menu

�owiska

Ja�

wr��reply

Rzeka Wis�a w okolicach Kozienic

Rzeka Wis�a w okolicach Kozienicmore_vert

Wis�a w pobli�u Kozienic p�ynie przez dzik� Puszcz� Kozienick�, dzi�ki kt�rej zawdzi�cza sw� naturalno��. Wi�lane ostrogi w okolicach Kozienic s� d�ugie i niskie. Ich szczyty ��cz� solidne, poro�ni�te traw� kamieniste opaski, tworz�c odci�te od rzeki du�e klatki. Opaski z jednej strony obmywa g��...

Rzeka Odra Bytom Odrza�ski

Rzeka Odra Bytom Odrza�skimore_vert

Druga co do wielko�ci rzek w Polsce, i cho� t� pierwsz� nie jest i tak kryje w sobie ogromny potencja� i niepowtarzalna urod� . Odra . Chcia�bym dzi� wam opisa� jej nie wielki w stosunku do jej wielko�ci odcinek na kt�rym w�dkuje . Fragment ten to linia brzegowa mi�dzy Bytomiem Odrza�skim a ...

�owisko Zofi�wka

�owisko Zofi�wkamore_vert

�owisko po�o�one w otoczeniu las�w, kompleks dw�ch staw�w. Pierwszy po�o�ony przy drodze poddany do�� du�ej presji w�dkarskiej. Mo�na liczy� zar�wno na udane po�owy ryb spokojnego �eru jak i drapie�nik�w. Do gatunk�w najcz�ciej po�awianych mo�na zaliczy� leszcza, p�o� oraz karpia. Rzadziej trafi...

Staw Zacisze - �wi�toch�owice

Staw Zacisze - �wi�toch�owicemore_vert

Co tu du�o opisywa� staw jest naprawd� godny polecenia, przekonaj si� sam. Dojazd te� stosunkowo nie jest trudny z ulicy Bytomskiej skr�camy w ul Genera�a W�adys�awa Sikorskiego jedziemy do ko�ca przed mostem w prawo i jeste�my na miejscu. Je�eli kto� nie zna �wi�toch�owic i nie posiada te� GPS-a...

 Kaczawa w okolicach Prochowic

Kaczawa w okolicach Prochowicmore_vert

Kaczawa w okolicach Prochowic - Prochowice, gmina Prochowice, powiat Legnica.Jest to niesamowicie zr�nicowany odcinek rzeki Kaczawa o d�ugo�ci oko�o 7 kilometr�w. Sk�ada si� z trzech zupe�nie odmiennych cz�ci. Po�awia si� tu p�o�, leszcza, kr�pia, karpia, uklej�, wzdr�g�, okonia, klenia, ja...

Jezioro Nyskie

Jezioro Nyskiemore_vert

Jezioro Nyskie (Jezioro G��binowskie, Zbiornik Nysa) – zaporowy zbiornik retencyjny na Nysie K�odzkiej zbudowany w 1971 r. Jezioro jest po�o�one w bezpo�rednim s�siedztwie miasta powiatowego Nysa, przy mi�dzynarodowej trasie Cz�stochowa – K�odzko (droga krajowa nr 46).

Che�m starorzecze (przy lesie)

Che�m starorzecze (przy lesie)more_vert

Che�m starorzecze (przy lesie) w miejscowo�ci Che�m, gmina Rudna, powiat Lubin.Jest to starorzecze po�o�one w miejscowo�ci Che�m o d�ugo�ci oko�o 1500 m, po�o�one na terenach zalewowych Odry i po�rednio z ni� po��czone przez drugi zbiornik w tej miejscowo�ci Che�m starorzecze (przy Odrze). Pozio...

Che�m starorzecze (przy Odrze)

Che�m starorzecze (przy Odrze)more_vert

Che�m starorzecze (przy odrze) w miejscowo�ci Che�m, gmina Rudna, powiat Lubin.Jest to starorzecze po�o�one w miejscowo�ci Che�m o d�ugo�ci oko�o 900 m, po�o�one na terenach zalewowych Odry i bezpo�rednio z ni� po��czone. Z uwagi na powy�sze poziom wody w zbiorniku jest �ci�le powi�zany z wysoko...

Pi�kna Ina

Pi�kna Inamore_vert

Na pocz�tek troszk� suchych informacji z Wikipedii:Ina (niem. Ihna) – rzeka, prawy dop�yw Odry o d�ugo�ci 126 km w p�nocno-zachodniej Polsce, w wojew�dztwie zachodniopomorskim. Powierzchnia dorzecza obejmuje obszar 2151 km². Ina p�ynie przez Pobrze�e Szczeci�skie, Pojezierze Zachodni...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Boksze na Suwalszczy�nie

Jezioro Boksze na Suwalszczy�niemore_vert

Jezioro Boksze jest Super�owiskiem przeznaczonym tylko i wy��cznie dla w�dkarzy, rybakom wst�p surowo wzbroniony. Og�lnie posiadamy 10 jezior z czego jezioro Boksze jest naszym oczkiem na kt�rym wogle nie stawiamy sieci, ryby od�awiaj� tylko i wy��cznie w�dkarze a poza tym jest bardzo dobrze zary...

Rzeka Wis�oka

Rzeka Wis�okamore_vert

Rzeka Wis�oka - Na tej rzece by�em 2 razy, poniewa� dopiero postanowi�em wyrobi� sobi� kart� w�dkarsk�. Jeszcze nie zd��y�em z�owi� ani jednej malej rybki jedyne co z�owi�em to 1,34 kg Korze�.Jak z�api� jak�� ryb� to odrazu si� z wami podziel�. Rejon k�adki ma charakter rzeki...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Starorzecze Dziewin Napoleon

Starorzecze Dziewin Napoleonmore_vert

Dziewin Napoleon (starorzecze) w miejscowo�ci Dziewin, gmina �cinawa, powiat Lubin.Opiekunem wody z ramienia PZW jest ko�o Lubin ZG, numer �owiska w rejestrze 2334.Jest to starorzecze o wielko�ci 7.45 ha, po�o�one na terenach zalewowych Odry, w wi�kszo�ci otoczone lasem.Gatunki ryb najc...

Zbiornik wodny Lubianka PZW Kielce

Zbiornik wodny Lubianka PZW Kielcemore_vert

Lubianka to zbiornik wodny zajmuj�cy powierzchni� 39,8 ha. Powsta� w latach 80-tych w Starachowicach, dzi�ki budowie tamy zaporowej na rzece Lubianka. Jego g��boko�� dochodzi do 7 metr�w. Zalew zajmuje tereny XIX-wiecznej wsi Starachowice, kt�rej to nazw� zawdzi�cza dzisiejsze miasto. Akwen jest nie...

Zbiornik Ku�nica Stara

Zbiornik Ku�nica Staramore_vert

Ku�nica Stara jest to zbiornik na rzece Czarna Struga po�o�ony z dala od jakichkolwiek zabudowa� w pi�knej scenerii le�nej o zr�nicowanym drzewostanie.Zbiornik po raz kolejny, od niedawna jest �owiskiem PZW, wcze�niej by� prywatnego dzier�awcy. Mo�e on nieco zniech�ci� gdy� przez d�ugi ...

Jezioro Wojnowickie - Osiecznia

Jezioro Wojnowickie - Osieczniamore_vert

U�ytkownik rybacki: Gospodarstwo Rybackie OsiecznaOdleg�o�� od Leszna: Wojnowice - 16 km na trasie Leszno-�remDane morfometryczne: Powierzchnia zwierciad�a: 57,1 ha G��boko�� maksymalna: 6,5 m G��boko�� �rednia: 3,2 m D�ugo�� maksymalna: 1850 m Szeroko...

Zbiornik Biadaszek

Zbiornik Biadaszekmore_vert

Zbiornik Biadaszek znajduje si� ok 8 km od W�oszczowy w kierunku Oleszna. Jest to zbiornik przep�ywowy na rzecze Czarna Struga, przecina go most na drodze powiatowej, w ten spos�b podzielony jest on na dwie cz�ci, powierzchnia lustra wody wynosi oko�o 8 ha. Ryby jakie tu wyst�puj� to m in. p�o...

Zbiornik Koszor�w

Zbiornik Koszor�wmore_vert

Zalew w Koszorowie zosta� zbudowany nad rzek� Koby�k� w powiecie szyd�owieckim w gminie Chlewiska.Zalew jest w�asno�ci� Wy�szego Seminarium Duchownego w Radomiu.Lustro wody ma oko�o 10 ha.W najg��bszy miejscu jest oko�o 4 metr�w a �rednia g��boko�� to 1,5 m. Dno zbiornika jest piaszczyste z du�� ilo...

Zbiornik Jastrz�b

Zbiornik Jastrz�bmore_vert

Zalew w Jastrz�biu jest to �wie�o wyremontowany zbiornik na terenie gminy Jastrz�b nieopodal Szyd�owca.Zalew zosta� nape�niony w grudniu 2009 roku. Lustro wody ma ponad 10 ha.W najg��bszym miejscu jest oko�o 3 metr�w ale tak jest tylko blisko tamy �rednia g��boko�� to oko�o 1,6 m.Koryto rzeki na tym...

Rzeka Drama

Rzeka Dramamore_vert

Witam poniewa� na wielu portalach zobserwowa�em pytania na temat rzeki Dramy odni�nie ryb postanowi�em o niej co� napisa�. Zaczn� od tego �e s� tam �ososiowate rzeka od kilku lat jest nimi zarybiana pstr�giem potokowym i t�czakiem, lipieniem . Mozna z�owi� wiele maluch�w czasami trafi si� jakis czte...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw na Czarnej

Staw na Czarnejmore_vert

Na Czarnej staw jest spory s� tam �adne okazy ryb ale �eby jakiego� z�apa� trzeba dobrze zan�ci�. Na stawie po lewej stronie s� takie s�upki drewniane wkopane w ziemie od mostk�w. Po prawej stronie jest sporo do�k�w tak jak i po lewej. Zaraz po prawej stronie p�ynie rzeka za krzakami nie jest g��bo...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

wr��reply