menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Wiadomo�ci


 • Gruntowe Mistrzostwa Ko�a Ciep�ownik Stalowa Wola

  Gruntowe Mistrzostwa Ko�a Ciep�ownik Stalowa Wola

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a PZW nr 50 Ciep�ownik Stalowa Wola zaprasza na Gruntowe Mistrzostwa Ko�a zbiornik Ko�a nr 4 Nisko- Warcho�yw dniu 11.06.2023r.Zawody rozegrane zostan� na �ywej rybie, zgodnie z Regulaminem


 • RAPR okr�gu PZW Pozna� w 2023 roku.

  RAPR okr�gu PZW Pozna� w 2023 roku.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  W rozmowach z kole�ankami i kolegami dochodz� do wniosku, �e znajomo�� RAPR okr�gu Pozna� jest raczej mglista- delikatnie rzecz ujmuj�c. Pozwoli�em sobie skopiowa� ze strony ZO Pozna�:Z dniem 01.01.20


 • Mistrzowski weekend nad Gop�em w Kole PZW 109 Metalurg Kutno.

  Mistrzowski weekend nad Gop�em w Kole PZW 109 Metalurg Kutno.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zapraszamy na towarzyskie sp�awikowo – gruntowe zawody na Jeziorze Gop�o- 10.06. g.630 - XLVII sp�awikowe dwuturowe o puchar PW&nbs


 • Zaproszenie na zawody spinningowe - Chlewo 11.06.2023.

  Zaproszenie na zawody spinningowe - Chlewo 11.06.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Witam. Zapraszamy w�dkarzy ko�a Mi�tus Koszalin do udzia�u w zawodach spinningowych naszego ko�a kt�re zostan� rozegrane w dniu 11.06.2023 na �owisku Chlewo w miejscowo�ci Porost gmina Bobolice. Zbi�r


 • Sprz�tanie brzeg�w zbiornika J�zefin.

  Sprz�tanie brzeg�w zbiornika J�zefin.

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  W imieniu Zarz�du Ko�a zapraszam wszystkich ch�tnych do wzi�cia udzia�u w wiosennych pracach porz�dkowych. Sprz�tanie brzeg�w zbiornika J�zefin odb�dzie si� w dniu 15 kwietnia 2023 roku. Zbi�rka o god


 • Tar�o karpia 2023

  Tar�o karpia 2023

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Na kr�tkim materiale wideo uda�o mi si� zarejestrowa� tar�o karpia odbywaj�ce si� na jeziorze Czarnym w Niesio�owicach. Uwaga!!! Materia� zawiera �mia�e sceny erotyczne :)� 


 • Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mosina

  Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mosina

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dzisiaj 28.05.2023r nad Rzek� Wart� w Sowi


 • Zawody w�dkarskie Mistrzostwa Ko�a Cekcyn 28.05.23.

  Zawody w�dkarskie Mistrzostwa Ko�a Cekcyn 28.05.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dnia 28.05.23r na jeziorze Ch�odnym zosta�y rozegrane zawody o Mistrza Ko�a PZW Cekcyn. W zawodach wzi�o udzia� 18 zawodnik�w. Czas wyznaczony na �owienie to 3 godz.   Na pierwszym miejscu


 • W�dkarski weekend nad morzem z Ko�em Metalurg Kutno.

  W�dkarski weekend nad morzem z Ko�em Metalurg Kutno.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniach 14 – 22.05. zorganizowali�my „Rodzinny w�dkarski weekend nad morzem” w, kt�rym uczestniczy�o 37 os�b: w�dkarze i ich rodziny z naszego Ko�a, zaproszeni w�dkarze z innych org


 • Zawody W�dkarskie o Puchar W�jt Gminy Barciany Arklickie 14 maja 2023 relacja

  Zawody W�dkarskie o Puchar W�jt Gminy Barciany Arklickie 14 maja 2023 relacja

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Nad Jeziorem Arklickim 14 maja odby�y si� Spinningowe Zawody W�dkarskie o Puchar W�jt Gminy Barciany Marty Kami�skiej. To ju� trzecia edycja zawod�w organizowanych na tym jeziorze przez Ko�o PZW Mazur


 • Sprz�tanie Jeziora Arklickiego kwiecie� 2023

  Sprz�tanie Jeziora Arklickiego kwiecie� 2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  22 kwietna 2023 roku, w�dkarze z Ko�o PZW Mazury spotkali si� nad jeziorem Arklickim w celu posprz�tania jego terenu.Akcje t� przeprowadzono we wsp�pracy z Mart� Kami�sk� - W�jt Gminy Barciany i p. B


 • Zarybienie w�gorzem �owiska H�omcza 2.

  Zarybienie w�gorzem �owiska H�omcza 2.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zarz�d Ko�a informuje, �e w dniu 24.05.23 do �owiska H�omcza 2 zosta�o wpuszczone 6kg narybku w�gorza. Rybki by�y �redniej d�ugo�ci 15cm i na 1kg przypada�o oko�o 100szt. O kolejnych zarybieniach b�dz


 • Mamy sprawc�!

  Mamy sprawc�!

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Szanowne kole�anki, szanowni koledzy.Spiesz� wam donie�� radosn� nowin�. Po blisko roku wyt�onej pracy, wielu nieprzespanych nocach, przegl�dni�ciu ton dokument�w, skontrolowaniu setek firm. W wyniku


 • Relacja z Zawod�w Spinningowych.

  Relacja z Zawod�w Spinningowych.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 20.05.23 r. na Jez. Wielin odby�y si� zawody spinningowe ko�a nr 26 Energetyk. W zawodach wzi�o udzia� 13 zawodnik�w. Po  ponad 5 godzinnej rywalizacji z�owiono 6 ryb. Jednego szczupaka o


 • Spinningowe Mistrzostwa Ko�a Z�ota Rybka.

  Spinningowe Mistrzostwa Ko�a Z�ota Rybka.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W Niedziel� 21 maja na jeziorze Stobno dziewi�ciu spinningist�w  naszego ko�a spotka�o si� w celu rozegrania Spinningowych Mistrzostw ko�a. Przyjazna pogoda i jak zawsze dobre humory dopisywa�y w


 • Otwarcie sezonu spinningowego 14.05.2023.

  Otwarcie sezonu spinningowego 14.05.2023.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedziel� 14.05.2023r. o godz. 7:00 zebrali�my si� nad rzek� Gwd�. Celem naszego spotkania by�o otwarcie sezonu spinningowego w naszym kole. W zawodach wystartowa�o sze�ciu senior�w i jedna kobieta.


 • Sprz�tanie jeziora Jaracz 16.04.23.

  Sprz�tanie jeziora Jaracz 16.04.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Dnia 16.04.2023r. w�dkarze z naszego ko�a spotka�o si� nad jeziorem Proboszczowskim (Jaracz) w �mi�owie.Celem spotkania by�o sprz�tanie brzegu jeziora z pozosta�o�ci po w�dkarzach i nie tylko.. Zebran


 • Otwarcie sezonu sp�awikowego 07.05.2023.

  Otwarcie sezonu sp�awikowego 07.05.2023.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 07.05.2023 odby�y si� nad rzek� Gwd� zawody "Sp�awikowe otwarcie sezonu" w naszym kole. Wszyscy z przyby�ych zawodnik�w do wa�enia zameldowa�o si� z rybami. Trafia�y si� �adne p�ocie, kr�pie, jel


 • Piknik Dzie� Dziecka - Boryszew 04.06.2023.

  Piknik Dzie� Dziecka - Boryszew 04.06.2023.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Zawody spinningowe ko�a Perkoz- Siemian�wka 04.06.23.

  Zawody spinningowe ko�a Perkoz- Siemian�wka 04.06.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

   Zawody spinningowe z ��dek- zalew Siemian�wka 04.06.23.Przysta� w�dkarska ko�a Perkoz.Zapisy przyjmuje sekretarz ko�a do dnia 02.06.2023 r. Tel:797761268.1. godz.6:00 zbi�rka na przystani ko�a P


 • Sp�awikowe Mistrzostwa Ko�a Sochaczew 21.05.23.

  Sp�awikowe Mistrzostwa Ko�a Sochaczew 21.05.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Sp�awikowe Mistrzostwa U55 i U65 Ko�a Sochaczew-Miasto.


 • Puchar Wiosny 04.06.2023

  Puchar Wiosny 04.06.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Mistrzostwa Ko�a Mosina Miasto 21.05.23.- wyniki

  Mistrzostwa Ko�a Mosina Miasto 21.05.23.- wyniki

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W niedziel� 21.05 nad Wart� w Sowi�cu odby


 • Zawody Dru�ynowe Gruntowe - 21.05.2023 - relacja

  Zawody Dru�ynowe Gruntowe - 21.05.2023 - relacja

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zarz�d Ko�a PZW nr 6 Oko� w Chociwlu zorganizowa� otwarte dru�


 • Zawody Sp�awikowe Bez Zan�towe 28.05.23.

  Zawody Sp�awikowe Bez Zan�towe 28.05.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Witam w�dkarzy ko�a Mi�tus Koszalin. Zapraszamy w�dkarzy ko�a do udzia�u w zawodach w�dkarskich, kt�re zostan� rozegrane w dniu 28.05.2023 na �owisku Kana� Energetyczny w Rosnowie. B�d� to zawody sp�a


 • Feederowe Mistrzostwa Ko�a Big Fish-26.05.2023.

  Feederowe Mistrzostwa Ko�a Big Fish-26.05.2023.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Zarz�d ko�a Big-Fish zaprasza swoich cz�onk�w na I Tur� Feederowych Mistrzostw Ko�a. Zawody odb�d� si� w dniu 28.05.2023r. (niedziela) na �owisku Odra Kamienie na Wyspie Puckiej. Zbi�rka o godzinie 7.


 • Zawody w�dkarskie - Dzie� Dziecka z w�dk� 04.06.23.

  Zawody w�dkarskie - Dzie� Dziecka z w�dk� 04.06.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zapraszamy na zawody w�dkarskie Dzie� Dziecka z w�dk�, kt�re odb�d� si� w dniu 4 czerwca 2023 roku . Na zawody zapraszamy dzieci w wieku do lat 14. godzina 8:30 - zbi�rka Alejka nad jezioremgodzi


 • Spinningowe Mistrzostwo Ko�a Widok-relacja.

  Spinningowe Mistrzostwo Ko�a Widok-relacja.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 14.05.2023 r. na zalewie Zad�bie w Skierniewicach odby�y si� zawody w�dkarskie o Mistrzostwo Ko�a PZW Widok w dyscyplinie spinningowej. W zawodach wzi�o udzia� o�miu zawodnik�w. Pogoda dopisa�


 • Mistrzostwa Ko�a Mi�tus Koszalin 2023. Wyniki ko�cowe.

  Mistrzostwa Ko�a Mi�tus Koszalin 2023. Wyniki ko�cowe.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Witam w�dkarzy ko�a Mi�tus Koszalin. Podajemy wyniki ko�cowe zawod�w w�dkarskich o tytu� Mistrza Ko�a 2023.Mistrzem ko�a na rok 2023 zosta� Torbi�ski Franciszek - wynik 2 pkt ilo�� z�owionych ryb w dw


 • Puchar Redaktora Strony Ko�a 27.05.2023

  Puchar Redaktora Strony Ko�a 27.05.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zgodnie z Kalendarzem Imprez naszego ko�a, dnia 27.05.2023r.zapraszam naszych w�dkarzy na towarzyskie zawody do Karolewa o:Puchar Redaktora Strony Internetowej Ko�a TRO�.Jako �e zawody s� zawodami tow


 • Zawody o Puchar Prezesa Ko�a PZW Grodzisk Wielkopolski.

  Zawody o Puchar Prezesa Ko�a PZW Grodzisk Wielkopolski.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 14 maja 2023r nad stawem w Augustowie Zarz�d Grodziski


 • Ryba nie bra�a, ale humory dopisywa�y

  Ryba nie bra�a, ale humory dopisywa�y

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  28 os�b w tym dwie kobiety zg�osi�o si� do udzia�u w sp�awikowych mistrzostwach �owickiego ko�a PZW, kt�re zosta�y rozegrane 16 kwietnia 2023 roku na zalewie za laskiem miejskim w �owiczu. Zawody


 • Wiosenne Zawody na Jedn� W�dk�.

  Wiosenne Zawody na Jedn� W�dk�.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  Dnia 14.05.23r na J. Zadwornym odby�y si� pierwsze zawody w tym roku.  W zawodach wzi�o udzia� 17 zawodnik�w.  Pogoda dopisa�a i rybki te� bra�y.  Pierwsze miejsce zaj�� Chri


 • Mistrzostwa Ko�a Mosina Miasto wyniki I tura

  Mistrzostwa Ko�a Mosina Miasto wyniki I tura

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez


 • Wis�a - Nasi��w Prom - 12.05.2023 PZW

  Wis�a - Nasi��w Prom - 12.05.2023 PZW

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zapraszam na kolejny odcinek� @tomczykwedkuje� - kolejny raz zaplanowa�em wypad nad kr�low� polskich rzek - Wis��, by�o troch� p�no wi�c pojechali�my na sprawdzon� miejsc�wk� Nasi��w - Prom


 • Wysokie wyniki cz�onk�w naszego ko�a w zawodach Puchar Jeziora S�awskiego

  Wysokie wyniki cz�onk�w naszego ko�a w zawodach Puchar Jeziora S�awskiego

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniach 06-07.05 2023 roku odby�y si� zawody spinningowe o Puchar Jeziora S�awskiego. W zawodach udzia� wzi�o 140 dwuosobowych team�w z ca�ej Polski. Jednym z team�w by� Big Fish Szczecin repre


 • Spinningowe Mistrzostwa Ko�a Big-Fish 07.05.23.

  Spinningowe Mistrzostwa Ko�a Big-Fish 07.05.23.

  Wiadomo�ci » Relacje z zawod�w i imprez

  W dniu 07.05.2023r. na Odrze oraz na kanale Ody�ca na Dziewokliczu odby�a si� I tura Spinningowych Mistrzostw Ko�a Big Fish w Szczecinie. Do zawod�w przyst�pi�o 17 zawodnik�w. S�dzi� g��wnym zawod�w b


 • XX Mistrzostwa Szk� Powiatu Goleniowskiego 03.06.23.

  XX Mistrzostwa Szk� Powiatu Goleniowskiego 03.06.23.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje


 • Zawody spinningowe Ko�a Oko� Goleni�w -wyniki.

  Zawody spinningowe Ko�a Oko� Goleni�w -wyniki.

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Pierwsze tegoroczne zawody spinningowe nie


 • Zawody z okazji Dnia Dziecka 03.06.2023

  Zawody z okazji Dnia Dziecka 03.06.2023

  Wiadomo�ci » Ko�a PZW relacje

  Zgodnie z kalendarzem  imprez na 2023r. Zarz�d WKW Tro� zaprasza  03 czerwca 2023r na zawody z okazji Dnia Dziecka.Prawo startu w zawodach maj� cz�onkowie- uczestnicy oraz dzieci i wnukreplywr��