menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Humor w�dkarski


 • Ma�e wprowadzenie

  Ma�e wprowadzenie

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Witam wszystkich w�dkarzy. Jestem nowy na portalu W�dkuje.pl. Zaczynam dopiero przygod� z tym portalem. Zamierzam prowadzi� aktywnie sw�j blog. Jestem zapalonym w�dkarzem, pe�nym pasji. Mam 18 lat, a


 • Kiedy ocieplenie?

  Kiedy ocieplenie?

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Czy wy tak�e czekacie ju� na cieplejsze dni? Ja czekam niecierpliwie aby wyruszy� na �owy i zn�w po przerwie poczu� ten klimat i za�y� troch� relaksu nad wod� nie ma nic lepszego ni� poranna wyprawa n


 • Zawody kola Kolumna-V GPK Rokietnica 2019

  Zawody kola Kolumna-V GPK Rokietnica 2019

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  ZARZ�D


 • Swi�ta Wielkanocne 2019

  Swi�ta Wielkanocne 2019

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  W tym wyj�tkowym dniu niech Zmartwychwsta�y Chrystus nape�ni Wasze serce si�� i wiar�. Niech spe�ni� si� wszystkie Wasze marzenia, a wielkanocny zaj�c przyniesie najwspanialsze prezenty. Niech wielkan


 • Weso�ych �wi�t �yczy Zarz�d ko�a LIN w J�drzejowie.

  Weso�ych �wi�t �yczy Zarz�d ko�a LIN w J�drzejowie.

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Spokojnych i Weso�ych �wi�t sp�dzonych w gronie bliskich,Szcz�liwego Nowego Roku 2019 oraz wielu interesuj�cych w�dkarskich wypraw w nadchodz�cym roku 2019 �yczy Zarz�d ko�a LIN w J�dr


 • Weso�ych �wi�t 2018-Zarz�d Ko�a Nr 26 Energetyk w Koszalinie

  Weso�ych �wi�t 2018-Zarz�d Ko�a Nr 26 Energetyk w Koszalinie

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Z okazji �wi�t Bo�ego Narodzenia �yczymy wam nadziei, w�asnego skrawka nieba, zadumy nad p�omieniem �wiecy, fili�anki dobrej, pachn�cej kawy, pi�kna poezji, muzyki, pogodnych �wi�t zimowych, odpoczynk


 • Zmiana adresu strony ko�a S�dzisz�w Miasto

  Zmiana adresu strony ko�a S�dzisz�w Miasto

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  W zwi�zku ze zmianami wprowadzonymi przez ko�o informujemy , �e aktualna strona ko�a znajduje si� pod adresem http://www.pzw.org.pl/sedziszowmiasto/  Zach�camy do cz�stego korzystania.


 • Weso�ych �wi�t!!�yczy Zarz�d Ko�a Nr26 Energetyk

  Weso�ych �wi�t!!�yczy Zarz�d Ko�a Nr26 Energetyk

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Zdrowych, Pogodnych �wi�t Wielkanocnych,przepe�nionych wiar�, nadziej� i mi�o�ci�.Radosnego, wiosennego nastroju,serdecznych spotka� w gronie rodziny i w�ród przyjació�oraz weso�ego &quo


 • Zdrowych weso�ych �wi�t Narodzenia Pa�skiego.

  Zdrowych weso�ych �wi�t Narodzenia Pa�skiego.

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Bia�e w�sy, bia�a broda Tylko �niegu nie ma - szkoda Iskry sypi� si� z pod sa� Po asfalcie p�dzi dra� Spieszy� si� bo pusto w worku, Ale teraz stoi w korku Zdrowych spokojnych i pe�nych rodzinneg


 • W�dkarskie historie - Czapka genera�a

  W�dkarskie historie - Czapka genera�a

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  J�zefa obudzi� budzik. By�a to stara nokia. W por�wnaniu do nowych smartfon�w wykazywa�a si� du�� �ywotno�ci� baterii przez co na ryby by� idealna. No prawie, bo nie robi�a zdj��, a to przy okaza�ej r


 • Dzie� W�dkarza. �yczenia

  Dzie� W�dkarza. �yczenia

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

                                       Aby siedz�c z w�dk� w r�ku nigdy nudno Wam nie by�o    &nb


 • �ycz� cz�onkom Ko�a Pstr�g

  �ycz� cz�onkom Ko�a Pstr�g

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Wszystkim w�dkarzom,a w szczeg�lno�cic z okazji Dnia W�dkarza Wszystkiego Najlepszego �yczy Zarz�d Ko�a.


 • Robert Wabich najlepszym tancerzem w�r�d w�dkarzy

  Robert Wabich najlepszym tancerzem w�r�d w�dkarzy

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  ... a przynajmniej w�dkarzy bior�cych udzia� w programie Taniec z Gwiazdami :) Robert Wabich to �wietny aktor serialowy (m.in. Ojciec Mateusz, M jak mi�o�� i inne) oraz filmowy (Drog�wka, Pod mocnym a


 • Szczupak jest kr�l wody!

  Szczupak jest kr�l wody!

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Niedawno informowali�my o projekcie pt. "M�j stary to fanatyk w�dkarstwa", kt�ry zostanie zrealizowany w postaci filmowej dzi�ki wygranej w jednym z krakowskich konkurs�w filmowych. Autorzy proponowal


 • M�j stary to fanatyk w�dkarstwa...

  M�j stary to fanatyk w�dkarstwa...

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Mo�e niewielu z Was pami�ta �mieszne opowiadanie napisane kilka lat temu jakoby przez syna fanatycznego w�dkarza. Artyku� pod tytu�em "M�j stary to fanatyk w�dkarstwa" ukaza� si� kilka lat  temu


 • Karp - ryba �ycia na weso�o.

  Karp - ryba �ycia na weso�o.

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  … jest godzina 2:30, siedz� wygodnie na fotelu w ciszy lekko przysypiaj�c i nagle rozlega si� d�wi�k sygnalizatora … Wystartowa�em do w�dki jeszcze troch� zaspany nie wiedz�c do ko�ca czy


 • �yczenia w Dzie� W�dkarza

  �yczenia w Dzie� W�dkarza

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 • Spiningowe niespodzianki

  Spiningowe niespodzianki

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

      Pocz�tek grudnia zesz�ego roku pod wzgl�dem spiningu zapowiada� si� obiecuj�co. W Miko�ajki, 6 grudnia zadzwoni� kol. Marek z propozycj� wyjazdu- ale gdzie? Wyb�r pad� na jez. Swarz


 • Sentymentalna podr� w czasie, czyli powr�t do przesz�o�ci.

  Sentymentalna podr� w czasie, czyli powr�t do przesz�o�ci.

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Sentymentalna podr� w czasie, czyli powr�t do przesz�o�ci.    - Pan na konsolacj�, czy na to, … spotkanie? – powita� mnie kelner przy wej�ciu do hotelu „ Nad Narwi�&#


 • Taaaak� ryb� z�apa�em

  Taaaak� ryb� z�apa�em

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Mijaj� ju� dwa tygodnie od powrotu z Nielisza, najwy�szy czas odwiedzi� nasze lokalne wody. Z tego co s�yszymy ostatni� ryb� na Wi�le widziano w 74 roku, ten kierunek wi�c odpada. Takiego bezrybia na


 • Wymach ogona cz. 1

  Wymach ogona cz. 1

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Od czasu do czasu cz�owieka nachodzi taki nastr�j, kiedy siedz�c sobie z dobrym piwem w r�ku, rozmy�la nad istot� wszech�wiata... No dobra, mo�e nieco si� rozp�dzi�em, jakby nie patrze� jest to portal


 • Przygoda z okoniowatymi

  Przygoda z okoniowatymi

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Miejsce to nazwa�em Domem Du�ych Okoni.Id�c przez ��ki w kierunku niewidocznej jeszcze rzeki,poznaj� ja �atwo po ciemnych krzakach ja�owca rosn�cych na samym skraju urwistego brzegu.By�a tu te� kiedy


 • Nurek

  Nurek

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Jezioro Pietrzykowskie Du�e. Pocz�tek upalnego lata. �ar leje si� z rozgrzanego nieba zar�wno w dzie� jak i w nocy. W bogato okraszonym zakwitem jeziorze, tylko uklejki niezmordowanie szukaj� czego�


 • Nasza nowa ��dz (jacuzzi)

  Nasza nowa ��dz (jacuzzi)

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Co� mnie podkusi�o �eby znowu wypoci� par� zda� na temat naszych w�dkarskich wypraw. Mowa o mnie i moim bracie. Nasze w�dkarskie hobby to pasmo wielu przyg�d ,niepowodze� i zabawnych historii .Z w�d


 • ,,Wiesiek 2

  ,,Wiesiek 2''

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  ………………………………………………………………… C.D. Przyznam �e by�em


 • ,,Wiesiek

  ,,Wiesiek''

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  By� to pi�kny wiosenny poranek, przyroda ju� na dobre obudzi�a si� z zimowego snu. Po topniej�cym �niegu nie zosta� ju� nawet �lad zar�wno w pami�ci jak te� i na pi�knie ju� zazielenionej trawie. Drze


 • Nadkomisarz Zander ko�czy �ledztwo

  Nadkomisarz Zander ko�czy �ledztwo

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  W poniedzia�ek siedzia� w pracy, nad�ty, za biurkiem. Ju� p� Komendy plotkowa�o o jego z�ym humorze. Niekt�rzy nawet kpili, po cichu, za jego plecami. Bardziej domy�lni prawie znali powody tego stanu


 • Nadkomisarz Zander w akcji cz. III

  Nadkomisarz Zander w akcji cz. III

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  /z okazji 01.06.2014! - RAPR/Zdenerwowany Zander trzepn�� energicznie drzwiami od swojego s�u�bowego pokoju. Zbieg� szybko po schodach. Odmeldowa� si� na dy�urce i wybieg� na ulic�. Nie


 • Bia�a psychoza

  Bia�a psychoza

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Idzie wiosna, za oknami s�o�ce, a �nieg znika w oczach. Sprz�t przyszykowany, baterie w kamerze i aparacie nabite. Nale�y jeszcze chwilk� poczeka�, a� sp�ynie po�niegowa woda z mniejszych i wi�kszych


 • W�dkarskie sny

  W�dkarskie sny

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Kilka miesi�cy temu trafi� w moje r�ce przez przypadek "Sennik staropolski". Troch� z nud�w zacz��em go przegl�da�, bo nigdy nie by�em entuzjast� tego typu opracowa�.Z ka�d� kartk� ogarnia�o mnie cora


 • Humorek w�dkarski

  Humorek w�dkarski

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Kowalski zagaduje starego w�dkarza:- I co, bior�?- Bior� panie, bior�... Dzisiaj wszyscy bior�, tylko nikt nie chce si� da� z�apa�... *****Kowalsk


 • Humor w�dkarski II

  Humor w�dkarski II

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Nad brzegiem rzeki siedz� dwaj w�dkarze. Starszy m�wi:- Przed wojn� w tym miejscu by�y taki ryby, �e robaka na haczyk musia�em zak�ada� za drzewem, bo ryby zjad�y by mi go z r�ki! W�dkarz m�wi do przy


 • Troch� humoru

  Troch� humoru

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  W�dkarz �owi ryby z �odzi i w pewnym momencie z�apa� zaczarowan� rybk�. Ta odzywa si� do niego:- wypu�� mnie a spe�ni� twoje �yczenie, ale tylko jednoMy�li facet intensywnie i wymy�li�:- wypuszcz� cie


 • Humor w�dkarski cz�� I

  Humor w�dkarski cz�� I

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Przychodzi w�dkarz nad jezioro. Wycina przer�bel i zarzuca w�dk�. Mija godzin� i nic. Dupa mu zmarz�a, wnet przychodzi drugi w�dkarz, obok niego wycina przer�bel i zarzuca w�dk�. Po chwili: jedna rybk


 • Na ryby! A mo�e na grzyby?

  Na ryby! A mo�e na grzyby?

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  RELAKSMam dwie nami�tno�ci, jedna �owi� rybyDruga to w lesie zbiera� rosn�ce grzyby.Po ca�otygodniowej pracy biurowej strukturyMarz�c o wypoczynku na �onie natury.Ca�y tydzie� pogoda, s�o�ce oszala�oP


 • Kawa�y o w�dkarzach, czyli o nas

  Kawa�y o w�dkarzach, czyli o nas

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Dwaj wariaci wybrali si� ��dk� na ryby. Po powrocie wariat pyta drugiego: - Czy zaznaczy�e� jako� miejsce, w kt�rym ryby dobrze bra�y?- Tak. Narysowa�em krzy�yk na burcie �odzi.- Ty idioto, trzeba by�


 • W�dkarstwo na weso�o

  W�dkarstwo na weso�o

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Witam postanowi�em os�odzi� wam przebywanie na stronce i zamieszczam kilka fajnych dowcip�w o nas czyli w�dkarzy,mam nadzieje �e wszyscy wezm� to jako fajn� lekturke i nikogo nie ura�� dowcipy o nas h


 • O w�dkarzach na weso�o

  O w�dkarzach na weso�o

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  Wydaje mi si�,�e na naszym portalu,jest jakos ponuro smutno,a je�li dochodzi ju� do dyskusji to niejednokrotnie jest to ostra polemika.Dlatego postanowi�em napisac artyku�,kt�ry b�dzie traktowa� tylko


 • 13 porad dla pocz�tkuj�cych w�dkarzy

  13 porad dla pocz�tkuj�cych w�dkarzy

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  1. Pami�taj, �e pierwszy kontakt z du�� ryb� „na kiju’ mo�e skutkowa� skutecznym zara�eniem w�dkarstwem !2. Nie mniej gro�ne s� kontakty z ma�ymi rybkami. One tak�e mog� spowodowa� t� rzad


 • M�j niecodzienny po��w

  M�j niecodzienny po��w

  Wiadomo�ci » Humor w�dkarski

  M�j niecodzienny wyj�tkowy po��w. Rok1987 i jak zwykle pod koniec czerwca namiot nad jeziorem �ywieckim od strony Pietrzykowic. Jak to za m�odu kasa szybko si� sko�czy�a i ju� planowa�em powr�t, no alreplywr��