menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Porady


 • Jak zrobi� smoke fluo booster.

  Jak zrobi� smoke fluo booster.

  Porady » Zan�ty - testy

  W artykule opisz� Wam jak zrobi� smoke fluo booster, czyli taki booster zawieraj�cy dodatek fluorescencyjny powoduj�cy efekt fluo w wodzie.Sk�ad bazy / cz�ci p�ynnej:30 % gliceryna ro�linna30 % alkoh


 • Rybomania Pozna� 2024 .

  Rybomania Pozna� 2024 .

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ju� 1-3 marca 2024 r. w Poznaniu odb�dzie si� najwi�ksze w�dkarskie �wi�to w Polsce – Targi W�dkarskie RYBOMANIA. Przygotowania nabieraj� rozp�du, a sw�j udzia� potwierdzi�y ju� znacz�ce firmy z


 • Rzeczne w�dkarstwo feederowe zim� .

  Rzeczne w�dkarstwo feederowe zim� .

  Porady » Jak �owi� - porady

  1. Wyb�r odpowiedniego sprz�tu: W�dka feederowa jest popularnym wyborem podczas �owienia na rzece zim�. Wa�ne jest, aby wybra� w�dk� o odpowiedniej d�ugo�ci i wadze, kt�ra pozwoli na precyzyjne rzuty


 • Sk�adki okr�gowe PZW 2024 - zn�w dro�ej?

  Sk�adki okr�gowe PZW 2024 - zn�w dro�ej?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielkimi krokami zbli�a si� koniec roku. Tym samym dla wielu z nas nadchodzi trudny czas podj�cia decyzji - "czy op�aci� kart� w 2024?" Pomijaj�c sam fakt, �e karty w Polsce nikt de facto nie op�aca -


 • W�dkowanie w okresie zimowym. Po pierwsze bezpiecze�stwo

  W�dkowanie w okresie zimowym. Po pierwsze bezpiecze�stwo

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkowanie w okresie zimowym mo�e by� fascynuj�cym do�wiadczeniem, jednak wymaga dodatkowych �rodk�w ostro�no�ci ze wzgl�du na ekstremalne warunki pogodowe i lodowe.Przed rozpocz�ciem w�dkowania na lo


 • Wyb�r sprz�tu w�dkarskiego. Na co warto zwr�ci� uwag�?

  Wyb�r sprz�tu w�dkarskiego. Na co warto zwr�ci� uwag�?

  Porady » Jak �owi� - porady

  W�dkarstwo to sztuka, kt�ra wymaga zar�wno precyzji, jak i zrozumienia sprz�tu. Wyb�r odpowiednich narz�dzi jest kluczowy dla osi�gni�cia sukcesu na �owisku. Na co warto zwr�ci� uwag� wybieraj�c dobre


 • Jesienna zasiadka i dwa karpie w osiem godzin.

  Jesienna zasiadka i dwa karpie w osiem godzin.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Pada deszcz, wieje bardzo nieprzyjemny wiatr, a temperatura zbli�a si�, a czasem nawet przekracza zero. Ka�da listopadowa zasiadka okazuje si� prawdziw� pr�b� charakteru, ale najbardziej zatwardziali


 • Nowy magazyn w�dkarski ca�kowicie za darmo.

  Nowy magazyn w�dkarski ca�kowicie za darmo.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Przed Wami co� zupe�nie nowego - interaktywny magazyn ONLINE. Wystarczy telefon i dost�p do internetu!W magazynie zobaczycie porady jak z�owi� olbrzymie szczupaki na nieznanych wodach, przepisy kulina


 • Jak prawid�owo kisi� ziarno.

  Jak prawid�owo kisi� ziarno.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zaczn� od bana�u - ka�de kiszenie jest fermentacj�, ale nie ka�da fermentacja jest kiszeniem. Filmy czy artyku�y gdzie do ziarna dodaje si� cukier, albo zalewa si� je coca-col� pokazuj� jak fermentowa


 • Kto zap�aci� za imprez� PZW na Zamku Ryn?

  Kto zap�aci� za imprez� PZW na Zamku Ryn?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Dwa tygodnie temu informowali�my na naszym profilu facebookowym o hucznie organizowanej przez ZG PZW konferencji na Zamku Ryn w dniach 4-6 pa�dziernika z okazji 145-lecia zorganizowanego w�dkarstwa w


 • Jak z�owi� okonia .

  Jak z�owi� okonia .

  Porady » Jak �owi� - porady

  Postaram si� po kr�tce opisa� podstawowe rzeczy, kt�re maja wp�yw na po��w tej pi�knej ryby.Wpis ten nie b�dzie o rekordowych okazach, lecz o sukcesywnym �owieniu mniejszych i �rednich rozmiar�w  


 • W�dkowanie. Jak zacz�� i co przygotowa�, �eby si� nie zniech�ci�?

  W�dkowanie. Jak zacz�� i co przygotowa�, �eby si� nie zniech�ci�?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ka�dego roku przybywa os�b chc�cych nauczy� si� w�dkowa�, co mo�e �wiadczy� o tym, �e w�dkowanie nie traci na swojej popularno�ci. Hobby, jakim jest w�dkarstwo daje mo�liwo�� wypoczynku na �onie natur


 • Co dalej z Solin� i Myczkowcami?

  Co dalej z Solin� i Myczkowcami?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Od kilku miesi�cy w�dkarze z Podkarpacia bacznie przygl�daj� si� sprawie prowadzonej na zbiornikach Solina i Myczkowce przez Okr�g PZW Krosno hodowli g��wnie pstr�g�w t�czowych. Wg. lokalnych w�dkarzy


 • Bezpieczne przechowywanie �ywno�ci na kempingu, pikniku i wyje�dzie

  Bezpieczne przechowywanie �ywno�ci na kempingu, pikniku i wyje�dzie

  Porady » Akcesoria - testy

  Na co zwr�ci� uwag� przy zakupie lod�wki turystycznej? Odpowiednia lod�wka turystyczna to ta dopasowana do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwa�. Zastanawiaj�c si� nad tym, jak� lod�wk� turystyczn


 • W�dkarze niezadowoleni z gospodarowania wodami przez PZW

  W�dkarze niezadowoleni z gospodarowania wodami przez PZW

  Porady » Jak �owi� - porady

  Z okazji Dnia W�dkarza - 23 czerwca, publikujemy wyniki specjalnego sonda�u, kt�rzy przeprowadzi� renomowany instytut badawczy Kantar Public, znany m.in. z publikowanych cyklicznie sonda�y wyborczych.


 • Sprz�t przydatny ka�demu w�dkarzowi

  Sprz�t przydatny ka�demu w�dkarzowi

  Porady » Akcesoria - testy

  Maj to tradycyjny okres startu sezonu w�dkarskiego. O ile wcze�niej nie zawsze warunki pozwalaj� w�dkowa� – czy to ze wzgl�du na okresy ochronne drapie�nik�w, czy ze wzgl�du na pogod� lub wiosen


 • Maj�wka w�dkarska-jak si� przygotowa� ?

  Maj�wka w�dkarska-jak si� przygotowa� ?

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Przed nami tradycyjnie �wi�to w�dkarstwa – d�ugi weekend majowy. Wielu z nas z ut�sknieniem oczekuje tego czasu kiedy ko�czy si� okres ochronny wielu gatunk�w ryb na czele z naszym czo�owym drap


 • Jak zrobi� booster w�dkarski.

  Jak zrobi� booster w�dkarski.

  Porady » Zan�ty - testy

  Artyku� jest uzupe�nieniem filmu, a film artyku�u. Link do filmu znajdziecie na dole. Chcia�bym pokaza� Wam (opisa�) jak zrobi� booster w�dkarski.�� Inspiracj� by� dla mnie artyku� Jacka Nadolneg


 • Ko�owrotek na nowy sezon spinningowy

  Ko�owrotek na nowy sezon spinningowy

  Porady » Ko�owrotki - testy

  Sezon spinningowy tu� tu�. Wszyscy wyczekujemy na upragnionego 1-go maja, czyli dzie� uznawany za wielu za pocz�tek prawdziwego sezonu spinningowego. Warto si� z tej okazji przygotowa� sprz�towo aby w


 • Wykorzystanie uszkodzonych gum w�dkarskich

  Wykorzystanie uszkodzonych gum w�dkarskich

  Porady » Przyn�ty sztuczne - testy

  Jak wykorzysta� uszkodzone gumy w�dkarskie?Nie wyrzucam uszkodzonych lub starych gum w�dkarskich. Gumy takie zbieram i po odpowiednim przygotowaniu odlewam z nich nowe gumy do po�owu ryb drapie�nych (


 • O robieniu wobler�w - na serio bez �ciemy :)

  O robieniu wobler�w - na serio bez �ciemy :)

  Porady » Majsterkowanie

  Zima to najlepszy czas aby zajrze� do naszych ma�ych domowych w�dkarskich wartacik�w i tam rozpocz�� przygotowania do sezonu. Nie chodzi tutaj mo�e o sam fakt, �e co� b�dzie taniej jak sami zrobimy, �


 • Sportex Catapult CS-4 - ujarzmi ka�dego karpia

  Sportex Catapult CS-4 - ujarzmi ka�dego karpia

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  W�dkarstwo karpiowe w Polsce ostatnimi laty cieszy si� du�ym zainteresowaniem oraz coraz wi�ksz� popularno�ci� w�r�d w�dkarzy. Jak ka�da metoda, r�wnie� w�dkarstwo karpiowe rz�dzi si� swoimi prawami.


 • Ko�owrotki w�dkarskie – jaki wybra�?

  Ko�owrotki w�dkarskie – jaki wybra�?

  Porady » Ko�owrotki - testy

  Je�li dopiero rozpoczynasz swoj� przygod� z w�dkarstwem, zastanawiasz si� pewnie nad skompletowaniem odpowiedniego sprz�tu. Na co zwr�ci� uwag� podczas wyboru ko�owrotka? Poznaj rodzaje ko�owrotk�w i


 • Jak ubra� si� na ryby zim�?

  Jak ubra� si� na ryby zim�?

  Porady » Jak �owi� - porady

  Chocia� ujemne temperatury, �nieg, wilgo� i szybko zapadaj�cy zmrok nie nastrajaj� pozytywnie do wypraw nad wod�, to nawet w �rodku zimy nad brzegami jezior i rzek mo�na spotka� wielu w�dkarzy. Zimowe


 • Ko�owrotek Savage Gear SG2 2500 - w�dkarska kuchnia

  Ko�owrotek Savage Gear SG2 2500 - w�dkarska kuchnia

  Porady » Ko�owrotki - testy

  W ramach naszego nowego miniprojektu video pt. "W�dkarska kuchnia" zamierzamy prezentowa� Wam sprz�t godny uwagi. Na pocz�tek przyjrzeli�my si� "najmniejszemu dziecku" ko�owrotk�w rodziny sygnowanych


 • Zakupy w�dkarskie z Aqua Star

  Zakupy w�dkarskie z Aqua Star

  Porady » Przyn�ty naturalne - testy

  W tym odcinku zobaczycie zakupy w�dkarskie od Aqua Star. Dumbells pop-up i ton�cy fluo.Wszystkie produkty wymienione w tym odcinku znajdziecie w sklepie Aqua Star.Bonus Pellet Method Feeder Furious Re


 • Skuteczne kulki proteinowe na karpia.

  Skuteczne kulki proteinowe na karpia.

  Porady » Przyn�ty naturalne - testy

  Jeszcze jaki� czas temu z�owienie karpia by�o nie lada wyzwaniem, zarezerwowanym w zasadzie wy��cznie dla do�wiadczonych w�dkarzy. Rewolucj� przynios�y kulki proteinowe. Zlikwidowa�y bowiem problem, p


 • Kulki proteinowe z w�dzonej szproty. Nowa receptura.

  Kulki proteinowe z w�dzonej szproty. Nowa receptura.

  Porady » Przyn�ty naturalne - testy

  Artyku� jest uzupe�nieniem filmu (link na ko�cu) i odwrotnie. W materiale filmowym pokazuj� od A do Z jak z czego przygotowa� takie kulki, ale staram si� to zrobi� dynamicznie - jak najmniej gada� i s


 • Circle hooks - najbezpieczniejsze haki na karpia

  Circle hooks - najbezpieczniejsze haki na karpia

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Jednym z element�w decyduj�cych o powodzeniu po�ow�w typu „z�ap i wypu��” jest stosowanie odpowiedniego sprz�tu, kt�ry pozwala bezpiecznie wypuszcza� ryby. W przypadku ryb z rodziny karpio


 • Savage Gear SG2 Ultra Light Game 2.71m 1-7g

  Savage Gear SG2 Ultra Light Game 2.71m 1-7g

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  W ubieg�ym roku pisali�my o nowej serii w�dek sygnowanych logo Savage Gear oznaczonych jako SG2. W tym sezonie - 2022 - seria ta doczeka�a si� nowych modeli rozszerzaj�cych i tak ju� bogate portfolio


 • Zestaw do method feeder

  Zestaw do method feeder

  Porady » W�dki - Zestawy - testy

  Witam, �owie na jeziorach jaka w�dka jest najlepsza na method feeder tak do 200z� 90g i ko�owrotek do niej za 100 max?na oku mam-Jaxon Zaffira Feeder Rt 3.60m 50-120gRobinson W�dka Carbonic Feede


 • Przysta� nad Pars�t� - idealne miejsce na w�dkarski weekend

  Przysta� nad Pars�t� - idealne miejsce na w�dkarski weekend

  Porady » Jak �owi� - porady

  Z prawdziw� przyjemno�ci� prezentujemy kolejne miejsce na w�dkarskiej mapie Polski dedykowane w�dkarzom. Przysta� nad Pars�t� to urokliwe miejsce nad Kr�low� polskich rzek triociowych - Pars�t� nieopo


 • Nowo�ci Dragon 2022 w ofercie wedkuje.pl

  Nowo�ci Dragon 2022 w ofercie wedkuje.pl

  Porady » Akcesoria - testy

  W ofercie Dragon na sezon 2022 znajdziemy wiele ciekawych, nowych pozycji, kt�re powinny zainteresowa� ka�dego w�dkarza. Marka Dragon s�ynie przede wszystkim z dobrego sprz�tu spinningowego i dlatego


 • Ryobi Zauber 2022 powraca

  Ryobi Zauber 2022 powraca

  Porady » Ko�owrotki - testy

  Jeden z chyba najbardziej znanych ko�owrotk�w znajduj�cy zastosowanie w wielu technikach w�dkarskich - Ryobi Zauber powraca w tym sezonie w nowej ods�onie. Obok wprowadzonych wcze�niej wersji CF oraz


 • Jak znale�� nowe w�dkarskie �owisko

  Jak znale�� nowe w�dkarskie �owisko

  Porady » Jak �owi� - porady

  Sprawd� jak znale�� nowe w�dkarskie �owisko ! W�dkarstwo to nie tylko �owienie ryb. W�dkarstwo to r�wnie� poszukiwanie i odkrywanie nowych �owisk takich jak na przyk�ad rzeki lub jeziora. Czasami poja


 • Ko�owrotki Shimano Nasci C3000

  Ko�owrotki Shimano Nasci C3000

  Porady » Ko�owrotki - testy

  Witam.Na wst�pie chc� wyra�nie zaznaczy�, �e nie jestem testerem firmy Shimano, ani r�wnie� nie jestem w �aden spos�b powi�zany z t� firm�. M�j wpis ma na celu podzielenie si� subiektywnym odczuciem,


 • Nowy ko�owrotek Shimano Sahara. Prezentacja oraz opis.

  Nowy ko�owrotek Shimano Sahara. Prezentacja oraz opis.

  Porady » Ko�owrotki - testy

  Ko�owrotek Shimano Sahara w nowej ods�onie. Nowa Sahara posiada odkuwan� na zimno przek�adnie HAGANE, �o�yskowany nap�d X-SHIP, technologi� SilentDrive wyciszaj�c� prac� ko�owrotka i generuj�c� g�adk�


 • Nowy ko�owrotek Shimano Catana. Prezentacja oraz opis.

  Nowy ko�owrotek Shimano Catana. Prezentacja oraz opis.

  Porady » Ko�owrotki - testy

  Nowy ko�owrotek Shimano Catana to przyst�pny cenowo ko�owrotek o nowoczesnej stylistyce. Nowa Catana posiada Aluminiow� szpul� z rantem AR-C dla dalszych rzut�w, lekk� obudowe z grafitu XT-7 w technol


 • Echosonda typu Deeper i ��dka zan�towa

  Echosonda typu Deeper i ��dka zan�towa

  Porady » Akcesoria - testy

  Witam posiadam ��dk� zan�tow� Carponizer mini. I chcia�bym zamontowa� do niej echosond� jako, �e obawiam si� troch� jej otwiera� chcia�bym wybra� echosond� typu deeper. Czyta�em wszystkie dost�pne inf


 • Recenzja ko�owrotka Shimano Twin Power 4000MHG

  Recenzja ko�owrotka Shimano Twin Power 4000MHG

  Porady » Ko�owrotki - testy

  Shimano Twin Power4000 MHGMoj� przygod� z wy�sz� pu�k� ko�owrotk�w marki shimano zacz���m w�a�nie od tego egzempla�a. Przerobi�em ju� sporo ko�owrotk�w z����  �redniej klasy i nie wytrzymywa�y moreplywr��