menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW


 • Prace na zbiorniku Rog�w 18 05 2024

  Prace na zbiorniku Rog�w 18 05 2024

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Prace na zbiorniku Rog�w.W sobot� 18 maja 2024 planujemy realizowa� konieczne prace na naszym zbiorniku.Wszystkich ch�tnych W�dkarzy zapraszamy do pomocy. Zaczynamy o godzinie 13.Zarz�d Ko�a .&nb


 • Ko�o PZW Oko� w Chociwlu. Wykup zezwole� na 2024 rok

  Ko�o PZW Oko� w Chociwlu. Wykup zezwole� na 2024 rok

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Uprzejmie informuj� koleg�w w�dkarzy, �e pozwolenia na w�dkowanie od 1 stycznia 2024 roku sprzedawane b�d� w nowym biurze Ko�a PZW nr. 6 Oko� w Chociwlu, kt�re mie�ci si� w budynku remizy OSP w Chociw


 • Wykaz w�d udost�pnionych do w�dkowania 2024 Okr�gu PZW w Skierniewicach

  Wykaz w�d udost�pnionych do w�dkowania 2024 Okr�gu PZW w Skierniewicach

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Wykaz w�d udost�pnionych do w�dkowania Okr�gu PZW w Skierniewicach w 2024Obw�d rybacki rzeki Rawki nr 1 – pow. 399,38 haUWAGA: Zgodnie z Planem Ochrony Rezerwatu Rzeki Rawki obowi�zuje zakaz �ow


 • Okr�g Skierniewicki Porozumienia 2024

  Okr�g Skierniewicki Porozumienia 2024

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Okr�g Skierniewicki Porozumienia 20241. Okr�g PZW w Bia�ej Podlaskiej 40,-2. Okr�g PZW w Bia�ymstoku 40,-3. Okr�g PZW w Che�mie 40,-4. OKr�g PZW w Ciechanowie 40,-5. Okr�g PZW w Cz�stochowie 40,-6. Ok


 • Wysoko�� sk�adek i ulg w wodach Okr�gu Mazowieckiego w 2024

  Wysoko�� sk�adek i ulg w wodach Okr�gu Mazowieckiego w 2024

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Naj�wie�sze wie�ci ze stron Okr�gu Mazowieckiego PZW. Tabela sk�adek w Okr�gu Mazowieckim na rok 2024.W por�wnaniu do roku poprzedniego sk�adka cz�onkowska podro�a�a o 20 z�. do kwoty 170 z�. Sk�adka


 • Zaproszenie na zebranie sprawozdawczo - wyborcze - 10.12.2023r.

  Zaproszenie na zebranie sprawozdawczo - wyborcze - 10.12.2023r.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Zarz�d Ko�a zaprasza cz�onk�w na zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 10.12.2023r. o godz. 9:00 I terminW Kantynie Portowej  przy ul. Bytomskiej 16 w SzczecinieUwaga: wymagane potwierdzenie wyk


 • Zebranie Sprawozdawcze Ko�a Mi�tus Koszalin 09.12.2023

  Zebranie Sprawozdawcze Ko�a Mi�tus Koszalin 09.12.2023

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Witam kole�anki i koleg�w ko�a Mi�tus Koszalin. Zarz�d ko�a zapraszana cz�onk�w ko�a i osoby ch�tne do wst�pienia do naszego ko�a na zebranie sprawozdawcze za rok 2023 kt�re odb�dzie si� w dniu 09.12.


 • Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Ko�a PZW 2023

  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Ko�a PZW 2023

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW


 • Odwo�anie zakazu stosowania zan�t w�dkarskich.

  Odwo�anie zakazu stosowania zan�t w�dkarskich.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Komunikat ze strony ZO Pozna� odno�nie stosowania zan�t:Kole�anki i Koledzy w�dkarze, w zwi�zku z licznymi zapytaniami w sprawie wprowadzania przez dyrektor�w RZGW PGW Wody Polskie zakazu lub ogr


 • Op�aty w�dkarskie w kole Metalurg Kutno

  Op�aty w�dkarskie w kole Metalurg Kutno

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Op�aty cz�onkowskie oraz wp�aty na w�dkowanie na wodach Okr�gu Mazowieckiego PZW s� przyjmowane przez Skarbnik Ko�a w sklepie „ARA” ul. Narutowicza 8 w Kutnie do dnia


 • Wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich wraz z op�atami ca�orocznymi (niepe�nymi) na 2023 r.

  Wysoko�ci sk�adek cz�onkowskich wraz z op�atami ca�orocznymi (niepe�nymi) na 2023 r.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Stawki sk�adek cz�onkowskich oraz op�ata ca�oroczna niepe�na z podzia�em na okr�gi na rok 2023.Najta�sza Jelenie G�ra - 290z�,najdro�szy Toru� -545z� ,ewentualnie Bia�ystok -920z� je�li liczy� dodatko


 • Opinie Biuro Rachunkowe Abak System Lublin

  Opinie Biuro Rachunkowe Abak System Lublin

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Kiedy chodzi o zarz�dzanie finansami, nie ma miejsca na b��dy. W zwi�zku z tym zar�wno firmy, jak i osoby prywatne polegaj� na wiedzy biur rachunkowych, aby zapewni�, �e ich dokumentacja finansowa jes


 • Roczna ocena dzia�alno�ci k� - 2022 r.

  Roczna ocena dzia�alno�ci k� - 2022 r.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  W dniu 27 lutego 2023 r. Zarz�d Okr�gu Mazowieckiego PZW w Warszawie podj�� uchwa�� Nr 136/Z.O./2023 Zarz�du Okr�gu Mazowieckiego Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia 


 • Zebranie sprawozdawcze kola Z�ota Rybka za rok 2022

  Zebranie sprawozdawcze kola Z�ota Rybka za rok 2022

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  W dniu 16.12.2022 odby�o si� zebranie sprawozdawcze ko�a Z�ota Rybka za rok 2022. Miejscem 


 • Szkolenie s�dzi�w w�dkarskich - kurs.

  Szkolenie s�dzi�w w�dkarskich - kurs.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Okr�gowe Kolegium S�dziowskie informuje Ko�a Okr�gu PZW w Szczecinie, �ew dniu 19 lutego 2023 roku o godz. 10.00 w Biurze Okr�gu w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 3 odb�dzie si� szkolenie oraz ku


 • Porozumienia mi�dzyokr�gowe PZW 2023

  Porozumienia mi�dzyokr�gowe PZW 2023

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Sezon w zasadzie ju� za progiem. Wielu w�dkarzy rozwa�a kwesti� ponoszenia op�at za w�dkowanie. Dlatego nie czekamy ju� d�u�ej tylko publikujemy jako jedyni w Polsce map� porozumie� pomi�dzy okr�gami


 • Uchwa�a Walnego Zgromadzenia na 2023rok.

  Uchwa�a Walnego Zgromadzenia na 2023rok.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Uchwa�a Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego cz�onk�w ko�a Tro� Pozna� podj�ta10.12.22.                                &


 • Porozumienia 2023–Okr�g Skierniewice

  Porozumienia 2023–Okr�g Skierniewice

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  1. Okr�g PZW w Radomiu     30,-  2. Okr�g PZW w Bia�ej Podlaskiej    30,-3. Okr�g PZW w Bia�ymstoku   30,-4. OKr�g PZW w Che�mie     30,-5. Okr�g PZW w Cie


 • PZW ust�puje - pierwsze obwody u�ytkowane przez PZW obj�te Op�at� Krajow� W�d Polskich

  PZW ust�puje - pierwsze obwody u�ytkowane przez PZW obj�te Op�at� Krajow� W�d Polskich

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Znamy list� pierwszych sze�ciu obwod�w rybackich u�ytkowanych dot�d przez Polski Zwi�zek W�dkarski, na kt�re odpisano z pocz�tkiem tego roku nowe umowy na u�ytkowanie. Nowe umowy z Pa�stwowym Gospodar


 • Zezwolenia na 2023 rok - PZW Rog�w

  Zezwolenia na 2023 rok - PZW Rog�w

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Informujemy �e prowadzimy ju� sprzeda� zezwole� na 2023 rok.Wszystkich zainteresowanych nabyciem zezwolenia kierujemy do skarbnika naszego ko�a, tel. 501 289 217W miesi�cu styczniu kol. Waldek b�dzie


 • Zakup zezwole� na rok 2023 w kole PZW nr 171 Bolewice

  Zakup zezwole� na rok 2023 w kole PZW nr 171 Bolewice

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Informujemy, �e mo�na ju� dokonywa� op�at sk�adek cz�onkowskich PZW oraz wykupic�  zezwolenia na w�dkowanie na wodach okr�gu pozna�skiego za 2023r.Zezwolenia mo�na naby� po uprzednim telefoniczny


 • Zezwolenia na 2023 r.

  Zezwolenia na 2023 r.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Drodzy W�dkarze, dost�pne s� ju� zezwolenia na amatorski po��w ryb na wodach Okr�gu Mazowieckiego na 2023 r.Znaczki mo�na nabywa� od poniedzia�ku do pi�tku w godzinach 9:00 - 19:00, a tak�e w soboty w


 • Op�aty 2023 Stomil Sanok

  Op�aty 2023 Stomil Sanok

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Zarz�d ko�a informuje, �e mo�na ju� dokona� op�at za w�dkowanie w roku 2023 jak i r�wnie� na �owisku w H�omczy. Zapraszamy do punktu w sklepie w�dkarskim Pstr�g przy ulicy Matejki 1 w Sanoku.Przy okaz


 • Ko�a Krotoszyn pobieranie op�at na 2023 r

  Ko�a Krotoszyn pobieranie op�at na 2023 r

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Skarbnik Ko�a PZW Kolejarz Krotoszyn informuje, �e po Nowym Roku b�dzie przyjmowa� sk�adki w ka�d� �rod� pocz�wszy od dnia 4 stycznia w godzinach 17 - 18:00 w biurowcu  jak poprzednie lata 


 • Sk�adki okr�gowe PZW 2023

  Sk�adki okr�gowe PZW 2023

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Prezentujemy zestawienie sk�adek PZW w podziale na okr�gi, kt�re b�d� obowi�zywa�y w poszczeg�lnych okr�gach w sezonie 2023. Do tzw. sk�adki okr�gowej - "na ochron� i zagospodarowanie w�d" doliczamy o


 • Op�aty na wody PZW w Olsztynie na rok 2023

  Op�aty na wody PZW w Olsztynie na rok 2023

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Sk�adka Okr�gowa wody PZW w Olsztynie na rok 2023Pe�na - wody g�rskie i nizinne z Pas��k� - 280/520* z�ulgowa I - wody g�rskie i nizinne z Pas��k� - 210 z� (z�ota i srebrna odznaka, emeryci i znaczna


 • Op�aty na wody GR Suwa�ki PZW na rok 2023

  Op�aty na wody GR Suwa�ki PZW na rok 2023

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Op�aty na wody GR Suwa�ki PZW na rok 2023Wszystkie wody bez trolingu – 380/620* z�Wszystkie wody z trolingiem – 700/950* z�Wszystkie wody bez trolingu (odznaczony z�ot� i srebrn� odznaka i


 • Walne zgromadzenie ko�a w Barcinie 11.12.22.

  Walne zgromadzenie ko�a w Barcinie 11.12.22.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Zarz�d Ko�a na podstawie � 54 Statutu Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Cz�onk�w Ko�a Nr 71 Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego w Barcinie.Zgromadzenie odb�d


 • S�dy przyzna�y racj� PZW Okr�g Kalisz

  S�dy przyzna�y racj� PZW Okr�g Kalisz

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Informacja z ostatniej chwili !Szanowni Pa�stwo zgodnie z informacjami przekazanymi przez naszych pe�nomocnik�w z Kancelarii Dubois i Wsp�lnicy, s�dy rozpoznaj�ce pow�dztwa w sprawie ustalenia bezskut


 • Zebranie Sprawozdawczo Ko�a PZW Kolejarz Krotoszyn

  Zebranie Sprawozdawczo Ko�a PZW Kolejarz Krotoszyn

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Zarz�d Ko�a PZW Kolejarz Krotoszyn zaprasza cz�onk�w ko�a na Zebranie Sprawozdawcze w dniu 4.12.2022 o godz. 10:00 w sekretariacie na B�oniu przy ul.Sportowej 2.Plan zebrania pozwala oszacowa� d�ugo��


 • Tabela sk�adek na rok 2023 w Okr�g PZW Skierniewice

  Tabela sk�adek na rok 2023 w Okr�g PZW Skierniewice

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Wysoko�� sk�adki cz�onkowskiej w 2023 r.za�. nr 1 do Uchwa�y nr 52/IX/2022 ZG PZWz dnia 24 wrze�nia 2022 r.Lp Tre�� Wysoko�� kwotowaw z�otych1 Sk�adka cz�onkowska 150,-2 Sk�adka cz�onkowska ulgowa 75%


 • Pro�ba do w�dkarzy korzystaj�cych z �owiska NoKill Wiskitki.

  Pro�ba do w�dkarzy korzystaj�cych z �owiska NoKill Wiskitki.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Pro�ba do w�dkarzy korzystaj�cych z �owiska NoKill Wiskitki.  PRZESTRZEGAJMY REGULAMIN �OWISKA!!!Regulamin umieszczony jest na tablicy informacyjnej .Dochodz� do nas niepokoj�ce informacje o


 • Co dalej z PZW?

  Co dalej z PZW?

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Zmiany zwi�zane z zarz�dzaniem wodami post�puj� w coraz szybszym tempie. PZW traci kolejne obwody rybackie z powodu uchybie� w prowadzeniu gospodarki rybackiej. W przysz�ym roku (2023) oraz w latach n


 • Sk�adka cz�onkowska PZW 2023, czyli program 50 % Plus

  Sk�adka cz�onkowska PZW 2023, czyli program 50 % Plus

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Link: https://www.pzw.org.pl/poznan/wiadomosci/245008/63/skladka_czlonkowska_ogolnozwiazkowa_w_2023_rokuBrak m.in. ulg dla emeryt�w.Co wy, Kole�anki i koledzy, na to?


 • Zakaz �owienia na �owisku Jantar

  Zakaz �owienia na �owisku Jantar

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW


 • �owisko H�omcza - op�aty 2023 rok

  �owisko H�omcza - op�aty 2023 rok

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  W zwi�zku ze zmian� cen materia�u zarybieniowego w przysz�ym roku Zarz�d Ko�a podj�� decyzj� o zmianie op�aty rocznej oraz dziennej na �owisku H�omcza 2 na rok 2023. T�umacz�c t� decyzj� - dla przyk�a


 • Regulamin Mistrzostw Okr�gu PZW Skierniewicach w w�dkarstwie karpiowym.

  Regulamin Mistrzostw Okr�gu PZW Skierniewicach w w�dkarstwie karpiowym.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Regulamin Mistrzostw Okr�gu PZW Skierniewice w w�dkarstwie karpiowym Zasady og�lne1. Organizatorem zawod�w jest Okr�g PZW Skierniewice, przy wsparciu SekcjiW�dkarstwa Karpiowego Sochaczew;2. Zawo


 • Karta W�dkarska w kole PZW nr 91 K�trzyn Mazury.

  Karta W�dkarska w kole PZW nr 91 K�trzyn Mazury.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Masz ch�� w�dkowa� i musisz w tym celu wyrobi� Kart� W�dkarsk�.Mo�esz to zrobi� w kole PZW nr 91 K�trzyn MazuryZadaj�c u Nas egzamin, mo�esz by� pewny �e My twoje pieni��ki w 100% przeznaczamy na doda


 • G�rny wymiar ochronny Okr�g Skierniewice 2022

  G�rny wymiar ochronny Okr�g Skierniewice 2022

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Przypominamy, �e zgodnie z aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami na wszystkich wodach Okr�gu PZW w Skierniewicach obowi�zuje g�rny wymiar ochronny  ustanowiony dla karpia, kt�ry wynosi 70 cmOznacza


 • Wpisowe w przypadku op�acania sk�adek po 30.04.2022

  Wpisowe w przypadku op�acania sk�adek po 30.04.2022

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Szanowni Kole�anki i Koledzy- op�ata sk�adek po dacie granicznej tzn. 30.04.2022 skutkuje konieczno�ci� op�acenia op�aty wpisowej w wysoko�ci 25PLN. Pozosta�y dwa terminy: 22.04.2022 w sekretariacie Jreplywr��