menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Gumowe nowo�ci - telewizja Taaaka Ryba

  Gumowe nowo�ci - telewizja Taaaka Ryba

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Po wakacyjno urlopowej przerwie wracamy ostro do odrabiania filmowych zaleg�o�ci. Z my�l� o spinningistach i jesiennych drapie�nikach proponujemy Wam najnowszy film - Gumowe nowo�ci. Omawiane gumy s�


 • Nocna sierpniowa wyprawa

  Nocna sierpniowa wyprawa

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W nocy z 18/19 sierpnia wybra�em si� na ryby nad jezioro w mojej miejscowo�ci �abno. �owi�em zestawem gruntowym na ros�wke. Oto co uda�o mi si� z�owi�: - dwa w�gorze (61cm, 55cm)- lin- sum (wypu�ci�em


 • Mar�z po raz drugi

  Mar�z po raz drugi

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pojechali�my nad Mar�z drugi raz z marszu. Tym razem pogoda mia�a by� w kratk�, co sprawdzi�o si� w stu procentach. Ale okolice Nidzicy i Olsztynka pozwalaj� oderwa� si� od ��dki i w�dki. Mo�na na prz


 • Mini elektrownia wodna na Bzurze?

  Mini elektrownia wodna na Bzurze?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Du�e niezadowolenie mieszka�c�w i w�dkarzy 40-tysi�cznego Sochaczewa wywo�a� projekt budowy na przep�ywaj�cej przez miasto Bzurze mini elektrowni wodnej i ponad 3-metrowego jazu pi�trz�cego. Inwestor


 • Klubowe Mistrzostwa Polski w Spinningu-Grudzi�dz 2008.

  Klubowe Mistrzostwa Polski w Spinningu-Grudzi�dz 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniach 22-24 sierpnia w Grudzi�dzu odby�y si� Klubowe Mistrzostwa Polski w Spinningu. Zawody przeprowadzono w trzech siedmio godzinnych turach. Dwie na rzece Wi�le, jedn� na jeziorze Rudnik. Do rywa


 • Festiwal Dorsza 2008

  Festiwal Dorsza 2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Ju� za nieca�e dwa tygodnie rusza jedna z wi�kszych imprez w�dkarskich nad Ba�tykiem – Festiwal Dorsza 2008. Tegoroczna, si�dma ju� edycja, odb�dzie si� w dniach 5-7 wrze�nia, tradycyjnie we W�a


 • Jeziora Rydz�wka i Harsz �owiskami specjalnymi?

  Jeziora Rydz�wka i Harsz �owiskami specjalnymi?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  By� mo�e ju� wkr�tce na jeziorach Rydz�wka i Harsz stan� si� �owiskami specjalnymi. Tym samym zbiorniki te zostan� zagospodarowane w pierwszej kolejno�ci, jako elementy budowy wielkiego kompleksu w�dk


 • Tajny bud�et - ci�g dalszy...

  Tajny bud�et - ci�g dalszy...

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Koledzy !Tekst, kt�ry ukaza� si� na tej stronie 7 sierpnia br. wywo�a� znaczne poruszenie w �rodowisku w�dkarskim. ( nadal mo�na si� z nim zapozna� na stronie Ko�a Warszawa-Ursyn�w ). By�o do niego


 • Nowa jednostka na Ba�tyku - Globtroter wyznacza standard

  Nowa jednostka na Ba�tyku - Globtroter wyznacza standard

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Kilkana�cie dni temu z ko�obrzeskiej Stoczni “Pars�ta” na wody Ba�tyku wyp�yn�� nowy jacht motorowy o bardzo dobrych w�a�ciwo�ciach morskich. Budow� prototypowego katamaranu, kt�ra zaj�


 • Wy�ledzi� �ledzie

  Wy�ledzi� �ledzie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W lipcu tego roku postanowi�am wybra� si� wraz z ma�� grupk� znajomych nad nasze polskie morze. Jak wiadomo, na wypoczynek nie trzeba nikogo d�ugo namawia�, tak wi�c za dwa tygodnie znale�li�my si� ju


 • Puchar Warszawy w W�dkarstwie Sp�awikowym Os�b Niepe�nosprawnych-2008.

  Puchar Warszawy w W�dkarstwie Sp�awikowym Os�b Niepe�nosprawnych-2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  5. Puchar Warszawy w W�dkarstwie Sp�awikowym Os�b Niepe�nosprawnych odby� si� 26 lipca na �owisku specjalnym PZW w Halinowie k. Warszawy. Na zawody �ci�gn�li niepe�nosprawni w�dkarze z ca�ej Polski or


 • Woblery - nowo�ci w ofercie Kogutomania.pl

  Woblery - nowo�ci w ofercie Kogutomania.pl

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Prezentujemy nowo�ci w ofercie sklepu Kogutomania.pl. Idealne dla spinningist�w wykonane r�cznie przez Janusza Wid�a woblery, doskona�e na pstr�gi i inne drapie�niki. Pierwsza grupa to ma�e, 5-centyme


 • Noc Traper�w 2008

  Noc Traper�w 2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Na kolejn� ju� VI edycj� w�dkarskiej, surwiwalowej imprezy - „Noc Traper�w”, kt�ra tradycyjnie odby�a si� nad Bugiem w okolicy XII- wiecznego miasteczka Mielnik, zjechali w dniach 15 ̵


 • Spinningowe zawody Ko�a Jarocin - Miasto-2008.

  Spinningowe zawody Ko�a Jarocin - Miasto-2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 17.08.2008 r. odby�y si� zawody spinningowe o Puchar Prezesa Ko�a PZW Jarocin – Miasto. Miejscem rozegrania zawod�w by�a miejscowo�� Solec Wlkp. a �owiskiem rzeka Warta oraz starorzecza zna


 • Nie pojecha�em na ryby. Filozoficznie!

  Nie pojecha�em na ryby. Filozoficznie!

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Trzy dni wolnego. Wielka 'sierpni�wka'! A ja nie by�em na rybach. By�em na jednym �lubie, drugim �lubie i o rybach musia�em zapomnie�. Chocia�... Nie musia�em. W niedziel� mog�em jecha�. Tylko, �e prz


 • Puchar Prezesa Ko�a Nr 54 SUM Wyszogr�d-2008.

  Puchar Prezesa Ko�a Nr 54 SUM Wyszogr�d-2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 17 sierpnia w niedziel� w Kole Nr 54 SUM Wyszogr�d odby�y si� Zawody o Puchar Prezesa Ko�a. Mimo niesprzyjaj�cej aury do rywalizacji stawi�o si� 41 zawodnik�w. Zawody zosta�y rozegrane w miejs


 • Pi�kne stare czasy

  Pi�kne stare czasy

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ja �owi� na stawach, kt�re s� po�o�one nieopodal domu, niestety zosta� mi si� jeden s�siada, bo m�j kt�ry wykopa�em w�asnor�cznie szpadlem nie jest za wielki - ma jakie� 8 na 2 metry i g��boki w naj


 • Przyjemno�� z wypuszczania

  Przyjemno�� z wypuszczania

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Tak ju� si� utar�o, �e gdy m�czyzna jedzie na ryby, to powinien wr�ci� z pe�nym worem. Ostatnio jednak na skutek grabie�czej gospodarki rybackiej i du�ej presji w�dkarskiej, coraz cz�ciej w�dkarze w


 • Wyprawa na okonie

  Wyprawa na okonie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Jest czwartek rano. �adna pogoda. Narada z synem, jedziemy na okonie do Solca nad Wart�. �ona robi szybki obiad, godz.12.00 pakujemy sprz�t do samochodu i jedziemy. Na miejscu decyduje si� na boczny t


 • Wi�ksza kontrola na Ba�tyku

  Wi�ksza kontrola na Ba�tyku

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  5 wrze�nia minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz komendant g��wny Stra�y Granicznej pp�k. Leszek Elas podpisali porozumienie dotycz�ce wymiany informacji o statkach rybackich na polskich


 • Puchar Prezesa-10.08.08.

  Puchar Prezesa-10.08.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  10 sierpnia na Gliniakach (zbiornik Bagier) odby�y sie ca�odniowe zawody w�dkarskie ko�a PZW ,,Linek' Pok�j. Zbi�rka w�dkarzy mia�a miejsce przy stanicy o godzinie 7 rano. Po zjawieniu si� wszystkich


 • Nocna zasiadka na leszcze

  Nocna zasiadka na leszcze

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  12 sierpnia wybra�em si� z tat� i wujkiem na zbiornik Topola, kt�ry nale�y do ko�a Kamieniec Z�bkowicki. Na �owisko dotarli�my oko�o godz. 20:00. Wszystkie najlepsze miejsca by�y ju� zaj�te, wi�c sied


 • Og�lnopolska Olimpiada M�odzie�y - Skierniewice 2008

  Og�lnopolska Olimpiada M�odzie�y - Skierniewice 2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniach 8-10 sierpnia w Skierniewicach odby�a si� Og�lnopolska Olimpiada M�odzie�y. By�a to druga z cyklu trzech imprez, w kt�rych o cenne nagrody walcz� dzieci do lat 16. Patronem imprezy byli: Pre


 • Jezioro Mar�z – nudno nie by�o

  Jezioro Mar�z – nudno nie by�o

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Otwarte pozostawa�o pytanie, czy jedziemy na dwie noce na Mazury, czy tylko nad Wis��, na jednodniow� „powt�rk� z rozrywki”. Gdy si� wyja�ni�o - decyzja zapad�a natychmiast. Jeszcze w prac


 • Robert Czebotar – droga do w�dkarstwa

  Robert Czebotar – droga do w�dkarstwa

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Pocz�tki nie by�y �atwe... By� rok 1975. Przez prawie dwa w�dkarskie sezony, by�em anga�owany przez mojego tat� w charakterze sygnalizatora bra�. Mia�em wtedy sze�� lat i wyjazdy na ryby by�y dla mnie


 • Op�aty za po��w na morzu - m. Ko�obrzeg

  Op�aty za po��w na morzu - m. Ko�obrzeg

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Jaki� czas temu by�em op�aci� pozwolenie na po��w ryb na wodach morskich. Troch� si� wszystko pozmienia�o - nachodzi�em si� i przy okazji straci�em sporo czasu. Nowe stawki op�at skarbowych za sportow


 • Maciej Dami�cki - nie umiem �owi�

  Maciej Dami�cki - nie umiem �owi�

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W rodzinie nikt nie zaszczepi� mnie w�dkarsk� pasj�, ale ju� jako dziecko wsp�lnie z bratem �owi�em brzany nad g�rskiej rzece Jasio�ce. Pami�tam, �e za przyn�ty s�u�y�y nam wtedy wi�nie i by�o to dla


 • Kutrem na dorsze

  Kutrem na dorsze

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  �owienie dorszy i zwi�zana z tym morska wyprawa z pewno�ci� na d�ugo pozostaje w pami�ci ka�dego w�dkarza. Lato, sprzyjaj�ca pogoda i urlop to wymarzone warunki do odbycia niezapomnianej przygody. Pr


 • V Mazurska Wyprawa ko�a nr 28 PZW Ursyn�w

  V Mazurska Wyprawa ko�a nr 28 PZW Ursyn�w

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Ko�o PZW nr 28 Warszawa-Ursyn�w organizuje:V W�DKARSK� WYPRAW� nad mazurskie Jezioro Pi�akno k. Mr�gowa12-14 wrze�nia 2008 r. Organizator zapewnia:• Zakwaterowanie: pensjonat nad j. Pi�akno, 1


 • Zawody rzutowe w Kole nr 54 SUM w Wyszogrodzie

  Zawody rzutowe w Kole nr 54 SUM w Wyszogrodzie

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 2 sierpnia w Kole Nr. 54 SUM Wyszogr�d odby�y si� Zawody Rzutowe. Na starcie stan�o 16 dzieci i 21 senior�w oraz dw�ch m�odzik�w. O godzinie 9.30 rywalizowa�y dzieci, natomiast o godz. 11.00


 • Tajny bud�et Okr�gu Mazowieckiego PZW

  Tajny bud�et Okr�gu Mazowieckiego PZW

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a Nr 28 PZW Warszawa – Ursyn�w od pocz�tku bie��cego roku podejmuje wysi�ki, aby uzyska� mo�liwo�� wgl�du do planu bud�etu Okr�gu Mazowieckiego PZW na rok 2008.Wydawa�oby si�, �e jes


 • Puchar Okr�gu Kaliskiego -03.08.08.

  Puchar Okr�gu Kaliskiego -03.08.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  3 sierpnia to dzie� kolejnej edycji zawod�w w�dkarskich – sp�awikowo - gruntowych o Puchar Okr�gu Kaliskiego. Jak co roku zawody rozegrano na zalewie w miejscowo�ci Roszk�w oko�o 5 kilometr�w od


 • Puchar Ziemi Leszczy�skiej-Ciechan�w 2008.

  Puchar Ziemi Leszczy�skiej-Ciechan�w 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Puchar Ziemi Leszczy�skiej zawody zaliczane do Grand Prix Polski - eliminacje 2009 tym razem odby�y si� nad Odr� w miejscowo�ci Ciechan�w. Do rywalizacji zg�osi�o si� 37 dwuosobowych dru�yn z ca�ego k


 • Wakacje z w�dk� - Otwarte Zawody dla dzieci i m�odzie�y do lat 16

  Wakacje z w�dk� - Otwarte Zawody dla dzieci i m�odzie�y do lat 16

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  24 sierpnia w Siemiatyczach na drugim zalewie odb�d� si� otwarte zawody w�dkarskie dla dzieci i m�odzie�y do lat 16. Wi�cej informacji oraz plan zawod�w pojawi si� w miar� nadchodz�cego terminu zawod�


 • Muszkowy spadek

  Muszkowy spadek

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Chcia�bym tu podzieli� si� drobn� opowiastk� na temat niespodziewanego spadku, jaki otrzyma�em. Od tego roku bawi� si� muszkarstwem. Bawienie si� jest odpowiednim s�owem na to co robi�, gdy� nie mog�


 • Puchar Prezesa Ko�a Karp w Siemiatyczach-16.08.08.

  Puchar Prezesa Ko�a Karp w Siemiatyczach-16.08.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 16 sierpnia na drugim zalewie odb�d� si� Nocne Zawody W�dkarskie o Puchar Prezesa Ko�a W�dkarskiego Karp w Siemiatyczach. Wszystkich ch�tnych zapraszamy do udzia�u i dopingu w zawodach. S� to za


 • Zawody na gliniaku

  Zawody na gliniaku

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Ju� w niedziel� Ko�o PZW Linek w Pokoju organizuje ca�odniowe zawody o mistrzostwo ko�a. To przedostatnie zawody z cyklu 'Grand Prix' naszego ko�a :)Tak wi�c zainteresowanych cz�onk�w naszej ma�ej spo


 • Puchar G�r �wi�tokrzyskich-2008.

  Puchar G�r �wi�tokrzyskich-2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W ostatni weekend w Busko-Zdroju odby�y si� Og�lnopolskie Zawody w w�dkarstwie rzutowym o Puchar G�r �wi�tokrzyskich. Natalia Pecyna i Paulina Krzy�anowska z kadry narodowej juniorek i tym razem spis


 • Trocie z Pars�ty

  Trocie z Pars�ty

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Bardzo niski poziom wody, du�o ryb i mo�na...Dwie fotki trotek z�owionych ostatnio przez koleg�w.Wi�ksza rybka, o masie 4,5 kg, zosta�a z�owiona na 'mostach' pomi�dzy jednym, a drugim mostem na wahad�


 • Opodal krzaczka.

  Opodal krzaczka.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Mieli�my jecha� w sobot� wieczorem. Nie do��, �e mo�na po�owi� do zmroku, to jeszcze �atwiej wsta� rano. Ale w okolicach obiadu nad miastem przesz�a burza i postanowili�my zmieni� plany. Zreszt� prezereplywr��