menu

�owiska

Zachodniopomorskie

wr��reply

Jezioro Rokitno - (Rakowe, Rakieta, Rokiet)

Jezioro Rokitno - (Rakowe, Rakieta, Rokiet)more_vert

Jezioro Rokitno - (Rakowe, Rakieta, Rokiet)Powierzchnia 31,33 ha; g��boko�� maksymalna 15,0 m; g��boko�� �rednia 6,4 m; wysoko�� n.p.m. 68,9 m; szeroko�� maksymalna 300 m;d�ugo�� maksymalna 2270 m;d�ugo�� linii brzegowej jeziora 5100 m.Jezioro Rokiet tak� s...

Jezioro Ko�om��

Jezioro Ko�om��more_vert

Jezioro w Ko�om�ciu to bardzo piekne jezioro w sam raz do wypoczynku z rodzin�.Jest miejsce do postawienia przyczepy kampingowej lub do rozlo�enia namiotu.Niedaleko znajduje sie k�pielisko z du�ym pomostem oraz wypo�yczalni� sprz�tu wodnego.W jeziorze wystepuj� piekne leszcze plocie,szczupaki ora...

Trzyg�owskie Drugie

Trzyg�owskie Drugiemore_vert

Jezioro Trzyg�owskie Drugie – jezioro na R�wninie Gryfickiej, po�o�one w gminie Gryfice, w woj. zachodniopomorskim. Jego powierzchnia wynosi 16,3 ha. �rednia g��boko�� zbiornika to 3,9 m, a maksymalna g��boko�� to 7,3 m. Obj�to�� wody Jeziora Trzyg�owskiego Drugiego wynosi 637,7 tys. m³...

Trzyg�owskie Pierwsze

Trzyg�owskie Pierwszemore_vert

Jezioro Trzyg�owskie Pierwsze – jezioro na R�wninie Gryfickiej, po�o�one w gminie Gryfice, w woj. zachodniopomorskim, o powierzchni 19,4 ha. �rednia g��boko�� zbiornika to 5,5 m, a maksymalna g��boko�� to 11,9 m. Obj�to�� wody Jeziora Trzyg�owskiego Pierwszego wynosi 1067,0 tys. m³. Zw...

Jezioro Rejowickie

Jezioro Rejowickiemore_vert

Jezioro Rejowickie (tak�e Rejowice, Rejowiec) – jezioro retencyjne na rzece Redze, na R�wninie Gryfickiej, w woj. zachodniopomorskim, w gminie Gryfice i gminie P�oty. Powierzchnia zwierciad�a wody wynosi wg r�nych �r�de� od 163,8 ha[2] do 220 ha. Szeroko�� zbiornika waha si� od 250 m do 350 m...

Jezioro Trzebieszki

Jezioro Trzebieszkimore_vert

Jezioro Trzebieszki jest trzecim jeziorem w ci�gu rzeki Rurzyca. Na po�udnie od zbiornika zlokalizowana jest niewielka osada Piaski. Jezioro Trzebieszki jest o ponad po�ow� mniejsze od poprzednio om�wionego zbiornika. Powierzchnia og�lna oraz lustra wody wynosi 33,78 ha, d�ugo�� -1188 m, szeroko�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Kr�psko D�ugie w dolinie Rurzycy

Kr�psko D�ugie w dolinie Rurzycymore_vert

Jezioro Kr�psko D�ugie (zwane r�wnie� Kr�psko D�ugie) jest drugim z kolei zbiornikiem w dolinie Rurzycy. Posiada kszta�t mocno wyd�u�ony w kierunku p�nocno-zachodnim. jego wody zalegaj� w g��bokiej rynnie polodowcowej, kt�rej obrze�a przechodz� w strome zbocza poro�ni�te wysokim lasem sosnowym. ...

Kr�psko Ma�e

Kr�psko Ma�emore_vert

Jezioro Kr�psko Ma�e (zwane r�wnie� Kr�pskiem Ma�ym) jest pierwszym jeziorem w ci�gu rzeki Rurzyca , nieco poni�ej rezerwatu "Diabli skok". Rezerwat ten, utworzony zosta� w 1961 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi oko�o 11,7 ha. Obejmuje on fragment g��bokiej doliny, kt�rej zbocza porastaj� lasy mie...

Kr�psko �rednie -Wrzosy.

Kr�psko �rednie -Wrzosy.more_vert

Kr�psko �rednie (zwane r�wnie� Kr�psko Radlino lub Kr�psko Dolne). Jest pi�tym jeziorem Rzeki Rurzycy. Ma kszta�t wyd�u�ony, z t� jednak r�nic�, �e w kierunku wschodnio-zachodnim dolina Rurzycy skr�ca tu do�� ostro. Od strony p�nocnej i po�udniowej brzegi jeziora przechodz� w strome i wysok...

Rzeka Pi�awa

Rzeka Pi�awamore_vert

Pocz�tek Pi�awy stanowi strumyk wyp�ywaj�cy z podmok�ej okolicy w niewielkiej odleg�o�ci od zachodniego kra�ca Jeziora Komorze. G�rny bieg rzeki r�ni si� zasadniczo w charakterze od �rodkowej i dolnej jej cz�ci. W swoim pocz�tkowym odcinku Pi�awa przep�ywa przez ci�g wi�kszych i mniejszych jezi...

Jezioro Mokre

Jezioro Mokremore_vert

Jezioro po�o�one w lesie na terenie gminy Barlinek. Dojazd drogami le�nymi od asfaltu za miejscowo�ci� Lipy w okolicy jeziora Ch�opek. W okresie deszczowym zalecany samoch�d terenowy.Powierzchnia akwenu 13,53 ha. Odp�yw kana�u do jeziora Ch�opek zatarasowany przez pracowite bobry, co doprowa...

Karsko Ma�e - Kinickie

Karsko Ma�e - Kinickiemore_vert

Jezioro 'Karskie Ma�e' w wykazie w�d PZW figuruje jako 'Kinickie', jednak w w�dkarskim nazewnictwiezwane jest 'pod napi�ciem'. Nazwa potoczna pochodzi od linii wysokiego napi�cie wzd�u� jeziora.Powierzchnia jeziora wynosi 11,80 ha . Dojazd od drogi asfaltowej Barlinek-Nowogr�dek skr�caj�c w ...

Jezioro Komorze.

Jezioro Komorze.more_vert

Jezioro Komorze znajduj� si� w wojew�dztwie zachodniopomorskim , w powiecie drawskim . Najpi�kniejszym jeziorem Pojezierza Drawskiego jest jezioro Komorze. Akwen znajduje si� w zachodniej cz�ci Drawskiego Parku Krajobrazowego, na terenie gminy Borne Sulinowo. Nad brzegami zbi...

Zielony Kana�

Zielony Kana�more_vert

to bardzo dobre miejsce na ryby . Chodzi�em tam z tat� jak mia�em 7 lat .Przewa�nie �apali�my tam dosy� spore kr�pie i p�otki . Polecam to �owisko wszystkim....

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Wo�win na Pojezierzu I�skim

Jezioro Wo�win na Pojezierzu I�skimmore_vert

Jezioro Wo�win znajduj� si� na Pojezierzu I�skim, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie �obeskim, w gminie W�gorzyno, w dorzeczu Uklei. Jezioro znajduje si� na obszarze pomi�dzy miastem W�gorzyno i Dobra.Jego czyste wody obfituj� w wiele okaz�w ryb, kt�re przyci�gaj� w�dkarzy zar...

Jezioro Komorze -powiat Drawsko

Jezioro Komorze -powiat Drawskomore_vert

Jezioro Komorze po�o�one w powiecie Drawskim w wojew�dztwie zachodniopomorskim.Z jeziora wyp�ywa rzeka Pi�awa.Znajduj� si� na nim cztery wyspy.Brzegi wznosz� si� na wysoko�� ok 65 metr�w.Powierzchnia wynosi ok.387 ha,g��boko�� 34 metry,d�ugo�� 7,5 km,szeroko�� 1 km.Je�li chodzi o ryby z roku na r...

Jezioro Koprzywno (librazyn)

Jezioro Koprzywno (librazyn)more_vert

Jezioro Koprzywno to jezioro po�o�one 5,5 km od miejscowo�ci Barwice w wojew�dztwie zachodnio pomorskim na terenie Drawskego Parku Krajobrazowego, w bezpo�rednim s�siedztwie jezioro Koprzywno jedno z najwi�kszych jezior w pobli�u Barwic. Jezioro, rzeka D�bica,kt�...

Jezioro B�dki - Barwice

Jezioro B�dki - Barwicemore_vert

Jezoro B�dki to jezioro po�o�one ko�o miejscowo�ci Barwice. Powsta�o na pocz�tku lat 90.Jest to sztuczny zbiornik. Przep�ywa przez nie rzeka G�sia,kt�ra wyp�ywa z jeziora Kie�pino i wpada do rzeki Pars�ty.Na jeziorze znajduje si� niewielka wysepka.Obok jeziora w jego po�udniowej i wschodniej cz�...

Kana� Zielony

Kana� Zielonymore_vert

Kana� Zielony znajduje si� mi�dzy ulic� Celn� a Przekopem Parnickim r�wnolegle do tor�w(mostu kolejowego), kilkana�cie(kilkadziesi�t) metr�w obok jest salon Renault. Jest tam sporo miejsc do w�dkowania wi�c ka�dy znajdzie co� dla siebie. G��boko�� do ok. 6metr�w. Czy b�dziemy �owi� na sp�awik czy...

Jezioro Miejskie

Jezioro Miejskiemore_vert

Jezioro Miejskie jest niedu�ym jeziorem po�o�onym w�r�d las�w.Powierzchnia og�lna - 12.21 ha, d�ugo�� - 630m, szeroko�� - 310m, �rednia szeroko�� - 204m, D�ugo�� obrze�a - 1560m, �rednia g��boko�� - 2,5m....

wr��reply