menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Wyniki Zawod�w Gruntowych SUM Wyszogr�d

  Wyniki Zawod�w Gruntowych SUM Wyszogr�d

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 20.09.2008r. oby�y si� zawody zaliczane do klasyfikacji GPX sezonu 2008 o Puchar Prezesa Nadwi�la�skiego Banku Sp�dzielczego Odzia� Wyszogr�d. Tym razem �owiono tylko metod� gruntow�, na starc


 • Po�egnanie lata z w�dk� - Zawody dla Dzieci

  Po�egnanie lata z w�dk� - Zawody dla Dzieci

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Niestety aura nie by�a zbyt �askawa dla m�odych w�dkarzy, zawody rozpocz�y si� w sobot� 20.09. o godz. 9.00 rano, a z nieba la�y si� strugi deszczu. Mimo to wszyscy uczestnicy bardzo dzielnie walczyl


 • Ma�y sukces cz�onk�w K-54 SUM Wyszogr�d

  Ma�y sukces cz�onk�w K-54 SUM Wyszogr�d

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 21.09.2008r. w miejscowo�ci Kamion odby�y si� Zawody W�dkarskie Spinningowo - Muchowe o Puchar Zarz�d�w K� PZW Chodak�w, Teresin, Klub ,,KLE�" �yrard�w.W imprezie, jak ju� sta�o si� to tradycj


 • Jesie� nad Wis��

  Jesie� nad Wis��

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam nadesz�a jesie�. Dla niekt�rych czas �a�oby, a dla mi�o�nik�w spinningu pora �niw. Jak niekt�rzy ju� wiedz�, okresem najlepszych bra� drapie�nik�w jest pocz�tek kalendarzowej jesieni. Ryby, a w


 • P�o� - puszcza� czy nie?

  P�o� - puszcza� czy nie?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Chcia�bym poruszy� temat - czy wypuszcza� ryby czy nie? My�le, �e na pewno trzeba wypuszcza� ryby, ale jak si� z�apie du�� ryb�, to dlaczego nie powino si� jej wzi�� do domu? Po to niekt�rzy chodz� n


 • M�j pierwszy leszcz

  M�j pierwszy leszcz

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Chcia�bym si� przedstawi� i opowiedzie� o mojej jak dot�d najwi�kszej rybie. Nazywam si� �ukasz Rosa. Mojego pierwszego leszcza, jak i najwieksz� ryb� jak� dot�d, z�apa�em w miejscowo�ci Czerwi�sk nad


 • Karp i zbiornik Pstr��na - nowo�ci Taaakiej Ryby

  Karp i zbiornik Pstr��na - nowo�ci Taaakiej Ryby

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Do najatrakcyjniejszych polskich �owisk karpiowych z pewno�ci� nale�y kompleks pstr��a�skich staw�w. Tym razem w�r�d nowo�ci filmowych Internetowa Telewizja TAAAKA RYBA poleca relacj� filmow� z kilkud


 • Nasze dorsze

  Nasze dorsze

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pisz� ten tekst w nadziei, �e porusz� Wasze sumienia i wsp�lnie co� zmienimy. Pierwszy raz pojechali�my na dorsze z kolegami z ko�a w lipcu 2006 roku i by�a to najwspanialsza jak dot�d wyprawa. Poza P


 • Kolejna rekordowa to�pyga w Sochaczewie

  Kolejna rekordowa to�pyga w Sochaczewie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  KOLEJNY OKAZ!!Tym razem okaza�a si� najwi�ksza ze wszystkich, jak na ironi� to ju� trzecia z kolei to�pygaz�owiona na zalewie w Boryszewie, tym razem szcz�liwcem rekordowej ryby okaza� si� Jaros�aw R


 • Zawody o mistrzostwo ko�a Chodak�w

  Zawody o mistrzostwo ko�a Chodak�w

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 27 lipca na rzece Bzurze w Witkowicach odby�y si� zawody spinningowe o mistrzostwo ko�a Chodak�w. Na starcie pojawi�o si� 8 zawodnik�w, zapunktowa�o tylko 3. I miejsce zaj�� kol. Roman Kuligowski


 • Zawody z okazji 80-lecia ko�a Chodak�w-17.08.08.

  Zawody z okazji 80-lecia ko�a Chodak�w-17.08.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 17 sierpnia na rzece Bzurze w Witkowicach odby�y si� zawody spinningowe z okazji 80-lecia ko�a Chodak�w. Zawody rozpocz�y si� o godz. 7.30. Na starcie pojawi�o si� 14 zawodnik�w. Ju� w pierwsz


 • Zawody spinningowe 24.08.08.

  Zawody spinningowe 24.08.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 24 sierpnia na rzece Bzurze odby�y si� zawody spinningowe 'Szczupak Bzury'. Zawody rozpocz�y si� o godz. 7.00. Na starcie pojawi�o si� 29 zawodnik�w z pi�ciu k�: Warszawy, Grodziska Mazowieckie


 • Zawody sp�awikowe na Plecewicach-13.08.08.

  Zawody sp�awikowe na Plecewicach-13.08.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 13 wrze�nia o godzinie 9.00 na akwenie Plecewice odby�y si� towarzyskie zawody sp�awikowe 'Leszcz Plecewic'. �adnemu zawodnikowi nie przeszkadza� mr�z oraz to, �e ryby s�abo �erowa�y. Na starci


 • W�dkarskie zmagania - Mazury 2008

  W�dkarskie zmagania - Mazury 2008

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Ju� po raz pi�ty zarz�d Ko�a nr 28 PZW Warszawa – Ursyn�w zorganizowa� wypraw� do krainy Tysi�ca Jezior, po�aczon� z rozegraniem zawod�w w w�dkarstwie spinningowym i sp�awikowym.Do udzia�u w i


 • Opowiadanie.

  Opowiadanie.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Jest lato, lipiec, pi�tek. Scenariusz jak co dzie�. Ko�cz� prac�, zabieram psa oraz w�dk� i wychodz� na ryby. Robi� tak nieprzerwanie od kwietnia do sierpnia, w�dkuj�c po 2-3 godziny dziennie, wy��cza


 • Zawody W�dkarskie - Po�egnanie lata

  Zawody W�dkarskie - Po�egnanie lata

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W sobot� wybieram si� na Piknik Integracyjny po��czony z Zawodami W�dkarskimi - Po�egnanie lata z Culanim! Zawody odb�d� si� na Prywatnym Zalewie w miejscowo�ci Mosu�y ko�o �abiej Woli. Mam pro�b� do


 • Srebro i br�z Polek na Mistrzostwach �wiata w W�dkarstwie Rzutowym

  Srebro i br�z Polek na Mistrzostwach �wiata w W�dkarstwie Rzutowym

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  �wietnie spisa�y si� reprezentantki Polski na Mistrzostwach �wiata w W�dkarstwie Rzutowym, kt�re odby�y si� w ostatni weekend w Krakowie. Kilkudniowy wyst�p przyni�s� naszej kadrze w sumie 9 medali.Na


 • Moja osobista beloniada

  Moja osobista beloniada

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  O tym, �e w�dka jest najlepszym przyjacielem ka�dego prawdziwego w�dkarza , nie trzeba si� d�ugo rozpisywa�. Sezon wakacyjny stwarza wiele mo�liwo�ci do poznania nowych �owisk i powalczenia z niespotk


 • Nie amur lecz karp

  Nie amur lecz karp

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pi�tek, min�� wreszcie tydzie� pracy, czas pomysle� o wyje�d�ie na ryby. Postanawiam nastawi� sie na amury. Zaczynam przygotowania. Na przyn�t� szykuj� (wszystko to, co lubi� amury), troch� sa�aty, k


 • Puchar Zalewu Zegrzy�skiego dla Rajmunda Litwi�skiego

  Puchar Zalewu Zegrzy�skiego dla Rajmunda Litwi�skiego

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Prawie dziewi��dziesi�ciu zawodnik�w z ca�ej Polski wzi�o udzia� w rozegranych wczoraj III Og�lnopolskich Zawodach Spinningowych o Puchar Zalewu Zegrzy�skiego 2008. Organizatorem ca�odniowych, w�dkar


 • Puchar Prezesa Nadwi�la�skiego Banku Sp�dzielczego-zaproszenie

  Puchar Prezesa Nadwi�la�skiego Banku Sp�dzielczego-zaproszenie

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zarz�d Ko�a Nr.54 Sum Wyszogr�d oraz KSK serdecznie zaprasza wszystkich cz�onk�w naszego Ko�a na Zawody W�dkarskie Gruntowe o Puchar Prezesa Nadwi�la�skiego Banku Sp�dzielczego Odzia� Wyszogr�d, kt�r


 • Kara� z gruntu

  Kara� z gruntu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Po m�cz�cym tygodniu w szkole postanowi�em z koleg� wybra� si� na ryby. Dnia 6 wrze�nia spotkali�my si� jak zwykle na stawach w Wilkanowie. Zacz�li�my �owi� oko�o godz 6:15. N�cili�my mieszank� TRAPE


 • Jesie� – najlepszy czas na �owienie w rzekach

  Jesie� – najlepszy czas na �owienie w rzekach

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ostatnio wybra�em si� na ryby nad Wis�� w okolice Krakowa. Przyznam, �e wypad zako�czy�em du�ym sukcesem, z�owi�em 15 kg poka�nych leszczy. Tajemnic� sukcesu jest znajomo�� miejsc zimowania ryb, w oko


 • Zawody Sp�awikowe dla Dzieci-Wyszogr�d 2008

  Zawody Sp�awikowe dla Dzieci-Wyszogr�d 2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Kapitanat Sportowy oraz Zarz�d Ko�a Nr 54 SUM w Wyszogrodzie informuje , i� dnia 20.09.2008 r.( sobota ) odb�d� si� Zawody W�dkarskie dla Dzieci - Po�egnanie Lata z W�dk� - Zawody Sp�awikowe.Zbi�rka


 • Rekordowa to�pyga - czy to mo�liwe?!

  Rekordowa to�pyga - czy to mo�liwe?!

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  To ju� druga tak du�a ryba w tym roku z�owiona na zbiorniku w Boryszewie, to a� niemo�liwe, ale jest fakt, �e dnia 3 wrze�nia br. oko�o godziny 18.00 jeden ze znanych wytrawnych sochaczewskich spinnin


 • Ostatnie zawody

  Ostatnie zawody

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Ju� czas na zako�czenie imprez sportowych. I tak w najbli�sz� niedziel�, 14 wrze�nia odb�d� si� ostatnie zawody w�dkarskie, poniewa� s� to zawody towarzyskie mog� bra� w nich udzia� koledzy w�dkarze z


 • Zawody muchowe ko�a Sochaczew-Miasto

  Zawody muchowe ko�a Sochaczew-Miasto

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedziel� 27 lipca odby�y Si� w Kole Sochaczew-Miasto pierwsze zawody o mistrzostwo Ko�a w dyscyplinie muchowej. Zawody tej dyscypliny nie ciesz� si� jeszcze tak� popularno�ci� jak klasyczny spinni


 • Mistrzostwa �wiata w W�dkarstwie Rzutowym – Krak�w 2008

  Mistrzostwa �wiata w W�dkarstwie Rzutowym – Krak�w 2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  We wtorek na krakowskich B�oniach rozpocz�y si� Mistrzostwa �wiata w W�dkarstwie Rzutowym. Do rywalizacji stan�o kilkana�cie reprezentacji, m.in. z Anglii, Australii, Chorwacji, Czech, Francji, His


 • niezrozumia�a polityka PZW

  niezrozumia�a polityka PZW

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Przemierzaj�c wody b�d�ce w dyspozycji do PZW, bardzo cz�sto zadaj� sobie pytania : czy aby naprawd� ja, w�dkarz, jestem na nich podmiotem ? czy to ja, w�dkarz, mam wp�yw na to, co si� na nich i w ni


 • Puchar Zalewu Zegrzy�skiego 2008

  Puchar Zalewu Zegrzy�skiego 2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  13 – go wrze�nia w legionowskiej 13- tce zostan� rozegrane III OG�LNOPOLSKIE ZAWODY SPINNINGOWE O PUCHAR ZALEWU ZEGRZY�SKIEGO 2008. W�r�d kilkudziesi�ciu zawodnik�w z ca�ego kraju, znajd� si� m


 • Niedzielny poranek nad Wis��

  Niedzielny poranek nad Wis��

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Sobota by�a upalna, a nast�puj�ca po niej noc ciep�a, jakby�my mieli lipiec. Tylko wariat zrezygnowa�by z niedzielnego w�dkowania. Nie pojechali�my nad Wis��. Dorota zrozumia�a, �e Narew daje nam szan


 • Lofoty – rekordowe czarniaki

  Lofoty – rekordowe czarniaki

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Od 22 czerwca w�dkowa�em na Lofotach ( p�nocna Norwegia). �owi� na Lofotach 12-sty sezon, co roku jestem tu od ko�ca czerwca, czasami nawet do wrze�nia. Ten rok by� wyj�tkowy, by�a zimna woda. Wygl�d


 • Zawody na zalewie Cieszanowice-2008.

  Zawody na zalewie Cieszanowice-2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Witam koleg�w w�dkarzy. W dniach 30-31 sierpnia ko�o nr 28 w Sulejowie zorganizowa�o ca�onocne zawody sp�awikowo-gruntowe za zalewie Cieszanowice. Odby�y si� one w parach, startowa�o 22 zawodnik�w, cz


 • Krok po kroczku

  Krok po kroczku

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Kole�anki i Koledzy !Na ostatnim posiedzeniu Zarz�du Ko�a nr. 28 PZW Warszawa – Ursyn�w zasz�o wydarzenie rzadko spotykane w w�dkarskim �wiatku. Ot� urz�duj�cy prezes ZK z�o�y� rezygnacj� z pe�


 • Puchar Klubu JAR-FISH-04.10.08.

  Puchar Klubu JAR-FISH-04.10.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Jaroci�ski Klub W�dkarstwa Sprotowego Jar-fish Jarocin zaprasza na Otwarte Og�lnopolskie Zawody Spinningowe o Puchar Klubu Jar-fish Jarocin. Impreza odb�dzie si� w dniu 4 pa�dziernika w Nowym Mie�cie


 • Pstr�g na spinning i much� – nowo�ci telewizji Taaaka Ryba

  Pstr�g na spinning i much� – nowo�ci telewizji Taaaka Ryba

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Internetowa Telewizja TAAAKA RYBA nabiera tempa. W�r�d kolejnych nowo�ci filmowych proponujemy Pa�stwu sp�awikow� relacj� z Mistrzostw Polski w�dkarzy niepe�nosprawnych. Ogl�daj�c ten film nasuwa si�


 • Wyprawa na leszcze - z puent�

  Wyprawa na leszcze - z puent�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wreszcie na niedziel� zapowiadaj� poprawe pogody, postanawiam jecha� na ryby. Wyjazd godz. 4:00. Nad zalew do Roszkowa ( zaledwie kilka kilometr�w jazdy). Cel leszcze.Jestem na miejscu, i co widz�, na


 • Wrze�niowy konkurs wedkuje.pl!

  Wrze�niowy konkurs wedkuje.pl!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Przez ca�y wrzesie� trwa kolejny konkurs dla u�ytkownik�w w�dkarskiej spo�eczno�ci wedkuje.pl. Tym razem rywalizacja przebiega w trzech kategoriach: rekordowa ryba, rzadkie ryby polskich w�d oraz najl


 • Z��w i wypu�� - Poradnik dla pocz�tkuj�cych / Mateusz Baran

  Z��w i wypu�� - Poradnik dla pocz�tkuj�cych / Mateusz Baran

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Lubicie �owi�? Martwi Was coraz mniejsza liczba ryb? Dowiedzcie si�, co zrobi�, by za kilka lat wci�� m�c w�dkowa�. Przedstawiam swoje najnowsze wydawnictwo – poradnik przybli�aj�cy ide� modn�


 • Zapraszamy na szk�k� karpiow�

  Zapraszamy na szk�k� karpiow�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zasiadka karpiowa z Paw�em Szewcem odb�dzie si� tym razem nad �owiskiem Nowaki ko�o Nysy w dniach 24-28 wrze�nia. Zasiadka b�dzie mia�a charakter szk�ki karpiowej, gdzie b�d� �owi� m�odzi pocz�tkuj�creplywr��