menu

�owiska

Ja�

wr��reply

Jezioro Krzywe

Jezioro Krzywe more_vert

Krzywe zwane Wigierskim nale�y do grupy jezior hucia�skich (to nazwa uzale�niona od miejsca po�o�enia).Krzywe jest najwi�kszym jeziorem w tej grupie - jego powierzchnia wynosi 138,4 ha. Natomiast maksymalna g��boko�� to 28,5 m, a �rednia 8,4 m.Jego wody s� czyste, aczkolwiek niezbyt p...

Jezioro Czarne Filipowskie

Jezioro Czarne Filipowskiemore_vert

Czarne po�o�one w okolicach Filipowa jest niewielkie. Jego powierzchnia wynosi 38,5 ha, maksymalna g��boko�� 28,1 m, a �rednia g��boko�� to 9 m.Jego wody s� czyste i ciemnogranatowe (st�d jego nazwa).Dno jest kamieniste i zamulone. �awica przybrze�na, zw�aszcza ta przy zatokach je...

Bug w okolicach Woli Uhruskiej

Bug w okolicach Woli Uhruskiejmore_vert

W okolicach wsi Wola Uhruska znajduje si� powata�y ze starego koryta Bugu ma�y zbiornik - m�wi si� na niego "pompka".�owisko jest r�wnie ciekawe jak Bug, ma jednak t� przewag�, �e kiedy wiosn� na rzece jest jeszcze wysoko woda, na nim mo�na juz spokojnie �owi�. Od pocz�tku maja mo�na ...

Uj�cie Bzury - okolice Kamionia

Uj�cie Bzury - okolice Kamioniamore_vert

Dojazd jest bardzo prosty - jad�c z Sochaczewa tras� nr.50 na P�o�sk przed mostem w Wyszogrodzie skr�camy w prawo i kierujemy sie na stary, drewniany most. Tu� przed nim skr�camy w lewo na wa�, gdzie znajduje si� zjazd pod sam most. Dalej jad�c w prawo w g�r� rzeki, na pierwszych zakr�tach mamy d...

Ucha�ka na rzece Bug

Ucha�ka na rzece Bugmore_vert

Aby trafi� w to malownicze i spokojne miejsce nale�y skr�ci� w lewo tu� za miejscowo�ci� Ucha�ka. �owisko liczy sobie oko�o 2 - 3 kilometr�w, zlokalizowane jest na rzece Bug.Mo�na tam z�owi� klenie, karpie i jazie.Jest to znane miejsce w�r�d che�mskich w�dkarzy. Warto doda�, �e z pow...

Jezioro Kierskie

Jezioro Kierskie more_vert

jezioro ma powierzchni� 310 ha, maksymalna g��boko�� wody to 36 metr�w, a �rednia ok. 11 metr�w. Dno jest �wirowo - piaszczyste z cz�ciami namu�u ok. 50 cm. Przezroczysto�� wody waha si� w zale�no�ci od pory roku, i tak w lecie od 50 cm, a wios� i jesieni� dochodzi do 2 metr�w. Zbiornik pora...

�wirownia-Mi�dzyrzec Podlaski

�wirownia-Mi�dzyrzec Podlaskimore_vert

�wirownia w Mi�dzyrzeczu to kompleks sze�ciu zbiornik�w powsta�ych po kopalni kruszywa. Trzy z nich nie nadaj� si� ani do �owienia ryb, ani do p�ywania, jednak te trzy dost�pna s� warte opisania.Pierwszy z nich zwany "Kartoflank�" jest dosy� ma�y i p�ytki. W okresie letnim to przede wszys...

wr��reply