menu

�owiska

Sandacz

wr��reply

Jezioro G��bokie

Jezioro G��bokie more_vert

Bardzo malownicze Jezioro G��bokie zajmuje powierzchni� 112,27 ha o maksymalnej g��boko�ci 25 m. Jest to tw�r polodowcowy typu rynnowego. Linia brzegowa jest g�sto poro�ni�ta trzcin� pospolit� i sitowiem, a dno moczark� kanadyjsk� i wyw��cznikiem. Wschodnia i zachodnia cz�� je�z...

�wirownia-Mi�dzyrzec Podlaski

�wirownia-Mi�dzyrzec Podlaskimore_vert

�wirownia w Mi�dzyrzeczu to kompleks sze�ciu zbiornik�w powsta�ych po kopalni kruszywa. Trzy z nich nie nadaj� si� ani do �owienia ryb, ani do p�ywania, jednak te trzy dost�pna s� warte opisania.Pierwszy z nich zwany "Kartoflank�" jest dosy� ma�y i p�ytki. W okresie letnim to przede wszys...

�owisko Oaza

�owisko Oazamore_vert

�owisko "Oaza" to pi�knie po�o�one idealne miejsce dla mi�o�nik�w w�dkarstwa. Powstalo po �wirowni i otoczone jest 3 ha lasem.Jest bogato zarybione, w�a�ciciele chwal� si� niez�ymi okazami ryb tj. karpiem, amurem, szczupakiem, sandaczem, sumem czy jesiotrem. Techniki w�dkowania dowol...

Jezioro Laskowskie (Ma�e i Wielkie)

Jezioro Laskowskie (Ma�e i Wielkie)more_vert

W dorzeczu Strugi M�y�skiej - Margoninki - Noteci - Warty le�y kolejne jezioro po�o�one na Pojezierzu Chodzieskim - Laskowskie. Laskowskie usytuowane jest oko�o 2 kilometry na po�udniowy zach�d od Szamocina.Laskowskie sk�ada si� w�a�ciwie z dw�ch zbiornik�w przedzielonych grobl� i mostem betonow...

wr��reply