menu

�owiska

Ja�

wr��reply

Dziewin Starorzecze - jedno z lepszych moich �owisk

Dziewin Starorzecze - jedno z lepszych moich �owiskmore_vert

Witam chcia�bym przedstawi� jedno z moich �owisk na kt�rym g��wnie spinninguj� .Wybieram si� na g��wnie na Szczupaka bo jest go tam du�o s� waleczne i trafiaj� si� spore okazy :)Szczeg�lnie dobrze bior� w okolicy Pa�dziernika, Listopada .Lecz wtedy to wybieram si� tam na :Garbusy.

Pars�ta rejon PIOTROWICE/W�O�CIRORZ

Pars�ta rejon PIOTROWICE/W�O�CIRORZmore_vert

Fajna czysta rzeka.Du�o gatunk�w ryb,w tym �oso� i tro� dla wielu w�dkarzy w polsce jest to rarytas;)W miare dobry dojazd moze jakies 200m trzeba przej�� pieszo i jestesmy nad wod�. Ma�o zaczep�w krzak�w i roznych �mieci le��cych w wodzie.Jest to jeden z najszerszych odcink�w pars�ty.�ad...

Rzeka Orla - odcinek Sowy Wydawy

Rzeka Orla - odcinek Sowy Wydawymore_vert

Rzek�,kt�r� chc� opisac nosi nazw� Orla.Ma ona 88 km d�ugo�ci i jest prawym dop�ywem rzeki Barycz. Orla nie jest zbyt szerok� rzek�. Na odcinku kt�ry opisuj� Sowy-Wydawy ma ona przewa�nie oko�o 6-8m szeroko�ci. Jej g��boko�c w niewielu miejscach przekracza metr, takich miejsc mo�emy jedy...

Zalew Brody

Zalew Brodymore_vert

Przyczynek do „Rzeka Kamienna – cz. II” W odleg�o�ci oko�o 11-tu kilometr�w od Starachowic i kilkunastu od Ostrowca, mi�dzy miejscowo�ciami Styk�w (droga krajowa nr 42) i Brody I��eckie ( DK 9), na d�ugo�ci oko�o 5 kilometr�w, „rozci�ga si�” na korycie rze...

�wirownia Ptakowice

�wirownia Ptakowicemore_vert

�owisko po�o�one jest w malowniczej okolicy obok wsi Ptakowice niedaleko Lewina Brzeskiego. �wirownia charakteryzuje si� du�� przejrzysto�ci� wody. Akwen ma ponad 36 ha i jest cz�sto odwiedzany przez w�dkarzy oraz organizowane s� tam zawody w�dkarskie. W�dkarze znajduj� tu cisz�, spok�j i kawa�e...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko w Besku

�owisko w Beskumore_vert

http://lowiskobesko.pl/index.php/olowisku http://lowiskobesko.pl/index.php/galeria/subzdjecialowiska/category/1-zdjeciaolowisku�owisko znajduje si� na ternie Gminy Besko, na trasie Krosno-Sanok, pomi�dzy Beskiem a Zarszynem, w odleg�o�ci ok. 700 m od drogi g��wnej. Staw, na kt�rym mo...

Staw przy ulicy Prz�dzalnianej - Prz�dzalka

Staw przy ulicy Prz�dzalnianej - Prz�dzalkamore_vert

Staw przy ulicy Prz�dzalnianej le�y w centrum miasta niedaleko skrzy�owania ulicy Milionowej z Prz�dzalnian�. Nale�y do obwodu rybackiego rzeki Ner nr.1 ( PZW ��d� ). Jego powierzchnia to oko�o 3,5 hektara i g��boko�� od 2 – 4 m. Od strony po�udniowej (strona od ogr�dk�w dzia�kowych) jest g...

Lewin Brzeski - nowe wyrobisko

Lewin Brzeski - nowe wyrobiskomore_vert

�owisko znajduje si� przy drodze jad�c tras� Niemodlin - Lewin Brzeski przy Lewinie Brzeskim po lewej stronie od drogi. �owisko Lewin Brzeski - nowe wyrobisko (w rejestrze nr 0.28) charakteryzuje si� ma�� ilo�cia ro�linno�ci wok� �owiska. Jest to akwen powsta�y w wyniku wydobycia �wiru, wi�c jest ...

Rzeka Obrzyca

Rzeka Obrzycamore_vert

Srednia rzeka nizinna z kilkoma dop�ywami. Lewe dop�ywy to Kana� Bojadelski i Kana� Obrzycko, natomiast prawe dop�ywy to Obrza�ski Kana� Po�udniowy oraz Gni�a Obra. G��boko�c niezbyt duza maxymalnie 1,5-2 metry. Miejsce idealne do �owienia na delikatne zestawy sp�awikowe oraz do po�owu okoni i szczu...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Wola Chorzelowska - stawy

Wola Chorzelowska - stawymore_vert

Stawy prywatne w Woli Chorzelowskiej, to dwa stawy, kt�re obejmuj� razem ok 8 ha lustra wody. S� to stawy potorfowe otoczone przepi�knym lasem. Umiejscowione s� z dala od zabudowa�, w cichym spokojnym miejscu. Do dyspozycji w�dkarzy udost�pniono:dwa stawy z licznymi stanowiskami w�dkars...

Zalew Ruszkowski

Zalew Ruszkowskimore_vert

Zalew Ruszkowski jest zbiornikiem przep�ywowym , p�ynie przez niego rzeka Teleszyna . Znajduje si� na uboczach miasta Ko�a w dzielnicy Kaliskie Przedmie�cie przy ulicy Bogumi�a . G��boko�� tego akwenu miejscami dochodzi do 2,5 metra . Wyst�puj�ce ryby : p�o�, uklej, leszcz,wzdr�ga, lin, karp,kar...

Rzeka Odra Pomorsko

Rzeka Odra Pomorskomore_vert

Typowe starorzecze. �owisko typowo szczupakowo-linowe. Wbrew pozorom ze bole� potrzebuje dobrze natlenionej wody, �owisko te jest tak�e zamieszkiwane przez niego. Maxymalna glebokosc wody, mysle ze do 3 metr�w, niestety tego nie jestem pewien. Bardzo ciekawa specyfikacja �owiska. Dno porosniete roga...

�owisko Klekotki

�owisko Klekotkimore_vert

�owisko Klekotki to wyj�tkowo klimatyczne, ciekawie zarybione, urzekaj�ce miejsce. Do dyspozycji w�dkarzy oddajemy staw z kilkoma pomostami w�dkarskimi. Z�owion� u nas ryb� mo�na od razu uw�dzi� lub poprosi� kucharzy o przygotowanie na setki wybranych sposob�w, taki luksus – tylko u nas!Kl...

Rzeka Odra Wroc�aw

Rzeka Odra Wroc�awmore_vert

Rzeka Odra jest drug� zaraz po Wi�le rzek� Polski. Rzeka w Polsce ma d�ugo�� 742 km. Powierzchnia dorzecza Odry obejmuje obszar 106 056km² naszego kraju.Odra jest najd�u�sz� �r�dl�dow� drog� wodn� w Polsce dzi�ki uregulowaniu ca�ego koryta . Po Odrze n...

Zbiornik retencyjny Jeziorsko na Warcie

Zbiornik retencyjny Jeziorsko na Warciemore_vert

Jeziorsko jest najwi�kszym zbiornikiem retencyjnym w wojew�dztwie ��dzkim. Powsta� w 1986 roku. Niedaleko miejscowo�ci Sk�czniew przegrodzono wtedy Wart� zapor� wysok� na 20 metr�w. Powsta�a tu przep�ywowa elektrownia wodna o mocy 4,89 MW i akwen o powierzchni 42 km kwadratowych. Jego �rednia g��bok...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Wis�a Toru�

Rzeka Wis�a Toru�more_vert

Wis�a w Toruniu rozci�ga si� na d�ugo�ci 21 kilometr�w. Szeroko�� Wis�y na tym terenie wynosi 300-500 m. Jest rzek� sp�awn� i �eglown� a� do tamy we W�oc�awku. P�nocna cz�� koryta rzeki jest najg��bsza i �eglowna.Wis�a ma kilka rozga��zie� na terenie To...

Kana� Bydgoski

Kana� Bydgoskimore_vert

Kana� Bydgoski jest najstarszym czynnym do dnia dzisiejszego �r�dl�dowym kanalem wodnym. Kanal liczy blisko 25 km. Rozpoczyna si� w dzielnicy Okole. Na ca�ej swej d�ugo�ci posiada sze�� �luz �eglugownych – komorowych. Wysoko�ci spad�w na �luzach wahaj� si� od 1,81 do 7,58 m...

Zbiornik Karw�w - �owisko Karw�w

Zbiornik Karw�w - �owisko Karw�wmore_vert

To bardzo Rybne �owisko w�r�d p�l mo�na tam z�owi� wszytko dzi�ki pracy miejscowego ko�a. Niedaleko znajduje si� �r�de�ko �w. Wincentego Kad�ubka . ...

Zbiornik Zaj�czek

Zbiornik Zaj�czekmore_vert

W zasadzie jest to i �owisko i k�pielisko miejskie. Zbiornik poddany do�� du�ej presji w zakresie organizacji zawod�w w�dkarskich i chyba przez to tak trudne techniczne i sprawiaj�ce du�o problem�w wszystkim �owi�cym. Jednego dnia mo�na pi�knie po�owi�, podczas gdy kolejnego dnia na t� sam� przyn...

Zalew Kamionka Podkarpackie

Zalew Kamionka Podkarpackiemore_vert

Zalew Kamionka Zalew Kamionka jest to malownicze miejsce znajduj�ce si� w miejscowo�ci Kamionka. Powsta� w latach 50. Jako zbiornik retencyjny . Wp�ywa do niego rzeka Tuszymka . Jego powierzchnia wynosi 7,3ha. Nad zalewem powsta�o wiele o�rodk�w wypoczynkowych ,wi�c mo�na nad nim bardzo m...

wr��reply