menu

�owiska

Ja�

wr��reply

Jezioro Wo�win

Jezioro Wo�winmore_vert

Jezioro typowo rynnowe,trzecie co do wielko�ci w woj.Szczeci�skim (po jeziorach D�bie,Miedwie). Wed�ug niekt�rych �r�de� ma 810ha powierzchni ,wed�ug innych nawet 830.Maksymalna g��boko�� 28,1m,jezioro ci�gnie si� z p�nocnego zachodu na po�udniowy wsch�d.Wyst�puj� tu wszystkie gatunki ryb , kt�r...

Zbiornik Pompa

Zbiornik Pompamore_vert

Jest to kolejny zbiornik kt�ry nale�y do ko�a i administracji gacek . Dojecha� mo�na samochodem z drogi Gacki-Bogucice a potem drog� kopalnian� do samej wody tak samo jak do zbiornika Podkowa .Do akwenu w jakim� stopniu jest ograniczony dost�p poniewa� cze�� terenu wok� zosta�o wykupione prz...

Jezioro Bni�skie

Jezioro Bni�skiemore_vert

Jezior Bni�skie jest typem jeziora rynnowego, jego powierzchnia wynosi 225,9 ha , ale wci�� si� zmniejsza. �rednia g��boko�� wynosi 4,2 m natomiast g��boko�� maksymalna wynosi 8,5 m. Wody jeziora zaliczono do III klasy czysto�ci czyli nie nale�y ono do najczystszych. Jezioro po�o�one jest w po�u...

Rzeka Lutynia

Rzeka Lutyniamore_vert

Jest to ma�a,nizinna rzeczka po�o�ona bardzo malowniczo w otoczeniu las�w i ��k.Mo�na z powodzeniem �owi� w niej ka�d� metod�.�rednia g��boko�� wynosi mniej ni� 1m.Jest ona do�� w�ska(5-8m),chod� zdarzaj� si� szersze miejsca(10 i wi�cej).Ja najlepiej znam odcinek od tamy w Woli Ksi��ecej,do tamy ...

Zalew Lipsko

Zalew Lipskomore_vert

Zalew w Lipsku jest zbiornikiem o wielko�ci oko�o 2 hektary, mo�e troch� wi�cej. Jest w nim bardzo du�e pog�owie p�oci, karpia, jazia, amura oraz wiele innych gatunk�w ryb zar�wno drapie�nych jak i spokojnego �eru. Niestety normalnie mo�na pow�dkowa� na tym zbiorniku tylko wczesn� wiosn� lub p�...

Chodelka

Chodelkamore_vert

Rzeka ChodelkaKilka s��w o ChodelceChodelka swoje �r�d�a ma we wsi Ryczyw� w powiecie lubelskim. P�ynie ona przez Kotlin� Chodelsk� i wp�ywa do Wis�y (jest prawym dop�ywem) na wysoko�ci Krowiej Wyspy, kilometr za Podg�rzem. Ma d�ugo�� 48 km a g��boko�� zale�y w du�ym stopniu od stanu wody w...

Staw Ferdynand�w

Staw Ferdynand�wmore_vert

�owisko o powierzchni ponad 4 h, �rednia g��boko�� wody od 2-do 3 metr�w z wyp�yceniami do 1,5 metra g��boko�ci, latem zbiornik zarasta moczark� i rogatkiem co utrudnia k�usownictwo ale i w�dkowanie cho� miejsca nikomu by si��� i po�owi� nie powinno zabrakn��. Warto by� cz�onkiem naszego ko�a. St...

Mleczka w Gniewczynie �a�cuckiej.

Mleczka w Gniewczynie �a�cuckiej.more_vert

Mleczka to rzeka w wojew�dztwie podkarpackim, prawy dop�yw Wis�oka.W Mleczce mo�na z�owi� g�ownie p�o�, klenia, jazia, szczupaka, ukleje, kie�bia, okonia, leszcza, karasia. Brzeg pokryty jest kamieniami, cho� du�o jest miejsc zasypanych ziemi� po powodzi. G��boko�� jest bardzo r�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Gr�dek

Zalew Gr�dekmore_vert

Zalew Gr�dek znajduje si� na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego w wojew�dztwie kujawsko-pomorskim,w miejscowo�ci Gr�dek gm.Drzycim. Powierzchnia tego zbiornika to 90ha.Poro�ni�ta licznymi drzewami.Charakteryzuje si� w�skim kszta�tem(w niekt�rych miejscach szeroko�� nie przekracza 200 m)r�no...

ZEK w Radymnie

ZEK w Radymniemore_vert

Zbiornik ZEK w Radymnie – sztuczny zbiornik wodny znajduj�cy si� na obszarze Radymna w wojew�dztwie podkarpackim.Zalew jest to dawne wyrobisko po poborze �wiru powsta�o w latach 60. XX wieku. Ma powierzchni� 70 ha. �rednia g��boko�� od 1,5 m do 8 m. Wyst�puj�ce gatunki ryb to: karp, bole�,...

Rzeka G�omia

Rzeka G�omiamore_vert

G�omia, rzeka w p�nocno-zachodniej Polsce, lewy dop�yw Gwdy o d�ugo�ci 51,8 km i powierzchni dorzecza 570 km². P�ynie na Pojezierzu Kraje�skim, w Dolinie Gwdy, w wojew�dztwie wielkopolskim.Rzeka wyp�ywa ze �r�de� ko�o wsi G�omsk, p�ynie przez region historyczny Krajna, przep�ywa przez Jez...

Zalew Kamienna G�ra

Zalew Kamienna G�ramore_vert

Zbiornik wodny Zalew w Kamiennej G�rze znajduj� si� tu� obok ul.Ko�ciuszki. Miejsce zbiornika blisko centrum miasta. Do�� sporych rozmiar�w zbiornik do g��boko�ci 2,5 metra. Woda cz�sto zarybiana r�nego rodzaju gatunkami ryb. Wspania�e miejsce na rodzinne w�dkowanie szczeg�lnie metod� sp�awikow�. D...

Zbiornik �wirownia S�dzis�aw

Zbiornik �wirownia S�dzis�awmore_vert

Zbiornik wodny S�dzis�aw to stare po�wirowe wyrobisko. Bardzo du�y akwen wodny zach�cajacy do w�dkowania. Wok� cisza i spok�j sprzyjaj�ce prywatno�ci podczas w�dkowania. Zbiornik atrakcyjny szczeg�lnie dla wytrwa�ych poluj�cych stacjonarnie na duze sumy i karpie. ta woda na prawd� potrafi si� "odwd...

Rzeka B�br powiat Kamienna G�ra

Rzeka B�br powiat Kamienna G�ramore_vert

Rzeka B�br przep�ywa w powiecie Kamiennog�rskim przez miejscowo�ci Lubawka, Kamienna G�ra, Marcisz�w, Ciechanowice. Bardzo malowniczo po�o�ona rzeka. Pi�kne zakola, do�ki czyni� z niej rzek� atrakcyjn� w�dkarsko. Wyst�puj� w niej szczeg�lnie takie ryby jak pstr�g, lipie�. Wspania�e miejsce aby wypr�...

Zbiornik Buk�wka w Sudetach Zachodnich

Zbiornik Buk�wka w Sudetach Zachodnichmore_vert

Zbiornik zaporowy Buk�wka jest jednym z najwy�ej po�o�onych sztucznych zbiornik�w wodnych. Cechuje si� czyst� wod� i wspania�ym naturalnym otoczeniem. Pobyt nad tym zbiornikiem gwarantuje maximum wypoczynku na �onie przyrody. Mo�na r�wnie� sobie po�owic. Ryby �szczeg�lnie sandacz, szczupak, oko� wys...

Piekie�ko

Piekie�komore_vert

"Piekie�ko" jest to staw w lesie Byty�skim we wsi Byty� w woj.Wielkopolskim nieopodal pi�knego du�ego jeziora.Z tym stawem wi��e si� historia ,�e przed dwoma wiekami ,w zimie przeje�d�a� tam tabor cygan�w i podczas przejazdu przez las wlejchali saniami na zamarzni�ty staw i l�d si� za�ama� a krzyki ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka St��ka - �wit

Rzeka St��ka - �witmore_vert

Spokojnie p�yn�ca rzeczka z licznymi zakolami. Po�o�ona ok 6km od Tucholi. Najlepsze po�owy uzyska� mo�na w miesi�cach wiosennych. W lecie do�� mocno zarasta ro�linno�ci� wodn�. �rednia g��boko�� od ok 0,4 do 1,2 m. Najcz�ciej �owiona ryb� s� p�ocie, kr�pie oraz klenie. Rzadziej mo�na trafi� na pst...

Czarna Przemsza od uj�cia potoku Pogorianka do mostu w Sosnowcu.

Czarna Przemsza od uj�cia potoku Pogorianka do mostu w Sosnowcu.more_vert

Czarna Przemsza od uj�cia potoku Pogorianka jest rzek� nizinn� na kt�rej dozwolony jest po��w ryb na ka�d� przyn�t�.Rzeka jest uregulowana i niezbyt g��boka zw�aszcza przy niskim stanie wody.Najlepiej jest od lata do jesieni gdy w rzece pojawia si� bujna ro�linno�� wodna w kt�rej czaj� si� cz�sto �a...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Skawa malowniczy odcinek

Rzeka Skawa malowniczy odcinekmore_vert

Rzeka Sakwa urzek�a mnie a szczeg�lnie odcinek mi�dzy Wadowicami a Zatorem. Ryby kt�re tu wyst�puj� to pstr�gi potokowe, t�czowe, klenie, brzany, szczupaki, lipienie, leszcze,wzdr�gi w zasadzie prawie wszystkie gatunki poni�ej Zatora nawet sumy i sandacze. Ale nie ryby s� tu najwa�niejsze a malow...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Mroga-G�owno

Mroga-G�ownomore_vert

Mroge opisa�em we wcze�niejszym artykule ,,Mroga-magia chru�cika"" lecz postaram si� przekaza� bardziej og�lnikowe informacje. To niewielka rzeka, kt�rej wi�kszo�� w moim rejonie w miejscowo�ci G�owno jest dzika. Woda niesiona przez ni� nie jest czysta jak w Bzurze lecz podobno to wina torfowego pod...

wr��reply