menu

�owiska

Ja�

wr��reply

Rzeka Osownica

Rzeka Osownicamore_vert

Osownica, niewielka przecina r�wnin� wo�omi�sk� (woj. Mazowieckie) wpadaj�c do przyuj�ciowego odcinka Liwca na wysoko�ci miejscowo�ci Borzymy. Nieco ponad 33 km, na kt�rych p�ynie Osownica to przede wszystkim tereny le�ne i rolnicze, kt�re stwarzaj� sprzyjaj�ce warunki rozwoju nie tylko dla ryb, ...

Zalew w Kamiennej G�rze

Zalew w Kamiennej G�rzemore_vert

Zbiornik wodny Zalew w Kamiennej G�rze powsta� w latach 70-tych w czynie spo�ecznym. W obecnym okresie dzier�awiony jest przez Okr�g PZW stanowi w�asno�� miasta. Jest to p�ytki zbiornik o g��boko�ci oko�o 2,5 metra. Zbiornik idealny do po�owu metod� gruntow�, sp�awikow�, spiningow�. W zbiorniku...

Zbiornik Wysoka

Zbiornik Wysokamore_vert

Zbiornik wodny Wysoka zwany r�wnie� "But" to ma�y stawik zagospodarowany przez Ko�o PZW Kamienna G�ra . Wok� panuje czysto�� z dala od miejskiego zgie�ku. Atrakcyjny sta�y zbiornik aby po�owi� sobie metod� sp�awikow�. Mo�na r�wnie� �owi� metod� gruntow� -tu w porze nocnej cz�sto trafia si� �adna r...

Zbiornik wodny S�dzis�aw

Zbiornik wodny S�dzis�awmore_vert

�owisko po �wirowe. G��boko�� do 10 metr�w. Dominuj�cy gatunek sum, sandacz, karp. Zbiornik przyjazny wymagaj�cych od w�dkarza cierpliwo�ci, kt�ra po wielu zasiadkach jest nagradzana. Polecam szczeg�lnie dla �owc�w sum�w. W ubieg�ym sezonie g��wnym trofeum by�y karpie, liny, pstr�gi t�czowe. �owiono...

Zalew w Blachowni

Zalew w Blachownimore_vert

Zbiornik zalewu ma pojemno�� 20 ha. Znajduje si� ten zalew nad rzek� Stradomce. Nad zalewem znajduje si� wypo�yczalnia sprz�tu p�ywackiego, k�pielisko i amfiteatr. Ka�dy odpoczywaj�cy tam cz�owiek znajdzie co� dla siebie. Bardzo du�ym powodzeniem nad zalewem cieszy si� wypo�yczalnia sprz�tu ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Brdowskie

Jezioro Brdowskiemore_vert

Jezioro Brdowskie le�y w woj. Wielkopolskim w powiecie Kolskim i w gminie Babiak, kt�re le�y na terenie Pojezierza Kujawskiego.Wpadaj�ca rzeka do J. Brdowskiego to Note�.Jest to jezioro rynnowe w dorzeczu Noteci, kt�re po�o�one jest 18 km na NE od Ko�a i 6 km na S od Izbicy Kujawskiej.Jezioro zn...

�owisko Podolsze

�owisko Podolszemore_vert

�owisko to stare po�wirowe wyrobiska. Znajduje sie przy drodze Zator - Smolice. W sk�ad �owiska licencyjnego wchodza trzy zbiorniki .Najwi�kszy ma ok 10 hektar�w lustra wody. Dwa pozosta�e to "oczka" po 1 ha.W sk�ad �owiska wchodzi te� staw pstr�gowy b�d�cy �owiskiem komercyjnym na kt�rym obowi...

Zbiornik Stary S�cz

Zbiornik Stary S�czmore_vert

adres: Stary S�cztel. 502 682 496�owisko po�o�one w Beskidzie S�deckim, opis �owiska: dwa stawy (powe. 30ha i 3 ha):- du�y: karp, amur, sum, szczupak,- ma�y: karp, sum, amur, to�pyga, leszczceny: du�y staw: 15-35 z�, ma�y staw: 5-10 z�. Doskona�a propozycja dla ...

Rzeka Nysa �u�ycka odcinek od styku 3 granic Poraj�w do Ko�lic

Rzeka Nysa �u�ycka odcinek od styku 3 granic Poraj�w do Ko�licmore_vert

Odcinek Nysy przeczesany od Styku Trzech Granic do Ko�lic wiadomo ze w ka�de miejsce nie da si� wskoczy�ale wodery daj� rade. �owi�em w kilku miejscach na tym odcinku sam styk, okolice Sieniawki za ko�cio�em , potem dalej a� do Trzci�ca , dalej w las okolice Dzia�oszyna , Krzewina, Radomierzyce...

Port Drzewny Toru�

Port Drzewny Toru�more_vert

Port Drzewny w Toruniu jest najwi�kszym tego typu obiektem na Wi�le. D�ugo�� jego basenu wynosi 1800 m, a szeroko�� od 350 do 390 m. Kana� wp�ywu do portu ma d�ugo�� ok. 1,5 kilometra, a jego szeroko�� wynosi od 60 do 70 m. Jego ��czna powierzchnia wynosi ok. 71 ha. Port Drzewny zlokalizowany je...

Zbiornik zaporowy Buk�wka

Zbiornik zaporowy Buk�wkamore_vert

(Zbiornik Buk�wka) − zbiornik zaporowy po�o�ony w dolinie Bobru w wojew�dztwie dolno�l�skim, powiecie kamiennog�rskim, gminie Lubawka.Zbiornik ma powierzchni� 2,0 km² i pojemno�� oko�o 15,5 mln. m³. Powsta� na pocz�tku XX wieku po zbudowaniu w prze�omie Bobru przez Szczepa...

Staw Pustkow

Staw Pustkowmore_vert

 Stawy w Pustkowie Dojadz od Strony D-ca : Jedz trasa 985 Mielecka w Brzeznicy skrec w Prawo pisze na znaku Krownice 5 jedz okolo 3 km bedzie skr�t w prawo pomiedzy p�otami jedz prosto 1 km nastepnie skrec w droge piaskowa w lewo jedz caly czas prosto Jestes u Celu  &nbs...

Rzeka Wkra- uj�cie rzeki

Rzeka Wkra- uj�cie rzekimore_vert

Witam !Na wst�pie chcia�bym zaznaczy� �e jest to m�j pierwszy artyku� tak wi�c prosi�bym o wyrozumia�o�� ale r�wnie� konstruktywn� krytyk�.Zdecydowa�em si� opisa� �owisko w kt�rym �owi� od najm�odszych poniewa� w dzieci�stwie ka�dego roku,sp�dza�em tam wakacje a i teraz staram si� byw...

Rzeka Radew

Rzeka Radewmore_vert

Jedna z dw�ch moich ulubionych rzek. Zdecydowanie najczystsza rzeka z jak� si� spotka�em. Radew jest prawobrze�nym dop�ywem Pars�ty. Rzeka na pocz�tku swojego biegu p�ynie przez kilka jezior, m.in. przez sztuczne Jezioro Hajka i Jezioro Rosnowskie, tak�e blisko miejscowo�ci Nos�wko by w ko�cowej faz...

Pars�ta okolice Moczy�ek

Pars�ta okolice Moczy�ekmore_vert

Najpi�kniejsza rzeka g�rska wojew�dztwa zachodniopomorskiego !!! Pars�ta wyp�ywa z okolic Pars�cka, p�ynie przez wiele miejscowo�ci min. przez Bia�ogard, Karlino. W dolnym odcinku "przecina" Ko�obrzeg wpadaj�c do Ba�tyku. Dominuj�ca ryba to oczywi�cie moja ulubiona czyli Lipie�. Mo�na z�owi� w niej ...

Ho�ny- �owisko specjalne

Ho�ny- �owisko specjalnemore_vert

Obw�d rybacki rzeki Ho�nianka nr.1 Jezioro Holny po�o�one jest w p�nocno - wschodniej Polsce w wojew�dztwie Podlaskim, powiat Sejne�ski, gmina Sejny, Jest to zlewnia rzeki Niemen. Jezioro Holny znajduje sie na wysoko�ci 133m.n.p.m.Jezioro o powierzchni 158,1ha. D�ugo�c maksymalna 3500m, ...

�wirownia Szczytniki Du�e

�wirownia Szczytniki Du�emore_vert

Zbiornik Szczytniki Du�e o powierzchni 5,94 ha po�o�ony we wsi Szczytniki nad Kaczaw� w Gminie Kunice. Jest to zbiornik powsta�y w wyniku eksploatacji kopalni �wiru czynnej do dzi� ( eksploatacja trwa obecnie od strony wioski).G��boko�� zr�nicowana od strony Kaczawy 20 m od brzegu po "kolana...

�owisko Lubojenka - �owisko specjalne

�owisko Lubojenka - �owisko specjalnemore_vert

�owisko Lubojenka�owisko specjalne Lubojenka powsta�o w 2006 roku . W porozumieniu z mieszka�cami wsi Lubojenka ,ko�o Mykan�w postanowi�o si� zaopiekowa� si� istniej�cym ju� ciekawym zbiornikiem po�o�onym w �rodku miejscowo�ci . Zbiornik jest interesuj�cy ze wzgl�du na �r�d�a , kt�re dostar...

�owisko Chorzewa

�owisko Chorzewamore_vert

�owisko w Chorzewie to dwa stawy o ��cznej powierzchni 12 h S� to zbiorniki dzier�awione przez PZW od Gminy J�drzej�w ,opiek� sprawuje ko�o PZW LIN z J�drzejowa . �owisko wyposa�one w parking ,WC,kontener na �mieci i rybacz�wke . Bardzo rybne �owisko z ryb karp,amur ,szczupak,sum ,olbrzymie ilo�ci m...

Kaczawa od Uj�cia Rzeki Czarna do Uj�cia M�yn�wki w Bieniowicach

Kaczawa od Uj�cia Rzeki Czarna do Uj�cia M�yn�wki w Bieniowicachmore_vert

W Rzece Kaczawa gatunki cz�sto �owione to pstr�g potokowy rzadziej lipie� . W dolnym biegu o kt�rym mowa przewa�aj� ja�, kle� i p�o� oraz oko� i szczupak. W ostatnich latach prowadzona jest odbudowa populacji brzany. Znaczn� przeszkod� w odbudowie Kaczawy s� liczne pi�trzenia i jazy, zw�aszcza...

wr��reply