menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • V Dolno�l�ski Puchar Karpiowy

  V Dolno�l�ski Puchar Karpiowy

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Serdecznie zapraszam wszystkich karpiarzy na V Dolno�l�ski Puchar Karpiowy, kt�ry odb�dzie si� nad zbiornikiem Kozielno ko�o Paczkowa w dniach 24-28 czerwca 2009r. Zapisy trwaj� do dnia 28 lutego 2009


 • Szk�ka Karpiowa z Paw�em Szewcem

  Szk�ka Karpiowa z Paw�em Szewcem

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Tym razem Szk�ka Karpiowa z Paw�em Szewcem odb�dzie si� na 3 �owiskach. Pierwsza z nich odb�dzie si� nad �owiskiem Pstr��na (�l�sk) w dniach 14-17 maja, druga na Jaros�awkach (Zachodniopomorskie) 15-


 • Podrywka legalna - Obowi�zkowy rejestr po�ow�w,

  Podrywka legalna - Obowi�zkowy rejestr po�ow�w,

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Obowi�zek rejestrowania wszystkich z�owionych ryb, ostrzejsze kary dla k�usownik�w czy zalegalizowanie w�dkowania na tzw. podrywka – m.in. takie zmiany przewiduje poddany niedawno konsultacjom s


 • Sprawozdanie sekcji rzutowej na rok 2008 bydgoskiego okr�gu PZW

  Sprawozdanie sekcji rzutowej na rok 2008 bydgoskiego okr�gu PZW

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W sobot� 29 listopada w siedzibie OPZW w Bydgoszczy odby�o si� spotkanie, na kt�rym zosta�y przedstawione wyniki i tegoroczne osi�gni�cia we wszystkich dyscyplinach w�dkarstwa: sp�awikowej, spinningow


 • Spo�eczna Stra� Rybacka w Kole nr 16 Sobienie Jeziory

  Spo�eczna Stra� Rybacka w Kole nr 16 Sobienie Jeziory

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 27 listopada zosta�a powo�ana Spo�eczna Stra� Rybacka w Kole nr 16 Sobienie Jeziory. Do SSR do��czyli Piotr Karpisz i Tomasz Hirze vel Jagielski. W najbli�szym czasie liczba cz�onk�w SSR Sobienie


 • 5 lat SART

  5 lat SART

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Mi�o nam poinformowa�, �e Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji i Turystyki "SART" obchodzi 5-lecie swojego istnienia. SART to nietuzinkowa organizacja, kt�ra d��y do aktywizacji i popularyzacji w�dk


 • K�usownictwo – kolejne sieci w Zalewie Wi�lanym w Soczewce!

  K�usownictwo – kolejne sieci w Zalewie Wi�lanym w Soczewce!

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nie tak dawno bo zaledwie 13 dni wcze�niej wyci�gn�li�my 8 sztuk sieci w Zalewie Wi�lanym w Soczewce ( tj. oko�o 14 km od P�ocka ). Jest to woda stoj�ca-- obowi�zuje na tym odcinku ( ok.4 km ) ca�kowi


 • Zgin�li w drodze na w�dkowanie

  Zgin�li w drodze na w�dkowanie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  4 w�dkarzy zgin�o podczas wczorajszego wypadku drogowego, do jakiego dosz�o o godz. 3.20 w miejscowo�ci Gorawino, woj. zachodniopomorskie. Kierowca samochodu marki Mercedes Sprinter podczas wykonywan


 • Karp - starorzecze Warty

  Karp - starorzecze Warty

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Karp waga ok.2kg, z�owiony 16 listopada na starorzeczu rzeki Warty.Z�owiony metod� drgaj�cej szczyt�wki. W�dzisko picker, �y�ka g��wna 0,16 przypon 0,14 koszyczek zan�towy, z obci��eniem 5g, haczyk nr


 • PZW - dosy� fikcji w naszym zwi�zku

  PZW - dosy� fikcji w naszym zwi�zku

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Zaczyna si� okres podsumowa� czteroletniej kadencji na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszego zwi�zku. Rozliczymy zarz�dy k�, okr�g�w, zarz�d g��wny. Dokonamy wybor�w ludzi, kt�rzy b�d� sterow


 • Prezentuj swoje filmy na wedkuje.pl

  Prezentuj swoje filmy na wedkuje.pl

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Z przyjemno�ci� informujemy, �e od dzisiaj wszyscy w�dkarscy mi�o�nicy filmowania mog� dzieli� si� swoj� wiedz�, poradami czy relacjami z wypraw utrwalonymi w kamerze. Wasze filmy b�dziemy regularnie


 • Nowa galeria - ,, Ryby sezonu 2008 ,,

  Nowa galeria - ,, Ryby sezonu 2008 ,,

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Administratorzy strony Ko�a 54 SUM wWyszogrodzie postanowili stworzy� now� galeri� zatytu�owan� ,, Ryby sezonu 2008 ,, Poni�ej zamieszczamy kilka zdj�� z jej kolekcji ( na zdj�ciach na razie s�


 • Jesienne sandacze z Wyszogrodu

  Jesienne sandacze z Wyszogrodu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Tegoroczna jesie� okaza�a si� bardzo �askawa dla wszystkich w�dkarzy, temperatura do 15 listopada oscylowa�a w granicach 8 -11 stopni C. a wiatr wog�le nie dokucza� i bardzo cz�sto �wieci�o s�o�ce


 • W�dkarskie zakupy na Allegro - stanowisko Centrumorka.pl cd.

  W�dkarskie zakupy na Allegro - stanowisko Centrumorka.pl cd.

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Poni�ej zamieszczamy kolejne stanowisko firmy Centrumorka.pl nades�ane dzisiaj do naszej redakcji:Patrz�c na artyku� z perspektywy nied�ugiego czasu wysuwaj� sie pewne wnioski, kt�re nigdy nie nale�y


 • Zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ko�a PZW Otmuch�w

  Zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ko�a PZW Otmuch�w

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW w Otmuchowie zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 14 grudnia 2008 r. godzina 10:00 �wietlica S.M. przy ul. Jagie��y


 • Mi�tus - ryba zimy

  Mi�tus - ryba zimy

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Si�gaj�c pami�ci� do lat 70. i 80. w rzekach Bia�a �ada, Czarna �ada, Por, Wieprz, p�ywa�y mi�tusy dochodz�ce do kilograma i o wymiarze 50 - 60 cm. Wiem to, bo nie raz �owi�em je z moim tat�, kt�r


 • IV i V Eliminacyjne Zawody Spinningowe GPX Okr�gu Mazowieckiego

  IV i V Eliminacyjne Zawody Spinningowe GPX Okr�gu Mazowieckiego

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Artyku� nieco sp�niony , ale niestety problemy natury technicznej to spowodowa�y.W dniach 19.10.2008r odby�y si� IV Eliminacyjne Zawody Spinningowe z cyklu GPX o Puchar Wis�y i ponownie da�a o sobie


 • Szk�ka w�dkarska - kolejne zaj�cia za nami

  Szk�ka w�dkarska - kolejne zaj�cia za nami

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Witajcie.Spotkali�my si� ju� w zimowej aurze, spad� pierwszy �nieg. Zaj�cia w szkole nr 51 w ramach szk�ki w�dkarskiej poprowadzi� profesor Jakub Kiepura, nauczyciel przyrody w LO VI przy ul. Hutnic


 • Listopadowe w�dkowanie

  Listopadowe w�dkowanie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ostatni weekend nie przyni�s� rewelacji w po�owie szczupak�w. Postanowili�my wi�c z koleg� spr�bowa� kolejny raz pow�dkowa� w �wi�teczny wtorek, w ko�cu to �wi�to narodowe wi�c mo�e i „z�bate


 • Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ko�a nr 16 Sobienie Jeziory

  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ko�a nr 16 Sobienie Jeziory

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zawiadamiam, i� 14 grudnia 2008 roku o godz. 11.00 w Gminnym O�rodku Kultury W Sobieniach Jeziorach odb�dzie si� Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ko�a PZW nr 16 Sobienie Jeziory, z nast�puj�c


 • Spinning - wyprawa na szczupaka

  Spinning - wyprawa na szczupaka

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Uda�o si� mi z koleg� Leszkiem partnerem z dru�yny wygospodarowa� dwa dni wolne, wi�c postanawiamy wybra� si� nad wod�. Wszystkie zawody za nami, wreszcie mo�na ze spokojem pow�dkowa�. W pierwszy dzi


 • Sk�adki PZW cd. – sp�awik, a spinning

  Sk�adki PZW cd. – sp�awik, a spinning

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Temat dodatkowych op�at na wodach PZW wywo�a� kilka tygodni temu du�� dyskusj� w�r�d naszych u�ytkownik�w. Wymieniali si� argumentami, w wi�kszo�ci, pytali jednak o niezrozumia�e, ich zdaniem, przepis


 • Sobotni karp

  Sobotni karp

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zacz�y si� zimniejsze dni. Zapowiadaj� ju� poma�u opady �niegu, dlatego dop�ki jest zno�nie postanowi�em wyskoczy� jeszcze na „ma�ego pickera” i „spr�ynk�” na starorzecze rze


 • Ko�o PZW Owi�ska na wedkuje.pl

  Ko�o PZW Owi�ska na wedkuje.pl

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Dzi�ki uprzejmo�ci serwisu wedkuje.pl otrzymali�my miejsce na nasz� now� stron� internetow�.Strona startuje w dniu dzisiejszym - jej adres to: www.pzwowinska.wedkuje.pl. Mam nadzieje �e b�dzie nam dob


 • Wystaw ocen� – nowa funkcja na wedkuje.pl

  Wystaw ocen� – nowa funkcja na wedkuje.pl

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Drodzy u�ytkownicy! Wprowadzili�my now� funkcj� dodawania ocen tre�ci przez u�ytkownik�w. Od teraz mo�ecie wystawia� oceny tekstom koleg�w, kt�rzy zamieszczaj� w portalu relacje z wypraw, porady w�dka


 • Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Ko�a Lin

  Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Ko�a Lin

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a Lin J�drzej�w informuje, �e Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Ko�a PZW LIN J�drzej�w za rok 2008 odb�dzie si� 11 STYCZNIA 2009r. w budynku Domu Kultury w J�drzejowie I pi�tro - sala wielof


 • W�dkowanie w Tunezji

  W�dkowanie w Tunezji

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Na prze�omie pa�dziernika i listopada mia�em przyjemno�� by� w Tunezji. Informacji na temat w�dkowania w tym kraju jest niewiele (wertowa�em internet kilka godzin), dlatego chcia�em nieco przybli�y� r


 • Deszczowa Szwecja

  Deszczowa Szwecja

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  7 listopad "08Pi�tkowy wiecz�r. Niebo za oknami zasnute chmurami. W powietrzu czu� wilgo�. M�awka delikatnie osiada na ostatnich ubranych w listki ga��zkach drzew, czekaj�cych nadej�cia bia�ej kr�lowe


 • Sukces p�ockiej SSR – Zalew Wi�lany w Soczewce

  Sukces p�ockiej SSR – Zalew Wi�lany w Soczewce

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  K�usownictwo zawsze by�o obecne na wodach okr�gu p�ocko-w�oc�awskiego, lecz w ci�gu tego roku uros�o do monstrualnych rozmiar�w. W czasie naszych kontroli w�dkarze �owi�cy na Wi�le i wok� jezior powi


 • Zarybiamy Jezioro Piwoni�skie

  Zarybiamy Jezioro Piwoni�skie

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W maju 2008 roku Ko�o PZW nr 16 Sobienie Jeziory zosta�o gospodarzem Jeziora Piowoni�skiego. Poniewa� ka�dy dobry gospodarz dba o swoje obej�cie tak i my realizujemy to, co obiecali�my. Jak�e radowa�y


 • Puchar Niepodleg�o�ci-Cichowo 17.11.08.

  Puchar Niepodleg�o�ci-Cichowo 17.11.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Wybra�em sie 11 listopada na ostatnie w tym roku zawody spinningowe o Puchar Niepodleg�o�ci. Organizatorem zawod�w by� klub Czakuszka Leszno, a sponsorem nagr�d firma Jaxon Andrzej Podeszwa z Poznania


 • Mistrzostwa, a mistrzostwa

  Mistrzostwa, a mistrzostwa

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Chcia�bym podzieli� si� z Wami moimi wra�eniami, jakie mnie dopad�y na zawodach w�dkarskich rangi mistrzowskiej, kt�re odby�y si� w moim mie�cie Peterboroughm gdzie obecnie �yje, pracuj� i w�dkuj�. Br


 • M�odzie�owa Szk�ka W�dkarska w Nowym Glinniku 2008

  M�odzie�owa Szk�ka W�dkarska w Nowym Glinniku 2008

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  01.03.2000 roku Zarz�d Ko�a nr 6 w Nowym Glinniku powo�a� do �ycia "M�odzie�ow� Szk�k� W�dkarsk�". Od samego pocz�tku jestem jej opiekunem, tak zadecydowali koledzy, gdy� jestem najm�odszym cz�onkiem


 • Stalki - pro�ba o rad�

  Stalki - pro�ba o rad�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Cze��, w ko�cu wolny weekend, wi�c rano wybra�em si� nad wod�, �eby troch� pospinningowa�. Po oko�o godzinie rzucania i wymieniania obrot�wki na woblery itd. bez �adnego pobicia za�o�y�em ciemn� g


 • Memoria� im. Zbyszka Borowskiego-09.11.08.

  Memoria� im. Zbyszka Borowskiego-09.11.08.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  9 listopada w Ciechanowie nad Odr� odby� si� 12 ju� Memoria� im. Zbyszka Borowskiego. Organizatorem zawod�w by� klub spinningowy Oko� G�ra. Frekwencja zawod�w by�a naprawd� zaskakuj�ca. Do rywalizacji


 • Wypad nad zbiornik Kotliny

  Wypad nad zbiornik Kotliny

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzisiaj dla odmiany, postanowi�em wybra� si� bli�ej �odzi. Pad�o na zbiornik Kotliny. Um�wi�em si� z bratem i koleg� Stefanem, �e nie b�dziemy jecha� wcze�nie. Nad wod� dotarli�my oko�o jedenastej. P


 • Rekordowe sumy i karpie z Ebro

  Rekordowe sumy i karpie z Ebro

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  Na pocz�tku pa�dziernika wybra�em si� z kilkuosobow� grup� na dwa tygodnie nad Ebro do Hiszpanii, aby po�owi� sumy i karpie. Wyjazd przekroczy� nasze naj�mielsze oczekiwania – karpie po�era�y ki


 • Czy to koniec Zalewu Sulejowskiego?

  Czy to koniec Zalewu Sulejowskiego?

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Hejka!No mam strasznego kaca po ostatniej wyprawie nad Zalew Sulejowski. Ostatnio by�em tam kilka tygodni temu i kompletna klapa, ale pomysla�em, �e rybki nie bior� i mam z�y dzie�, no przecie� tak si


 • Wy�sze op�aty na 2009 w okr�gu p�ocko-w�oc�awskim

  Wy�sze op�aty na 2009 w okr�gu p�ocko-w�oc�awskim

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  W 2008 roku Ministerstwo Finans�w mia�o wiele zastrze�e� do Zarz�du G��wnego PZW o to, i� Zarz�d G��wny w Warszawie posiada i rozpowszechnia (czytaj sprzedaje) za du�o przer�nych op�at, dop�at, oraz


 • Drugie spotkanie w szk�ce w�dkarskiej ko�a Odra

  Drugie spotkanie w szk�ce w�dkarskiej ko�a Odra

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  7 listopada odby�o si� kolejne spotkanie naszej szk�ki w�dkarskiej. Spotkanie prowadzi� Andrzej Mielczarek z ko�a Odra. Spotkanie by�o tak interesuj�ce, �e trwa�o d�u�ej ni� planowano. Pan Andrzej wyreplywr��