menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Wodni Supermanowie

  Wodni Supermanowie

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Jak to bywa w wielu filmach gdy sytuacja jest ju� tragiczna pojawia si� cz�owiek, kt�ry ratuje ca�� sytuacj�. Tak samo na naszych wodach zacz�li pojawia� si� Spo�eczni Stra�nicy, kt�rzy skutecznie wal


 • PZW – jaka to by�a kadencja, co dalej?

  PZW – jaka to by�a kadencja, co dalej?

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Wielkimi krokami zbli�aj� si� wybory na r�nych szczeblach Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego. Co uda�o si� zrealizowa� PZW w ci�gu tych 4 lat, co uwa�a za sw�j najwi�kszy sukces? O ostatniej kadencji dzi


 • �wi�ta z Robinsonem – najlepsi wybrani!

  �wi�ta z Robinsonem – najlepsi wybrani!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dobieg� ko�ca nasz ostatni konkurs – �wi�ta z Robinsonem. Ponad miesi�czna rywalizacja zaowocowa�a nie tylko nowymi, ciekawymi stronami k� PZW z ca�ej Polski, ale tak�e oryginalnymi i praktyczn


 • Sandacze z Wis�y

  Sandacze z Wis�y

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wis�a - jak�e pi�kna rzeka…. Nie bez powodu nazywana kr�low�… Sk�d ta nazwa? Ta Wis�a… Wi�c jest kobiet�? Chyba tak… Pi�kna, delikatna, spokojna, cicho szemrz�ca, mieni�ca si�


 • Moja przygoda z Robinsonem

  Moja przygoda z Robinsonem

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Moja przygoda z Robinsonem, mo�na powiedzie� zacz�a si� 17.08.2008r po sko�czonych zawodach o puchar prezesa naszego ko�a Sum 54. Uda�o mi si� je wygra� �owi�c bacikiem i w nagrod� dosta�em w�dk� ws


 • Robinson Lucky Spinn

  Robinson Lucky Spinn

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Moja pierwsza w�dka to Robinson Lucky Spinn d�. 195 cm cw. 7-25 g. Wspominam ten kij za ka�dym razem kiedy przegl�dam sw�j w�dkarstki dobytek i zawsze kojarz� go z mn�stwem pi�knych chwil, kt�re trafi


 • Symulator w�dkowania

  Symulator w�dkowania

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Witam!!!Pragn� przedstawi� gr� na d�ugie zimowe wieczory, deszczowe i wietrzne dni. Fishing Simulator 2 gra godna polecenia. W grze wcielamy si� w rol� normalnego w�dkarza, dysponujemy ogromnym wybor


 • Drapie�nik sezonu 2008 - aktualno�ci

  Drapie�nik sezonu 2008 - aktualno�ci

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Powoli dobiega koniec sezonu w�dkarskiego, a co z tym si� wi��e, r�wnie� pierwsza edycja konkursu w naszym Kole na Najwi�kszego drapie�nika sezonu 2008.W tej chwili po dokonaniu przegl�du nades�anych


 • K�usownictwo na jeziorze Cichomickim

  K�usownictwo na jeziorze Cichomickim

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 11 grudnia zebra�em ekip� spo�ecznik�w i udali�my si� mi�dzy innymi na jezioro Ciechomickie, gdy� ze 3 tygodnie tam nie zagl�dali�my, a s�ycha� by�o plotki o w�gorzach. Akcj� zacz�li�my o 14.00,


 • Zalew w Roszkowie

  Zalew w Roszkowie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zalew w Roszkowie jest zbiornikiem retencyjnym ( czyli, sztucznym jeziorem zaporowym)– zbiorniki, tego typu maj� za zadanie magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru w celu wykorzystania jej w


 • Konkurs wedkuje.pl na najlepszy blog w�dkarski

  Konkurs wedkuje.pl na najlepszy blog w�dkarski

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Z olbrzymim zainteresowaniem spotka� si� konkurs wedkuje.pl i Bass Sklep kierowany wy��cznie do bloger�w. W�r�d cz�onk�w naszej spo�eczno�ci rozgorza�a burzliwa momentami dyskusja, komu przyzna� tytu�


 • Wis�a nr 5 / P�ock - zakaz po�owu w zatoce ORLEN SA

  Wis�a nr 5 / P�ock - zakaz po�owu w zatoce ORLEN SA

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Przypominamy o zakazie amatorskiego po�owu ryb w Zatoce Orlen SA na Wi�le, kt�ry zgodnie z uchwa�� z dnia 18 listopada b�dzie obowi�zywa� do 30 kwietnia przysz�ego roku. Zatoka uj�cia wody przez sp�k


 • Od 16 grudnia rusza mo�liwo�� op�at za w�dkowanie na 2009

  Od 16 grudnia rusza mo�liwo�� op�at za w�dkowanie na 2009

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Uprzejmie informuj�, i� od dnia 16 grudnia we wtorki i pi�tki w godz. od 16.00 do 18.00 w�dkarze, kt�rzy chc� w�dkowa� w pierwszych dniach stycznia 2009r. mog� ui�ci� op�at� na w�dkowanie w Okr�gu P


 • Troszk� opami�tania!

  Troszk� opami�tania!

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam. Przepraszam, ale nie mia�em aparatu, aby pokaza� wam co si� dzieje na pewnym �owisku:S�ok, a w�a�ciwie tzw kana� wlotowy. W niedziel� po obiadku wybra�em sie na rybki - spinning. Doje�dzam na


 • Ekologia i �egluga

  Ekologia i �egluga

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Nie jednokrotnie si� zastanawiam, o co chodzi tym wszystkim, kt�rzy s� tak przeciwni budowaniu stopni wodnych na rzekach! Przecie� tu chodzi nie tylko o budowanie elektrowni. Chodzi mi o spojrzenie z


 • Koniec roku w kole PZW Owi�ska

  Koniec roku w kole PZW Owi�ska

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Witam koleg�w. Nadchodzi koniec roku, wi�c b�dzie kolejna okazja do podsumowa�. Nie wiem co nam zaserwuje nasz Prezes w czasie „Walnego” ale wydaje mi si�, �e jak co roku zrobi kr�tk� wzmi


 • W�dkarstwo w Szwecji - takie szczupaki �owi si� w Asunden

  W�dkarstwo w Szwecji - takie szczupaki �owi si� w Asunden

  Wiadomo�ci » W�dkarstwo zagraniczne

  W�dkarstwo w Szwecji - Prezentujemy now� propozycj� filmow� Taaakiej Ryby. Film nagrany podczas pa�dziernikowej wyprawy z ekip� wedkuje.pl nad szwedzkie jezioro Asunden. Pi�kny okaz szczupaka z�owiony


 • Miko�ajkowy wypad na ryby

  Miko�ajkowy wypad na ryby

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  W tym roku dzie� obdarowywania si� upominkami wypad� w sobot�. Miko�ajki przywita�y nas nie �niegiem, lecz na przek�r – deszczem. Pierwszy dzie� ka�dego weekendu staram si� zawsze sp�dza� nad w


 • Ryby bior� - tylko gdzie?

  Ryby bior� - tylko gdzie?

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Grudzie� i w miar� �adna pogoda, trzeba jecha�. Dzwonie do szwagra w poniedzia�ek z zapytaniem czy 7grudnia nie wybra�by si� na rybki – mo�e, ale ci oddzwoni� - powiedzia�.W niedziel� jad� z br


 • Moje zasiadki karpiowe

  Moje zasiadki karpiowe

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam serdecznie wszystkich koleg�w i kole�anki!Od kilku lat zajmuj� si� �owieniem karpi (najwi�kszy na zdj�ciu 13,28 kg) i chcia�bym podzieli� si� ze wszystkimi na �amach tego bloga swoim do�wiadczen


 • Okolice P�ocka – k�usowniczy czarny punkt

  Okolice P�ocka – k�usowniczy czarny punkt

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Oko�o 3 tygodni temu dobrze dali�my w ko�� k�usownikom w Zalewie Wi�lanym w Soczewce ( ok.14 km od P�ocka—tras� na W�oc�awek ). Nad akwenem zn�w pojawili si� w�dkarze i zn�w zacz�li �owi� ryby.


 • Wywiad z Jackiem Krugio�ka – Prezesem Ko�a PZW 37 Owi�ska

  Wywiad z Jackiem Krugio�ka – Prezesem Ko�a PZW 37 Owi�ska

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Mam nadziej�, �e wywiad, kt�ry tu zamieszczam zwr�ci uwag� koleg�w, poniewa� osoba, z kt�r� rozmawia�em, jest zwi�zana z w�dkarstwem chyba od urodzenia. Mo�na powiedzie�, �e to „cz�owiek ryba


 • Wspomnie� czar...

  Wspomnie� czar...

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Witam koleg�w, dawno mnie tu nie by�o, ale jak czytam nasuwaj� mi si� wspomnienia i chcia�bym je napisa�. Pami�tam jak jeszcze by�em ma�ym dzieckiem i cho� mia�em kilka lat to ju� mnie ojciec nauczy�,


 • K�usownictwo a PROJEKT zmian do ustawy o rybactwie �r�dl�dowym...

  K�usownictwo a PROJEKT zmian do ustawy o rybactwie �r�dl�dowym...

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W�a�nie trafi� w moje r�ce projekt zmian do ustawy o rybactwie �r�dl�dowym, kt�ry zosta� opublikowany w listopadzie na stronach ministerstwa. Po wst�pnym zapoznaniu si� z tre�ci� proponowanych zmian


 • Wyprawa nad Solin�

  Wyprawa nad Solin�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Porzuci�em much�, co prawda nie na zawsze, robi� sobie kr�tki urlop od tej metody. Poniewa� dawno nie wybra�em si� na sandacze, postanowi�em sprawdzi� w tym tygodniu czy i ewentualnie jak bior� w daw


 • Cud(o) nad Wis��

  Cud(o) nad Wis��

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Aby, to niesamowite, zapieraj�ce dech w piersi zjawisko prze�y�, trzeba by� nad Wis�� jeszcze przed �witem. Zanim si� zacznie rozwidnia�, to kilkana�cie minut wcze�niej o�yje ca�a rzeka, a wszyscy jej


 • Kuter Stolem - wyprawa na dorsze

  Kuter Stolem - wyprawa na dorsze

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Borykaj�c si� z pogod�, uda�o si� wreszcie zorganizowa� kole�e�ski wyjazd za dorszem do W�adys�awowa na kutrze Stolem Jaros�awa Kirszlinga. Uczestnikami by�a zgrana ekipa dwunastu mi�o�nik�w morskich


 • Zima za pasem

  Zima za pasem

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Koledzy ju� nie d�ugo zaczyna si� to na co czeka liczna grupa fanatyk�w; �OWIENIE z pod lodu. Nie by�o roku, w kt�rym nie wydarzy�a by si� jaka� tragedia. Maj�c w pami�ci koleg�w, kt�rzy przyp�acili


 • U�askawienie karpia

  U�askawienie karpia

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Zbli�aj� si� �wi�ta. Znowu karpie maj� „przechlapane”. Jak co roku rzesze Polak�w poch�on� ca�e tony tej kr�lewskiej ryby, ale chyba taki ju� jej los. Amerykanie maj� swojego indyka, my sw


 • Konferecja Klimatyczna w Poznaniu

  Konferecja Klimatyczna w Poznaniu

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Wydaje mi si�, �e jest to dobra okazja do chwili zastanowienia si� nad tym co dzieje si� przy akwenach PZW. Sezonowe sprz�tanie teren�w przyleg�ych do zbiornik�w wodnych, prowadzone przez poszczeg�lne


 • Targi Na Ryby-Warszawa 2009

  Targi Na Ryby-Warszawa 2009

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Po trzech latach Targi Sprz�tu W�dkarskiego NA RYBY powracaj� do Warszawy. Od pi�tku do niedzieli (30.01-01.02. 2009) na warszawskim Torwarze trwa� b�dzie IX edycja imprezy �rodowisk firm w�dkarskich.


 • Wypad na okonie

  Wypad na okonie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Koniec roku coraz bli�ej, a ja mam jeszcze troch� urlopu, wi�c postanowi�em zn�w dwa dni po�wi�ci� na w�dkowanie. Moim celem by� port Nowe Miasto, gdzie na jesie� gromadz� si� stada ma�ych rybek, a za


 • Nowe opcje w internetowej telewizji Taaaka Ryba

  Nowe opcje w internetowej telewizji Taaaka Ryba

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Tegoroczny grudzie� to miesi�c pierwszych urodzin Internetowej Telewizji TAAAKA RYBA. Z tej okazji przygotowali�my dla naszych wiernych telewidz�w sporo niespodzianek. Jedn� z nich jest nowa, bardziej


 • Przesta�my zabija�

  Przesta�my zabija�

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W ostatni� sobot� wybrali�my si� z koleg� Tomkiem, aby pow�dkowa� z ��dki, w okolicach mostu Siekierkowskiego. Sandacze bra�y bardzo s�abo, wi�c ci�gle zmieniali�my miejsca, a� w ko�cu stan�li�my na w


 • Jesiotr albinos

  Jesiotr albinos

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Ryba, jesiotr albinos zosta�a z�owiona 29 listopada 2008 roku w �owisku Ciosny metod� sp�awikow� na trzy pinki. Oczywi�cie wr�ci�a do wody. Drugi jesiotr wzi�� na filet w po�owie pa�dziernika, trzeci,


 • V Dolno�l�ski Puchar Karpiowy

  V Dolno�l�ski Puchar Karpiowy

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Serdecznie zapraszam wszystkich karpiarzy na V Dolno�l�ski Puchar Karpiowy, kt�ry odb�dzie si� nad zbiornikiem Kozielno ko�o Paczkowa w dniach 24-28 czerwca 2009r. Zapisy trwaj� do dnia 28 lutego 2009


 • Szk�ka Karpiowa z Paw�em Szewcem

  Szk�ka Karpiowa z Paw�em Szewcem

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Tym razem Szk�ka Karpiowa z Paw�em Szewcem odb�dzie si� na 3 �owiskach. Pierwsza z nich odb�dzie si� nad �owiskiem Pstr��na (�l�sk) w dniach 14-17 maja, druga na Jaros�awkach (Zachodniopomorskie) 15-


 • Podrywka legalna - Obowi�zkowy rejestr po�ow�w,

  Podrywka legalna - Obowi�zkowy rejestr po�ow�w,

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Obowi�zek rejestrowania wszystkich z�owionych ryb, ostrzejsze kary dla k�usownik�w czy zalegalizowanie w�dkowania na tzw. podrywka – m.in. takie zmiany przewiduje poddany niedawno konsultacjom s


 • Sprawozdanie sekcji rzutowej na rok 2008 bydgoskiego okr�gu PZW

  Sprawozdanie sekcji rzutowej na rok 2008 bydgoskiego okr�gu PZW

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  W sobot� 29 listopada w siedzibie OPZW w Bydgoszczy odby�o si� spotkanie, na kt�rym zosta�y przedstawione wyniki i tegoroczne osi�gni�cia we wszystkich dyscyplinach w�dkarstwa: sp�awikowej, spinningow


 • Spo�eczna Stra� Rybacka w Kole nr 16 Sobienie Jeziory

  Spo�eczna Stra� Rybacka w Kole nr 16 Sobienie Jeziory

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 27 listopada zosta�a powo�ana Spo�eczna Stra� Rybacka w Kole nr 16 Sobienie Jeziory. Do SSR do��czyli Piotr Karpisz i Tomasz Hirze vel Jagielski. W najbli�szym czasie liczba cz�onk�w SSR Sobieniereplywr��