menu

�owiska

Sandacz

wr��reply

�owisko Kusowo

�owisko Kusowomore_vert

Zapraszam na wyprawy i w�dkarstwo kt�re pasjonuje mnie ju� od dawna. �owisko Kusowo po�o�one w wojew�dztwie kujawsko pomorskim gmina Dobrcz. Pi�kne miejsc�wki na d�ugie zasiadki. Nic tak nie cieszy jak mo�liwo�� relaksu z ulubion� w�dk� w r�ku. �owienie z brzegu jak i z �odzi. Mo�liwo�� �owienia r�w...

Jezioro Pauze�skie ( puzy )

Jezioro Pauze�skie ( puzy )more_vert

Jezioro Pauze�skie zwane inaczej pod nazw� Puzy. Po�o�one w woj. Warmi�sko - mazurskim na p�nocnych obrze�ach Ostr�dy. Dojazd od osiedla plebiscytowego z mo�liwo�ci� zwodowania �odzi. O�rodek wypoczynkowy we wsi Ru� Ma�a oraz Kaczory. Linia brzegowa jest urozmaicona i nieregularna. Szuwar porasta b...

Zalew Ro�nowski Tabaszowa G�sia Szyja

Zalew Ro�nowski Tabaszowa G�sia Szyjamore_vert

Zalew Ro�nowski powsta� w 1942 r. po przegrodzeniu doliny Dunajca zapor� w Ro�nowie. Pocz�tkowo powierzchnia u�ytkowa zbiornika wynosi�a 1200 ha, ale na skutek zamulenia w 1994 r. zmniejszy�a si� do 1060 ha.Gospodaruj�cy na tym akwenie Zarz�d Okr�gu PZW w Nowym S�czu zarybia zalew wy��cznie ...

Zalew Brody

Zalew Brodymore_vert

Przyczynek do „Rzeka Kamienna – cz. II” W odleg�o�ci oko�o 11-tu kilometr�w od Starachowic i kilkunastu od Ostrowca, mi�dzy miejscowo�ciami Styk�w (droga krajowa nr 42) i Brody I��eckie ( DK 9), na d�ugo�ci oko�o 5 kilometr�w, „rozci�ga si�” na korycie rze...

Zalew wodny na rzece Mogielanka

Zalew wodny na rzece Mogielankamore_vert

WitamSpr�buje Was zach�ci� do BARDZO ciekawego �owiska . A wi�c jest to dwu hektarowy zalew wodny na rzeczce Mogielanka , (zbiornik zaporowy ) o g��boko�ci max 5 m . Znajduje si� w miejscowo�ci B��d�w woj. Mazowieckie ,okr�g PZW Radom. Dojazd bardzo prosty - trasa z Nowego Miasta (nad Pilic�) do...

�wirownia Ptakowice

�wirownia Ptakowicemore_vert

�owisko po�o�one jest w malowniczej okolicy obok wsi Ptakowice niedaleko Lewina Brzeskiego. �wirownia charakteryzuje si� du�� przejrzysto�ci� wody. Akwen ma ponad 36 ha i jest cz�sto odwiedzany przez w�dkarzy oraz organizowane s� tam zawody w�dkarskie. W�dkarze znajduj� tu cisz�, spok�j i kawa�e...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro G�rskie

Jezioro G�rskiemore_vert

Jezioro G�rskie cho� na wi�kszo�ci map jezioro to wyst�puje pod nazw� Jezioro G�ra. Po�o�one jest ono w wojew�dztwie wielkopolskim, w gminie Pobiedziska, na terenie Pojezierza Pozna�skiego, w ci�gu rzeki Cybiny. Jest to jezioro przep�ywowe, o powierzchni ponad 30 ha. Zasilane jest wodami rzeki Cybin...

�owisko w Besku

�owisko w Beskumore_vert

http://lowiskobesko.pl/index.php/olowisku http://lowiskobesko.pl/index.php/galeria/subzdjecialowiska/category/1-zdjeciaolowisku�owisko znajduje si� na ternie Gminy Besko, na trasie Krosno-Sanok, pomi�dzy Beskiem a Zarszynem, w odleg�o�ci ok. 700 m od drogi g��wnej. Staw, na kt�rym mo...

Rzeka Bug w miejscowo�ci �uki

Rzeka Bug w miejscowo�ci �ukimore_vert

Na[strong] Rzece Bug w miejscowo�ci �uki[/strong] wyst�puj� najwi�ksze i najbardziej niekorzystne pr�d z ca�ego Bugu. [strong]Bug[/strong] to jedna z ostatnich dziko p�yn�cych rzek Europy. Rzeka sw�j pocz�tek bierze na nizinie Podolskiej na Ukrainie a ko�czy w uj�ciu Narwi. Ca�kowita d�ugo��...

Lewin Brzeski - nowe wyrobisko

Lewin Brzeski - nowe wyrobiskomore_vert

�owisko znajduje si� przy drodze jad�c tras� Niemodlin - Lewin Brzeski przy Lewinie Brzeskim po lewej stronie od drogi. �owisko Lewin Brzeski - nowe wyrobisko (w rejestrze nr 0.28) charakteryzuje si� ma�� ilo�cia ro�linno�ci wok� �owiska. Jest to akwen powsta�y w wyniku wydobycia �wiru, wi�c jest ...

Zalew Ruszkowski

Zalew Ruszkowskimore_vert

Zalew Ruszkowski jest zbiornikiem przep�ywowym , p�ynie przez niego rzeka Teleszyna . Znajduje si� na uboczach miasta Ko�a w dzielnicy Kaliskie Przedmie�cie przy ulicy Bogumi�a . G��boko�� tego akwenu miejscami dochodzi do 2,5 metra . Wyst�puj�ce ryby : p�o�, uklej, leszcz,wzdr�ga, lin, karp,kar...

Rzeka Wis�a- Ro�niaty

Rzeka Wis�a- Ro�niatymore_vert

Nic tak nie urzeka nas w�dkarzy jak nasza kr�lowa Wis�a. Czas i chwile z pi�knymi rybami wracaj� do nas przez lata. Dojazd do miejsca ,kt�r� chce opisa� jest do�� prosty. Najlepiej jad�c od strony Mielca kierowa� si� drog� E 985 w stron� Tarnobrzega po oko�o 17km pojawi si� zjazd w lew...

Jezioro ��ka - Pszczyna

Jezioro ��ka - Pszczynamore_vert

�owisko ��ka to bardzo fajne jeziorko. Jest dosy� du�e bo chyba ok 3,5km kwadratowego. Otoczony dooko�a zieleniom. Jest wiele miejsc w kt�rych mo�na naprawd� mi�o sp�dzi� czas. Ryba kt�ra kr�luje w tym zbiorniku to leszcz, ostatnio pojawi�o si� sporo szkodnik�w(sumik kar�owaty). Polecam to �owisko n...

Jezioro Lidzbarskie

Jezioro Lidzbarskiemore_vert

Powierzchnia wynosi od 121,8ha do 131,0 ha ,srednia g�eboko�c 8-10m max ok 25. Jezioro Lidzbarskie po�ozone w obrebie WELSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO ,od strony miasta znajduje sie kilka osrodk�w wypoczynkowych ,przez jezioro przep�ywa rzeka WEL �aczy ona jezioro lidzbarskie z jeziorem markowym. P�o�...

�owisko Klekotki

�owisko Klekotkimore_vert

�owisko Klekotki to wyj�tkowo klimatyczne, ciekawie zarybione, urzekaj�ce miejsce. Do dyspozycji w�dkarzy oddajemy staw z kilkoma pomostami w�dkarskimi. Z�owion� u nas ryb� mo�na od razu uw�dzi� lub poprosi� kucharzy o przygotowanie na setki wybranych sposob�w, taki luksus – tylko u nas!Kl...

Rzeka Odra Wroc�aw

Rzeka Odra Wroc�awmore_vert

Rzeka Odra jest drug� zaraz po Wi�le rzek� Polski. Rzeka w Polsce ma d�ugo�� 742 km. Powierzchnia dorzecza Odry obejmuje obszar 106 056km² naszego kraju.Odra jest najd�u�sz� �r�dl�dow� drog� wodn� w Polsce dzi�ki uregulowaniu ca�ego koryta . Po Odrze n...

Zbiornik retencyjny Jeziorsko na Warcie

Zbiornik retencyjny Jeziorsko na Warciemore_vert

Jeziorsko jest najwi�kszym zbiornikiem retencyjnym w wojew�dztwie ��dzkim. Powsta� w 1986 roku. Niedaleko miejscowo�ci Sk�czniew przegrodzono wtedy Wart� zapor� wysok� na 20 metr�w. Powsta�a tu przep�ywowa elektrownia wodna o mocy 4,89 MW i akwen o powierzchni 42 km kwadratowych. Jego �rednia g��bok...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Warta za Tam� poni�ej zbiornika Jeziorsko

Rzeka Warta za Tam� poni�ej zbiornika Jeziorskomore_vert

Warta poni�ej zbiornika zaporowego Jeziorsko to �owisko ca�oroczne, jednak ryb tam niewiele. Nawet dobre miejsc�wki nie gwarantuj� sukcesu. �eby w dni wolne od pracy usi��� w dobrym miejscu i zarzuci� grunt�wk�, trzeba tam by� grubo przed �witem. Pospiningowa� mo�na jako tako tylko w dni ro...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Kana� Bydgoski

Kana� Bydgoskimore_vert

Kana� Bydgoski jest najstarszym czynnym do dnia dzisiejszego �r�dl�dowym kanalem wodnym. Kanal liczy blisko 25 km. Rozpoczyna si� w dzielnicy Okole. Na ca�ej swej d�ugo�ci posiada sze�� �luz �eglugownych – komorowych. Wysoko�ci spad�w na �luzach wahaj� si� od 1,81 do 7,58 m...

Kana� Elbl�ski

Kana� Elbl�skimore_vert

Kana� Elbl�ski znany jest tak�e jako Kana� Ostr�dzko-Elbl�ski. Kana� ten ��czy jezioro Druzno z jeziorem Szel�g. ��czna d�ugo�� systemu wodnego wynosi 151,7 km. Szlak wodny sk�ada si� z trzech odcink�w o ��cznej d�ugo�ci 115,6 km oraz z wielu odga��zie� bocznych. R�nica pozi...

wr��reply