menu

�owiska

Zachodniopomorskie

wr��reply

Ostrowo

Ostrowomore_vert

Jezioro po�o�one pomi�dzy trzema wioskami: Troszyn, Mierz�cin i Wiejkowo. Przy ka�dej z tych miejscowo�ci jest wzgl�dnie dobre doj�cie do brzegu, jednak je�li kto� jest tu pierwszy raz to musi si� popyta� jak tam dojecha�. Zbiornik jest do�� du�y, ma ponad 360 hektar�w powierzchni i jest po��czony ...

�owisko Dziwn�wek

�owisko Dziwn�wekmore_vert

�owisko zaczyna si� w 250m na wsch�d od ul.1 maja w Dziwn�wku ko�czy na ok 1km. Pod�o�e lu�ny piasek zaczynaj�c na pocz�tku a ko�czy si� kamienistym dnem na ko�cu �owiska. Doskona�e do po�owu o ka�dej porze roku i dnia.Doskona�e na po��w leszcza,storni,w�gorza metod� gruntow� (surfcastingow�), o...

Rzeka Odra - Bielinek

Rzeka Odra - Bielinekmore_vert

Rzeka Odra - Bielinek jest wy�mienit� wod� dla ryb drapie�nych jak i spokojnego �eru. Znajduj�ce si� w wodzie g��wki samym wygl�dem zach�caj� mi�o�nik�w w�dkarstwa. Doskona�e miejsce na po�owy sandacza,suma,okonia,szczupaka,bolenia,jazia i klenia. Znajduj�ca si� tam drobnica kt�r...

Dziki Staw - Kl�pczewo

Dziki Staw - Kl�pczewomore_vert

Jest najprawdopodobniej poniemiecki staw opuszczony dawno temu ko�o wojny opuszczony przez w�a�ciciela. Ma on ok. 5 ar�w. Ryby zamieszkuj�ce ten stawik to: Kara� i Lin. Chocia� niedawno nie wiadomo sk�d pokaza�y si� tu p�ocie i co najdziwniejsze sumy. Niedaleko jest co� jakby gniazo �ab�dzi. Jest to...

Jezioro Lubie

Jezioro Lubiemore_vert

Jezioro Lubie ma 1487,5 ha powierzchni wody. G��boko�� wynosi 46,2m i a d�ugo�� 14,1km. Jezioro posiada a� 5 wysepek. Przep�ywa przez nie rzeka Drawa. Lubie posiada wiele piaszczystych pla�, o�rodk�w wypoczynkowych a tak�e pola biwakowe. Nad jeziorem znajduj� si� miejscowo�ci: Gudowo, Lubieszewo...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Le�ne okolice Szczecinka

Jezioro Le�ne okolice Szczecinkamore_vert

Przepi�kne jezioro po�o�one w Nadle�nictwie Czarnob�r niedaleko r�wnie przepi�knego miasta Szczecinek zachwyci�o mnie sw� czyst� wod� oraz urozmaicon� lini� brzegow� z trzcinowiskami i powalonymi do wody drzewami ale co najwa�niejsze pi�knymi rybami, kt�re mia�em okazje podczas urlopowych wypad�w. W...

Jezioro Wilczkowo

Jezioro Wilczkowomore_vert

Troch� Historii:W 1950 roku wprowadzono nazw� urz�dowsk� ,,Jezioro Wilczkowskie", zarazem zast�puj�c poprzedni� niemieck� nazw� ,,Grosser See", jednak w 2006 roku Komisja Nazw i Miejscowo�ci i Obiekt�w Fizjograficznych w wykazie hydronim�w przedstawi�a nazw� ,,Jezioro Wilczkowo"Po�o�enie ...

Gruba-Rybka.pl

Gruba-Rybka.plmore_vert

[p]Zapraszamy Pa�stwa na �owisko "GRUBA RYBKA”, staj�ce si� w�r�d w�dkarzy i ich rodzin popularnym miejscem spotka� i rekreacji. Ka�dy, kto szuka ciszy nad wod�, po��czonej z odrobin� adrenaliny wydzielaj�cej si� podczas walki z 5 - 15 kilowymi okazami karpi, szczupak�w czy jesiotr�w, ...

Kana� Delfin

Kana� Delfin more_vert

Kana� ma d�ugo�� oko�o 400-500m,szeroko�� od 10 do 25 metr�w.�rednia g��boko�� 2 m ,min 0,5 m a maksymalna nawet 5m.Dojecha� mo�na tutaj autem,autobusem,skr�camy z ul.Kolumba w ul.Tama Pomorza�ska , doje�d�amy do warsztatu mechanicznego i hurtowni napoj�w i jeste�my nad kana�em. To tutaj jest...

Staw Rados�aw przy os.Rados�aw w Nowogardzie

Staw Rados�aw przy os.Rados�aw w Nowogardziemore_vert

�owisko to darz� ogromnym sentymentem,spora cz�� �ycia up�yn�a w jego okolicach i nad nim zreszt� te�.To tutaj z�owi�em swojego pierwszego karpia,du�y nie by� jakie�1,5kg ale cieszy� ogromnie.Tak�e tutaj z�owi�em 42 liny na jednej z zasiadek,rekordu tego do dzisiaj nie uda�o si� pobi�.Tak�e tu...

Ko�obrzeg na dorsze

Ko�obrzeg na dorszemore_vert

Ba�tyk/Ko�obrzeg.Weekend majowy 2013r sp�dzony na po�owach dorszy w Ba�tyku.12 godzinna wyprawa zako�czy�a si� 14 sztukami dorodnych dorszy, a po�owy w 50-58 metrowej toni na 200/180/150 gramowy pilker dostarczy� niebywa�ych wra�e�. Polecam i pozdrawiam za�og� kutra Kamel z Ko�obrzegu, kt...

�owisko Woliczno

�owisko Wolicznomore_vert

Odwiedzaj�c �owisko Woliczno b�dziecie mieli do dyspozycji trzy stawy. Pierwszy, g��wny staw, to staw typowo karpiowy. Drugi i trzeci to �owiska przygotowane specjalnie dla amator�w w�dkarstwa sp�awikowego i spiningowego Dla karpiarzy przygotowali�my staw o powierzchni ok. 5ha, Dno jeziora j...

Jezioro Kiczarowo

Jezioro Kiczarowomore_vert

Jezioro Kiczarowskie zwane te� Bia�ym lub Stodo��-Jest to jezioro po�o�one w rynnie polodowcowej tychowsko-maszewskiej. Dojazd z kierunku Stargardu w kierunku na Chociwel po wyje�dzie ze Stargardu po ok 4 km mijamy zjazd na Kolonie Kiczarowo i po 800 m skr�camy w lewo na samo Kiczarowo. Przed wj...

Niekanin

Niekaninmore_vert

Niekanin, Czarny Staw- a w�a�ciwie dwa zbiorniki (7.79 ha), po�o�one 8 km od Ko�obrzegu. Jad�c w kierunku Pustar , pierwszy potocznie zwany „ma�ym” widoczny z drogi, "du�y" ukryty w dole na polu. Dojazd zapewnia nam polna droga szutrowa nad same �owisko. Istnieje mo�liwo�� objazdu dw...

Staw Rozlewisko ko�o Szczecina

Staw Rozlewisko ko�o Szczecinamore_vert

�owisko wielko�ci� zbli�one do Jez.S�oneczne w Szczecinie na Gumie�cach.G��boko�� do 2 metr�w.Dost�pne z ka�dej strony dla w�dkarzy.Rybki ,kt�re ja tam z�owi�em to kara� japoniec,p�o�,oko�,kr�p.S�ysza�em o linach,karpiach i szczupakach.Mocno oblegany akwen w miesi�cach ciep�ych,wszytko ze wzgl�du...

Wysoki Staw na Warszewie w Szczecinie

Wysoki Staw na Warszewie w Szczeciniemore_vert

Wysoki Staw (Wodozbi�r, Murowaniec, Murowanka) - Warszewo , SzczecinieNa akwenie znajdowa� si� pierwszy Szczeci�ski wodoci�g,wybudowany zosta� z drewna a od 1578 doprowadza� wod� dla miasta.Bardzo trudno dost�pny z brzegu akwen,g�. maksymalna 10-12m ,choc...

Rzeka Regalica - MI�dzyodrze

Rzeka Regalica - MI�dzyodrzemore_vert

Regalica jest to wschodnie ramienie odry do jeziora D�bie.Pomi�dzy Regalic� a g��wnym nurtem Odry znajduje si� obszar zwany Mi�dzyodrzem.Dojazd do Regalicy nie jest skomplikowany.S� tam bardzo du�e sztuki ryb.Metod� gruntow� nale�a�o by rzuca� ci�arkami o masie 50g-100g.Wstron� morza zaczynaj� ...

Kana� Warta w Szczecinie

Kana� Warta w Szczeciniemore_vert

Kana� Warta jest odnog� basenu G�rno�l�skiego ,ca�o�� bardzo blisko basenu G�rniczego.D�ugo�� akwenu nie wi�cej ni�350-400m,szeroko�� 60-80m,g��boko�� do 7m,du�e wahania poziomu wody,nawet do 1,5m.Z�apa�em tutaj sandacze,okonie,p�ocie,leszcze,kr�pie,s�ysza�em o z�apanych tutaj szczupakach,linach,...

Jezioro Wo�win

Jezioro Wo�winmore_vert

Jezioro typowo rynnowe,trzecie co do wielko�ci w woj.Szczeci�skim (po jeziorach D�bie,Miedwie). Wed�ug niekt�rych �r�de� ma 810ha powierzchni ,wed�ug innych nawet 830.Maksymalna g��boko�� 28,1m,jezioro ci�gnie si� z p�nocnego zachodu na po�udniowy wsch�d.Wyst�puj� tu wszystkie gatunki ryb , kt�r...

Jezioro S�oneczne w Szczecinie

Jezioro S�oneczne w Szczeciniemore_vert

Jezioro S�oneczne na Gumie�cach przy ul.Derdowskiego w Szczecinie,ma wyd�u�ony kszta�t ,na akwenie znajduje si� ma�a wyspa zwana wyspa mi�o�ci.Kilka lat temu przebudowane i wyczyszczone,przep�ywa przez nie ciek Bukowa.Jeziorko jest zamulone i do�� zanieczyszczone za spraw� rzeczki, ale g��wnie pr...

wr��reply