menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Wiosenne hity filmowe

  Wiosenne hity filmowe

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  KWIETNIOWE FILMOWE HITY!W�r�d wiosennych nowo�ci filmowych w propozycji Internetowej Telewizji TAAAKA RYBA znajduje si� atrakcyjna wyprawa na polsk� Oraw� i gruntowy po��w wypasionych p�oci. Meandruj�


 • Morskie Mistrzostwa Okr�gu PZW Pozna�-W�adys�aw�w 2008.

  Morskie Mistrzostwa Okr�gu PZW Pozna�-W�adys�aw�w 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Pragn� poinformowa� koleg�w, �e w dniach 5-6 kwietnia we W�adys�awowie odby�y si� Morskie Mistrzostwa Okr�gu PZW Pozna�. Cho� w Wielkopolsce w tych dniach pogoda nie nale�a�a do najlepszych to W�adys�


 • Sum z Ebro

  Sum z Ebro

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Jeszcze nieca�y tydzie� i wyruszam na sumy. Zapytacie gdzie? Oczywi�cie nad Ebro do hiszpa�skiej Mequinenzy le��cej w pobli�u miasta Lleida, kt�re le�y na trasie pomi�dzy Barcelon�, a Saragoss�. Rzek


 • Nakr�� film dla TAAAKIEJ RYBY

  Nakr�� film dla TAAAKIEJ RYBY

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Wchodz�c w kolejny miesi�c funkcjonowania Internetowej Telewizji TAAAKA RYBA powinni�my z kalendarzowego obowi�zku rozpocz�� od prima aprilisowego wpuszczania w maliny. A to dosz�y do nas s�uchy o w�g


 • Konkurs na najciekawsz� galeri� w�dkarsk� rozstrzygni�ty!

  Konkurs na najciekawsz� galeri� w�dkarsk� rozstrzygni�ty!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Monika Urba�ska zosta�a zwyci�czyni� organizowanego przez portal wedkuje.pl, wsp�lnie z firm� Ark Charter z Ko�obrzegu, konkursu na najciekawsz� galeri� w�dkarsk�. Zmagania trwa�y ca�y marzec, a o ws


 • Puchar Warty-30.03.08.

  Puchar Warty-30.03.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Sezon sportowy 2008 spinningi�ci mog� uzna� za otwarty.Dnia 30.03.2008 ko�o Cz�stochowy odby�y si� og�lnopolskie zawody Puchar Warty.By�a to ju� 12 edycja tych zawod�w.Zawody zosta�y rozegrane na g�rs


 • Catch and Release / Z��w , Zr�b fotk� i Wypu��

  Catch and Release / Z��w , Zr�b fotk� i Wypu��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam koleg�w po kiju i pytam co koledzy s�dzicie na temat zasady z�apa� ryb�, zrobi� zdj�cie i wypu�ci� ja do wody. Ciekawe ilu jest zwolennik�w tej zasady, ilu innej. Ja sam jestem tego zdania �e od


 • Na ryby do Szwecji

  Na ryby do Szwecji

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Rejony S�upska, L�borka, Gda�ska i Koszalina, a w wakacje Szwecja – to moje ulubione miejsca do w�dkowania. Pomorze i rzeki S�upia i �upawa, to idealne miejsca do �owienia pstr�g�w i lipieni, c


 • Nowe kana�y tematyczne w telewizji „Taaaaka ryba”

  Nowe kana�y tematyczne w telewizji „Taaaaka ryba”

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Oferta filmowa w Internetowej Telewizji 'TAAAKA RYBA' staje si� coraz bogatsza, dzi�ki czemu jest kierowana do szerokiego spektrum telewidz�w i w�dkarzy. Wychodz�c na przeciw przesy�anym do nas postul


 • Dobra ksi��ka dla w�dkarza

  Dobra ksi��ka dla w�dkarza

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  W nawi�zaniu do pytania Internaut�w zainteresowanych moimi ewentualnymi wydawnictwami ksi��kowymi lub periodykami dotycz�cymi w�dkarstwa, to szczerze przyznam, �e nie mam na swoim koncie takich publi


 • Sp�awiki TiM -rodzinna tradycja

  Sp�awiki TiM -rodzinna tradycja

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Sp�awiki TiM O pocz�tkach firmy TiM, rodzinnej pasji, szczeg�ach produkcji sp�awik�w i nowo�ciach w ofercie z Maciejem Skrzetuskim w�a�cicielem firmy TiM, rozmawia Martyna Mikulska.- Na pocz�tek trad


 • Wielkopolska Liga Spininngowa

  Wielkopolska Liga Spininngowa

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zapraszamy wszystkich ch�tnych do udzia�u w zawodach spinningowychorganizowanych przez kluby z wielkopolski. W zawodach mo�na startowa� indywidualnie i dru�ynowo.Terminy zawod�w 01.05.2008 -Odra-Chobi


 • Terminy zawod�w Ko�a PZW Kara� z Poznania

  Terminy zawod�w Ko�a PZW Kara� z Poznania

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Witam serdecznie Jako d�ugoletni skarbnik ko�a Kara� nr 62 zapraszam serdecznie sympatyk�w naszego ko�a do licznego udzia�u w naszych imprezach w�dkarskich. Zapewniamy urozmaicone upominki, przyjemn�


 • Lutowy pstr�g potokowy

  Lutowy pstr�g potokowy

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Na pocz�tku lutego wybra�em sie z Romkiem Pietrzakiem i Markiem Szyma�skim na nasz� skromn� w pstr�gi rzeczk�. Mi jak zwykle na pocz�tek przypad�o ustawianie wobk�w, pocz�stowa�em Marka pi�tk� sandacz


 • Podzia� troficzny jezior

  Podzia� troficzny jezior

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Poniewa� woda jest najpopularniejszym rozpuszczalnikiem zwi�zk�w chemicznych, to stanowi idealne �rodowisko wi�kszo�ci reakcji i proces�w chemicznych, fizycznych i biologicznych.Jeziora s� bardzo zr�


 • Barwa ryb - czy s� niebieskie ryby?

  Barwa ryb - czy s� niebieskie ryby?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Ubarwienie jest wsp�lnie z kszta�tem najbardziej rzucaj�c� si� zewn�trzn� cech� ryby. Najcz�ciej pozwala odr�ni� poszczeg�lne gatunki mi�dzy sob�, a tak�e zawiera w pewien spos�b morfologi� i map� �


 • Typy jezior - charakterystyka

  Typy jezior - charakterystyka

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Na obszarze Polski mo�emy wyr�ni� zasadniczo wystepowanie pi�� typ�w jezior, s� to jeziora sielawowe, leszczowe, sandaczowe, linowo-szczypakowe oraz karasiowe.JEZIORA SIELAWOWE- do grupy tej zaliczan


 • Woblery Bonito - droga do sukcesu

  Woblery Bonito - droga do sukcesu

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  O m�odzie�czej pasji, trudnych pocz�tkach, stereotypach zwi�zanych z w�dkarstwem i drodze do sukcesu z Jackiem Wargockim w�a�cicielem firmy „Bonito”, znanym na rynku producentem wobler�w,


 • Mistrzostwa �wiata 2011 w Polsce

  Mistrzostwa �wiata 2011 w Polsce

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Czy istnieje prawdopodobie�stwo zorganizowania w 2011r Mistrzostw �wiata w w�dkarstwie sp�awikowym w Polsce? Ot� TAK - postaram si� o przybli�enie tego tematu kolegom na tyle ile posiadam wiedz� w ty


 • Nowo�ci Dragon 2008

  Nowo�ci Dragon 2008

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Firma Dragon przyzwyczai�a ju� w�dkarzy do wzbogacania swojej corocznej oferty o bardzo du�� ilo�� najwy�szej jako�ci produkt�w. Tak jest r�wnie� w sezonie 2008. Do ciesz�cych si� ogromnym uznaniem w


 • Aktualno�ci w Internetowej Telewizji TAAAKA RYBA

  Aktualno�ci w Internetowej Telewizji TAAAKA RYBA

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Drodzy Telewidzowie i Sympatycy TAAAKIEJ RYBY!Zgodnie z obietnicamii i z powiewem nadchodz�cej wiosny, z du�ym przy�pieszeniem i z podwojon� energi� pracujemy intensywnie nad wzbogaceniem dotychczaso


 • Pierwsze zawody - rozpoznawcze

  Pierwsze zawody - rozpoznawcze

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zgodnie z terminarzem zawod�w naszego ko�a informuj� koleg�w �e w dniu 30,03,2008r. rozegrane zostan� zawody towarzyskie w dyscyplinie sp�awik na tzw. Przekopie w Krajkowie. Zbi�rka uczestnik�w na �ow


 • Targi „PO�OWY I �OWY 2008” za nami

  Targi „PO�OWY I �OWY 2008” za nami

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Za nami trzy dni VII Mi�dzynarodowych Targ�w W�dkarstwa, My�listwa, Militari�w i Survivalu, „PO�OWY I �OWY 2008” oraz IV Og�lnopolskiego Festiwalu Karpiowego „KARP FESTIWAL 2008̶


 • Konkurs na najciekawsz� galeri� w�dkarsk� na wedkuje.pl!

  Konkurs na najciekawsz� galeri� w�dkarsk� na wedkuje.pl!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Portal wedkuje.pl og�asza konkurs na najciekawsz� galeri� w�dkarsk� swoich u�ytkownik�w. Do wygrania wyprawa dla dw�ch os�b na po��w dorsza ufundowana przez sponsora konkursu firm� Ark Charter z Ko�ob


 • Przeka� 1% podatku na niepe�nosprawnych w�dkarzy!

  Przeka� 1% podatku na niepe�nosprawnych w�dkarzy!

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki "SART" jest organizacj� po�ytku publicznego. SART jest pierwsz� organizacj� w Polsce, kt�ra zaj�a si� spraw� aktywizacji i rozwoju w�dkarstwa sportow


 • Terminarz zawod�w Ko�a Mosina

  Terminarz zawod�w Ko�a Mosina

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  1 - Zawody towarz ------- Przekop Krajkowo ---30,03,20082 - Otwarcie sezon ------- Przekop Krajkowo ---13,04,20083 - Puchar Wiosny -------- Rz Warta-Sowiniec---04,05,2008 4 - Puchar Bur Mosiny---- Kan


 • Relacja z Targ�w Pozna�skich i inne nowo�ci

  Relacja z Targ�w Pozna�skich i inne nowo�ci

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  W INTERNETOWEJ TELEWIZJI TAAAKA RYBA przybywa nowo�ci filmowych. Ju� dzi� mo�na ogl�da� na kanale og�lnodost�pnym - NOWINKI W�DKARSKIE szerok� trzycz�ciow� relacj� z Targ�w Pozna�skich. Ju� za moment


 • 80-lecie Ko�a Chodak�w

  80-lecie Ko�a Chodak�w

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Wielu go�ci zgromadzi�a sobotnia uroczysto�� zwi�zana z obchodami 80-lecia istnienia chodakowskiego Ko�a PZW, kt�ra odby�a si� w siedzibie Miejskiego O�rodka Kultury przy ul. Chopina. Na spotkaniu nie


 • Op�aty za w�dkowanie w okr�gu skierniewickim na rok 2008

  Op�aty za w�dkowanie w okr�gu skierniewickim na rok 2008

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Ju� wiadomo jakie czekaj� nas op�aty w skr�gu skierniewickim w 2008 r. Ot� sk�adka cz�onkowska wzros�a tylko o 1 z�, kt�r� Zarz�d G��wny przeznacza na realizacj� programu edukacji ekologicznej w �


 • Konkurs wedkuje .pl na najlepszy opis �owiska

  Konkurs wedkuje .pl na najlepszy opis �owiska

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Spo�eczno�ciowy Portal W�dkarski wedkuje.pl og�asza konkurs dla swoich u�ytkownik�w na najlepszy opis �owiska. Do wygrania 3 specjalne zaproszenia na Targi PO�OWY I �OWY, kt�re odbywaj� si� w Zabrzu w


 • TO KONIECZNIE TRZEBA ZOBACZY� – HITY Z TARG�W NA RYBY

  TO KONIECZNIE TRZEBA ZOBACZY� – HITY Z TARG�W NA RYBY

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  W dniach 8 – 10 lutego 2008 roku na terenie Mi�dzynarodowych Targ�w Pozna�skich odby�y si� VIII Targi Sprz�tu W�dkarskiego “Na ryby”. W imprezie tej uczestniczy�a ekipa Internetowej


 • VII Mi�dzynarodowe Targi PO�OWY I �OWY 2008

  VII Mi�dzynarodowe Targi PO�OWY I �OWY 2008

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  VII Mi�dzynarodowe Targi W�dkarstwa, My�listwa, Militari�w i Survivalu, Po�owy i �owy 2008 oraz IV Og�lnopolski Festiwal Karpiowy KARP FESTIWAL 2008. Impreza targowa odb�dzie si� w nowym obiekcie targ


 • Firma Expert na targach w�dkarskich w Poznaniu

  Firma Expert na targach w�dkarskich w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Firma Expert zaprezentowa�a ciekawe stoisko na pozna�skich targach 'Na ryby'


 • Firma Saenger w Poznaniu

  Firma Saenger w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Firma Saenger zaprasza do odwiedzania swojego stoiska na tegorocznych targach w Poznaniu. Proponujemy Pa�stwu bogat� ofert� sprz�tu w�dkarskiego. U nas ka�dy znajdzie co� dla siebie.


 • Firma Jaxon na targach w Poznaniu

  Firma Jaxon na targach w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Jaxon - Firma Jaxon uznany producent sprz�tu w�dkarskiego przedstawi�a ciekawe stoisko z bogat� ofert� sprz�tu – w�dzisk, ko�owrotk�w, przyn�t, plecionek i akcesori�w w�dkarskich. Firma zaprezen


 • Robinson na targach w�dkarskich w Poznaniu

  Robinson na targach w�dkarskich w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Firma Robinson zaprasza wszystkich w�dkarzy do odwiedzania swojego stoiska, na kt�rym bedziecie mogli Pa�stwo zapozna� si� z wprowadzon� na rynek ofert�, kt�ra zawiera wiele nowo�ci, wiele ciekawostek


 • TAAAKA RYBA na www.wedkuje.pl

  TAAAKA RYBA na www.wedkuje.pl

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Targi w Poznaniu zgromadzi�y wiele czo�owych firm z bran�y w�dkarskiej. W�r�d nich mo�na znale�� r�wnie� nasz program TAAAKA RYBA b�d�cy telewizyjn� audycj� o wieloletniej tradycji. Odbiorcami program


 • Jenzi go�ci w Poznaniu

  Jenzi go�ci w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Na tegorocznych targach w Poznaniu firma Jenzi zaprezentowa�a na swoim stoisku szeroki asortyment sprz�tu w�dkarskiego, do niemal wszystkich metod po�ow�w. W ofercie zar�wno pocz�tkuj�cy jak i profesj


 • Firma Shark zaprezentowa�a si� w Poznaniu

  Firma Shark zaprezentowa�a si� w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Na targach „Na Ryby” prducent sp�awik�w – firma Shark zaprezentowa�a klientom swoj� najnowsz� kolekcj� . Pi�tnastoletnie do�wiadczenie w produkcji sp�awik�w owocuje dzi� perfekcyjn�


 • Nowe przyn�ty gumowe Goodmen

  Nowe przyn�ty gumowe Goodmen

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Firma Goodmen na tegorocznych targach w Poznaniu zaproponowa�a w�dkarzom nowe modele kolorowych przyn�t gumowych. Na szczeg�ln� uwag� zas�uguj� produkty ameryka�skiej firmy „Lunker City”.replywr��