menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Przypomnienie o obowi�zku w�dkarzy

  Przypomnienie o obowi�zku w�dkarzy

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  ZARZ�D KO�A MIEJSKIEGO Nr1 PZW w P�OCKUZawiadamia wszystkich cz�onk�w Ko�a Nr1 �e w dniu 15 lutego (tj. niedziela ) 2009rW Internacie Zespo�u Szk� Technicznych W P�ock


 • Czy idzie ku lepszemu?

  Czy idzie ku lepszemu?

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Jest zima , d�ugie wieczory to i czas na refleksj� si� znajdzie. By� mo�e zaraz tutaj zostan� ,,zlinczowany ,, bo nie prawda , bo ale … , ale chc� si� podzieli� w�asnymi spostrze�eniami i nie s


 • Dlaczego spinning

  Dlaczego spinning

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pisa�em ju� Wam jak zosta�em spinningist� ale chcia�bym jeszcze napisa� dlaczego mnie to tak wci�g�o.Na pocz�tku by�em spinningist� takim na s�pa.Dowiadywa�em sie od koleg�w lub zawodn


 • Spinningowy spacer wzd�u� rzeki P�onia

  Spinningowy spacer wzd�u� rzeki P�onia

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Rzeka P�onia to prawy dop�yw Odry, spinaj�cy Pojezierze Zachodniopomorskie i Pobrze�e Szczeci�skie. Jest to niewielka rzeczka o d�ugo�ci zaledwie 74,3 km, a powierzchnia jej dorzecza wynosi 1101 km2.


 • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2009

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2009

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEWW niedziel� 15 lutego o godz.9, 00 odb�dzie si� zebranie sprawozdawczo-wyborczeI z dzia�alno�ci P.Z.W w kole Sochaczew-Miasto w Miejskim Domu Kultury w Sochaczewieprzy


 • Pierwsze urodziny wedkuje.pl

  Pierwsze urodziny wedkuje.pl

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Mija rok od rozpocz�cia dzia�alno�ci portalu wedkuje.pl – m�wi�c kr�tko, obchodzimy w�a�nie pierwsze urodziny. Z tej okazji dzi�kujemy Wam serdecznie za te wsp�lne 365 dni – to dzi�ki Wam


 • Podlodowe Mistrzostwa Ko�a SUM Wyszogr�d-18.01.09.

  Podlodowe Mistrzostwa Ko�a SUM Wyszogr�d-18.01.09.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedzielny poranek dnia 18 stycznia na starorzeczu rzeki Wis�y w Chmielewie odby�y si� Podlodowe Mistrzostwa ko�a Nr. 54 z Wyszogrodu. Wszyscy ju� och�on�li po sobotnich wyborach i rozpocz�li nowy


 • Pod lodowe Mistrzostwa Ko�a

  Pod lodowe Mistrzostwa Ko�a

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  DNIA .01.02.2009r. GODZ.7.00 PODLODOWE ZAWODY WEDKARSKIE O MISTRZOSTWO KO�A MIEJSCE ZAWOD�W JEZIORO OBLIN OD STRONY DOMK�W WYPOCZYNKOWYCH Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktu


 • W�dkarstwo podlodowe - ABC bezpiecze�stwa

  W�dkarstwo podlodowe - ABC bezpiecze�stwa

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zima niby, troche odstapi�a, ale wczoraj s�ysza�em w TV, �e w lutym maja jeszcze wr�cic do�� duze mrozy. Dlatego postanowi�em napisac ma�y artykulik, kt�ry jest jeszcze na czasie, o bezpiecze�stwie pr


 • Leszcz z ikr� i tasiemcem

  Leszcz z ikr� i tasiemcem

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Gospodarz naszego ko�a ( 28 w Sulejowie) Krzy� Szmigulski 25 stycznia wybra� si� po�owi� rybki na zalewie Sulejowskim. �owi�c od rana do 14.00 z�owi� dwie p�otki i leszcza. P�niej rybki przesta�y br


 • Podlodowe zawody o Puchar Burmistrza Czarnej Wody-24.02.09.

  Podlodowe zawody o Puchar Burmistrza Czarnej Wody-24.02.09.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 24.02.2009. na jez. Skrzynki Ma�e odby�y si� zawody podlodowe. W zawodach bra�o udzia� 19 w�dkarzy z Czarnej Wody. �owiono g��wnie ma�e p�ocie. Zawody wygra� kol. Adam Kiedrowski.Po �owieniu mo


 • Zebranie Klubu JAR - FISH 25.01.09

  Zebranie Klubu JAR - FISH 25.01.09

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Jaroci�skiego Klubu W�dkarstwa Sportowego JAR – FISH odby�o si� dnia 25 stycznia w sali konferencyjnej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Jarocinie. Podczas zeb


 • Fiume Ombrone, Italia

  Fiume Ombrone, Italia

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  'W dziewiczych lasach jest rozkosz;W odludnych wybrze�ach zachwyt;Towarzystwo, je�li nikt nie przeszkadza,W g��bi morza i ryku muzyki;Nie to, �e mniej kocham cz�owieka,ale Natur� bardziej...'Lord Byro


 • Podlodowe ostatki w Lutomiersku-2009.

  Podlodowe ostatki w Lutomiersku-2009.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dzi� rano na stawie nr 1 w Lutomiersku na �owisku Ko�a nr 40 odbyly si� zawody w wedkowaniu podlodowym. Dominuj�c� ryb� by� drobny oko�, jazgarz. Sporadycznie trafi�a sie p�o�. L�d by� pewny, nie spra


 • Rybacy i w�dkarze

  Rybacy i w�dkarze

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Pragne kontynuowa� ....RYBAK NASZ WR�G Pochodz� z Pomorza, gdzie na Zalewie Szczeci�skim, Kamie�skim oraz Odrze rybactwo �r�dl�dowe przyj�o okaza�� form� i wraz z nim niemal legalne k�usownictwo! Je


 • Sprz�t w�dkarski z dawnych lat

  Sprz�t w�dkarski z dawnych lat

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Przygl�daj�c si� dost�pnej obecnie na rynku, r�norodno�ci akcesori�w w�dkarskich, chcia�bym m�odym - pocz�tkuj�cym kolegom "po kiju", zaprezentowa� sprz�t, kt�ry u�ywali�my do po�owu ryb, my w�dkarze


 • Nowy zarz�d ko�a nr 11 Opoczno-Miasto 2009-2012

  Nowy zarz�d ko�a nr 11 Opoczno-Miasto 2009-2012

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dn.23.01.2009r o godz. 17.00 odby�o si� pierwsze posiedzenie nowego zarz�du. Na wniosek prezesa ko�a nadano funkcje poszczeg�lnym cz�onkom.Funkcje w zarz�dzie obj�li :PREZES KO�A -MAJ KRZYSZTOFV-CE


 • Osi�gni�cia spinningist�w klubu Jarfish w 2008 roku

  Osi�gni�cia spinningist�w klubu Jarfish w 2008 roku

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  OSI�GNI�CIA SEKCJI SPINNINGOWEJ KLUBU W 2008 ROKU Og�lnopolskie zawody spinningowe 12 Puchar Warty-zawody w po�owie pstraga metod� spinningow� Leszek GRZECH – 6 miejsce Og�


 • Pierwsza wyprawa na l�d w tym sezonie

  Pierwsza wyprawa na l�d w tym sezonie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  O wyprawie na l�d gadali�my z wujkiem od tygodnia i w ko�cu pojechali�my. Wyruszyli�my wcze�nie rano, kiedu dojechli�my by�a ju� 10.00. Rozpakowali�my si� i poszli�my na l�d. Najpierw zacz�li�my od in


 • Warta zim�

  Warta zim�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Za oknami deszcz, chlabra i b�oto. To chyba najgorszy okres dla mnie i pewnie dla wi�kszo�ci w�dkarzy. Nie mo�na pojecha� na ryby i to najbardziej boli. Chocia� wszystkie starorzecza s� zamarzni�te i


 • Rejestr amatorskiego po�owu ryb - obowi�zek czy lekcewa�enie

  Rejestr amatorskiego po�owu ryb - obowi�zek czy lekcewa�enie

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Zgodnie z Uchwa�� XXVII Krajowego Zjazdu Delegat�w P Z W z dnia 26.10.2001 roku oraz Rozporz�dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30.09.2003 roku w sprawie dokumentacji pr


 • Limit ratuje populacj�

  Limit ratuje populacj�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Witam ponownie, po kr�tkim, a mo�e i nawet d�ugim milczeniu w kwestii „pismakowej” mojej osoby na tym portalu . Chcia�bym podda� dyskusji pewien temat, kt�ry mnie nurtuje, by� mo�e nie ty


 • Sprzeda� znaczk�w na 2009 rok

  Sprzeda� znaczk�w na 2009 rok

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d ko�a w�dkarskiego przy Hucie Szk�a w Parczewie informuje �e skarbnik ko�a posiada w sprzeda�y znaczki na 2009 rok.


 • Zap�a� sk�adk�!

  Zap�a� sk�adk�!

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Sk�adki cz�onkowskie w 2009 roku (znaczki), mo�na zap�aci� w ka�d� �rod� od godz. 15:00 do 17:00 w siedzibie Ko�a przy ul. Strzeleckiej 13.W tym roku zosta�a zlikwidowana dodatkowa op�ata za w�dkowani


 • Zawody podlodowe okr�gu koszali�skiego-20.0109.

  Zawody podlodowe okr�gu koszali�skiego-20.0109.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W ostatni� niedziel� podlodowcy koszali�skiego okr�gu na jeziorze Bystrzno k/ �widwina walczyli o mistrzowskie tytu�y. Indywidualnie zwyci�y� Andrzej Miku�ko ze �widwina przed Jerzym Bajerem i Kam


 • Zawody podlodowe ko�a Sochaczew-Miasto-18.01.09.

  Zawody podlodowe ko�a Sochaczew-Miasto-18.01.09.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedziel�, 18 stycznia odby�y si� pierwsze w tym roku zawody o podlodowego Mistrza Ko�a.Na zawody stawi�o si� dziesi�ciu zawodnik�w, w tym trzech m�odych. Atmosfera by�a dobra, chocia� nie by�o tak


 • Wykaz w�d og�lnodost�pnych i zasady w�dkowania - okr�g p�ocko-w�oc�awski

  Wykaz w�d og�lnodost�pnych i zasady w�dkowania - okr�g p�ocko-w�oc�awski

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Przedstawiam poni�ej w dokumentach; 1 . Wykaz w�d og�lnodost�pnych u�ytkowanych przez Okr�g P�ocko—W�oc�awski PZW. 2 . Zasady w�dkowania , ulgi i ograniczenia na wodach Okr�gu P�ocko—


 • Opowiem Wam pewn� histori�

  Opowiem Wam pewn� histori�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Historia, o kt�rej opowiem zdarzy�a si� w 1981 r. By�o to w czerwcu, o godz. 4.00 wybra�em si� motocyklem m-ki WSK-125 / takie w�wczas dost�pne by�y �rodki transportu na ryby. Postanowi�em pow�dkowa�


 • Zebranie Ko�a nr 11 Opoczno-Miasto

  Zebranie Ko�a nr 11 Opoczno-Miasto

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Ko�a nr 11 Opoczno-Miasto zosta�y rozdane nagrody,puchary i efektowne koszulki dla w�dkarzy roku 2008 w poszczeg�lnych kategoriach.Atmosfera na zebraniu by�a mi�a


 • Podaruj sw�j 1 procent na SART

  Podaruj sw�j 1 procent na SART

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Przekazuj�c sw�j 1 procent od Twojego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki SART wspierasz nasze dzia�ania prowadzone w ramach akcji „W�dkarstwo bez bari


 • Nowe W�adze Ko�a nr 2 Gda�sk - Orunia

  Nowe W�adze Ko�a nr 2 Gda�sk - Orunia

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 17 stycznia w salce w siedzibie Okr�gu Gda�skiego przy ul.Rajska 2 ,odby�o si� Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ko�a nr.2 Gda�sk – Orunia. W zebraniu uczestniczyli cz�onkowie ko�a


 • Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu Tomaszewskiego

  Spo�eczna Stra� Rybacka Powiatu Tomaszewskiego

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Czytaj�c szereg artyku��w, opinii i uwag na temat Spo�ecznej Stra�y Rybackiej( SSR ) postaram si� przedstawi� jak to formalnie wygl�da np. w moim powiecie.Spo�eczna Stra� Rybacka jest to instytucja zr


 • Jezioro Gajewo pod szczeg�ln� ochron�

  Jezioro Gajewo pod szczeg�ln� ochron�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wsp�ln� kontrole w�d w dniu 17 stycznia przeprowadzi�a Pa�stwowa Stra� Rybacka Wojew�dztwa Kujawsko Pomorskiego ze Spo�eczn� Stra�� Ryback� Powiatu Golubsko-Dobrzy�skiego,w celu efektywnego dzia�ania


 • Zagospodarowanie Jeziora Piwoni�skiego cd....

  Zagospodarowanie Jeziora Piwoni�skiego cd....

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Tak jak zaplanowali�my 18 stycznia punktualnie o godzinie 8.00 rano, wyposa�eni w 5kg m�ot, 2 pi�y spalinowe, siekiery i sekatory spotkali�my si� na po�udniowo-zachodnim brzegu Jeziora Piwoni�skiego.


 • Nasta�a historyczna chwila!

  Nasta�a historyczna chwila!

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dzi�ki uprzejmo�ci portalu www.wedkuje.pl Ko�o PZW nr 59 w Tarnowskich G�rach doczeka�o si� w�asnej strony internetowej. Strona powsta�a po to, aby umo�liwi� kolegom po kiju i wszystkim innym zaintere


 • W�dkarskie szcz�cie na Hitrze - reporta� z grupowej wyprawy Active Holidays

  W�dkarskie szcz�cie na Hitrze - reporta� z grupowej wyprawy Active Holidays

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  REPORTA� Z GRUPOWEJ WYPRAWY DO NORWEGII NA WYSP� HITRAZORGANIZOWANEJ PRZEZ BIURO TURYSTYKI W�DKARSKIEJ ACTIVE HOLIDAYSW OKRESIE 26.03.�04.04.2008Kiedy Prezes biura turystyki w�dkarskiej Active Holiday


 • Sekcja W�dkarska KP PSP Jarocin w 2008 roku

  Sekcja W�dkarska KP PSP Jarocin w 2008 roku

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W dniu 17.01.2009 roku odby�o si� zebranie Sekcji W�dkarskiej przy Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w Jarocinie. Sekcja ta dzia�a od wielu lat i ma w swoich szeregach w�dkarzy zar�wno spinningowych jak i gr


 • Smutny, niecodzienny po��w

  Smutny, niecodzienny po��w

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  WITAM WSZYSTKICH !!! Obieca�em opisa� moje niecodzienne po�owy, a wi�c przyszed� czas na drugi: w maju 1984roku pojecha�em pierwszy raz na staw Tysi�clecie - kumpel poleci�, no i stawik okaza� si� ca�


 • Op�aty za w�dkowanie na wodach Okr�gu PZW w Wa�brzychu za rok 2009

  Op�aty za w�dkowanie na wodach Okr�gu PZW w Wa�brzychu za rok 2009

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Szanowni W�dkarze !Aby nie spotka� si� nad wodami Naszego Okr�gu z nieprzyjemnymi (poza zerwan� ryb�) sytuacjami powinni�cie Pa�stwo pami�ta�, aby wszelkie posiadane przez Was dokumenty uprawniaj�ce d


 • Regulamin po�owu ryb na �owisku Ko�a nr 40 w Lutomiersku

  Regulamin po�owu ryb na �owisku Ko�a nr 40 w Lutomiersku

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Regulamin po�owu ryb na �owiskach Ko�a nr 40 w Lutomiersku1.Ca�oroczny po��w ryb na stawie nr.1 i nr.2 2.�owimy: �roda, sobota, niedziela oraz dni �wi�teczne od godz. 5:00 do zmroku ZABRANIA SI� PO�replywr��