menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie


 • Konkurs plastyczny Moja w�dkarska przygoda dla szk� podstawowych w K�trzynie.

  Konkurs plastyczny Moja w�dkarska przygoda dla szk� podstawowych w K�trzynie.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Konkurs plastyczny „Moja w�dkarska przygoda”Ko�o PZW Mazury w K�trzynie & Szk�ka W�dkarska Mazurskie Okonki maj� przyjemno�� zaprosi� dzieci i m�odzie� ze Szk� Podstawowych w K�trzyn


 • Quiz dla w�dkarzy ko�a PZW Mazury

  Quiz dla w�dkarzy ko�a PZW Mazury

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Wracamy do naszych w�dkarzy z podwojon� si�� :)No to lecimy z QuizemSpo�r�d wszystkich naszych cz�onk�w ko�a zostanie wybranych 5 w�dkarzy do kt�rych w dniu 10-05-2023 zostanie wykonany telefon i zada


 • Wakacje nad wod� - Konkurs Ko�a PZW Mazury

  Wakacje nad wod� - Konkurs Ko�a PZW Mazury

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zbli�a si� ju� kres wakacji i zaraz czas zn�w i�� do szko�y. By przed�u�y� Wam czas zabawy zorganizowali�my konkurs pod tytu�em "Wakacje nad wod�" Na pewno masz jakie� fotki na pami�tk� mijaj�cych ju�


 • Paczki od Fish Bay.

  Paczki od Fish Bay.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dzi� zapraszamy was na Unboxing Paczki od Fish Bay - raczki , owady i inne dziwade�kaZawarto�� paczki to ca�a masz ciekawych przyn�t oraz kilka kubk�w� � dzi�kujemy �e przeczyta�e� opis i za


 • Upominki od Ko�a 109 Kutno

  Upominki od Ko�a 109 Kutno

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Prezes Ko�a i cz�onek zarz�du ds. wsp�pracy z gmin� Kutn� wsp�lnie z W�jt gminy Kutno pani� Justyn� Jasi�sk� odwiedzili szko�y podstawowe we Wroczynach i Go��biewku w celu przekazaniu skromnych wyr�


 • Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 03.10.21.

  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 03.10.21.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie


 • Zawody, spotkania w�dkarskie.

  Zawody, spotkania w�dkarskie.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  W zwi�zku z kolejnymi obostrzeniami i trwaj�c� "pandemi�" Covid 19 Zarz�d Ko�a informuje o zaniechaniu organizacji wszelkich zawod�w i spotka� w�dkarskich do odwo�ania. Wszelkie informacje zwi�zane z


 • Terminarz zawod�w ko�a Kolumna na 2021 r.

  Terminarz zawod�w ko�a Kolumna na 2021 r.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  L


 • Wyniki konkursu AMURTV i Barti Fishing

  Wyniki konkursu AMURTV i Barti Fishing

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Gratuluje zwyci�zcy na przes�anie danych na m�j gmail masz tylko 1 tydzie��� czyli do 13 Grudnia 2020 r do godziny 15:30 po tej dacie nagroda przepada i przechodzi na nast�pne losowanie.Zwyci�zca


 • Wesprzyj nasz� inicjatyw� spo�eczn�

  Wesprzyj nasz� inicjatyw� spo�eczn�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  We wsp�pracy z Wodami Polskimi i W�jtem Gminy K�trzyn prowadz� inicjatyw� spo�eczn� nad jeziorem M�j na Mazurach. Prace te dotycz� poprawy �cie�ki wzd�u� brzegu do pomostu i zacumowanych ��dek slipu


 • Foto �owy

  Foto �owy

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dla wielu z nas obecna aura nie sprzyja wyprawom w�dkarskim czy te� d�u�szym zasiadkom, a tym bardziej wspólnym rodzinnym „wypadom” w ulubione dla nas miejsca.Czas na spontaniczno��


 • Jez. Rudzianek gm. �wiekatowo

  Jez. Rudzianek gm. �wiekatowo

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Witam, Czy kto� zna i w�dkuje na �owisku Rudzianek w gm. �wiekatowo? Prawdopodobnie jest tak pi�knie i spokojnie... tak wynika z oferty na stronie www.rudzianek.pl Czy kto� mo�e potwierdzi�? Bo to r�


 • Sp�awikowe Mistrzostwo Ko�a Polmo Brodnica 03.06.2018 r.

  Sp�awikowe Mistrzostwo Ko�a Polmo Brodnica 03.06.2018 r.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zarz�d ko�a PZW „POLMO” przy „POLMO” S.A. w Brodnicy zaprasza cz�onk�w ko�a na zawody w�dkarskie:


 • Pismo v-ce prezesa d/s m�odzie�y,Sira Sieradz

  Pismo v-ce prezesa d/s m�odzie�y,Sira Sieradz

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Koledzy Prezesi K� PZW Okr�gu SieradzkiegoKoledzy Prezesi informuj�, �e G��wny Kapitanat Sportowy planuje zorganizowa� Kurs na I stopie� Instruktora W�dkarstwa Rzutowego.Prosz� zg�asza� kandydat�w w


 • Konkursy plastyczne "Artystyczne manewry"

  Konkursy plastyczne "Artystyczne manewry"

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Z wielk� przyjemno�ci� lubimy dzieli� si� sukcesami, opowiada� o przygodach, wyprawach oraz �yciowych okazach. Z wielkim szacunkiem podchodzimy do tematyki naszego szlachetnego hobby oraz stania na st


 • II Memoria� im. Jurka Weso�owskiego 15.07.2017

  II Memoria� im. Jurka Weso�owskiego 15.07.2017

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zarz�d WKW „Tro�” informuje, �e w dniu 15 lipca 2017r. odb�dzie si�II Memoria� im. Jurka Weso�owskiego.Memoria� b�dzie rozgrywany w takiej formule, jak rozgrywane by�y zawody rodzinne tj.


 • Ankieta dot. w�dkarstwa morskiego w ramach projektu CATCH

  Ankieta dot. w�dkarstwa morskiego w ramach projektu CATCH

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Szanowni Pa�stwo,Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA realizuje obecnie dzia�ania w ramach mi�dzynarodowego projektu CATCH (Coastal Angling Tourism – a Chance for developement for South Balti


 • Rozstrzygni�cie konkursu �owca Okaz�w Zofi�wka 2016 z poprawk�.

  Rozstrzygni�cie konkursu �owca Okaz�w Zofi�wka 2016 z poprawk�.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Mam przyjemno�� przedstawi� laureat�w konkursu "�owca okaz�w na Zofi�wce 2016".W regulaminie konkursu g��wn� zmian� do roku poprzedniego by�o nagrodzenie nie jednego, a trzech w�dkarzy z "najokazalszy


 • Konkurs fotograficzny Okr�gu PZW Nowy S�cz

  Konkurs fotograficzny Okr�gu PZW Nowy S�cz

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zarz�d Okr�gu PZW w Nowym S�czu zaprasza w�dkarzy do udzia�u  konkursie fotograficznym pod has�em "Wody Okr�gu PZW Nowy S�cz w obiektywie". Dla zainteresowanych, regulamin konkursu na stronie &nb


 • Dzie� Dziecka na stawach Stowarzyszenia Pi�awa Dolna.

  Dzie� Dziecka na stawach Stowarzyszenia Pi�awa Dolna.

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zarz�d Sekcji W�dkarskiej dzia�aj�cy przy Stowarzyszeniu Pi�awa Dolna zorganizowa� dla dzieci zawody w�dkarskie z okazji dnia dziecka. W dniu 5.06.2016r., na du�ym stawie rywalizowali nasi milusi�scy


 • Konkurs plastyczny w�dkarz przyjaciel przyrody

  Konkurs plastyczny w�dkarz przyjaciel przyrody

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Zgodnie z obietnic� og�aszamy kolejn� ju� III edycj� konkursu plastycznego - W�dkarz - Przyjaciel przyrody.Szczeg�y dotycz�ce regulaminu oraz metryczk� wraz z plakatem zamieszczono na stronie ko�a 41


 • Sukces m�odych plastyk�w wedkarzy

  Sukces m�odych plastyk�w wedkarzy

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Dwoje uczni�w szk� podstawowych powiatu kutnowskiego bior�cych udzia� w konkursie plastycznym „ W�dkarstwo w po��czeniu z  ekologi� i zdrowym wypoczynkiem nad wod�” organizowanym prz


 • Quiz w�dkarski z BLACKTOOLS: nagrody czekaj�

  Quiz w�dkarski z BLACKTOOLS: nagrody czekaj�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Z przyjemno�ci� og�aszamy niedu�y i nietrudny quiz w�dkarski, w kt�rym do wygrania s� trzy g��wne i pi�� nagr�d pocieszenia, wszystkie bardzo atrakcyjne. Ich sponsorem jest sklep blacktools.


 • Bloger IV kwarta�u - Rozstrzygni�cie

  Bloger IV kwarta�u - Rozstrzygni�cie

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Konkurs na Blogera kwarta�u, po d�u�szej przerwie wraca do gry. Tym razem wybieramy blogera czwartego czyli ostatniego kwarta�u. Jako redakcja prosimy Was drodzy u�ytkownicy o wyrozumia�o�� w zwi�zku


 • W�dkarstwo z Pasj� szuka testera - Wyniki konkursu!

  W�dkarstwo z Pasj� szuka testera - Wyniki konkursu!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  To by� konkurs, kt�ry nam przyni�s� k�opot i by� to k�opot bogactwa. Pod tekstem wy�oni�a si� �ywa dyskusja o tym czym s� testy, czy s� potrzebne, jak� rol� rozegraj� w �yciu sklepu W�dkarstwo z Pasj�


 • Odkrywamy Ukryte ryby - wyniki konkursu Piotra Bergera

  Odkrywamy Ukryte ryby - wyniki konkursu Piotra Bergera

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas szybko p�ynie i w�a�nie dzi� mija miesi�c, od og�oszenia przez Piotra Bergera. na wirtualnych �amach portalu wedkuje.pl., pewnej interesuj�cej zabawy. Pan Piotr, nasz znany bloger i dziennikarz W


 • W�dkarstwo z Pasj� szuka testera – konkurs!

  W�dkarstwo z Pasj� szuka testera – konkurs!

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Witamy ponownie,czas na kolejny konkurs organizowany przez W�dkarstwo z Pasj�. Ot�, nasza dzia�alno�� spotka�a si� z du�ym zainteresowaniem Was w�dkarzy. Pytacie nas o recenzje kolejnych sprz�t�w a m


 • Ukryte ryby - j�zykowa zabawa ichtiologiczna

  Ukryte ryby - j�zykowa zabawa ichtiologiczna

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Ostatnie dwa dni szansy i ostatnia nagroda do rozdania... Do kogo pow�druje? Koledzy! Cieszy mnie, �e bardzo uwa�nie czytacie moje wpisy i ogl�dacie zdj�cia. Zdarza si�, �e zwracacie mi uwag� na


 • Wyniki wybor�w Blogera II i III kwarta�u

  Wyniki wybor�w Blogera II i III kwarta�u

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Obywatelki i Obywatele, czas na wyborcze rozstrzygni�cia. My ju� znamy oficjalne wyniki wybor�w… A teraz nadszed� moment, by podzieli� si� t� wiedz� z Wami drogi Portalowy Elektoracie. Wyniki wy


 • Najlepsze filmy w konkursie Graff

  Najlepsze filmy w konkursie Graff'a

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Czas po�egna� wakacje definitywnie. Ostatnie ich wspomnienie to Wakacyjny konkurs Graff"a. Trzeba przyzna�, �e by� to chyba najtrudniejszy nasz konkurs w ostatnim czasie. Wymaga� od uczestnik�w sprz�t


 • Rozstrzygni�cie konkursu ko�ca lata z firm� Mistrall

  Rozstrzygni�cie konkursu ko�ca lata z firm� Mistrall

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Lato ju� dawno za nami. W niekt�rych cz�ciach kraju niespodziewanie i przedwcze�nie przesz�o dzisiejszej nocy w zim�. Na nast�pne lato przyjdzie nam troch� poczeka�, ale dzi�ki wczorajszemu 2:1 z Irl


 • Wakacje z Graffem - seans 1

  Wakacje z Graffem - seans 1

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Powy�ej prezentujemy pierwszy z film�w przys�anych do wedkuje.pl w ramach konkursu "Wakacje z GRAFFEM". Autorem obrazu jest znany z naszego portalu karwos33, a tytu� filmu "Kamizelka spinningowa Graff


 • Wakacje z Graffem - seans 5

  Wakacje z Graffem - seans 5

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Powy�ej prezentujemy kolejny z film�w przys�anych do wedkuje.pl w ramach konkursu "Wakacje z GRAFFEM". Autorem obrazu jest znany z naszego portalu pinoczet29. Poznaj propozycje wszystkich finalist�w.


 • Wakacje z Graffem - seans 4

  Wakacje z Graffem - seans 4

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Powy�ej prezentujemy kolejny z film�w przys�anych do wedkuje.pl w ramach konkursu "Wakacje z GRAFFEM". Autorem obrazu jest znany z naszego portalu Paul92. Poznaj propozycje wszystkich finalist�w. Zag�


 • Wakacje z Graffem - seans 3

  Wakacje z Graffem - seans 3

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Powy�ej prezentujemy kolejny z film�w przys�anych do wedkuje.pl w ramach konkursu "Wakacje z GRAFFEM". Autorem obrazu jest znany z naszego portalu rojasradzi, a tytu� filmu "Walk by the Lake". Po


 • Wakacje z Graffem - seans 2

  Wakacje z Graffem - seans 2

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Powy�ej prezentujemy pierwszy z film�w przys�anych do wedkuje.pl w ramach konkursu "Wakacje z GRAFFEM". Autorem obrazu jest znany z naszego portalu okarol-ozdancew, dla kt�rego, dzi�ki ubraniom Graff,


 • Wakacje z GRAFFem - wielki fina�

  Wakacje z GRAFFem - wielki fina�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  No i dobrn�li�my do ko�ca fazy eliminacyjnej. Czas na prawdziwy fina�. Od ko�ca lipca czekali�my na Wasze filmowe zg�oszenia w konkursie firmy Graff. Otrzymali�my ich dok�adnie pi��. To cieszy, bowiem


 • Wyniki konkursu na logo sklepu W�dkarstwo z Pasj�

  Wyniki konkursu na logo sklepu W�dkarstwo z Pasj�

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Witam, Czas na og�oszenie wynik�w konkursu. Po d�ugich naradach i dogrywce wytypowali�my zwyci�skie logo. Autorem wybranej pracy jest uczestnik, kt�ry na portalu wedkuje.pl loguje si� pod nickiem SVT


 • Wyniki Wrze�niowego konkursu sms

  Wyniki Wrze�niowego konkursu sms

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Panie i Panowie. Kto wys�a� sms"a do 15 wrze�nia na pewno czeka na ten moment. Podajemy wyniki wrze�niowej zabawy sms, w kt�rej, jak zwykle, grali�my o atrakcyjne, w�dkarskie nagrody. Wystarczy�o


 • Konkurs - W�dkarska poczt�wka z wakacji

  Konkurs - W�dkarska poczt�wka z wakacji

  Wiadomo�ci » Konkursy i sondy w�dkarskie

  Drodzy mi�o�nicy naszego wspania�ego hobby. Bior�c pod uwag� Wasze zainteresowanie ostatnim konkursem plastycznym oraz przedstawione w nim uzdolnienia uprzejmie informuj�, �e rusza kolejna edycja dedyreplywr��