menu

�owiska

Zachodniopomorskie

wr��reply

Rzeka S�p�lna

Rzeka S�p�lnamore_vert

Prawid�owa nazwa rzeki S�p�lna. Opr�cz ryb kt�re wymieni�em ,mo�na tam z�owi� r�wnie� lina,karpia (tak,tak troch� ich z�apa�em z bra�mi i tat�),zapewne uciekinierzy z pobliskiej hodowli,kt�ra dzia�a�a pr�nie kilkana�cie lat temu na tzw.kaczym do�ku przy drodze z Nowogardu do Kuli...

Jezioro Ciemino

Jezioro Cieminomore_vert

Jest to pi�kne jezioro po�o�one w lesie z bardzo dobrym dojazdem.. �rednia g��boko�� to 4,5 m. . Dno jeziora jest w wi�kszo�ci piaszczysto �wirowe.. lecz s� te� �achy muliste i poro�ni�te ro�linno�ci�.. Polecam wybra� si� tu na leszcze , kt�rych jest du�o i osi�gaj� imponuj�ce rozmiary..S� tu podwod...

Pars�ta rejon PIOTROWICE/W�O�CIRORZ

Pars�ta rejon PIOTROWICE/W�O�CIRORZmore_vert

Fajna czysta rzeka.Du�o gatunk�w ryb,w tym �oso� i tro� dla wielu w�dkarzy w polsce jest to rarytas;)W miare dobry dojazd moze jakies 200m trzeba przej�� pieszo i jestesmy nad wod�. Ma�o zaczep�w krzak�w i roznych �mieci le��cych w wodzie.Jest to jeden z najszerszych odcink�w pars�ty.�ad...

Jezioro Bystrzyno Ma�e

Jezioro Bystrzyno Ma�emore_vert

Jest to bardzo sympatyczne jeziorko po�o�one na granicach wiosek Bystrzyna i Bystrzynki. Na tym jeziorze bardzo cz�sto s� organizowane zawody w�dkarskie. Wielk� populacj� cieszy si� tu Leszcz, Lin oraz Szczupak. Mo�na z�owi� tu tak �e wiele Okoni i P�oci. Radz� chodzic na bardziej ,,dziksz�" stron� ...

Jezioro Bukowiec

Jezioro Bukowiecmore_vert

Jezioro Bukowiec jest po�o�one w granicach miasta �widwin a wioski Buczyna. Powierzchnia Bukowca wynosi 17,45 ha. Jest to jezioro typu linowo-szczupakowego, lecz wyst�puj� tam r�wnie�: Karasie, Karpie (nawet do 40kg!), Klenie, Kr�pie, Leszcze (trafiaj� si� nawet sztuki powy�ej 6kg), Okonie, P�ocie, ...

Rzeka Rega

Rzeka Regamore_vert

Rzeka Rega po�o�ona jest na Pobrze�u Po�udniowoba�tyckim, w wojew�ztwie zachodniopomorskim. Wyp�ywa ona z jeziora Resko i przep�ywa przez pojezierze Zachodniopomorskie i Pobrze�e Szczeci�ski. Jest czwart� pod wzgl�dem d�ugo�ci rzek� w Polsce, kt�ra bezpo�rednio uchodzi do Ba�tyku.

�owisko Ostrowiec Koszalin PZW

�owisko Ostrowiec Koszalin PZWmore_vert

�owisko Ostrowiec Koszalin PZW pow. 46 hektar�w po�o�one w ustronnym miejscu, w ko�o jeziora nie du�y las, swobodny dost�p do jeziora, dominuj�ca ryba szczupak, leszcz, oko�,p�o�, wegorz,sandacz, gospodarzem �owiska jest NOWE KO�O SLAWNO, �owisko posiada swoj� baz� wedkarsk� z domkiem ,�od...

Jezioro Lubanowo (PZW Szczecin)

Jezioro Lubanowo (PZW Szczecin)more_vert

Jezioro o powierzchni 9,4 ha nale��ce do okr�gu PZW Szczecin, kt�rego gospodarzem jest ko�o PZW nr 1 Lubanowo gm. Banie. Jezioro o zr�nicowanej g��boko�ci do 25 m.                                   &...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Pi�kna Ina

Pi�kna Inamore_vert

Na pocz�tek troszk� suchych informacji z Wikipedii:Ina (niem. Ihna) – rzeka, prawy dop�yw Odry o d�ugo�ci 126 km w p�nocno-zachodniej Polsce, w wojew�dztwie zachodniopomorskim. Powierzchnia dorzecza obejmuje obszar 2151 km². Ina p�ynie przez Pobrze�e Szczeci�skie, Pojezierze Zachodni...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Chojnica

�owisko Chojnicamore_vert

�owisko Chojnica Du�a Dojazd drog� z Choszczna w kierunku Drawna nast�pnie po ok. 3,5 km w prawo w kierunku na Korytowo dalej w kierunku miejscowo�ci Golcza.Podstawowe dane:- powierzchnia oko�o 23 ha,- g��boko�� maksymalna - oko�o 12 metr�w,- g��boko�� �rednia 4 m,- otoc...

Wielkie-Cetu�

Wielkie-Cetu�more_vert

[p][p][/p][p]�OWISKO CETU� po�o�one w miejscowo�ci Cetu� wojew�dztwo zachodniopomorskie powiat koszali�ski. Powierzchnia �owiska 26 hektar�w. G��boko�� od 1 jednego metra do 10 metr�w. Dominuj�cymi rybami s�; szczupak, oko�, lin, leszcz, p�o�. �owisko w posiadaniu PZW okr�g Koszal...

�owisko Tyczewo 2

�owisko Tyczewo 2more_vert

�OWISKO TYCZEWO 2. �owisko typu przep�ywowego po kredowego; Powierzchnia akwenu 8 hektar�w. G��boko�� �owiska od dw�ch metr�w do siedmiu metr�w. Dominuj�cymi rybami s�; szczupak ,karp, lin, oko� i p�o�. �owisko nale�y do w�d okr�gu PZW Koszalin. Gospodarzem �owiska ...

�OWISKO NIEDALINO

�OWISKO NIEDALINOmore_vert

�owisko Niedalino.Powierzchnia 11 hektar�w.G��boko�� od 1 metra do 4 metr�w.Po�o�enie ; Niedalino gmina �wierzyno powiat koszali�ski.�owisko PZW, obw�d rybacki Radew . Dojazd droga krajowa 167 z Koszalina do Niedalina odleg�o�� 11 km. w kierunku Tychowa woj Zachodniopomorski...

Jezioro Lechickie (Jaros�awki)

Jezioro Lechickie (Jaros�awki)more_vert

AKWENG��wny akwen �owiska ma 10ha. G��boko�� zmienia si� od 2m w cz�ci p�nocnej do ok.3m w cz�ci po�udniowej przy grobli. Na dnie zalega niewielka warstwa mu�u brzegi w znacznej cz�ci poro�ni�te s� trzcinami itp. Zbiornik ma prost� linie brzegow�, jedynie na zachodnim brzegu w po�owie �ow...

Jezioro Olchowo\Ko�ciuszki

Jezioro Olchowo\Ko�ciuszkimore_vert

Na jezioro mo�na dojecha� od miejsowo�ci Olchowo, a tak�e Ko�ciuszek. Jest jednym z lepszych jezior w okolicy Nowogardu. Od wczesnej wiosny do p�nej jesieni mo�na z�owi� ca�kiem nie z�e okazy leszcza i p�oci. Jako pocz�tkuj�cy polecam to �owisko jest sporo wygodnych i naturalnych miejsc�wek gdzie ...

Zbiornik Chmiel Ma�y, Chmiel, Chmielno, Kamel Ma�y

Zbiornik Chmiel Ma�y, Chmiel, Chmielno, Kamel Ma�ymore_vert

�owisko znajduje si� niedaleko miasta Wa�cz w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wa�eckim, na p�nocny-wsch�d od jeziora Chmiel Du�y i pozosta�o�ci Umocnie� Wa�u Pomorskiego. Jest to niedu�y (pow. zwierciad�a waha si� od 12,5 do 12,54 ha) i malowniczy akwen, idealny do rekreacyjnego po�owu ...

 Pe�cz

Pe�czmore_vert

Jezioro Pe�cz: jest to jezioro rynnowe polodowcowe po�o�ony w wojew�dztwie zachodniopomorskim Akwen le�y na po�udnie od Pe�czyc. Najw�sze miejsce jest w okolicach �ugowa, najszersze w Krzynkach. powierzchnia wynosi 2.795m2. �rednia g��boko�� wynosi 12,2 m, a maksymalna to 31m. l...

Jezioro Pe�cz

Jezioro Pe�czmore_vert

Bardzo d�ugie i g��bokie jezioro. Du�o podwodnych g�rek. Jezioro rynnowe. Najwi�ksza g��boko�� to 31 m. Bardzo urozmaicone dno i du�y rybostan, najwi�kszy p�oci i leszczy. Klasa czysto�ci dwa. Prawie niedost�pna linia brzegowa poniewa� jest du�o bagien i strome zej�cie poro�ni�te krzakami. Linia brz...

Dop�yw Regi

Dop�yw Regimore_vert

Rzeka to prawobrze�ny dop�yw Regi. Jej d�ugo�� jest szacowana na 57 kilometr�w. Koryto rzeki jest dzikie i kr�te, p�ytkie i do�� w�skie. W wodzie le�� powalone dzrzewa, tworz�c raj dla �yj�cych tu ryb. Ryby wp�ywaj�ce tu co roku to Tro� W�drowna i �oso� . Gatunki spotykane najcz�ciej to Pstr�g P...

Jezioro K�pka (nazwa potoczna)53�357N 16�06E

Jezioro K�pka (nazwa potoczna)53�357N 16�06Emore_vert

[p]Jednym z ciekawszych jezior, na jakim uda�o mi si� z�owi� moje pierwsze karpiki oraz kilka lin�w, w tym tak�e kilka leszczy jest Jezioro K�pka, zarz�dzane przez Okr�g Koszali�ski. Jest to ma�y akwen wodny o du�ej presji karpiarskiej (w tym roku niestety s�abo bra�y). Ja osobi�cie u�ywam w�asnego ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

wr��reply