menu

�owiska

Zachodniopomorskie

wr��reply

Karlino - Most kolei w�skotorowej

Karlino - Most kolei w�skotorowejmore_vert

�owienie mo�na rozpocz�� od „starego mostu drogowego na trasie Gda�sk - Szczecin lew� stron� w d� lub g�r� rzeki. Poni�ej mostu ob�awiamy odcinek bardzo systematycznie, a� do wysoko�ci zlokalizowanej na prawym brzegu oczyszczalni �ciek�w. Pomimo wyprostowania tego odcinka i zlikwidowania ma�e...

Ro�cino - Mosty - Kalino

Ro�cino - Mosty - Kalinomore_vert

Schodz�c w d� rzeki rozpoczynamy �owienie minimum 50 m poni�ej elektrowni wodnej w Ro�cinie (zabytek techniczny), czyli w dozwolonej odleg�o�ci od urz�dze� trwale pi�trz�cych wod�. Odcinek ten ma d�ugo�� ponad 12 km i jest obwa�owany na ca�ej d�ugo�ci, a na jego terenie znajduj� si� trzy betonow...

Rzeka Pars�ta-�arnowo

Rzeka Pars�ta-�arnowomore_vert

Opis rzeki Pars�ty rozpoczynamy od miejsca, dok�d przy sprzyjaj�cych warunkach dociera tro� w�drowna, a ostatnio tak�e �oso�, bowiem kres w�dr�wki tar�owej na rzece stanowi jaz wybudowany na potrzeby hodowli pstr�ga t�czowego w �arnowie. Ju� od samego pocz�tku opisywany odcinek ma charakter ma�ej...

Jezioro Rakowo Ma�e i Du�e

Jezioro Rakowo Ma�e i Du�emore_vert

Jezioro Rakowo Ma�e i Du�e jest po�o�one w na po�udniowy zach�d od centrum miasta Z�ocieniec. Wzd�u� po�udniowego, wschodniego i cz�ciowo p�nocnego brzegu jezior znajduj� si� budynki mieszkalne. Po p�nocnej stronie jeziora ro�nie las mieszany z przewag� drzew iglastych. Jezioro jest silnie por...

Jezioro Rosnowskie

Jezioro Rosnowskiemore_vert

Lokalizacja i dojazd do �owiskaJad�c drog� Pozna�-Koszalin za miejscowo�ci� Mostowo trzeba skr�ci� w lewo. �owisko znajduje si� kilka kilometr�w przed Rosnowem. Jad�c na nie po lewej stronie znajduje si� znak „�owisko wyspa”. Tam trzeba skr�ci� i jecha� prosto nad jezioro. ...

�owisko Stojkowo

�owisko Stojkowomore_vert

�OWISKO STOJKOWO - CAMPING AGROTUR po�o�ony jest 15 kilometr�w od Ko�obrzegu miejscowo�ci Stojkowo gmina Dygowo nad malowniczym jeziorkiem z wysepkami. To 18 hektar�w raju dla w�dkarzy, grzybiarzy i mi�o�nik�w sp�dzania czasu na �onie przyrody. Nasz o�rodek to wy�mienite miejsce na ucieczk� od wi...

Jezioro Zbrzyca

Jezioro Zbrzyca more_vert

Zbrzyca czyli potocznie Oczko to jeziorko le��ce w mie�cie My�lib�rz.Jest niewielkie, jego powierzchnia to 8,29 ha, g��boko�� to 2 metry przy brzegu, delikatnie dochodzi do o�miu metr�w.Jest atrakcyjne pod wzgledem rybostanu, a atutem jest to, �e omijaj� je k�usownicy i w�dkarze, pod...

Jezioro Ostrowiec Du�y.

Jezioro Ostrowiec Du�y.more_vert

Jezioro Ostrowiec Du�y jest r�nie nazywane, mo�e to by� tak�e: Ostrowiec Wielki, Ostrowieckie Wielkie b�d� Klubowe. jego powierzchnia nie jest zbyt du�a, wynosi dok�adnie 0,187 km², g��boko�� maksymalna to prawie 7,5 metra, a �rednia 4 metry.Jego wody s� czyste. Przy brzegach znajduje ...

Jezioro Barlineckie

Jezioro Barlineckie more_vert

Jezioro Barlineckie (czasem Barli�skie) to jedno z najwi�kszych jezior Pojezierza My�liborskiego.Jego powierzchnia to 267,57 ha, g��boko�� 18 m, a d�ugo�� maksymalna to 3,8 km.Krajobraz jeziora to forma falistego polodowcowego wa�u czo�owo - morenowego o bardzo r�norodnej rze�bie, zw�asz...

Jezioro Ostrowieckie Du�e

Jezioro Ostrowieckie Du�emore_vert

Powierzchnia jeziora przekracza 100 ha, a g��bokos� jest bliska 8 metr�w.Stron� zachodni� i p�nocno - zachodni� porastaj� lasy, co sprawia, �e podczas suszy mo�na do niego dotrze� tylko na piechot�.Linia brzegowa obro�ni�ta jest trzcin�, ale bywa te� wolna od ro�lin - i tam bez problemu ...

Jezioro I�sko

Jezioro I�skomore_vert

Na obszarze I�skiego Parku Karajobrazowego, oko�o 100 km na wsch�d od Szczecina le�y Jezioro I�sko. Jego ca�kowita powierzchnia wynosi ok. 487 ha, d�ugo�� - ponad 5 km, szeroko�� - niewiele ponad 2 km, a g��boko�� to prawie 42 metry.Istnieje przekonanie, �e I�sko jest najpi�kniejszym jezi...

Jezioro Drawsko

Jezioro Drawskomore_vert

Jezioro Drawsko jest najg��bsze na Pojezierzu Zachodnim (do 83 m) i drugim pod wzgl�dem g��boko�ci w Polsce. M�wi si� o nim jako "herbie" Pojezierza Drawskiego. Jego powierzchnia to 1862 ha. Ma niezwykle urozmaicona lini� brzegow� - pe�n� licznych i d�ugich zatok. Dno jeziora jest z regu�y pi...

wr��reply