menu

�owiska

Zachodniopomorskie

wr��reply

Jezioro Rokitno

Jezioro Rokitnomore_vert

Powierzchnia - 84,3 hag��boko�� max. - 9,0 mg��boko�� �rednia - 4,4 mwysoko�� n.p.m. - 67,2 mszeroko�� max - 850 m d�ugo�� max. - 1,650 md�ugo�� linii brzegowej - 4,750 mJeden z wielu akwen�w Pojezierza My�liborskiego po�o�ony pomi�dzy wsiami : Sulimierz, Kini...

Jezioro Karskie Wielkie -Karsko.

Jezioro Karskie Wielkie -Karsko.more_vert

Jezioro Karskie Wielkie(Karsko)powierzchnia-150,7 hag��boko�� max.-16,6mg��boko�� �rednia-10,5mwysoko�� n.p.m.-69,2mszeroko�� max.-900md�ugo�� max.-3,025md�ugo�� linii brzegowej-7,625mJest to jedno z wi�kszych jezior po�o�onych w promieniu 30-tu kilometr�w od ...

Jezioro Morzycko

Jezioro Morzyckomore_vert

Jezioro Mory�skie po�o�one jest z zachodniej cz�ci Pojezierza My�liborskiego w dorzeczu S�ubi - jednego z dop�yw�w Odry, w obr�bie Cedy�skiego Parku Krajobrazowego. Zbiornik ten usytuowany jest 51 m npm powierzchnia lustra wody wynosi 343 ha, max g��boko�� osi�ga 60m szeroko�� 2,9km, ca�kowita d�u...

Rzeka Kamienica

Rzeka Kamienicamore_vert

Opisuje odcinek rzeki Kamienica kt�ra le�y w wojew�dztwie pomorskim,pojezierzu bytowskim,gminie Borzytuchom.Aby do niego dojecha� nale�y kierowa� si� w stron� S�upska jad�c od Bytowa.W miejscowo�ci Kamie� rzeka przep�ywa pod mostem umieszczonym na drodze.Po lewej stronie drogi znajduje si� pstr�g...

Rega G�rna - Pstr�gowa

Rega G�rna - Pstr�gowamore_vert

Przedstawiam jedn� z wielu mo�liwo�ci rzeki Regi – pstr�gowej, czyli zaliczanej do rzek o charakterze g�rskim. Poniewa� jej dolne odcinki opisywane by�y w wielu pismach i znane s� po�owu Troci i �ososia, wi�c postanowi�em nieco przybli�y� jej g�rny odcinek. Rzeka poni�ej �obza, a prz...

Rzeka Ina-Poczernin

Rzeka Ina-Poczerninmore_vert

Dojazd: drog� ze Stargardu w kierunku Sowna za Smogolicami w odcinku le�nym skr�camy na Poczernin i po 0,5km jeste�my na miejscu.�owi� mo�na po obu stronach mostu na rzece i w obu kierunkach w wysoko�ci m. Stargard jest to rzeka g�rska. Odcinek Poczernin szczeg�lnie obfituje w trocie ale mo�n...

Kr�piel - rzeka g�rska

Kr�piel - rzeka g�rskamore_vert

Chc� Pa�stwu zaprezentowa� Rzek� Kr�piel zaliczan� do rzek g�rskich le��c� w woj. Zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim. Rzeka bierze sw�j pocz�tek w jeziorze Chociwel. Kr�piel jest prawym dop�ywem Iny o d�. 70km.. Na terenie gminy tworzy liczne i malownicze meandry. W swoim najpi�kniejszym od...

Jezioro Warchlino

Jezioro Warchlinomore_vert

Dojazd do akwen�w z m. Stargard-drog� na Sowno i za Smogolicami w odcinku le�nym skr�camy na Poczernin dalej kieruj�c si� prosto na Warchlino przekraczamy drog� krajow� nr 142 i prosto przed nami Warchlino. Oba jeziora powsta�y w skutek zarastania i podzia�u jednego zbiornika wodnego powsta�ego w...

Jezioro Czarne (Czarnowo)

Jezioro Czarne (Czarnowo)more_vert

Dojazd: wyje�d�amy z Pyrzyc w kierunku na Banie/Chojny i po oko�o 7 km skr�camy w prawo w kierunku wsi Czarnowo. Po ok 2km widzimy z lewej strony to czego oczekiwali�my czyli jeste�my na miejscu. Jezioro zwane jest r�wnie� Czarnowem Du�ym z uwagi na miejscowo�� przy kt�rej le�y. To pi�kna po�a� wody...

Jezioro Pa�skie

Jezioro Pa�skiemore_vert

Pi�kne jezioro po��czone kana�em wykorzystywanym przez kajakarzy z jeziorem Trzebu� le��ce na wsch�d od wsi ��wino. Dojazd drog� nr 10 ��cz�c� Recz z Kaliszem Pomorskim (zjazd mi�dzy Prostyni� a ��winem do punktu czerpania wody). Tu� przy jeziorze od po�udniowego skaju do�� sympatyczne pol...

Jezioro Tychowo

Jezioro Tychowomore_vert

Jezioro o d�ugo�ci 0,6 km i szeroko�ci 0,25 km. Typowe jezioro powytopiskowe powsta�e w zag��bieniu po martwym lodzie. Po�o�one pomiedzy szos� S-3 a wsi� Tychowo tu� za Stargardem w kierunku wschodnim za obwodnic�. Jezioro z dobrym dost�pem zar�wno od strony drogi S-3 po zje�dzie w kierunku Tycho...

Jezioro M�kowarskie (Cybowskie).

Jezioro M�kowarskie (Cybowskie).more_vert

Jezioro M�kowary.Powierzchnia 170 ha;g��boko�� maksymalna 33 m;g��boko�� �rednia 4,2;wysoko�� n.p.m. 54 m;szeroko�� maksymalna 500 m;d�ugo�� maksymalna 3000 m;Jezioro M�kowary le�y na r�wninie Drawskiej. Z tego wzgl�du �e jest bardzo blisko po�o�one...

Rzeka Korytnica.

Rzeka Korytnica.more_vert

Rzeka KorytnicaKorytnica jest lewym dop�ywem Drawy o d�ugo�ci 40 km i powierzchni dorzecza 273 km/2. Rzeka bierze sw�j pocz�tek w okolicach Miros�awca i przep�ywa przez dwa jeziora. U �r�d�a rzeka ma charakter p�ytkiego i w�skiego rowu. Korytnica wpada do Drawy na terenie Drawie�skiego Pa...

Jezioro Nowa Korytnica.

Jezioro Nowa Korytnica.more_vert

Jezioro Nowa Korytnica.Powierzchnia 97,5 ha;g��boko�� maksymalna 4,7 m;g��boko�� �rednia 2,4 m;wysoko�� n.p.m. 77,8 m;szeroko�� maksymalna 750 m;d�ugo�� maksymalna 2875 m;d�ugo�� linii brzegowej 7225 mJezioro Nowa Korytnica le�y na R�wninie Drawskiej. Dojaz...

Jezioro Dominikowo Du�e

Jezioro Dominikowo Du�emore_vert

Jezioro Dominikowo Du�e.Powierzchnia 70,9 ha;g��boko�� maksymalna 16,5 m;g��boko�� �rednia 9,3 m;wysoko�� n.p.m. 79,0 md�ugo�� maksymalna 1740 m;d�ugo�� linii brzegowej 4400 m;Jezioro Dominikowo Du�e le�y na R�wninie Drawskiej. Dojazd do jeziora jest dobry i pr...

Jezioro Czarne (Zdan�w).

Jezioro Czarne (Zdan�w).more_vert

Jezioro Czarne (Zdan�w).Jezioro Czarne znane r�wnie� pod nazw� Zdan�w ze wzgl�du na bliskie s�siedztwo maje osady Zdanowo. Jest one po�o�one g��boko w lesie, kt�ry g�sto otacza je od strony p�nocnej. Prowadzi do niego le�na droga biegn�ca w kierunku Zdanowa lecz jezioro znajduje si� du�o...

Jezioro Adamowo .

Jezioro Adamowo .more_vert

Jezioro Adamowo (Dubie Po�udniowe).Powierzchnia 120,4 ha;g��boko�� maksymalna 34,4 m;g��boko�� �rednia 7,2 m;wysoko�� n.p.m. 77,3 m;szeroko�� maksymalna 650 m;d�ugo�� maksymalna 3025 m;d�ugo�� linii brzegowej 7000 m.Jezioro Adamowo znane r�wnie� jako Dubie ...

Jezior Trzebu�

Jezior Trzebu�more_vert

Jezior Trzebu�Powierzchnia 136,2 ha;g��boko�� maksymalna 20 m;g��boko�� �rednia 9,2 m;wysoko�� n.p.m. 80,9 m;szeroko�� maksymalna 575 m;d�ugo�� maksymalna 3200 m;d�ugo�� linii brzegowej 9600 m.Jezioro Trzebu� le�y na R�wninie Drawskiej. Dojecha� do jeziora...

Jezioro Pa�skie - gmina Drawno.

Jezioro Pa�skie - gmina Drawno.more_vert

Jezioro Pa�skie.Powierzchnia 44,9 ha;wysoko�� n.p.m. 81,7 m;szeroko�� maksymalna 500 m;d�ugo�� maksymalna 1250 m;Jezioro Pa�skie le�y w zlewni rzeki Drawy. Przep�ywa przez nie rzeka G��boka, kt�ra ��czy jezioro szerokim odp�ywem z s�siednim jeziorem Trzebu�. Zbiornik o...

Jezioro Piaseczno.

Jezioro Piaseczno.more_vert

Jezioro Piaseczno (Zdunowo, Karpino).Powierzchnia 43,5 ha;wysoko�� n.p.m. 84 m;szeroko�� maksymalna 500 m;d�ugo�� maksymalna 1100 m;Jezioro Piaseczno le�y na malowniczej R�wninie Drawskiej. W pobli�u po�udniowego kra�ca zbiornika biegnie droga od Brzezin do Kie�pina, k...

wr��reply