menu

�owiska

Ja�

wr��reply

Jezioro Z�otnickie

Jezioro Z�otnickiemore_vert

Jezioro Z�otnickie to zbiornik zaporowy na rzece Kwisie utworzone w wyniku przegrodzenia rzeki poni�ej Gryfowa �l�skiego. Jego g��wnym zadaniem jest retencja chocia� posiada ogromne walory w�dkarskie. Powierzchnia zbiornika to 120 ha. Linia brzegowa od strony Z�otnik Luba�skich jest bardzo stroma...

Rzeka Uszwica

Rzeka Uszwicamore_vert

Uszwica to rzeka kt�ra Wyp�ywa z p�nocnych zboczy Beskidu Wyspowego i Pog�rza Wi�nickiego, natomiast ko�czy sw�j bieg w Woli Przemykowskiej gdzie uchodzi do Wis�y. Rzeka, kt�r� opisuje do�� mocno ucierpia�a na rzecz dzia�alno�ci cz�owieka. W 2003r zosta�a zatruta przez Browar Okocim co odbi�o ...

NIWKA KO�O TARNOWA

NIWKA KO�O TARNOWAmore_vert

Niwka nieustannie poddawana jest ogromnej presji w�dkarskiej. Bierze si� to najprawdopodobniej z faktu, i� prowadzone s� dosy� intensywne zarybienia oraz stosunkowo �atwo do niej dojecha� (st�d obecno�� ca�ych rodzin).Bia�o-ryb osi�ga s�abe przyrosty wagowe i jest niemi�osiernie t�piony po ka�dym za...

Rzeka Wis�oka - Brzostek - Przeczyca

Rzeka Wis�oka - Brzostek - Przeczycamore_vert

No to tak,rzeka jest bardzo szeroka-jest to nie daleko brzostka w malej przepi�knie po�o�onej (przeczycy).Woda jest strasznie g��boka jak na ten odcinek wody przekracza nawet 4 m.Przy brzegu od strony przeczycy woda jest po kolana i robi si� coraz g��bsza.Pierwsze jest tak oko�o 200 m wody spokojne...

Starorzecze (Mokrsko Dolne)

Starorzecze (Mokrsko Dolne)more_vert

�owisko jest starorzeczem rzeki Nidy. Wystepuje tam duze zroznicowanie rybostanu. Jest duzo drobnicy, ale nie brakuje tez duzych okazow ryb, np. karpie i liny. Co do drapieznikow to dominuje szczupak i okon. Akwen znajduje sie w miejscowosci Mokrsko Dolne kolo Sobkowa. Zycze po�amania kija. &...

Staw Przejazd + k. Gielnia

Staw Przejazd + k. Gielniamore_vert

Jest to staw o powierzchni 2,2ha. Stawem opiekuje si� tutejsze ko�o w�dkarskie. Corocznie zarybiany karpiem, amurem i karasiem. Staw bardzo mulisty i p�ytki, �rednia g��boko�� to 1m, najg��bsze miejsce 2m. Staw stwarza dogodne warunki �apania przez ca�y sezon ��cznie z zim� z pod lodu. Staw jest ...

Staw przy ul. Prz�dzalnianej - ��d�

Staw przy ul. Prz�dzalnianej - ��d�more_vert

Staw po�o�ony jest prawie w centrum miasta. Jego powierzchnia wynosi oko�o 3 hektary.G��boko�� dochodzi w niekt�rych miejscach do oko�o 4 metr�w. Od strony zachodniej jest w�a�nie taka g��boko��. Tak� informacj� uzyska�em od w�dkuj�cych.Przy brzegach porasta sitowie, ale nie na ca�ej d�ug...

Prywatne Stawy rybne Korzenica

Prywatne Stawy rybne Korzenicamore_vert

Od 25 lat stawy nale�� do Jacka Stoltmana. �owisko ma 4,5 hektara.Karp, Amur, To�pyga, Sum, Sandacz, Szczupak, Lin, Ja�, Kara�, P�o� to ryby przeznaczone do po�owu. Dla wygody w�dkarzy, na oko�o stawu, rozmieszczone s� �aweczki z zadaszeniem chroni�cym przed deszczem i s�o�cem. Mo�na r�wnie�...

Staw Zamkowy - Niemcza

Staw Zamkowy - Niemczamore_vert

�owisko o kszta�cie jajowatym d�ugo�ci 300 szeroko�ci 60 metr�w. Muliste dno, poziom wody w granicach od 0,5 do 2 metr�w. Przewa�aj�c� ryb� �own� na stawie jest karp, osobniki niewielkie od 25 do 50 cm, lecz nie powiedziane �e nie ma wi�kszego. Znajdzie si� te� miejsce dla spinningist�w gdy� mo�na o...

Staw Bia�a

Staw Bia�amore_vert

Staw Bia�a(dolno�l�skie\gmina Chojn�w\powiat Legnicki)Staw znajduje sie 1,7km od Chojnowa.Jego powierzchnia to 3,58 ha.Gospodarzem zbiornika jest ko�o Chojn�w Miasto .Po�udniowa strona stawu jest g��boko rozwini�ta pod wzgl�dem traw,trzcin w kt�rych praktycznie nie ma mo�liwo�ci do zasiadki.Natomias...

Nysa K�odzka ko�o Wi�cmierzyc

Nysa K�odzka ko�o Wi�cmierzycmore_vert

W Wi�cmierzycach rzek� przegradza tama, poni�ej kt�rej tworzy si� szerokie rozlewisko. Ni�ej Nysa si� zw�a i ma ok 30 metr�w szeroko�ci. W miejscach w kt�rych woda nieco zwalnia, tworz� si� piaszczysto-muliste przykosy, wsteczne pr�dy i niekiedy zastoiska. Aby trafi� na miejsce, jedziemy do ...

�wirownia Trzebie� Ma�y

�wirownia Trzebie� Ma�ymore_vert

�wirownia Trzebie� Ma�y W okr�gu PZW Jelenia G�ra mamy wiele �wirowni, jedn� z nich bez w�tpienia zas�uguj�c� na uwag� jest �wirownia Trzebie� Ma�y. Jest to du�y oko�o 60 hektarowy zbiornik o typowych dla �wirowni cechach charakterystycznych. Mam tutaj na my�li oczywi�cie spore g��boko�ci i...

Staw Balaton w Czerwonej Wodzie

Staw Balaton w Czerwonej Wodziemore_vert

Staw Balaton w Czerwonej Wodzie Staw w Czerwonej Wodzie o powierzchni nieca�ych 4 hektar�w to woda znajduj�ca si� pod opiek� ko�a w�dkarskiego w W�gli�cu. Usytuowany jest po�r�d ��k we wsi Czerwona Woda. Woda w akwenie jest bardzo czysta, dowodem na to s� spotykane od czasu do cza...

�wirownia �arka nad Nys�

�wirownia �arka nad Nys�more_vert

�wirownia �arka nad nys� Zbiornik, kt�ry pragn� przedstawi� znajduje si� pod opiek� ko�a w�dkarskiego z Pie�ska. Znajduje si� w dolno�l�skim powiecie Zgorzeleckim. �arka nad nys� to typowa �wirownia, czyli typowa dla �wirowni g��boko��. Do tej pory �owi�em tam metoda zestawu zest...

Rzeka Odra na odcinku od uj�cia Nysy K�odzkiej do Brzegu

Rzeka Odra na odcinku od uj�cia Nysy K�odzkiej do Brzegumore_vert

Na opisywanym odcinku Odra jest niezwykle urozmaicona. Przegradzaj� j� �luzy i progi wodne, stale zmieniaj�ce poziom wody i si�� nurtu. Brzegi co jaki� odcinek rzeki ca�kowicie si� zmieniaj� - od niedost�pnych, ostro wchodz�cych w wod� pionowych skarp, do p�askich, poro�ni�tych traw� i krzakami n...

Rzeka Pas��ka w okolicach Braniewa

Rzeka Pas��ka w okolicach Braniewamore_vert

Pas��ka na odcinku od jeziora Pierzchalskiego do Braniewa wielokrotnie zmienia oblicze. Raz jest leniwie p�yn�c� nizinn� rzeczk� z mulistym dnem poro�ni�tym ro�linno�ci�, a raz rw�cym g�rskim potokiem ze �wirem i otoczkami. W�a�nie ta zmienno�� nadaje Pas��ce charakteru i tworzy niezmiernie cieka...

Stawy strzelce Wielkie C-57

Stawy strzelce Wielkie C-57more_vert

�owisko to znajduje sie w miejscowosci Strzelce Wielkie w powiecie Pajeczanskim jest to 22hektarowy zbiornik do ktorego swobodnie dojechac mo�na od strony zamo�cia przy moscie skrecajac w droge prowadzaca wprost nad zbiornik.W tym zbiorniku mozemy spotkac naprawde wiele ciekawych gatunk�w ryb s�o...

�owisko PZW Glinianki w Garbownie Wielkim

�owisko PZW Glinianki w Garbownie Wielkimmore_vert

Zbiornik PZW,, Glinianki ‘’ w Grabownie Wielkim….To trzy stawy - zwane przez miejscowych - Ma�y / Mi�kowski – du�y / z wysp� i najg��bszy zwany ,,Beczk�, w�asno�� PZW OK Wroc�aw gospodarz staw�w Ko�o PZW Twardog�ra nr 24 .Stawy s� systematycznie, co roku zarybian...

Zalew Blachownia

Zalew Blachowniamore_vert

Zalew zosta� utworzony na rzece Stradomka, jego powierzchnia wynosi 49ha. Znajduj� si� tutaj wypo�yczalnia rower�w wodnych i kajak�w. Blachownia znajduj� si� 15km od Cz�stochowy. Do Blachowni mo�na dojecha� droga krajow� 46 ��cz�c� K�odzko, Opole, Lubliniec, Cz�stochow� i Szczekociny. Prawie ca�y za...

Huczwa

Huczwamore_vert

�owisko Znajduje si� w okolicy Werbkowic oddalone od dom�w i ludzi, rzeczka na swojej d�ugo�ci posiada wiele spi�trze� wody co nadaje temu miejscu uroku, mo�emy tu spotka� zar�wno jazia, klenia, p�o� a nawet karpia. Pi�kny krajobraz                 &nb...

wr��reply