menu

�owiska

Sandacz

wr��reply

Jezioro M�j - ko�o K�trzyna

Jezioro M�j - ko�o K�trzynamore_vert

Jezioro M�j - Bezodp�ywowe jezioro po�o�one w pobli�u ruin kwatery Hitlera jezioro po�o�one na wsch�d od K�trzyna w gminie K�trzyn, w powiecie k�trzy�skim wojew�dztwa warmi�sko-mazurskiego, w dorzeczu rzeki Guber.Jezioro ma powierzchni� 116,3 ha, a jego g��boko�� wynosi 4,1 m. Powierzchnia tafli...

Zalew Kamienna G�ra

Zalew Kamienna G�ramore_vert

Zbiornik wodny Zalew w Kamiennej G�rze znajduj� si� tu� obok ul.Ko�ciuszki. Miejsce zbiornika blisko centrum miasta. Do�� sporych rozmiar�w zbiornik do g��boko�ci 2,5 metra. Woda cz�sto zarybiana r�nego rodzaju gatunkami ryb. Wspania�e miejsce na rodzinne w�dkowanie szczeg�lnie metod� sp�awikow�. D...

Zbiornik Buk�wka w Sudetach Zachodnich

Zbiornik Buk�wka w Sudetach Zachodnichmore_vert

Zbiornik zaporowy Buk�wka jest jednym z najwy�ej po�o�onych sztucznych zbiornik�w wodnych. Cechuje si� czyst� wod� i wspania�ym naturalnym otoczeniem. Pobyt nad tym zbiornikiem gwarantuje maximum wypoczynku na �onie przyrody. Mo�na r�wnie� sobie po�owic. Ryby �szczeg�lnie sandacz, szczupak, oko� wys...

�owisko Sud�

�owisko Sud�more_vert

Nr �owiska: 619 PZW Katowice Bardzo fajna woda , sporo miejsc�wek z swietnym dojazdem autkiem , �owisko dobrze zarybione , mozna naprawde fajnie spedzic czas nad wod� , polecam wedkarzom :)mapka ponizej http://wikimapia.org/1775188/pl/Racib%C3%B3rz-Sud%C3%B3%C5%82Wsp�rz�dne: 50...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro �wiesz

Jezioro �wieszmore_vert

Jezioro �wiesz po�o�one jest jak sama nazwa m�wi w �wieszu. Jest to niewielka miejscowao�� po�o�ona oko�o 50km od W�oc�awka, 100km od Torunia . �owisko to nie jest g��bokie, poniewa� jego g��boko�� wynosi maxymalnie 2m. Jezioro dooko�a obrastaj� lasy, li�ciaste i iglaste. Jest du�o miejsc�...

Piekie�ko

Piekie�komore_vert

"Piekie�ko" jest to staw w lesie Byty�skim we wsi Byty� w woj.Wielkopolskim nieopodal pi�knego du�ego jeziora.Z tym stawem wi��e si� historia ,�e przed dwoma wiekami ,w zimie przeje�d�a� tam tabor cygan�w i podczas przejazdu przez las wlejchali saniami na zamarzni�ty staw i l�d si� za�ama� a krzyki ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik zaporowy Borki w Radomiu.

Zbiornik zaporowy Borki w Radomiu.more_vert

Zalew Borki umiejscowiony jest w radomskiej dzielnicy o tej samej nazwie. Ma powierzchni� oko�o 9 ha, jest zbiornikiem zaporowym o �redniej g��boko�ci 1,4m. Dojazd nie stanowi �adnego problemu. Niedaleko mamy przystanki komunikacji miejskiej a z obu stron zalewu znajduj� si� obszerne park...

Stara Piaskownia

Stara Piaskowniamore_vert

�owisko sk�ada si� z 2 akwen�w. Lecz pierwszy zbiornik lezy na prywatnej dzia�ce i jest stopniowo zasypywany.Drugi staw to by�e �owisko PZW.Zarybiane ostatni raz 6 lat temu.Spokojny zbiornik lecz w sezonie letnim oblegany przez osoby kapiace si�,Woda bardzo czysta co potwierdza obecn...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik Ta�moci�g

Zbiornik Ta�moci�gmore_vert

Zbiornik "TA�MOCI�G" znajduje si� w Gliwicach na ul. Kujawskiej i sasiaduje ze zbiornikiem "Emil" �owisko nr. 714.Dominuj�ca ryba jest Leszcz i Kara�.Ale zdarza si� trafi� duzego Okonia oraz Sandacza.Przy zbiorniku znajduje si� �wirowy parking.Dno zbiornika pokryte jest zawalonymi dr...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Stowarzyszenia W�dkarskiego Kormoran

�owisko Stowarzyszenia W�dkarskiego Kormoranmore_vert

�owisko stowarzyszenia Kormoran znajduje si� w miejscowo�ci Ko�cierzyce na terenie o�rodka wypoczynkowego. Wpis do rejestru stowarzysze�:2012-05-11 .�owisko wcze�niej by�o zarz�dzane przez PZW wi�c jest dobrze znane w�dkarzom i osob� wypoczywaj�cym tam. �owiskiem zarz�dzaj� obecnie osoby:Prezes-...

Czarna Przemsza od uj�cia potoku Pogorianka do mostu w Sosnowcu.

Czarna Przemsza od uj�cia potoku Pogorianka do mostu w Sosnowcu.more_vert

Czarna Przemsza od uj�cia potoku Pogorianka jest rzek� nizinn� na kt�rej dozwolony jest po��w ryb na ka�d� przyn�t�.Rzeka jest uregulowana i niezbyt g��boka zw�aszcza przy niskim stanie wody.Najlepiej jest od lata do jesieni gdy w rzece pojawia si� bujna ro�linno�� wodna w kt�rej czaj� si� cz�sto �a...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Du�e Nowa Wie� Szlachecka

Jezioro Du�e Nowa Wie� Szlacheckamore_vert

Jezioro Du�e jest jeziorem morenowym po�o�onym tu� obok pa�acu. Ma ono pod�u�ny kszta�t za� swy...

�owisko w�dkarskie Ustro�

�owisko w�dkarskie Ustro�more_vert

�owisko w�dkarskie znajduje si� w Ustroniu-Nierodzimiu przy trasie Skocz�w - Ustro�.�owisko jest naturalnym zbiornikiem wodnym o powierzchni 4,65ha i zmiennej g��boko�ci od 2 do 18m z ciekawie ukszta�towanym dnem.Dzi�ki wodzie utrzymanej w najwy�szej klasie czysto�ci mo�na u nas s...

�owisko Wopr�wka

�owisko Wopr�wkamore_vert

WOPR�WKA, �owisko na jeziorze Dunajec umiejscowione w Gr�dku n/D. na brzegu S�deckiego WOPR. Wjazd na �owisko jest z drogi g��wnej S�cz -] Wojnicz w lewo przez parking klubu Quantum. Zje�d�amy w�sk� betonow� uliczk� ko�o zabudowa� sezonowych. Przy wje�dzie rzuca si� w oczy ��ta tabliczka z napisem...

Stawy Ole�nickie

Stawy Ole�nickiemore_vert

�owisko nale�y do Burmistrza Miasta Ole�nica.�eby m�c �owi� trzeba mie� zezwolenie od Burmistrza (mo�na za�atwi� w urz�dzie miasta) i trzeba mie� kart� w�dkarsk�.Za zezwolenie si� p�aci 5 z� miesi�cznie.S� w nim ryby takie jak : szczupak,kara�,leszcz,lin, kle� i innych ryb.�owisko znajduje si� 29,5 ...

Koskowice- bardzo atrakcyjny akwen

Koskowice- bardzo atrakcyjny akwenmore_vert

Witam ,chcia�bym przedstawi� bardzo atrakcyjny akwen kt�ry cz�sciowo znajduje si� na rezerwacie parku przyrodniczego :) i kawa�ek �owiska jest zabroniony lecz to ma�a cz�� .Mimo to mo�na tu �owi� bardzo okaza�e Leszcze i Karpie Sam tu bywam bardzo cz�sto i mam spore wyniki .

Dziewin Starorzecze - jedno z lepszych moich �owisk

Dziewin Starorzecze - jedno z lepszych moich �owiskmore_vert

Witam chcia�bym przedstawi� jedno z moich �owisk na kt�rym g��wnie spinninguj� .Wybieram si� na g��wnie na Szczupaka bo jest go tam du�o s� waleczne i trafiaj� si� spore okazy :)Szczeg�lnie dobrze bior� w okolicy Pa�dziernika, Listopada .Lecz wtedy to wybieram si� tam na :Garbusy.

Odra w okolicach miejscowo�ci Jurcz

Odra w okolicach miejscowo�ci Jurczmore_vert

Jad�c na Odr� polecam zabra� ze sob� federki i koszyczki oko�o 40 gr .Bior� tam przewa�nie leszcze oko�o 40-50cm oczywi�cie trafiaj� sie �adniejsze okazy . Wiele os�b wybiera si� tam r�wnie� na suma pos�uguj�c si� w�trubk� bad� �ywcem . Ja osobi�cie najch�tniej tam jad� pospiningowa� poniewa� je...

Zbiornik zaporowy Poraj

Zbiornik zaporowy Porajmore_vert

Zbiornik zaporowy Poraj wybudowano w 1977 r. na potrzeby �wczesnej Huty im. B. Bieruta. Dzi� jest akwenem o charakterystyce w�dkarsko-rekreacyjnym, a jego wielkoprzemys�owa rola nie ma w zasadzie �adnego znaczenia. Powierzchnia zbiornika wynosi 497,3 ha. Wysoka na ponad 13 metr�w tama czo�owa pi�trz...

Jezioro Otmuchowskie - na ryby

Jezioro Otmuchowskie - na rybymore_vert

Jezioro Otmuchowskie – zbiornik zaporowy (tama ziemna), retencyjny wybudowany w latach 1928-33 (nosi� w�wczas nazw� Staubecken Ottmachau) na rzece Nysa K�odzka, tu� powy�ej miasta Otmuch�w. Przy maksymalnym pi�trzeniu (18,6 m) zbiornik ma powierzchni� 20,6km² i pojemno...

wr��reply