menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Ichtiologia


 • Gniazda tarliskowe dla sandacza

  Gniazda tarliskowe dla sandacza

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Na pocz�tku maja uda�o nam si� zrealizowa� pomys� wykonania gniazd tarliskowych dla sandaczy. Dzi�ki uprzejmo�ci Le�nictwa �ysomice pozyskali�my ga��zie sosnowe oraz �wierkowe do wykonania tych�e gnia


 • Ple�niawka czy ospa?

  Ple�niawka czy ospa?

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Dzie� dobry, zdaj� sobie spraw�, �e powsta�o ju� co najmniej kilkana�cie podobnych temat�w, niemniej jednak wci�� nie jestem pewien co dolega moim rybom, a mo�e tutaj kto� si� na tym zna. Karpie maj�


 • Komunikat Zarz�du Ko�a PZW Sochaczew-Miasto

  Komunikat Zarz�du Ko�a PZW Sochaczew-Miasto

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Zarz�d Ko�a PZW Sochaczew-Miasto odwo�uje wszystkie zawody w�dkarskie na zbiorniku boryszewskim do ko�ca roku.Zwi�zane jest to z du�� kwasowo�ci� wody, rozkwitem sinic,kt�re pokrywaj� ju� ca�y zbiorni


 • Setki �ni�tych ryb w zbiorniku w Be�chowie.

  Setki �ni�tych ryb w zbiorniku w Be�chowie.

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Od 1,5 do nawet 2 ton �ni�tych ryb wy�owiono z zalewu w Be�chowie (gmina Niebor�w). To ogromny cios dla w�dkarzy z miejscowego ko�a Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego, kt�re za kilka dni b�dzie obchodzi�


 • Zarybienie akwenu w M�ckiej Woli

  Zarybienie akwenu w M�ckiej Woli

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

     Zarz�d Ko�a PZW "SUM" zawiadamia cz�onk�w ko�a posiadaj�cych zezwolenie do w�dkowania na stawie w M�ckiej Woli, i� w dniu dzisiejszym tj, 12.05.2020 r akwen zosta� zarybiony karpiem handl


 • Od��w tarlak�w PZW Toru� 2020. Odpowiedz!

  Od��w tarlak�w PZW Toru� 2020. Odpowiedz!

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Witam koleg�w w�dkarzy przysz�a odpowied� z PZW, komentarze pozostawiam Wam"Szanowny Panie,� Pragn� na wst�pie zaznaczy�, �e Okr�g PZW w Toruniu ju� od ponad 10 lat nie prowadzi od�ow�w gospodarc


 • Zarybianie.Zbiornik Biadki II zamkni�ty

  Zarybianie.Zbiornik Biadki II zamkni�ty

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Informuj� bra� w�dkarsk�, �e w dniu 11.03.2020 mia�o miejsce zarybienie kompleksu Biadki amurem wielko�ci 30 do 50 cm.Maj�c na uwadze ten fakt staw Biadki II zostaje zamkni�ty do w�dkowania do dnia 21


 • Od�owy tarlak�w PZW Toru� 2020

  Od�owy tarlak�w PZW Toru� 2020

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  W zwi�zku z og�oszeniem przez PZW Toru� od�ow�w tarlak�w w 2020 napisa�em email prosz�c o wyja�nienie na kilka nurtuj�cych mnie pyta� (tre�� email do Pzw na do��czonych fotkach). Troch� pogrzeba�em i


 • Z wizyt� na przep�awce.

  Z wizyt� na przep�awce.

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Po raz pierwszy na przep�awk� uda�em si� w 2015 roku. Rok p�niej zameldowa�em ju� si� tam z kamer� podwodn� Water Wolf. Od tego czasu staram si� przynajmniej raz do roku w czasie ci�gu tar�owego ryb


 • Zarybianie je�.J�zefowo

  Zarybianie je�.J�zefowo

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  UWAGA W�DKARZE !!!


 • OM PZW zarybi� Rogal.

  OM PZW zarybi� Rogal.

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  W dniu 8.11. w godz. rannych zgodnie z planem zarybie� na rok 2018 Okr�g Mazowiecki PZW w Warszawie zarybi� zbiornik ROGAL w Nowych Ostrowach. Specjalnie przystosowanym samochodem do bezpiecznego i hu


 • Zarybienie jesiotrem.

  Zarybienie jesiotrem.

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Dzi� 31.05.2018r., w po�udnie koledzy Damian Chodyra, Edward Orze�ek,                      


 • Jak prezentowa� okonia-jaki chwyt ?

  Jak prezentowa� okonia-jaki chwyt ?

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  W ci�gu ostatnich miesi�cy,nasta�a pewna moda  w internecie i szkalowanie os�b kt�re "�le" prezentuj� okonie do obiektywu aparatu.Jak to z tym jestem?W dzisiejszym artykule przetoczymy kilka argu


 • Zarybianie jeziora Witos�aw 25.10.2017

  Zarybianie jeziora Witos�aw 25.10.2017

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  W dniu 25.10.2017 zosta�o zarybine jezioro Witos�aw. W zarybianiu wzieli udzia� przedstawiciele PZW Pozna� oraz opiekunowie wody kt�rymi s� w�dkarze ko�a 187 Metalplast Leszno.Zarybione zosta�o gatunk


 • Prywatny staw z rybami-Moje Rady

  Prywatny staw z rybami-Moje Rady

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Jako, �e od urodzenia posiada�em ju� w�asny staw, a zajmuj� si� nim od 2008 roku. To w tym artykule postanowi�em przekaza� troch� rad dla tych, kt�rzy chcieli by wykopa� sw�j w�asny staw.Dostaje wiele


 • Troszk� o sumie

  Troszk� o sumie

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Za a nawet przeciwPortret


 • Zarybianie w�gorzem- jezioro M�y�skie i G�rzno

  Zarybianie w�gorzem- jezioro M�y�skie i G�rzno

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  W dniu 14 lipca zarybiali�my nasze jeziora w�gorzem 10 gr.                       &nbs


 • Amur z naszych staw�w.

  Amur z naszych staw�w.

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Amura kt�rego widzicie na zdj�ciu z�owi� w dniu 18 czerwca rano. Kolega Eugeniusz Wasylik. Wymiar 84cm. waga 7,65kg.Gratulujemy.Kliknij na zdj�cie aby powi�kszy�.       &


 • Rekordowy karp

  Rekordowy karp

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Pad� rekord wymiaru z�owionego karpia na naszych stawach.Rekord pobi� Janusz Dariusz G�rniak.Karp waga 12kg. D�ug. 83cmZ�owiony 12 czerwca wieczorem Gratulujemy.Kliknij na zdj�cie.  &nb


 • Witam pom�cie jakie jezioro wybra� na w�dkowanie z wujkiem. :) :) :)

  Witam pom�cie jakie jezioro wybra� na w�dkowanie z wujkiem. :) :) :)

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Jezioro brajnickieRyby:karp,lin,w�gorz,szczupakMapa: https://www.google.pl/maps/dir/%C5%81uka,+warmi%C5%84sko-mazurskie/Jezioro+Brajnickie/@53.4807847,20.8078553,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s


 • Akcja sprz�tanie - za Nami

  Akcja sprz�tanie - za Nami

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Akcja sprz�tanie 2017 - ju� na Nami...Dzi�kujemy wszystkim w�dkarzom ( zar�wno seniorom jak i juniorom )za dzisiejsz� prac�.... - jest za co....Na zdj�ciach mo�na zauwa�y� nowe �awki oraz st�, kt�ry


 • Czyn spo�eczny przy DPS w Kotlinie

  Czyn spo�eczny przy DPS w Kotlinie

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  CZYN SPO�ECZNYMIEJSCE : zbiornik wodny przy DPS w KotlinieTERMIN : 25.02.2017GODZ. : 9:00ZAPRASZMY wszystkich w�dkarzy Ko�a i nie tylko do prac porz�dkowych .... - liczy si� ka�da para r�k..Prosimy za


 • Zak�adanie akwarium - Kiedy pasja wchodzi na wy�szy poziom..

  Zak�adanie akwarium - Kiedy pasja wchodzi na wy�szy poziom..

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Jestem zapalonym w�dkarzem od wielu lat, z roku na rok mia�em wr�cz coraz wi�ksz� obsesj�, a� doszed�em do punktu w kt�rym nie wyobra�am sobie swojego domu bez cho�by �ladu po mojej pasji i.. Sta�o si


 • Sztuczne tarliska

  Sztuczne tarliska

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Jak wa�ne stworzenie jest odpowiednich warunk�w dla rozrodu oraz utrzymania narybku w dobrej kondycji na naszych �owiskach nie trzeba nikomu m�wi�. Sposob�w jest co najmniej kilka- jednym z nich jest


 • Ryba �ycia!

  Ryba �ycia!

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  W sobote o godzinie 10.00 rano nasz kolega Czes�aw Chodyra z�owi� szczupaka na du�ym stawie naszego stowarzyszenia, o wadze 7.26 kg i d�ugosci 89,5 cm.By�a to ryba Jego �ycia, i chyba przyznacie �e, b


 • Sprz�tanie jezior Ksi�te i Wierzchownia.2016

  Sprz�tanie jezior Ksi�te i Wierzchownia.2016

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  KOMUNIKATW dniu 23 kwietnia (sobota) o godzinie 14.00 odb�dzie si� sprz�tanie brzeg�w jeziora Ksi�te i Wierzchownia.Zbi�rka w�dkarzy i nie tylko w Ksi�tem przy mo�cie na Wierzchowni przy �luzie. 


 • �yczenia �wi�teczne- zarz�d ko�a Pstr�g

  �yczenia �wi�teczne- zarz�d ko�a Pstr�g

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 • A nie m�wi�em. WARTA

  A nie m�wi�em. WARTA

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  I o co chodzi, tyle ha�asu o nic, tak wysz�o.Warta zatruta, winnego nie ma, fa�ny i flory te� brak w rzece nic takiego wszystko gra........................................................


 • Zarybienie zb. Kolasa 26.11.2015r

  Zarybienie zb. Kolasa 26.11.2015r

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Zarz�d Ko�a PZW Bole� przy PKS informuje, i� zb. Kolasa zosta� zarybiony 100 kg karpia (waga ryb ok 1kg). Ryby zosta�y wpuszczone 26.11.2015r. Zbiornik ponadto zosta� zarybiony 60kg  karasia.&nbs


 • Zarybianie zalewu w Boryszewie

  Zarybianie zalewu w Boryszewie

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Dzi� do Zalewu Boryszewskiego zosta�y wpuszczone ryby z przydzia�u ZO. W obecno�ci Komisji Zarybieniowej Ko�a i w�dkarzy wpuszczono w dobrej formie ryby


 • Co nieco o wzdr�dze, czyli krasnopi�rce

  Co nieco o wzdr�dze, czyli krasnopi�rce

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  �adna z ryb nie kojarzy mi si� z wakacjami tak jak krasnopi�rka, czyli wzdr�ga. Podobnie jak p�otka, kr�pik i okonek, to rybka w�dkarskiej inicjacji. Jako �e jest wszystko�erna i niep�ochliw


 • IV Edycja Wsp�lnej Szwaderkowej Akcji Zarybieniowej

  IV Edycja Wsp�lnej Szwaderkowej Akcji Zarybieniowej

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  W Niedziel� 05.07.2015 w miejscowo�ci Mierki przy Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowym Kormoran mia�a miejsce IV ju� akcja zarybieniowa zorganizowana przez Szwaderki. W�r�d os�b zainteresowanych byli


 • Troszk� o sandaczu

  Troszk� o sandaczu

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Cho� w swej w�dkarskiej karierze z�owi�em wiele sandaczy, w tym tek�cie nie zamierzam rozwodzi� si� na tematy zwi�zane z ich po�owem. �owi�em je wy��cznie metodami spinningowymi i … muchow� w na


 • Troszk� o boleniu, czyli bezczelna rapa

  Troszk� o boleniu, czyli bezczelna rapa

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Ma�o ryb tak fascynuje w�dkarzy, jak bole� zwany na Mazowszu rapa a nad Bugiem bieluch� – jedyny, w�r�d naszych ryb karpiowatych zdeklarowany drapie�nik. Owa fascynacja zapewne nie wi��e si� z w


 • Amur bia�y (Ctenopharyngodon idella)

  Amur bia�y (Ctenopharyngodon idella)

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Amur bia�y[2] (Ctenopharyngodon idella) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Ctenopharyngodon. Hodowany w akwakulturze, po�awiany w w�dkarstwie.Spis


 • Og�lnie o sumie

  Og�lnie o sumie

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Og�lnie o sumieWbrew r�nym opiniom,sumy mo�na �owi� na r�ne sposoby.Nie tylko ci�ka grunt�wka ,ale ispining,�ywc�wka,sp�awik�wka,przystawka i ka�dy wariant w


 • Kalendarze bra� na nowy sezon

  Kalendarze bra� na nowy sezon

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Kalendarze bra�, dost�pne w ka�dym bran�owym czasopi�mie, jak i na r�nych portalach w tym Naszym moim zdaniem najlepszym czyli oczywi�cie „w�dkuje.pl”. Ciekawi mnie ilu z Nas zwraca uwag�


 • P�o�, a mo�e wzdr�ga?

  P�o�, a mo�e wzdr�ga?

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Witajcie!Mimo, �e wydaje si� by� prostym, odr�nienie p�oci od wzdr�gi, sporo ludzi ma nadal z tym problemy. Galeria rekord�w p�oci i wzdr�g, obfituje w pomy�ki.Wi�kszo�� z nas wie, �e podstawow� r�n


 • P�ocie i wzdr�gi - co� dla oka

  P�ocie i wzdr�gi - co� dla oka

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  D�u�szy film o wzdr�gach ju� by�. Kilka informacji na temat jak i gdzie �owi� oraz przyjemnych ryb. Apetyt w�dkarski ro�nie... nieustannie... Czekaj�c na brania tych jeszcze wi�kszych, uda�o mi si� z�


 • Sumek Kar�owaty-nieproszony ale dominuj�cy.

  Sumek Kar�owaty-nieproszony ale dominuj�cy.

  Wiadomo�ci » Ichtiologia

  Sumek kar�owaty,Zwany tak�e ameryka�skim, byczkiem, b�d� koluchem z racji wystaj�cych kolc�w na p�etwach grzbietowych i piersiowych. Tak�e skaleczy� si� nie trudno je�li trafi nam si� owa rybka na w�replywr��