ci

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  W INTERNETOWEJ TELEWIZJI TAAAKA RYBA przybywa nowo�ci filmowych. Ju� dzi� mo�na ogl�da� na kanale og�lnodost�pnym - NOWINKI W�DKARSKIE szerok� trzycz�ciow� relacj� z Targ�w Pozna�skich. Ju� za moment


 • 80-lecie Ko�a Chodak�w

  80-lecie Ko�a Chodak�w

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Wielu go�ci zgromadzi�a sobotnia uroczysto�� zwi�zana z obchodami 80-lecia istnienia chodakowskiego Ko�a PZW, kt�ra odby�a si� w siedzibie Miejskiego O�rodka Kultury przy ul. Chopina. Na spotkaniu nie


 • Op�aty za w�dkowanie w okr�gu skierniewickim na rok 2008

  Op�aty za w�dkowanie w okr�gu skierniewickim na rok 2008

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Ju� wiadomo jakie czekaj� nas op�aty w skr�gu skierniewickim w 2008 r. Ot� sk�adka cz�onkowska wzros�a tylko o 1 z�, kt�r� Zarz�d G��wny przeznacza na realizacj� programu edukacji ekologicznej w �


 • Konkurs wedkuje .pl na najlepszy opis �owiska

  Konkurs wedkuje .pl na najlepszy opis �owiska

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Spo�eczno�ciowy Portal W�dkarski wedkuje.pl og�asza konkurs dla swoich u�ytkownik�w na najlepszy opis �owiska. Do wygrania 3 specjalne zaproszenia na Targi PO�OWY I �OWY, kt�re odbywaj� si� w Zabrzu w


 • TO KONIECZNIE TRZEBA ZOBACZY� – HITY Z TARG�W NA RYBY

  TO KONIECZNIE TRZEBA ZOBACZY� – HITY Z TARG�W NA RYBY

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  W dniach 8 – 10 lutego 2008 roku na terenie Mi�dzynarodowych Targ�w Pozna�skich odby�y si� VIII Targi Sprz�tu W�dkarskiego “Na ryby”. W imprezie tej uczestniczy�a ekipa Internetowej


 • VII Mi�dzynarodowe Targi PO�OWY I �OWY 2008

  VII Mi�dzynarodowe Targi PO�OWY I �OWY 2008

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  VII Mi�dzynarodowe Targi W�dkarstwa, My�listwa, Militari�w i Survivalu, Po�owy i �owy 2008 oraz IV Og�lnopolski Festiwal Karpiowy KARP FESTIWAL 2008. Impreza targowa odb�dzie si� w nowym obiekcie targ


 • Firma Expert na targach w�dkarskich w Poznaniu

  Firma Expert na targach w�dkarskich w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Firma Expert zaprezentowa�a ciekawe stoisko na pozna�skich targach 'Na ryby'


 • Firma Saenger w Poznaniu

  Firma Saenger w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Firma Saenger zaprasza do odwiedzania swojego stoiska na tegorocznych targach w Poznaniu. Proponujemy Pa�stwu bogat� ofert� sprz�tu w�dkarskiego. U nas ka�dy znajdzie co� dla siebie.


 • Firma Jaxon na targach w Poznaniu

  Firma Jaxon na targach w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Jaxon - Firma Jaxon uznany producent sprz�tu w�dkarskiego przedstawi�a ciekawe stoisko z bogat� ofert� sprz�tu – w�dzisk, ko�owrotk�w, przyn�t, plecionek i akcesori�w w�dkarskich. Firma zaprezen


 • Robinson na targach w�dkarskich w Poznaniu

  Robinson na targach w�dkarskich w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Firma Robinson zaprasza wszystkich w�dkarzy do odwiedzania swojego stoiska, na kt�rym bedziecie mogli Pa�stwo zapozna� si� z wprowadzon� na rynek ofert�, kt�ra zawiera wiele nowo�ci, wiele ciekawostek


 • TAAAKA RYBA na www.wedkuje.pl

  TAAAKA RYBA na www.wedkuje.pl

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Targi w Poznaniu zgromadzi�y wiele czo�owych firm z bran�y w�dkarskiej. W�r�d nich mo�na znale�� r�wnie� nasz program TAAAKA RYBA b�d�cy telewizyjn� audycj� o wieloletniej tradycji. Odbiorcami program


 • Jenzi go�ci w Poznaniu

  Jenzi go�ci w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Na tegorocznych targach w Poznaniu firma Jenzi zaprezentowa�a na swoim stoisku szeroki asortyment sprz�tu w�dkarskiego, do niemal wszystkich metod po�ow�w. W ofercie zar�wno pocz�tkuj�cy jak i profesj


 • Firma Shark zaprezentowa�a si� w Poznaniu

  Firma Shark zaprezentowa�a si� w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Na targach „Na Ryby” prducent sp�awik�w – firma Shark zaprezentowa�a klientom swoj� najnowsz� kolekcj� . Pi�tnastoletnie do�wiadczenie w produkcji sp�awik�w owocuje dzi� perfekcyjn�


 • Nowe przyn�ty gumowe Goodmen

  Nowe przyn�ty gumowe Goodmen

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Firma Goodmen na tegorocznych targach w Poznaniu zaproponowa�a w�dkarzom nowe modele kolorowych przyn�t gumowych. Na szczeg�ln� uwag� zas�uguj� produkty ameryka�skiej firmy „Lunker City”.


 • W�dkarskie targi w Poznaniu 2008-Carpmaniac

  W�dkarskie targi w Poznaniu 2008-Carpmaniac

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Carpmaniac zaprasza serdecznie wszystkich mi�o�nik�w w�dkarstwa do odwiedzania swojego stoiska nr 48 na tegorocznych targach w Poznaniu. Proponujemy Pa�stwu bogat� ofert�.Zapraszamy !!!!!!


 • Firma Stil na Targach w Poznaniu

  Firma Stil na Targach w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Na tegorocznych Og�lnopolskich Targach Pozna�skich mo�na znale�� firm� Stil. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (nr.54), na kt�rym ka�dy zainteresowany dowie si� wszystkiego na temat


 • Goodmen importer przyn�t z USA na targach

  Goodmen importer przyn�t z USA na targach

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Firma Goodmen - znany importer przyn�t z USA zaprezentowa�a na swoim stoisku targowym wiele atrakcyjnych przyn�t na ryby drapie�ne. Od wobler�w imituj�cych owady poprzez twistery i rippery w ciekawych


 • Bass-sklep na targach w Poznaniu.

  Bass-sklep na targach w Poznaniu.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Firma Bass - prowadz�ca znany sklep w Warszawie zaprezentowa�a na targach Na ryby swoje stoisko. test


 • TiM na targach w Poznaniu

  TiM na targach w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  W dniach 8-10.02.2008 firma TiM go�ci na Og�lnopolskich Tragach W�dkarskich w Poznaniu. Na stoisku firmowym nr. 46 mo�na zobaczy� szerok� ofert� sp�awik�w z balsy. Na sezon w�dkarski 2008 proponujemy


 • Zebranie sprawozdawcze z dzia�alno�ci ko�a Sochaczew

  Zebranie sprawozdawcze z dzia�alno�ci ko�a Sochaczew

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zebranie Sprawozdawcze z dzia�alno�ci Ko�a Sochaczew - Miasto za 2008 rok. Zebranie odb�dzie sie 10 lutego w Domu Rzemios�a przy ulicy �eromskiego o godz 8.30 w pierwszym terminie i o godz 9.00 w dr


 • Sk�adki i op�aty PZW w 2008 r.

  Sk�adki i op�aty PZW w 2008 r.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Sk�adki i op�aty PZW Ko�a Sochaczew-Miasto w okr�gu skierniewickim w 2008 r. Przypominamy wszystkim w�dkarzom, �e op�at� mog� ui�ci� zgodnie z regulaminem do ko�ca kwietnia pod warunkiem, �e nie


 • Zawody podlodowe o tytu� mistrza Ko�a Sochaczew 2008.

  Zawody podlodowe o tytu� mistrza Ko�a Sochaczew 2008.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Tak d�ugo oczekiwane zawody podlodowe o tytu� mistrza Ko�a Sochaczew stoj� pod znakem zapytania, a dlaczego wszyscy wiemy - pogoda jak zwykle p�ata figle, przecie� w ubieg�ym roku zawody si� nie odby�


 • Zan�ta i przyn�ta na suma

  Zan�ta i przyn�ta na suma

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Zan�ta i przyn�ta na suma, wobler na suma - metoda na ... Sum – drapie�na i najwi�ksza ryba s�odkowodna Europy, osi�gaj�ca d�ugo�� ponad 2 m i wag� ponad 100 kg, cho� zdarzaj� si� tak�e okazy m


 • Targi sprz�tu w�dkarskiego NA RYBY 8-10.02.2008

  Targi sprz�tu w�dkarskiego NA RYBY 8-10.02.2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W drugi weekend lutego w Poznaniu zago�ci�y najwi�ksze s�awy polskiego i �wiatowego w�dkarstwa. Mi�dzy 8 a 10 lutego na terenie Mi�dzynarodowych Targ�w Pozna�skich odby�y si� VIII Targi Sprz�tu W�dkar


 • Akcja Ratuj Szczupaka

  Akcja Ratuj Szczupaka

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Akcja Ratuj Szczupaka http://www.szczupak.org/ w lutym b�dzie obchodzi� rocznic� swego istnienia. Nasza witryna z ka�dym dniem poszerza grono odbiorc�w, nawi�zujemy nowe kontakty, a co najwa�niejsze s


 • Gdy zarwie si� l�d

  Gdy zarwie si� l�d

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wszyscy oczekujemy na nadej�cie pierwszego lodu. Du�a amplituda temperatur na terytorium naszego kraju spowodowa�a, �e niekt�re zbiorniki ju� zamarzaj�, za to na innych na l�d jeszcze troch� czasu poc


 • Ostatnie zawody w�dkarskie w 2007.

  Ostatnie zawody w�dkarskie w 2007.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Ostatnie zawody w tym roku zorganizowane przez Ko�o Sochaczew-Miasto z okazji Walk Nad Bzur� przynios�o nieoczekiwane rezultaty. Impreza wypad�a wspaniale, pogoda jak na zam�wienie, s�oneczko �wiec


 • Zawody o Puchar Prezesa Okr�gu Skierniewice

  Zawody o Puchar Prezesa Okr�gu Skierniewice

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zarz�d Okr�gu PZW informuje, �e zgodnie z terminarzem imprez sportowych Okr�gu na 2007r zawody sp�awikowe og�lnookr�gowe oPUCHAR PREZESA OKR�GU W Skierniewicach kol.mgr.Jerzego Kickiegoodb�d� si� na z


 • Zarybianie

  Zarybianie

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  POLSKI ZWI�ZEK W�DKARSKIZARZ�D KO�A / WSZYSTKIELDz.46/47 w my�l ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r.Dz.U.nr. 115 poz. 1229,nr, 154poz.1803, Oraz z 2002 r nr. 113 poz 984, dzier�awca wody (p�yn�ce


 • Niska frekwencja gruntowc�w

  Niska frekwencja gruntowc�w

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dwudziestego sz�stego sierpnia odby�y si� zawody gruntowe ko�a w�dkarskiego Sochaczew-Miasto w Mistrzewicach obok �wirowni. W zawodach wzi�o udzia� sze�ciu zawodnik�w.By� mo�e frekwencja by�a tak ma


 • Towarzyskie Zawody Gruntowe - informacja

  Towarzyskie Zawody Gruntowe - informacja

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  TOWARZYSKIE ZAWODY GRUNTOWENaj�wie�sz� wiadomo�� otrzyma�em w dniu dzisiejszym, zawody odb�d� si� tak jak by�o ustalone na rzece Bzurze w dniu 26-08-2007r tylko s� zmiany odno�nie miejsca, zmieniono m


 • Mandaty za wykroczenia

  Mandaty za wykroczenia

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Mandaty za wykroczeniaWysoko�� grzywien nak�adanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykrocze� zgodnie z Rozporz�dzeniem Prezesa Rady Ministr�w z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysoko�


 • Grand Prix

  Grand Prix

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  POLSKI ZWIAZEK WEDKARSKIZARZAD OKREGU SKIERNIEWICE96-100 SKIERNIEWICE, UL. BRZOZOWA 4TEL. (0-46) 83301 05 Faks ( 046)834-90-48telef. kom. 606776731


 • Mistrz spinningu-Sochaczew 22.07.07.

  Mistrz spinningu-Sochaczew 22.07.07.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 22-07-2007r odby�y si� kolejne zawody o tytu� Mistrza Spinningu organizowane przez Zarz�d PZW ko�a Sochaczew-Miasto. Impreza odby�a si� na rzece Bzura w okolicach k�adki w Boryszewie. W zawodac


 • Strona internetowa PZW - ko�o Sochaczew

  Strona internetowa PZW - ko�o Sochaczew

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Zapraszamy serdecznie na nowo powsta�� stron� internetow� sochaczewskiego ko�a Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego - www.pzw.esochaczew.pl Na naszej stronie znajd� pa�stwo wszelkie informacje na temat dzi


 • Zawody z okazji Dni Sochaczewa i o Puchar Burmistrza

  Zawody z okazji Dni Sochaczewa i o Puchar Burmistrza

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zawody sp�awikowe z okazji dni Sochaczewa i puchar Burmistrza, kt�re odby�y si� jak zwykle na zbiorniku „Zalew Boryszew” wyj�tkowo w sobot� 9 czerwca, a to dlatego i� zawody o mistrzostwo


 • Zawody z okazji Dnia Dziecka-Boryszew 2007

  Zawody z okazji Dnia Dziecka-Boryszew 2007

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Kolejne zawody na zbiorniku „Zalew Boryszew” odby�y si� z okazji Dnia Dziecka w dniu3-go czerwca 2007r., Chocia� Ko�o organizowa�o z tego tytu�u zawody po raz pierwszy, zawody odby�y si� w


 • Mistrzostwo Ko�a Sochaczew-Miasto-2007

  Mistrzostwo Ko�a Sochaczew-Miasto-2007

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W zawodach o mistrzostwo Ko�a Sochaczew-Miasto w dniu 20-go maja 2007r. kt�re rozegrane zosta�y na zbiorniku „Zalew Boryszew”wzi�o udzia� 8 zawodnik�w. Mistrzem Ko�a Sochaczew-Miasto w ro


 • Pierwsze zawody w�dkarskie w 2007 r.

  Pierwsze zawody w�dkarskie w 2007 r.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  ZAWODY PODLODOWENie odby�y si� ze wzgl�du na brak odpowiedniej grubo�ci tafli lodowej ZAWODY Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3-GO MAJAW dniu 3-go Maja z okazji Konstytucji 3-go Maja odby�y si� pierwsze sp�awikow


 • Czym skorupka za m�odu ... czyli na karpie z juniorami.

  Czym skorupka za m�odu ... czyli na karpie z juniorami.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Mam ponad 40 lat na karku, a do dzisiaj pami�tam jak b�d�c u babci na wsi chodzi�em z wujkiem na ryby. Mia�em jakie� 10 lat. Wstawali�my skoro �wit i szli�my siedem kilometr�w nad jezioro. W�dkowa�emreplywr��