menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Leszcze - moje ryby

  Leszcze - moje ryby

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Leszcz ( �ac. Aramis brama L., ang. Bream, niem. Brachsen, Brassen, franc. La breme, czesk. cejm velky ) przedstawiciel licznej rodziny ryb karpiowatych. Ryba kt�r� szczeg�lnie lubi� �owi�. Ryba z cia


 • IX Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogr�d - Dni Wis�y 2008

  IX Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogr�d - Dni Wis�y 2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Kapitanat Sportowy Ko�a Nr 54 SUM Okr�gu Mazowieckiego w Wyszogrodzie informuje, i� w dniach 14 - 15 czerwca odb�d� si� Otwarte Zawody W�dkarskie dla Dzieci. Sobota 14 czerwca - zbi�rka o godz. 9.00


 • Konkurs "Wypu�� szczupaka i z��w nagrod�" rozstrzygni�ty!

  Konkurs "Wypu�� szczupaka i z��w nagrod�" rozstrzygni�ty!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Konrad Komorowski z Warszawy zosta� zwyci�zc� naszego majowego konkursu na najwi�kszego i najpi�kniejszego wypuszczonego szczupaka. Jury konkursu doceni�o nie tylko wspania�e zdj�cia wypuszczonych oka


 • Zalew Sulejowski

  Zalew Sulejowski

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zalew Sulejowski powsta� w latach 1969-1974, aby zapewni� wod� pitn� dla �odzi i Tomaszowa Mazowieckiego. D�ugo�� tamy betonowo-ziemnej wynosi 1200m, a jej wysoko�� 16m. Linia brzegowa zalewu liczy 58


 • Najwi�kszy drapie�nik oraz najwi�ksza bia�a ryba 2008 ko�a 54 Wyszogr�d

  Najwi�kszy drapie�nik oraz najwi�ksza bia�a ryba 2008 ko�a 54 Wyszogr�d

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Komisja Konkursowa Ko�a Nr. 54 w Wyszogrodzie przypomina o og�oszonym konkursie na Najwi�ksz� Bia�� Ryb� oraz Najwi�kszego Drapie�nika Sezonu 2008 dla cz�onk�w naszego Ko�a.Zg�oszenia ryb mo�na dokony


 • Przysz�a kolej na sandacza - zarybianie rzeki Wis�y

  Przysz�a kolej na sandacza - zarybianie rzeki Wis�y

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W pi�tek 29 maja o godzinie 11.00 na bulwarze w Wyszogrodzie cz�onkowie Ko�a PZW SUM Wyszogr�d przyst�pili do kolejnej akcji zarybieniowej. Tym razem do wody trafi�o 800 tys. sztuk narybku letniego sa


 • K�usownictwo - Spo�eczna Stra� Rybacka o problemie

  K�usownictwo - Spo�eczna Stra� Rybacka o problemie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Walka z k�usownictwem to w �wiecie w�dkarskim temat stary i dobrze znany. Jak ma�o kt�ry budzi w nas najwi�kszy sprzeciw, z�o��… i bezsilno��, bo pomys��w na zwalczanie tego procederu jest wiele


 • II Tura Grand Prix Okr�gu Kalisz-L�d 2008.

  II Tura Grand Prix Okr�gu Kalisz-L�d 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zawodnicy klub�w i k� okr�gu kaliskiego wystartowali w 2 turze Grand Prix, kt�ra odby�a si� w miejscowo�ci L�d nad rzek� Wart�. Do rywalizacji przyst�pi�o 44 spinningist�w oraz 2 junior�w. Spadek wod


 • Sprz�t w�dkarski - nowo�ci telewizji Taaaka Ryba

  Sprz�t w�dkarski - nowo�ci telewizji Taaaka Ryba

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Eksperymentalne zamieszczenie w Internetowej Tel


 • Zawody w�dkarskie dla dzieci -Szczerc�w 2008.

  Zawody w�dkarskie dla dzieci -Szczerc�w 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 1 czerwca ko�o PZW w Szczercowie zaprasza wszystkich dzieciak�w ze szko�y podstawowej i gimnazjum na zawody w�dkarskie z okazji Dnia Dziecka.Zawody odb�d� si� w 3 kategoriach: IV, V, VI klas


 • Majowy wypad na ryby

  Majowy wypad na ryby

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dnia 25 maja wybrali�my si� na w�dkowanie. Ja, szwagier Andrzej i kolega Arek. Po przyje�dzie , rozpakowaniu sprz�tu, zrobieniu zan�ty, w�dkujemy. Arek mia� jedno branie (bez wyniku) oko�o godz.5.00


 • Relacja z wyprawy na Payare, Uraima Falls, Wenezuela

  Relacja z wyprawy na Payare, Uraima Falls, Wenezuela

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam serdecznie koleg�w w�dkarzy w kraju. Chc� si� podzieli� z wami kr�tk� relacj� z mojej ostatniej wyprawy w�dkarskiej. W zwi�zku z tym, i� spodziewam si� u siebie tzn. w Wenezueli go�cia z Polski,


 • Sp�awikowe Mistrzostwa ko�a Sochaczew Miasto-2008

  Sp�awikowe Mistrzostwa ko�a Sochaczew Miasto-2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Pierwsze zawody w tym roku o tytu� Mistrza Ko�a w kategorii sp�awikowej odby�y si� 18 maja. Zawody podzielono na kategorie wiekowe - senior�w, junior�w i kadet�w. Do kategorii senior�w zapisa�o si� je


 • Zawody w�dkarskie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Zawody w�dkarskie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  ZAWODY W�DKARSKIE Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3MAJAPo raz pierwszy w tym roku i po raz pierwszy wsp�lnie z Ko�em Chodak�w, na zalewie w Boryszewie odby�y si� towarzyskie zawody sp�awikowe, organizatorzy jak


 • Zawody sp�awikowe o mistrzostwo ko�a Chodak�w kat. senior

  Zawody sp�awikowe o mistrzostwo ko�a Chodak�w kat. senior

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedziele 25 maja na akwenie Plecewice odby�y si� zawody splawikowe o mistrzostwo ko�a Chodak�w w kategorii senior. Udzia� wzie�o , niestety tylko 10 zawodnik�w. Rywalizacja mi�dzy zawodnikami by�a


 • Mistrzostwa Polski Senior�w w W�dkarstwie Sp�awikowym Opole 2008

  Mistrzostwa Polski Senior�w w W�dkarstwie Sp�awikowym Opole 2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Tym razem w Opolu rozegrane zostan� tegoroczne Mistrzostwa Polski Senior�w w W�dkarstwie Sp�awikowym. Impreza odb�dzie si� w dniach 4-6 lipca nad Odr�. Zgodnie z przewidywaniami organizator�w, w trzy


 • Sp�awikowy Puchar ko�a ASTRA - 25.05.2008

  Sp�awikowy Puchar ko�a ASTRA - 25.05.2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 25-05-2008 na Odrze - S�polno odb�d� si� zawody Grand Prix Okregu Wroc�awskiego o Sp�awikowy Puchar Ko�a 122 ASTRA. Serdecznie zapraszamy wszystkich w�dkarzy do wzi�cia udzia�u w zawodach.


 • Przypadkowy przy��w-a mo�e nie?

  Przypadkowy przy��w-a mo�e nie?

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam dzi� ustawia�em wobki na rzece Bzurze. Woblery na szczup�ego bardzo agresywne i dosy� du�e, a paln�� kle� i to jaki. Zrobi�em kilka zdj��, by rybk� wypu�ci�. Jako�� fotek jest kiepska, ale rybka


 • Payara

  Payara

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Payara, prehistoryczna ryba z rodziny cinodontidae, daleki krewny afryka�skiego tigerfisha i piranii. Ma�o o niej publikacji i r�wnie� niewielu w�dkarzy mia�o mo�liwo�� si� z ni� spotka�, lecz ci, k


 • Obfite po�owy

  Obfite po�owy

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wczoraj rano wybra�em si� na ryby. Na �owisku by�em oko�o 4.30. Kiedy rozpakowywa�em si�, zobaczy�em b�ble na wodzie oraz dos�ownie "�ami�ce" si� trzciny. Pomy�la�em, �e mo�e znowu uda mi si� z�owi� j


 • Po�owy dorsza – od 22 maja czasowy zakaz dla polskich rybak�w

  Po�owy dorsza – od 22 maja czasowy zakaz dla polskich rybak�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Od 22 maja do ko�ca wrze�nia obowi�zywa� b�dzie czasowy zakaz po�owu dorsza dla polskich rybak�w. Decyzj�, o kt�rej g�o�no by�o ju� od kilku tygodni, potwierdzi� podczas �rodowej konferencji prasowej


 • Kolejne zarybianie w Kole Wyszogr�d - tym razem w�gorz

  Kolejne zarybianie w Kole Wyszogr�d - tym razem w�gorz

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Sezon zarybie� w roku 2008 rozpocz�ty na dobre, tym razem w obwodzie rybackim Nr.4 rz. Wis�a w Kole SUM Nr. 54 w Wyszogrodzie. W dniu 19.05. br. rzek� zarybiano w�gorzem.Zarybienie rozpocz�o si� o


 • Zawody sp�awikowe -Wyszogr�d 18.05.08.

  Zawody sp�awikowe -Wyszogr�d 18.05.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Niekt�rych mo�e to dziwi� , ale nie w�dkarzy z Ko�a SUM Nr. 54 z Wyszogrodu , c� to za zawody, zapytacie? A jednak tak to si� odbywa co roku.Zgodnie z tradycj� Ko�a z Wyszogrodu, co roku w maju odby


 • Zawody o mistrzostwo ko�a Chodak�w-Plecewice 2008.

  Zawody o mistrzostwo ko�a Chodak�w-Plecewice 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedziel� 18 maja na akwenie Plecewice zorganizowane by�y zawody sp�awikowe o mistrzostwo ko�a. Od samego �witu nad wod� zbierali si� wedkarze z ch�ci� zdobyci tytu�u mistrza ko�a. Frekwencja by�a d


 • M�j pierwszy karp - relacja

  M�j pierwszy karp - relacja

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  8 maja poszed�em na ryby wieczorem, aby co� z�apa�. O godzinie 19.00 mia�em branie i po chwili na brzegu znalaz� sie 1,5-kilogramowy kara�. Zaraz potem mia�em nast�pne branie, ale to ju� by�a wi�ksza


 • Filmy o rybach - nowy kana� Turbo video / taaaka ryba

  Filmy o rybach - nowy kana� Turbo video / taaaka ryba

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Telewizja w�dkarska TAAAKA RYBA kroczy w coraz szybszym tempie do przodu. Przygotowywane dla Pa�stwa filmy o rybach powstaj� z my�l� o r�nych dyscyplinach i technikach w�dkarskich. W kanale Spinning


 • Mistrzostwa Ko�a w kategorii sp�awikowej - Iwno 18 maja

  Mistrzostwa Ko�a w kategorii sp�awikowej - Iwno 18 maja

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedziel� 18 maja odby�y sie zawody o tytu� mistrza ko�a w m. Iwno od godz.7 do godz.11. W zawodach bra�o udzia� 21 cz�onk�w naszego ko�a. Startowa�o 19 m�czyzn, 2 kobiety ,oraz, co z przykro�cia s


 • Puchar Prosny 2008.

  Puchar Prosny 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Ko�o Kalisz Miasto zorganizowa�o zawody spinningowe o Puchar Prosny. Odby�y si� w dniu 18 maja w Kaliszu. Na zawody stawi�a si� do�� liczna grupa zawodnik�w z klub�w i k� Wielkopolski. Po raz kolejny


 • K�usownictwo - walka z wiatrakami?

  K�usownictwo - walka z wiatrakami?

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�usownictwo – plaga, z kt�r� zmaga si� w�dkarstwo od dziesi�cioleci, wci�� pozostaje zmor� dla wielu instytucji i w�dkarzy. Kolejne organy odpowiedzialne za walk� z k�usownictwem zrzucaj� win�


 • Sprz�t w�dkarski przegl�d nowo�ci

  Sprz�t w�dkarski przegl�d nowo�ci

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Sezon w�dkarski prawie w pe�ni, postanowili�my wi�c uda� si� do sklep�w i sprawdzi�, jakie nowo�ci oferuj� nam producenci. Dzi� przegl�d produkt�w firmy Mikado. Do wyboru w�dki, ko�owrotki, plecionki


 • Indywidualny Puchar Polski im. Jana Zamoyskiego-2008.

  Indywidualny Puchar Polski im. Jana Zamoyskiego-2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Witam wszystkich! W sobot� 10 maja odby�y si� og�lnopolskie zawody w w�dkarstwie rzutowym w Zamo�ciu. By�y to pierwsze zawody z cyklu Indywidualnego Pucharu Polski 2008. Reprezentuj�c okr�g Bydgoszc


 • Porozumienia naszego okregu z innymi

  Porozumienia naszego okregu z innymi

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Uprzejmie informuj�, �e Polski Zwi�zek W�dkarski Okr�g w Piotrkowie Tryb. zawar� porozumienia o wzajemnym w�dkowaniu na rok 2008 z nast�puj�cymi Okr�gami. POROZUMIENIA1. Cz�stochowa 2. Jelen


 • Czas boleni

  Czas boleni

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Nadszed� d�ugo oczekiwany przez spinningist�w maj... Dla mnie wi��e si� on tylko z boleniami, odrza�skimi boleniami. W maju wida� ju� �ycie w rzece, przy g��wkach, opaskach, zalanych brzegach i burtac


 • Wypad na rybki nad Odre

  Wypad na rybki nad Odre

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Hej !witam i pare s��wek o moim ostatnim wypadzie nad Odre do K�dzierzyna K.Pogoda prze�liczna cisnienie od kilku dni sta�e wi�c pakujemy w�dki i na rybki.Na miejscu jeste�my o 17.00 , rozk�adanie w�d


 • Mistrzostwa Ko�a Szczerc�w - relacja

  Mistrzostwa Ko�a Szczerc�w - relacja

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedziele 11 maja odby�y sie mistrzostwa Ko�a Szczerc�w. Oto wyniki1 -m-ce Kuli�ski Andrzej 3950 pkt2 -m-ce Sabat krzysztof 3800 pkt3 -m-ce Kurzy�s


 • Zawody Szk�ki W�dkarskiej Ukleja-Wyszogr�d 2008.

  Zawody Szk�ki W�dkarskiej Ukleja-Wyszogr�d 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 10.05.2008 r. na bulwarze nad Wis�� w Wyszogrodzie, w Szk�ce W�dkarskiej ,,UKLEJA,, dzia�aj�cej przy Kole Nr. 54 SUM Wyszogr�d, odby�y si� Zawody Sp�awikowe dla uczestnik�w tej�e szk�ki. W z


 • Zarybienie Wis�y w Kole Wyszogr�d szczupak narybek letni

  Zarybienie Wis�y w Kole Wyszogr�d szczupak narybek letni

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 5 maja bie��cego roku odby�o si� zarybienie rzeki Wis�y - obw�d rybacki Nr.4 przez Ko�o Nr 54 SUM PZW Okr�gu Mazowieckiego.Zgodnie z planem i aparatem rybackim dla rzeki Wis�y w obwodzie Nr.4 w


 • Polskie filmy w�dkarskie - nowo�ci w Internetowej Telewizji TAAAKA RYBA

  Polskie filmy w�dkarskie - nowo�ci w Internetowej Telewizji TAAAKA RYBA

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Polskie filmy w�dkarskie Internetowa Telewizja TAAAKA RYBA w�r�d nowo�ci filmowych proponuje telewidzom dwie ostatnie ju� cz�ci filmu dokumentalnego zrealizowanego na dalekiej Syberii. Cz�� trzecia


 • Hiszpa�skie sumy i szwedzkie �ososie - relacja z wypraw

  Hiszpa�skie sumy i szwedzkie �ososie - relacja z wypraw

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Opowiem dzi� o moich dw�ch niedawnych wyprawach zagranicznych. Podczas pierwszej z nich uda�em si� wraz z kolegami na sumy nad hiszpa�sk� rzek� Ebro, przedostatni tydzie� kwietnia sp�dzili�my natomias


 • W�dkarstwo w Polsce - rys historyczny

  W�dkarstwo w Polsce - rys historyczny

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  13 lipca 1879 roku stworzone zosta�o Krajowe Towarzystwo Rybackie - pierwsza organizacja, kt�ra zapocz�tkowa�a dzia�alno�� w�dkarsk� w Polsce, wtedy jeszcze pod zaborami. A� trudno uwierzy�, ale w�dkareplywr��