menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Egipski pokaz nowo�ci na 2009

  Egipski pokaz nowo�ci na 2009

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniach 14-21 pa�dziernika w kurorcie Sharm El Sheikh odby�a si� konferencja zorganizowana przez grup� Normark Polska - jedynego dystrybutora produkt�w Shimano, Rapala, Storm, Blue Fox na rynek polsk


 • Od�owy kontrolne PZW cz.2 - film

  Od�owy kontrolne PZW cz.2 - film

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  WitamW drugiej cz�ci nie b�d� ju� Was zanudza� swoim tekstem.Ot�rz, znalaz�em przypadkiem w internecie nagran� relacj� z od�owu kontrolnego jaki si� odby�, w Ostrowie Wielkopolskiem ( Okr�g PZW Kal


 • Odra jesieni�

  Odra jesieni�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Nasi przewodnicy zdecydowanie wol� sp�dza� czas na rybach, ni� przed monitorem komputera. �owi� ryby, ale trudno przekona� ich do regularnego przesy�ania informacji o swoich osi�gni�ciach. W ko�cu jed


 • Od�owy kontrolne PZW cz.1

  Od�owy kontrolne PZW cz.1

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Witam wszystkichChcia�bym poruszy� temat tak zwanych od�ow�w " kontrolnych" przeprowadzanych na zbiornikach PZW przez Okr�gi Polskiego Zwi�zku Wedkarskiego. Przyk�adem mo�e by� taki od��w, kt�ry odby�


 • Szczupak - moja wymarzona ryba

  Szczupak - moja wymarzona ryba

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Od pocz�tku tego roku pr�buj� z�owi� te ryby, ale ci�gle mi si� nie udaje. Za to m�j m�odszy brat z�owi� ju� dwa szczupaki i za ka�dym razem ja wybiera�em mu przyn�t� i teraz chyba sobie b�d� wybiera�


 • Wszystko ju� zosta�o z�owione?

  Wszystko ju� zosta�o z�owione?

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wczoraj by�a pi�kna pogoda, wi�c dzisiaj z samego rana postanowi�em wybra� si� na rybki.�eby nie by�o mi smutno samemu, zaprosi�em brata Paw�a i koleg� Stefana –a mo�e chodzi�o o ta�sze koszta,


 • Prowadzenie rejestru wypraw

  Prowadzenie rejestru wypraw

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Z d�ugoletniej praktyki i wyjazd�w na ryby wiem, �e cz�owiek zapomina co na jakiej wyprawie w�dkarskiej z�owi�, co si� wydarzy�o, jakie warunki pogodowe by�y. Aby prowadzi� analizy wszystkich wypraw w


 • Kiler na garbusy

  Kiler na garbusy

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Jest wtorek pi�kna pogoda, ciep�o s�onecznie, postanowi�em wyskoczy� na dwie godzinki na ma�y rekonesans na zbiornik zaporowy Roszk�w pospiningowa�, i wypr�bowa� m�j nowy nabytek przysz�ego pogromcy


 • Martwe ryby w Pop�acinie

  Martwe ryby w Pop�acinie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniu 15 pa�dziernika przed godz. 21.00 podczas kontroli dw�ch patrol�w w Pop�acinie, okolice P�ocka, zauwa�y�em ogromne ilo�ci resztek ryb r�nych gatunk�w - ca�e g�owy, wyfiletowane resztki z kr�g


 • Wielki szczupak Andrzeja

  Wielki szczupak Andrzeja

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Z dum� prezentujemy szczupaka z�owionego przez naszego przewodnika - Andrzeja Wiznara. Pa�dziernik, listopad to jeden z najlepszych miesi�cy na te ryby. Odpowiednia przyn�ta podana w miejsce, gdzie o


 • Wielkie �arcie na �u�awach

  Wielkie �arcie na �u�awach

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pierwsze zimne dni oznaczaj� obumieranie ro�linno�ci podwodnej, co powoduje i� drapie�niki poma�u opuszczaj� swoje zielone domki i ruszaj� na zimowe �erowiska. Dla w�dkarzy to dobra wiadomo��. Ostatni


 • Sk�adki na wodach PZW – za co p�acimy

  Sk�adki na wodach PZW – za co p�acimy

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Na naszym forum rozum rozgorza�a dyskusja na temat op�at za w�dkowanie na wodach PZW. W�dkarze dziwi� si� i pytaj�, dlaczego dla jednych op�ata jest wy�sza, a dla drugich ni�sza i sk�d takie r�nice w


 • Puchar Kazimierza J�drasa-D�bno 2008.

  Puchar Kazimierza J�drasa-D�bno 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Osiemdziesi�ciu sze�ciu zawodnik�w stawi�o si� do rywalizacji o Puchar Ka�imierza J�drasa. Zawody odby�y si� w D�bnie nad rzek� Wart�. Organizatorem by� Okr�g PZW Kalisz i WKS Kalisz. Rywalizacja rozp


 • Puchar Powiatu Jaroci�skiego -Roszk�w 2008

  Puchar Powiatu Jaroci�skiego -Roszk�w 2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Nad zbiornikiem zaporowym Roszk�w w dniu 18 pa�dziernika odby�y si� zawody spinningowe o Puchar Powiatu Jaroci�skiego. By�o to jednocze�nie zako�czenie Mi�dzyokr�gowej Ligi Spinningowej. Do rywalizac


 • Opanowa�em rzek� San

  Opanowa�em rzek� San

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W ostatnich latach cz�sto udawa�em si� na rzek� San oddalon� 40 km od mojego zamieszkania. Wyprawy te w wi�kszo�ci by�y zaliczane do nieudanych w�dkarsko, poniewa� przewa�nie by�y s�abe brania lub by


 • Stary dekalog w�dkarza

  Stary dekalog w�dkarza

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Stary Dekalog w�dkarzaDr Stefan Olszewski, w�dkarz, tu� po I wojnie �wiatowej napisa� ten pi�kny dekalog. Powinni�my zapozna� si� z nim i wzi�� sobie do serca a nie tworzy� jakie� nowe kodeksy, czasa


 • XII Memoria� Zbyszka Borowskiego

  XII Memoria� Zbyszka Borowskiego

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Klub spinningowy "Oko�" G�ra serdecznie zaprasza na 12. Memoria� Zbyszka Borowskiego, kt�ry odb�dzie si� w niedziel�, 9 listopada. W Memoriale, czyli cyklicznych zawodach spinningowych, wezm� udzia


 • Taaaka Ryba w Polsacie

  Taaaka Ryba w Polsacie

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Witam serdecznie wszystkich fan�w i sympatyk�w TAAAKIEJ RYBY!Mam do przekazania wszystkim wiernym fanom TAAAKIEJ RYBY mi�� wiadomo�� - program TAAAKA RYBA wraca na anten� telewizyjn�. Od nast�pnego ty


 • Zako�czenie sezonu pstr�gowego

  Zako�czenie sezonu pstr�gowego

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Na ostatni� w tym roku pstr�gow� wypraw� wybra�em Kaczaw� w okolicach miejscowo�ci Rzym�wka, pewnie dlatego, �e w�a�nie tam rozpoczyna�em tegoroczny sezon i to z bardzo dobrym rezultatem. Z�apa�em wte


 • Sieja - sensacja naukowa w jeziorze �ebsko

  Sieja - sensacja naukowa w jeziorze �ebsko

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  W wodach jeziora �ebsko �yje jedyny w unikatowy i swoim rodzaju gatunek sieji - twierdz� naukowcy. Gdyby nie starania S�owi�skiego Parku Narodowego, dzi� ryba by�aby wymar�a.Sieja. Wszystko zacz�o si


 • Rekordowy karp z Rainbow

  Rekordowy karp z Rainbow

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Informacje, jakie dotar�y par� dni temu z �owiska Rainbow we Francji z pewno�ci� zainteresuj� wszystkich karpiarzy. �owi�cy tam polscy karpiarze bili swoje rekordy �yciowe. W sumie mieli ponad 20 bra�


 • Zawody Karpiowe- Pstr��na 2008.

  Zawody Karpiowe- Pstr��na 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Czeska dru�yna zdoby�a pierwsze miejsce w zawodach ko�cz�cych sezon na s�ynnym, karpiowym �owisku – zbiorniku Pstr��na. W imprezie rozegranej w ostatni weekend wzi�o udzia� ok. 30 zawodnik�w P


 • Niedzielny sandacz

  Niedzielny sandacz

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W niedziel�, 12 pa�dziernika uda�em si� na ryby do miejscowo�ci Czrna S�dziszowska w woj podkarpackim. Pojecha�em wczesnym rankiem, oko�o godziny 6:00. Po godzinie 7:00 na �ywca zaci��em ryb� i po oko


 • Tajny bud�et Okr�gu Mazowieckiego - ods�ona trzecia...

  Tajny bud�et Okr�gu Mazowieckiego - ods�ona trzecia...

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Jak zapewne wszyscy pami�taj� Zarz�d naszego Ko�a nr.28 PZW Warszawa – Ursyn�w usi�uje od wielu miesi�cy uzyska� dost�p do planu finansowego naszego Okr�gu PZW. Ta, wydawa�oby si� prozaiczna s


 • Wrze�niowy konkurs wedkuje.pl - najlepsza strona wybrana

  Wrze�niowy konkurs wedkuje.pl - najlepsza strona wybrana

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Znamy ju� zwyci�zc� w ostatniej kategorii naszego wrze�niowego konkursu - najlepsza strona ko�a PZW. Przypomnijmy, �e redakcja postanowi�a przed�u�y� o dwa tygodnie rywalizacj� w�r�d administrator�w


 • Puchar Amosa-Ciechan�w 2008.

  Puchar Amosa-Ciechan�w 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  70 zawodnik�w stawi�o si� do rywalizacji w Ciechanowie nad Odr� o Puchar Amosa. Organizatorem zawod�w by� klub spinningowy Czakuszka Leszno. Odra na tym odcinku jest mi bardzo dobrze znana, poniewa� w


 • Wi�lane zmagania-Warszawa 2008

  Wi�lane zmagania-Warszawa 2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Po raz pierwszy Ko�o nr 28 PZW Warszawa-Ursyn�w zorganizowa�o w ubieg�� niedziel� towarzyskie zawody spinningowe na Wi�le w Warszawie. Wysoki poziom wody nie wr�y� najlepiej. Rzeka toczy�a w ekspres


 • Spinningowe Mistrzostwa kola Wyszogr�d-2008.

  Spinningowe Mistrzostwa kola Wyszogr�d-2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 12.10.2008 r odby�y si� ostatnie zawody z cyklu GPX w K- 54 SUM Wyszogr�d PZW Okr�gu Mazowieckiego by�y to , Spinningowe Mistrzostwa Ko�a. Pogoda dopisa�a , by�o s�onecznie i ciep�o, na sta


 • GPX 2008 w K- 54 SUM Wyszogr�d rozstrzygni�ty

  GPX 2008 w K- 54 SUM Wyszogr�d rozstrzygni�ty

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Do ko�ca dobieg� cykl GPX sezonu 2008 w Kole Nr. 54 PZW SUM w Wyszogrodzie, w�a�nie odby�y si� ostatnie zawody (Spinningowe Mistrzostwa Ko�a, patrz artyku� wy�ej) i wszystko ju� si� wyja�ni�o. Mistrza


 • Moja �ona Renata i ja na rybach

  Moja �ona Renata i ja na rybach

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam wszystkichChcia�bym poruszy� spraw� ( problem), kt�ry niejeden z w�dkarzy p�ci brzydkiej przechodzi� albo przechodzi. Chodzi mi o akceptowane bardziej lub mniej naszego hobby przez nasze �ony.W


 • Opowiadanko

  Opowiadanko

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Swoj� zasiadk� rozpocz��em o �wicie 14 sierpnia 2006 roku. Tego dnia, cho� mia�em wcze�niej zan�cone stanowisko, to jako� czu�em wewn�trznie, �e nie b�dzie �adnych bra�. Wia�, co prawda zachodni wiatr


 • Spinningowe Mistrzostwa Polski 2008.

  Spinningowe Mistrzostwa Polski 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Wiele niespodzianek przynios�y Mistrzostwa Polski Senior�w i Junior�w w w�dkarstwie spinningowym rozegrane w dniach 9-12 wrze�nia. Organizatorem zawod�w byli: Okr�g Mazowiecki PZW oraz Urz�d Miasta i


 • Zawody w�dkarskie - sport jakich ma�o

  Zawody w�dkarskie - sport jakich ma�o

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Ostatnio w��czam telewizor i pierwsze, co mi si� ukaza�o to kolejne wiadomo�ci o korupcji w naszej pi�ce no�nej. Nasz sport jest popl�tany w korupcj� i teraz nie spos�b jest to opl�ta�. Jednak jest sp


 • Zako�czenie sezonu karpiowego – Pstr��na 2008.

  Zako�czenie sezonu karpiowego – Pstr��na 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dzi�, tradycyjnie ju� na zbiorniku Pstr��na, rozpoczynaj� si� zawody ko�cz�ce sezon karpiowy na zbiorniku Pstr��na. W tej cyklicznej, 3-dniowej imprezie rozgrywanej od 2004 roku, we�mie udzia� ok. 3


 • Precz z no kill

  Precz z no kill

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Gdzie wybra� sie na ryby? Nic dzi� nie pi�em. Ani browarka, ani whiskacza z col�, czy cho�by ma�ego drineczka…Przepraszam, pi�em. Kaw� i to kolejn�, ca�kiem niedawno. Przez to nie mog� teraz spa


 • Zawody o Puchar Katowic - Przeczyce 2008.

  Zawody o Puchar Katowic - Przeczyce 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Ostatnia eliminacja Spinningowego Grand Prix Polski w sezonie 2008Dwa �l�skie zbiorniki zaporowe Przeczyce i Dzie�kowice, by�y aren� zmaga� czo�owych polskich spinningist�w podczas Zawod�w Spinningowe


 • Pseudo-w�dkarze-

  Pseudo-w�dkarze-

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Jak w temacie dzisiaj napisz� o pseudow�dkarzach. Na szcz�cie nie ma ich tak du�o i miejmy nadziej�, �e nie b�dzie. Ale jednak s�. Spotka�em si� wielokrotnie z bezmy�lno�ci� w�dkarzy i samolubno�ci�.


 • Spinningowe zawody towarzyskie Ko�a 28

  Spinningowe zawody towarzyskie Ko�a 28

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Ko�o PZW nr 28 Warszawa Usyn�w zaprasza na spinningowe zawody towarzyskie, kt�re odb�d� si� 12.10.2008 na Wi�le w Warszawie ( na lewym brzegu rzeki ) Zbi�rka zawodnik�w o godzinie 6:30 na parkingu prz


 • Puchar Klubu JAR-FISH Jarocin -Nowe Miasto 2008

  Puchar Klubu JAR-FISH Jarocin -Nowe Miasto 2008

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Druga edycja zawod�w o Puchar Klubu Jar – Fish ju� za nami. 4 pa�dziernika w Nowym Mie�cie nad rzek� Wart� zgromadzi�o si� 50 zawodnik�w z Wielkopolski oraz go�cie z Bielska Bia�ej i Cieszyna.


 • Czas na ryby? Nie ma czasu...

  Czas na ryby? Nie ma czasu...

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Czasem �ycie p�dzi tak szybko, �e zapominamy, po co �yjemy. I nawet je�li nie �yjemy po to, by �owi� ryby, po kilku tygodniach szybszego �ycia mo�na zapomnie� o w�dkach. Przyznaj�, zdradzi�em w�dki...replywr��