menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Dwa lata wi�zienia dla k�usownik�w

  Dwa lata wi�zienia dla k�usownik�w

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Kara 2 lat pozbawienia wolno�ci grozi dw�m k�usownikom, kt�rzy uj�ci zostali w �rod� przez goleniowskich policjant�w. Pierwszego z nich - 36-letniego Zbigniewa G., dokonuj�cego nielegalnego po�owu ry


 • Byli�my, zobaczyli�my i polegli�my?

  Byli�my, zobaczyli�my i polegli�my?

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pojechali�my, zbi�rka o 4.30 pod domem szwagra. Oczywi�cie cosik musia�o si� po drodze wydarzy�, okaza�o si� �e szwagrowi przepali�a si� �ar�wa. Szwagier oki, �ar�we ma, tylko kto wymieni ?. Pr�buje


 • Moje w�dkarskie pocz�tki

  Moje w�dkarskie pocz�tki

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ostatnimi czasy do�� cz�sto chodz� na ryby, lecz mam chyba jaki� kryzys wedkarski. Nie mog� z�apa� jakiejs wi�kszej ryby. Najcz�ciej �api� metod� sp�awikow�, wi�c �adnych gigant�w si� nie spodziewam,


 • To nie szczupak, to krokodyl!

  To nie szczupak, to krokodyl!

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Kolejne wie�ci z naszej wyprawy. Pytanie jednak, czy powinni�my, je w takiej formie zamieszcza�. Kto przeczyta pe�n� relacj�, je�li najpi�kniejsze ryby b�d� ju� znane? Wszyscy...Przewodnicy bij� rekor


 • Ekipa wedkuje.pl w Szwecji – zobacz film Taaakiej Ryby w Polsacie Play

  Ekipa wedkuje.pl w Szwecji – zobacz film Taaakiej Ryby w Polsacie Play

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Zapraszamy do obejrzenia filmu z udzia�em ekipy portalu wedkuje.pl. Kilkunastoosobowy zesp� na czele z mistrzem spinningu - Grzegorzem Sici�skim w dniach 18-25 pa�dziernika bra� udzia� w wyprawie nad


 • Szczupak 113 cm - na pocz�tek

  Szczupak 113 cm - na pocz�tek

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wczoraj rozpocz�a si� jedna na naszych firmowych wypraw, podczas kt�rej przewodnicy robi� to, co potrafi� najlepiej - �owi� ryby. Pierwsze wie�ci� s� optymistyczne - pad�o ju� sporo ryb, a dwie z nic


 • Puchar Ziemi Luboche�skiej-Spa�a 23.09.08.

  Puchar Ziemi Luboche�skiej-Spa�a 23.09.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  23.09.2008 roku na �owisku Staw w Spale ko�o w�dkarskie nr 6 w Nowym Glinniku zorganizowa�o zawody w�dkarskie o "Puchar Ziemi Luboche�skiej". W zawodach startowali zawodnicy r�nych k� Powiatu Tomasz


 • �wi�ta z Robinsonem – jutro wyniki!

  �wi�ta z Robinsonem – jutro wyniki!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Fina� 14 grudnia - to ostatni dzie� zmaga�. Do wygrania nowoczesne i najwy�szej jako�ci spinningi DIAFLEX Robinson o warto�ci ok. 400 z� ka�dy - kije, kt�re spe�ni� wymagania najbardziej wybrednych


 • S� pieni�dze dla rybak�w - blokad dr�g nie b�dzie

  S� pieni�dze dla rybak�w - blokad dr�g nie b�dzie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Mamy dobr� wiadomo�� dla zainteresowanych sporem na linii resort rolnictwa – rybacy. Chodzi o rekompensaty za tymczasowe zawieszenie dzia�alno�ci po�owowej zwi�zanej z przekroczeniem limitu od�


 • Sandacz, a angielska uprzejmo��

  Sandacz, a angielska uprzejmo��

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  - Wstawaj masz ju� kaw�, zaraz jedziemy – budzi mnie g�os �onki. Sobota, a ja musz� zawie�� po�owic� do pracy, bo jak to kobitka wiecznie ma ma�o do wydania w sklepie, ale nie ma tego z�ego̷


 • �ywiec czy blacha cz. 2

  �ywiec czy blacha cz. 2

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Kolejny tydzie� przelecia� jakby z bicza strzeli�. Nawet nie wiem, kiedy. Jest ju� sobotni wiecz�r. Jutro, cho� na chwil� musz� wyrwa� si� ze spinerkiem nad Wise�k�. Ale nie b�d� tam d�ugo. W ko�cu o


 • Apel do wszystkich!!

  Apel do wszystkich!!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Cze��,wybra�em si� na ryby mi�dzy godzin� 6.00, a 6.30 z rana, aby troch� mi�o sp�dzi� czas nad wod�, wi�c wzi��em spinning z my�l�, a nu� si� uda zahaczy� jakiego� z�batego. Po oko�o godzinie cepow


 • Leszcz z Po�a�ca

  Leszcz z Po�a�ca

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapewne ma�o kt�ry z Was nie s�ysza� kiedykolwiek o kanale po�anieckim i pi�knych rybach, kt�re mo�na tam z�owi�. To nie legenda. Kana� elektrowni cieplnej w Po�a�cu to prawdziwe, w�dkarskie eldorado.


 • Rybacy kontynuuj� protest - szykuje si� kolejna blokada dr�g

  Rybacy kontynuuj� protest - szykuje si� kolejna blokada dr�g

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nie ma odzewu po wtorkowej blokadzie dr�g w S�upsku i K�b�owie ko�o Wejherowa. By�a to odpowied� rybak�w na, ich zdaniem, z�udne obietnice resortu dotycz�ce uruchomienia wyp�at rekompensat za zawiesze


 • Wyskoczmy na tro�

  Wyskoczmy na tro�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Proponuje wam wypraw� na tro� w�drown� albo �ososia, oba gatunki �yj� w tym samym �rodowisku i maj� podobn� biologie. S� to ryby dwu�rodowiskowe, to znaczy, �e swoje �erowiska maj� w morzu, a na tar�o


 • �wi�teczna rybka

  �wi�teczna rybka

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zbli�aj� si� �wi�ta i mamy coraz mniej czasu na w�dkowanie a to, dlatego �e jeste�my zaganiani przez nasze �lubne do porz�dk�w, zakup�w i innych takich, ja to nazywam �wi�teczna panika. Aby�my nie zos


 • Pami�tajmy o maluchach

  Pami�tajmy o maluchach

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Wszyscy gonimy za okazami i s� to najcz�ciej drapie�niki, kt�re dostarczaj� nam sporych emocji podczas holu, ci�g�a pogo� za nowymi przyn�tami, sposobami przes�ania nam inne ryby, dzi�ki kt�rym w�adc


 • Resort obiecuje rekompensaty, rybacy blokuj� drogi

  Resort obiecuje rekompensaty, rybacy blokuj� drogi

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dodajmy, i� w poniedzia�ek w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni odby�a si� konferencja prasowa sekretarza stanu Kazimierza Plocke. G��wnym punktem spotkania


 • Historia Ko�a PZW nr 06 w Nowym Glinniku

  Historia Ko�a PZW nr 06 w Nowym Glinniku

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  35 lat temu, 19 lutego 1973 roku powsta�o ko�o w�dkarskie w Nowym Glinniku. Grupa zapale�c�w tj. Henryk MADEJ, J�zef BERNACIAK, J�zef BYKOWSKI i Zenon BOGUSZY�SKI zorganizowa�a zebranie za�o�ycielskie


 • Mecz sp�awikowy Gorz�w vs Szczecin-26.10.08.

  Mecz sp�awikowy Gorz�w vs Szczecin-26.10.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedziel�, 26 pa�dziernika rozpocz�� si� cykl kole�e�skich meczy w�dkarskich pomi�dzy zawodnikami s�siaduj�cych okr�g�w. Pierwszy mecz sp�awikowy Gorz�w- Szczecin powsta� dzi�ki staraniom dw�ch st


 • Czym jest w�dkarstwo?

  Czym jest w�dkarstwo?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Czy zastanawiali�cie si� co to jest w�dkarstwo? Dla jednych to b�dzie uzupe�nienie domowej kuchni, dla innych przygoda, hobby czy mo�e obcowanie sam na sam z natur�. A mo�e na rybach szukamy adrenalin


 • W�dkarz, a rybak - stereotyp w�dkarski

  W�dkarz, a rybak - stereotyp w�dkarski

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dlaczego w w�dkarstwie utar�o ju� si� to, �e po ka�dym wypadzie w�dkarz powinien do domu wraca� z pe�nym wiadrem ryb? Czy nie mo�na po prostu pojecha� dla samej rekreacji, sportu, odpoczynku? Czy mi�s


 • Kaczodzioby znad Odry

  Kaczodzioby znad Odry

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Na Odrze zacz�y bra� dobrze nasze ulubione drapie�niki - szczupaki. Kilka dni temu dostali�my zdj�cia od naszego przewodnika - Partyka Skorupy - z pi�knym kaczodziobym. Dodatkow� atrakcj� wypraw, a m


 • Zawody na zako�czenie sezonu 2008 ko�a Czarna �ada

  Zawody na zako�czenie sezonu 2008 ko�a Czarna �ada

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 12 pa�dziernika na zbiorniku w Majdanie Sopockim odby�o si� zako�czenie sezonu w�dkarskiego ko�a „Czarna �ada „ w Bi�goraju. Z tej okazji zarz�d ko�a zorganizowa� wycieczk� w�dkarsk


 • Nasi w GPX Okr�gu Mazowieckiego 19.10.08.

  Nasi w GPX Okr�gu Mazowieckiego 19.10.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedziel� 19 pa�dziernika br. zako�czy�y si� spinningowe zawody z cyklu GPX Okr�gu Mazowieckiego PZW. Skupi�y na starcie ponad 150 najlepszych spinningist�w z naszego okr�gu, kt�rzy w zmaganiach tr


 • Zako�czenie sezonu 2008 w Nowym Glinniku

  Zako�czenie sezonu 2008 w Nowym Glinniku

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 25 pa�dziernika na zbiorniku Kotliny odby�o si� uroczyste zako�czenie sezonu w�dkarskiego 2008 ko�a nr 06 w Nowym Glinniku. By�a to wycieczka w�dkarska po��czona z zawodami sp�awikowo – g


 • Najlepszy w�dkarz Ko�a Lin J�drzej�w w 2008.

  Najlepszy w�dkarz Ko�a Lin J�drzej�w w 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zako�czyli�my rywalizacj� o „Najlepszego w�dkarza sezonu 2008” Ko�a Lin J�drzej�w. W�a�nie odby�y si� ostatnie zawody - Spinningowe Zako�czenie Sezonu i wszystko sta�o si� jasne. Najlepszy


 • �wiate�ko i wspomnienia

  �wiate�ko i wspomnienia

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Jest wiecz�r. Wkr�tce Zaduszki. Rano w sobot�, 1 listopada pojad� na cmentarz. Wezm� p� baga�nika zniczy, kwiatk�w, �on� i synka. Odwiedzimy groby bliskich. Gdy ten dzie� wype�niony zadum� i cisz� z


 • �ywiec czy blacha

  �ywiec czy blacha

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  �ywiec czy spinerek, oto jest pytanie… Sobota, koniec pa�dziernika. Jeszcze troch� pracy w domu. Potem jad� za Warszaw� z moj� mam�, poza�atwia� jej r�ne sprawy. Do domu wracam po po�udniu. Cze


 • Z chrab�szczem na klenia

  Z chrab�szczem na klenia

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Przeczyta�em gdzie� w Internecie ciekawy artyku� na temat po�owu kleni na spinning. Przyn�t� by�y mikrowoblerki imitacje owad�w. Pomy�la�em, �e skoro inni �api�, to i ja popr�buj�. Wystruga�em na szyb


 • Kolejne ko�a PZW na wedkuje.pl!

  Kolejne ko�a PZW na wedkuje.pl!

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Za�� stron� swojego ko�a PZW na wedkuje.pl!Chcecie, aby o Waszej dzia�alno�ci dowiedzia�y si� rzesze w�dkarzy z ca�ej Polski? Ju� teraz zg�o�cie si� do Spo�eczno�ciowego Portalu W�dkarskiego www.wedk


 • Szk�ka przyrodniczo-w�dkarska - zapraszamy!

  Szk�ka przyrodniczo-w�dkarska - zapraszamy!

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  17 pa�dziernika odby�o si� pierwsze spotkanie szk�ki przyrodniczo-w�dkarskiej. Spotkanie poprowadzi� pomys�odawca W�adys�aw Hornik, uczestnikami byli tak�e prezes Zbigniew Michalik z ko�a PZW Pilczyc


 • Spinningowe Mistrzostwa Ko�a Lin J�drzej�w 2008.

  Spinningowe Mistrzostwa Ko�a Lin J�drzej�w 2008.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W ostatnia niedziel� 26 pa�dziernika odby�y si� Spinningowe Mistrzostwa Ko�a rozegrane na rzece Nidzie w Zakrzowie. By�a to kolejna, a zarazem ostatnia impreza z bogatego kalendarza imprez w�dkarskich


 • Harna� Cup 2009

  Harna� Cup 2009

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Kolejna edycja zawod�w spinningowych Harna� Cup ju� za nami. Przyjaciele po kiju z ca�ej Polski spotkali si� poraz kolejny nad Jeziorem �ywieckim w dniach 24-26 pa�dziernika. Organizatorami zawod�w s


 • Szczupak 98 cm �u�awy - Polska

  Szczupak 98 cm �u�awy - Polska

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Nie min�o wiele dni od opublikowania depeszy „Wielkie �arcie na �u�awach” i ju� nasz przewodnik – Arkadiusz Ma�kiewicz – ma si� czym pochwali�. Jego �upem pad� niespe�na metro


 • Zarybianie, a zarazem kradzie� suma

  Zarybianie, a zarazem kradzie� suma

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniach 13 -14 pa�dziernika do Wis�y w rejonie starego i nowego mostu zosta�o wpuszczone oko�o 11 ton suma – �rednia waga to 700 gram�w – tak, tak koledzy w�dkarze – niekt�re z nich


 • Polska w g�rach po�o�ona-wody g�rskie

  Polska w g�rach po�o�ona-wody g�rskie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Czy jest taki okr�g w�dkarski, kt�ry nie mia�by wody g�rskiej, a jak nie ma to na pewno s� starania i poszukiwania, aby jaki� rowek, strumyk zamieni� w wody g�rskie tak nam si� chce pstr�ga lub �ososi


 • Asunden - Szwecja - ci�ka jesienna orka

  Asunden - Szwecja - ci�ka jesienna orka

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Na wst�pie dodam, �e nie b�dzie to ani typowy poradnik jak w�dkowa� w Szwecji, ani te� komercyjny tekst zachwalaj�cy ka�de szwedzkie �owiska. Poni�ej spodziewa� si� mo�ecie raczej kr�tkiej amatorskiej


 • Zako�czenie sezonu w�dkarskiego ko�a nr 28 w Sulejowie

  Zako�czenie sezonu w�dkarskiego ko�a nr 28 w Sulejowie

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 26 pa�dziernika na Pociosku odby�o si� uroczyste zako�czenie sezonu w�dkarskiego ko�a nr 28 w Sulejowie. Z tej okazji zarz�d ko�a zorganizowa� zawody sp�awikowe na wy�ej wymienionym akwenie, a


 • Kradzie�e suma

  Kradzie�e suma

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W dniach 13 -14 pa�dziernika do Wis�y wpu�cili�my oko�o 11 ton suma, ,pilnujemy ich ju� jaki� czas, a w�dkarze - trudno ich nazwa� w�dkarzami, trzepi� po kilkadziesi�t sztuk z ��dek spod starego mostureplywr��