menu

�owiska

Sandacz

wr��reply

Jezioro Le�ne okolice Szczecinka

Jezioro Le�ne okolice Szczecinkamore_vert

Przepi�kne jezioro po�o�one w Nadle�nictwie Czarnob�r niedaleko r�wnie przepi�knego miasta Szczecinek zachwyci�o mnie sw� czyst� wod� oraz urozmaicon� lini� brzegow� z trzcinowiskami i powalonymi do wody drzewami ale co najwa�niejsze pi�knymi rybami, kt�re mia�em okazje podczas urlopowych wypad�w. W...

�wirownia Rakowice Wlk

�wirownia Rakowice Wlkmore_vert

W Rakowicach Wielkich znajduj� si� 3 nieczynne �wirownie, kt�re sta�y si� atrakcja dla w�dkarzy, ja opisz� teraz pierwsz� z nich, kt�ra znajduj� si� najbli�ej mnie, i kt�r� najlepiej znam (sam na niej �owi�). No wi�c jest to zbiornik wodny o zr�nicowanej g��boko�ci, od 1,5 do nawet 12 metr�w...

Narew w Arciechowie

Narew w Arciechowiemore_vert

Witam kolejne miejsce warte polecenia to Bugo-Narew na wysoko�ci miejscowo��i Arciech�w.�owisko jest zr�nicowane,dost�p do wody jest ca�kiem niez�y,jedyna niedogodno�� to brak mo�liwo�ci podjechania samochodem pod samo �owisko,auto zostawiamy po drugiej stronie wa�u ale nie jest to problem do pr...

Jezioro Strzy�ewskie

Jezioro Strzy�ewskiemore_vert

Jezioro Strzy�ewskie - jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie gnie�nie�skim, w gminie Gniezno, le��ce na terenie Pojezierza Gnie�nie�skiego. Nad jeziorem le�y wie� Strzy�ewo Ko�cielne.Wody jeziora zaliczono do III klasy czysto�ci i III kategorii podatno�ci na degradacj�.Powierzchnia wod...

Kana� Chobienicki

Kana� Chobienickimore_vert

Kana� Chobienicki nale�y do ci�gu wodnego, ��cz�cego kilkana�cie jezior na granicy wojew�dztwa Wielkopolskiego i Lubuskiego i jest jednym z najbardziej rybnych �owisk w regionie. Kana� ma 20m szeroko�ci i prosty oraz r�wny brzeg. Rybami dominuj�cymi s� kr�pie i leszcze. Poza tym z�owi� tu mo�na p...

Kana� Delfin

Kana� Delfin more_vert

Kana� ma d�ugo�� oko�o 400-500m,szeroko�� od 10 do 25 metr�w.�rednia g��boko�� 2 m ,min 0,5 m a maksymalna nawet 5m.Dojecha� mo�na tutaj autem,autobusem,skr�camy z ul.Kolumba w ul.Tama Pomorza�ska , doje�d�amy do warsztatu mechanicznego i hurtowni napoj�w i jeste�my nad kana�em. To tutaj jest...

Zalew Cieszanowice - opis �owiska

Zalew Cieszanowice - opis �owiskamore_vert

artyku� jest jest mojego autorstwa pobrany z strony www.wedkarstwo.gralik.pl----pozdrawiam limahl[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26944ad0caf145e2.html][IMG]http://images46.fotosik.pl/268/26944ad0caf145e2m.jpg[/IMG][/URL] Zalew Cieszanowice ,pocz�tkowa faza ma�o obiecuj�ca na p...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Cieszanowice

Zalew Cieszanowicemore_vert

Zalew Cieszanowice - zbiornik dla wytrwa�ych [URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad79caff278a21f4.html][IMG]http://images48.fotosik.pl/6/ad79caff278a21f4m.jpg[/IMG][/URL]Strefa przy tamie rejon wielu os�b oczekuj�cych na karpia ,szczupaka , a zarazem wielu p�otek w r�nym rozmiarz...

Jezioro Niechorz

Jezioro Niechorz more_vert

JEZIORO NIECHORZJezioro po�o�one pomi�dzy miejscowo�ciami: Niechorz, S�p�lno Kraje�skie, Siedlisko, Komier�wko, Sikorz.powierzchnia oko�o: 37.30 ha.- bez uj�ciaDojazd do jeziora istnieje z kilku stron, od drogi krajowej nr. 25kierunek S�p�lno Kraj.-Bydgoszcz, lub od strony miejsco...

Rzeka Regalica - MI�dzyodrze

Rzeka Regalica - MI�dzyodrzemore_vert

Regalica jest to wschodnie ramienie odry do jeziora D�bie.Pomi�dzy Regalic� a g��wnym nurtem Odry znajduje si� obszar zwany Mi�dzyodrzem.Dojazd do Regalicy nie jest skomplikowany.S� tam bardzo du�e sztuki ryb.Metod� gruntow� nale�a�o by rzuca� ci�arkami o masie 50g-100g.Wstron� morza zaczynaj� ...

Jezioro Nyskie(G��bin�w)

Jezioro Nyskie(G��bin�w)more_vert

G��bin�w to �owisko zaporowe. W �owisku p�ywaj� pi�kne sandacze leszcze bole�e i szczupaki bardzo du�o w�dkarzy przyje�dza z rodzinami podczas wakacji na tygodniowe dwu tygodniowe wyprawy gdzie w�dkowanie jest przy okazji.Wiele w�dkarzy uwa�a �e gdy przep�ynie barka woda jest natleniana i sandacz...

Kana� Warta w Szczecinie

Kana� Warta w Szczeciniemore_vert

Kana� Warta jest odnog� basenu G�rno�l�skiego ,ca�o�� bardzo blisko basenu G�rniczego.D�ugo�� akwenu nie wi�cej ni�350-400m,szeroko�� 60-80m,g��boko�� do 7m,du�e wahania poziomu wody,nawet do 1,5m.Z�apa�em tutaj sandacze,okonie,p�ocie,leszcze,kr�pie,s�ysza�em o z�apanych tutaj szczupakach,linach,...

Ro�cimin M�y�skie

Ro�cimin M�y�skiemore_vert

�owisko jest specyficzne, jest troszk� pomost�w, ale wi�kszo�� w fatalnym stanie,je�eli ju� jaki� �adny jest , to na tylko i wy��cznie w�asnor�cznie na w�asny koszt odnowiony lub wybudowany, za to jest tu wiele ciekawych miejsc do po�owienia.Jezioro jest typu rynnowego, z jednej strony(E...

Jezioro Ko�dr�bskie

Jezioro Ko�dr�bskiemore_vert

Jezioro posiada kszta�t rynnowy, wyd�u�ony, z bardzo silnie rozwini�t� lini� brzegow�, d�, maksymalna 2800m, �rednia 300m,najwi�ksza g��boko�� jeziora wynosi 16m, �rednia 8,4m. Dno zbiornika do g��boko�ci 5m. ostro spada w d�, poni�ej jest wyr�wnane i ma�o urozmaicone, w cz�ci �rodkowej wyst�pu...

Zalew Lipsko

Zalew Lipskomore_vert

Zalew w Lipsku jest zbiornikiem o wielko�ci oko�o 2 hektary, mo�e troch� wi�cej. Jest w nim bardzo du�e pog�owie p�oci, karpia, jazia, amura oraz wiele innych gatunk�w ryb zar�wno drapie�nych jak i spokojnego �eru. Niestety normalnie mo�na pow�dkowa� na tym zbiorniku tylko wczesn� wiosn� lub p�...

Zalew Gr�dek

Zalew Gr�dekmore_vert

Zalew Gr�dek znajduje si� na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego w wojew�dztwie kujawsko-pomorskim,w miejscowo�ci Gr�dek gm.Drzycim. Powierzchnia tego zbiornika to 90ha.Poro�ni�ta licznymi drzewami.Charakteryzuje si� w�skim kszta�tem(w niekt�rych miejscach szeroko�� nie przekracza 200 m)r�no...

ZEK w Radymnie

ZEK w Radymniemore_vert

Zbiornik ZEK w Radymnie – sztuczny zbiornik wodny znajduj�cy si� na obszarze Radymna w wojew�dztwie podkarpackim.Zalew jest to dawne wyrobisko po poborze �wiru powsta�o w latach 60. XX wieku. Ma powierzchni� 70 ha. �rednia g��boko�� od 1,5 m do 8 m. Wyst�puj�ce gatunki ryb to: karp, bole�,...

Zbiornik Kolbudy Dolne -Jezioro Bielkowskie

Zbiornik Kolbudy Dolne -Jezioro Bielkowskiemore_vert

Jezioro Bielkowskie inaczej Zbiornik Kolbudy Dolne po�o�ony na Pojezierzu Kaszubskim w wojew�dztwie pomorskim, w powiecie gda�skim, na terenie gminy Kolbudy d�ugo�� jego to oko�o 1,6 kilometra a szeroko�� oko�o 0.5 km kilometra. Powierzchnia oko�o 54 ha o max g��boko�ci oko�o 15 m. Kilka...

Jezioro Wikaryjskie

Jezioro Wikaryjskiemore_vert

Wikaryjka ma powierzchni� 60,5 ha, g��boko�� dochodzi do 11m. Wchodzi w sk�ad okr�gu P�ocko-W�oc�awskiego. Woda jest czysta, lecz latem ro�linno�� wodna rozprzestrzenia si� na ca�e jezioro i utrudnia w�dkowanie oraz p�ywanie.Nad jeziorem znajduje si� hotel "Wikaryjka" w sk�ad, kt�rego wchodz...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Zemborzycki - mekka lubelskich w�dkarzy.

Zalew Zemborzycki - mekka lubelskich w�dkarzy.more_vert

Zalew Zemborzycki jest akwenem retencyjnym wybudowanym z ko�cem 1974 roku poprzez spi�trzenie w�d niedu�ej dziko p�yn�cej w tamtym okresie rzeki Bystrzycy w miejscu dawnych rozlewisk wiosennych i ��k mi�dzy kompleksem le�nym D�browa, a wsi� Zemborzyce obecnie znajduj�cej si� w granicach ad...

wr��reply