menu

�owiska

Zachodniopomorskie

wr��reply

okrzeja

okrzejamore_vert

Jezioro jest po�o�one w woj.zachodniopomorskim, w powiecie �obeskim w gminie W�gorzyno. Okrzeja jest p�ytkim zbiornikiem, jej �rednia g��boko�� to 2,6m a maksymalna g��boko�� to 4,4m. Przez Okrzeje przep�ywa rzeka Ukleja. Do jeziora jest nie�atwy dojazd, lecz warto si� natrudzi� poniewa�...

stawek w siemidar�nie

stawek w siemidar�niemore_vert

po�o�enie:Staw znajduje si� w wsi Siemidar�no w Woj. Zachodniopomorskim,Powiecie Gryfickim,Gminie Trzebiat�w.Dojazd: opisz� tu jedn� drog� od wsi Gos�aw a inne drogi za��cze na mapce.Doje�dzaj�c do Wsi Gos�aw skr�camy w lewo i doje�d�amy do ko�ca drogi asfaltowej. Potem jedziemy d...

Jezioro Grochacz

Jezioro Grochaczmore_vert

Grochacz zwane te� Grodzkim- jezioro po�o�one na terenie gminy Lipiany, powiat pyrzycki, wojew�dztwo zachodniopomorskie. G��boko�� max dochodzi do 16 m ale �rednia to 5-6 m. Dojazd do Jeziora od strony Stargardu przed Lipianami skr�camy na Derczewo i po 1 km w lewo na Miron�w gdzie jedziemy do ko�ca...

Zbiornik Karpik i Prostynia

Zbiornik Karpik i Prostyniamore_vert

Dwa zbiorniki wodne w rejonie campingu KARPIK. Jeden mniejszy bez mo�liwo�ci �owienia ze �rodk�w p�ywaj�cych na kt�rym dominuje karp do 22kg oraz pot�ne amury. Natomiast drugi wi�kszy z mo�liwo�ci� �owienia ze �rodk�w p�ywaj�cych. Na wiekszym zbiorniku dominuje lin oraz mniejsze ilo�ci pstr�ga, ...

Rzeka Radew

Rzeka Radewmore_vert

Jedna z dw�ch moich ulubionych rzek. Zdecydowanie najczystsza rzeka z jak� si� spotka�em. Radew jest prawobrze�nym dop�ywem Pars�ty. Rzeka na pocz�tku swojego biegu p�ynie przez kilka jezior, m.in. przez sztuczne Jezioro Hajka i Jezioro Rosnowskie, tak�e blisko miejscowo�ci Nos�wko by w ko�cowej faz...

Pars�ta okolice Moczy�ek

Pars�ta okolice Moczy�ekmore_vert

Najpi�kniejsza rzeka g�rska wojew�dztwa zachodniopomorskiego !!! Pars�ta wyp�ywa z okolic Pars�cka, p�ynie przez wiele miejscowo�ci min. przez Bia�ogard, Karlino. W dolnym odcinku "przecina" Ko�obrzeg wpadaj�c do Ba�tyku. Dominuj�ca ryba to oczywi�cie moja ulubiona czyli Lipie�. Mo�na z�owi� w niej ...

Jezioro Podborsko

Jezioro Podborskomore_vert

Jezioro po�o�one na p�noc od trasy Podborsko - Tychowo w g�stwinie las�w. Braki w postaci niewielu pomost�w rekompensuje urokliwy krajobraz. Jeziorko typowo gruntowe. W�dkowanie raczej z brzegu na grunt, ale i na sp�awik lub spining mo�na z�owi� dorodn� rybk�. Kr�luj�ca ryba to oczywi�cie lin, k...

Jezioro Rybackie

Jezioro Rybackiemore_vert

Pi�kne Jezioro po�o�one na p�noc od trasy Byszyno-Tychowo w g�stwinie las�w. Sporo pomost�w oraz pi�kny krajobraz. Jezioro ucz�szczane przez w�dkarzy g��wnie w okresie letnim ze wzgl�du na kr�luj�ca tu ryb� jak� jest Lin i okres jej najlepszych bra�, kt�ry plasuje si� od miesi�ca maja do wrze�n...

Jezioro Zdbiczno

Jezioro Zdbicznomore_vert

Jezioro Zdbiczno ma pow. oko�o 280 hektar�w, a jego maksymalna g��boko�� przekracza 25 metr�w. Jest jeziorem rynnowym, a kszta�tem przypomina wide�ki procy. W kierunku p�nocnym rozdziela si� na dwie d�ugie i w�skie zatoki. Do nieco d�u�szej, lecz p�ytszej wp�ywa rzeczka Zdbica. Zatoka zachodnia ...

Jezioro Budzieszowskie

Jezioro Budzieszowskiemore_vert

Jezioro Budzieszowskie ( Budzieszowce, Krak, Krakus, Budzieszowice ) – jezioro na R�wninie Nowogardzkiej, po�o�one w gminie Maszewo, w powiecie goleniowskim, w woj. zachodniopomorskim. Jezioro le�y na po�udnie od Jeziora Lechickiego. Powierzchnia zbiornika wynosi 16 ha, maksymalna g��boko��...

Jezioro Lechickie - Maciejewo

Jezioro Lechickie - Maciejewomore_vert

Jezioro Lechickie ( Lednickie, Pogrzymie ) – jezioro rynnowe na R�wninie Nowogardzkiej, po�o�one w gminie Maszewo, w powiecie goleniowskim, w wojew�dztwie zachodniopomorskim. Jezioro ma wyd�u�ony kszta�t o przebiegu po�udnikowym, d�ugo�ci 2,8 km; przeci�tna szeroko�� 250 m....

Rzeka Radew na odcinku od Bia�og�rzyna do Nosowa

Rzeka Radew na odcinku od Bia�og�rzyna do Nosowamore_vert

Radew jest prawobrze�nym dop�ywem Pars�ty. Rozpoczyna bieg w okolicach �ydowa, a ko�czy w Karlinie. Ma 83 km d�ugo�ci. Przep�ywa przez kilka jezior, mi�dzy innymi przez Niedalino i zbiornik retencyjny Rosnowo. Na odcinku od Bia�og�rzyna do Nosowa Radew otoczona jest ��kami. Gdzieniegdzie nad brze...

�owisko Bobolice

�owisko Bobolicemore_vert

                                                                                  &n...

Jezioro Jamno - Unie�cie - Mielno

Jezioro Jamno - Unie�cie - Mielnomore_vert

Jezioro Jamno – jezioro przybrze�ne na Wybrze�u S�owi�skim, w wojew�dztwie zachodniopomorskim, w powiecie koszali�skim, odci�te mierzej� od Morza Ba�tyckiego. Powierzchnia lustra wody wynosi wg r�nych �r�de� od 2205,2 ha do 2239,6 ha. Zajmuje 9. miejsce w Polsce pod wzgl�dem ...

Jezioro Kale�skie Stare

Jezioro Kale�skie Staremore_vert

Jezioro po�o�one jest na pojezierzu Drawskim niedaleko miejscowo�ci Czaplinek. Do jeziora mo�na dojecha� kieruj�c si� z Czaplinka na Drawsko, zaraz za Czaplinkiem nale�y skr�ci� na miejscowo�� ��ka dalej na Kale�sko. Rybostan to szczupak , oko� , p�o�. Drapie�niki po�awiane s� na gumy i woblery. Na...

Jezierzyce My�lib�rz

Jezierzyce My�lib�rzmore_vert

Powierzchnia - 60 hag��boko�� max. - 10,9 mg��boko�� �rednia - 3,3 mwysoko�� n.p.m. - 58,2 mszeroko�� max. - 820 md�ugo�� max. - 1,295 md�ugo�� linii brzegowej - 3,925 mJezioro Pojezierza My�liborskiego graniczy o nieca�e 200 metr�w z jeziorem My�libors...

Jezioro Czernikowskie

Jezioro Czernikowskiemore_vert

Powierzchnia - 71,3 hag��boko�� max. - 11,2 mg��boko�� �rednia - 5,9 mwysoko�� n.p.m. - 62,3 mszeroko�� max. - 815 md�ugo�� max. - 1.365 md�ugo�� linii brzegowej - 3,950 mJest to jeden z wielu akwen�w Pojezierza My�liborskiego.Dogodny dojazd od strony My�l...

Jezioro Sarcze

Jezioro Sarcze more_vert

Sarcze - Jezioro w woj.zachodniopomorskim,w powiecie szczecieckim,w gminie Borne Sulinowo,le��ce w pjezie�u Drawskim w do�eczy pi�awy.Powiechrznia jeziora wynosi 35,4 ha .Jest to bardzo przyjemne jeziorko wyst�puje tam bardzo du�o ryby drapie�nej ,sam si� przekona�em o tym ,maj� tam znakomite warunk...

Jezioro Ciemino (gmina Borne Sulinowo)

Jezioro Ciemino (gmina Borne Sulinowo)more_vert

Jezioro Ciemino -Po�o�one jest w woj. zach-pomorskim,w powiecie szczecineckim,w gminie Borne Sulinowo.Jeziorko ma powiechrznie 241,7 ha a jego objetos� wynosi 14 394,m .�rednia g��boko�� Ciemina to od 6 m do 13,4 m so bardzo fajne i mile zatoczki gdzie ryba bie�e swietnie. miejscami s� duze spady...

Jezioro Golenickie

Jezioro Golenickiemore_vert

Powierzchnia - 109,3 hag��boko�� max - 12,1 mg��boko�� �rednia - 3 mwysoko�� n.p.m. - 61,3 mszeroko�� max. - 500 md�ugo�� max. 4,450 md�ugo�� linii brzegowej - 11,850 mJezioro Golenickie nale�y do Pojezierza My�liborskiego o krajobrazie charakteryzuj�cym si� n...

wr��reply