menu

�owiska

Zachodniopomorskie

wr��reply

�owisko Specjalne Kopel

�owisko Specjalne Kopelmore_vert

�owisko Specjalne Kopel  ma oko�o 20 ha lustra wody. Wok� ca�ego �owiska s� trzciny, zw�enia i wyspy. �owisko znajduje si� niedaleko Trzci�ska-Zdr�j w miejscowo�ci Strzeszewko w wojew�dztwie zachodniopomorskim. Woda ma og�lnie 10 stanowisk typowo karpiowych jest mo�liwo�� �owienia na spinn...

Jezioro Bukowo

Jezioro Bukowomore_vert

W wakacje mia�em mo�liwo�� pow�dkowania nad pi�knym jeziorem Bukowo. Jest to jezioro po�o�one w Bukowie Morskim, na Wybrze�u S�owi�skim w wojew�dztwie zachodniopomorskim - le�y niedaleko jeziora Jamno i podobnie jak ono nale�y do PGR-u Mielno. Jego powierzchnia to 1747 ha, �rednia g��boko�� 2,8 m...

Jezioro Bukowo Du�e

Jezioro Bukowo Du�emore_vert

Jezioro o powierzchni 16,5 ha maj�ce status �owiska specjalnego przy Kole PZW Lubmor Trzcianka. Jezioro po�o�one jest malowniczo w�r�d las�w sosnowo-bukowych. Zarybiamy ten akwen systematycznie jesieni�, co roku, ryb� handlow�, tj. wymiarow�. Wpuszczone zostaj�: amur, karp, p�o�, leszcz, wzdr�ga,...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro �obez-Bia�y B�r.

Jezioro �obez-Bia�y B�r.more_vert

Jezioro �obez – dobre �owisko w�r�d las�w, ale z dost�pem do cywilizacji. Podstawowe dane:R�wnina CharzykowskaDorzecze: Bia�a, Czernica, GwdaPowierzchnia: 48,70 haG��boko�� max. – 17 mD�ugo�� max. –...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Ba�tyk-Bukowo- Kana�.

Ba�tyk-Bukowo- Kana�.more_vert

NAD POLSKIE MORZE , PO RYBY I WYPOCZYNEK . Czy znacie te dylematy ? �ona m�wi . Zn�w urlop w komarach nadbagnem , gdzie podobno s� ogromne szczupaki . M�� m�wi . Zn�w patelnia napla�y bez bra� i w�r�d nudnych pla�owic...

Jezioro Bielsko - �owisko zapomniane przez w�dkarzy

Jezioro Bielsko - �owisko zapomniane przez w�dkarzymore_vert

Bielsko - �owisko zapomniane przez w�dkarzyPodstawowe dane:Jezioro po�o�one jest na R�wninie Charzykowskiej 150 m n.p.m.Dorzecze - przez rzek� Bia��, Czernic� – Gwda.Powierzchnia - 258 ha; d�ugo�� 6,9 km; szeroko�� do 0,6 kmMaksymalna g��boko�� - 25 m.Ty...

�owisko zaporowe-Hajka.

�owisko zaporowe-Hajka.more_vert

OPIS �OWISKA Zbiornik zaporowy „Hajka” jest pi�knym , wspaniale po�o�onym w�r�dlas�w akwenem . Mo�na by powiedzie� , �e jest bratem opisywanego przeze mniejaki� czas temu w „W�dkarzu Polskim&#...

Jezioro Lubanowo

Jezioro Lubanowomore_vert

Jezioro Lubanowo po�o�one w wojew�dztwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfi�skim, w gminie Banie, przy drodze wojew�dzkiej nr 121 ��cz�cej Gryfino i My�lib�rz przez Banie. Jezioro o powierzchni 7,4 hektara i g��boko�ci do 23 metr�w, nale��ce do Okr�gu Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego w Szczec...

Tzw. jezioro Trzecie

Tzw. jezioro Trzeciemore_vert

Silnie ju� teraz zaro�ni�te �owisko, kto jednak ceni cisz� mo�e pocieszy� si� widokiem or�a bielika, kt�ry nie daleko gniazduje. Ci�ko jest dojecha�, bo droga od miejscowo�ci Strzaliny biegnie przez las i nie ma mowy o drogowskazach....

Jezioro Smolno

Jezioro Smolnomore_vert

Szczerze polecam to �owisko . Przyjemne miejsce i najwa�niejsze s� ryby.Jezioro po�o�one na terenie wojew�dztwa zachodnio-pomorskiego, w gminie Wa�cz, na R�wninie Wa�eckiej pomi�dzy Szwecj� a Zdbicami,  na szeroko�ci geograficznej 53º20’45.15”N, d�ugo�ci geogr. 16º3...

Przystanek Kie�pin

Przystanek Kie�pinmore_vert

Do dyspozycji go�ci mamy5 pokoi dwuosobowych3 pokoje trzyosobowe z mo�liwo�ci� dostawki3 �azienki5 prysznicysto��wk� i kuchni�sal� konferencyjn�pole namiotoweplac zabawpla�aJezioro Kie�pi�skie 7,5 ha. 7 stanowisk karpiarskich (trzy i cztero-osobowy...

Jezioro Orle Wielki woj. Zachodniopomorskie

Jezioro Orle Wielki woj. Zachodniopomorskiemore_vert

Dane GPS : 53.3509530 , 16.0112630D�ugo�� jeziora wynosi oko�o 1000 m , szeroko�� 300 ( max. 400) metr�w.G��boko�� pono� 25 m , jest sporo g��bokich row�w, woda bardzo czysta , jezioro otoczone trzcinami , lecz jest sporo fajnych miejsc�wek.M�j dzisiejszy wypad zaowocowa� jednym ma�ym...

Dier��cinka (Wodna Dolina)

Dier��cinka (Wodna Dolina)more_vert

Do�� �wie�y zbiornik zaporowy na rzece 

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Wo�cza

Rzeka Wo�czamore_vert

Witam koleg�w po kiju. Opowiem Wam troszk� o Wo�czy, rzeczce p�yn�cej przez moj� miejscowo�� i dlatego przeze mnie cz�sto odwiedzanej. Wo�cza to naprawd� niewielka rzeczka, p�ytka i w�ska, tylko miejscami przy podmyciach oraz spi�trzeniach kt�rych na Wo�czy kilka mo�na zobaczy� jest "troszk�" g��...

Radew (Bardzlino)

Radew (Bardzlino)more_vert

Po raz pierwszy postaram si� opisa� �wie�o poznane �owisko, a dok�adnie odcinek rzeki Radew od&...

Jezioro Drawsko P�wysep Uraz

Jezioro Drawsko P�wysep Urazmore_vert

 Dla odmiany nie b�d� opisywa� ca�ego jezioro ze wzgl�du na jego  wielko�� oraz wszechstronnie dost�pne informacj� w internecie.  Postaram si� przedstawi�, ciekawe miejsce, w kt�re polecam uda�  si�,  ka�dem...

Jezioro Drzewiany I (J-44)

Jezioro Drzewiany I (J-44)more_vert

Zapominane jezioro w miejscowo�ci Drzewiany, przez miejscowych nazywane „Dolnym”, „Szkolnym” lub „U W�odka”, znajduj�ce si� 8 km od Bobolic.P�ytki i bardzo mulisty zbiornik wielko�ci 4,33ha i zaledwie 2m. G��boko�ci.W sezonie ca�kowicie zaro�ni�ty glonami, najb...

Jezioro P�ociszko (J-13)

Jezioro P�ociszko (J-13)more_vert

Jezioro P�ociszko - dziewicza nieska�ona pseudo w�dkarzami woda po�o�ona w lesie mieszanym w okolicy Go�og�ry (zachodniopomorskie).Bardzo czysta woda, brzegi dost�pne, dno g��wnie twarde i piaszczyste, og�lna powierzchnia 14ha. Zaczynaj�c po�owy szybko zauwa�ymy �e �owisko charakteryzuje si� bardzo ...

Cetu� (Du�y) (J-09)

Cetu� (Du�y) (J-09)more_vert

Jezioro CETU�SKIE WIELKIE po�o�one w p�nocnej cz�ci wsi Cetu� o powierzchni 28,7 hektara z maksymaln� g��boko�ci� 10m w kszta�cie owalnym o d�ugo�ci 725m i szeroko�ci 600m. Dojazd z Koszalina drog� nr 206 przez Nac�aw, lub drog� nr 11 do Mostowa, a nast�pnie drog� nr168 do krzy��wki na Cetu� ...

Jezioro Topiele

Jezioro Topielemore_vert

[p][p]�owisko Topiele. Po�o�enie woj. Zachodniopomorskie powiat koszali�ski gmina Sian�w o powierzchni 40 hektar�w .�owisko jest w�asno�ci� Okr�gu PZW Koszalin.Na �owisku obowi�zuje RAPR PZW G��boko�� �owiska wynosi od 1 metra w strefie brzegowej do 2 metr�w na �rodkowej cz�ci jeziora. Dominu...

wr��reply