menu

�owiska

Sandacz

wr��reply

Jezioro Glinki ze spiningiem

Jezioro Glinki ze spiningiemmore_vert

Jedno z licznych jezior Pojezierza ��czy�sko-W�odawskiego. Po�o�one niedaleko miejscowo�ci W�odawa, w otoczeniu jezior takich jak Bia�e, �wi�te i Lipieniec. Jest to do�� p�ytki zbiornik o �redniej g��boko�ci wynosz�cej 3 m. Jednak�e, mo�na tu znale�� do�ki i zag��bienia dochodz�ce do 8m. Do je...

Jezioro D�br�wka Malborska

Jezioro D�br�wka Malborskamore_vert

Jezioro D�br�wka jest to jezioro przep�ywowe przez kt�re przep�ywa M�yn�wka Malborska (Kana� Juranda). Jezioro jest niezbyt g��bokie z r�wno opadaj�cym dnem w najg��bszym miejscu oko�o 6 metr�w.�rednia g��boko�� to 3 metry.Jezioro posiada szeroki pas trzcin.Ryby wyst�puj�ce na jeziorze to g�...

�luza Rudziniec - ��ta Rura

�luza Rudziniec - ��ta Ruramore_vert

Opolski odcinek Kana�u Gliwickiego.Jednego z najbardziej rybnych akwen�w naszego okr�gu.Opisywany odcinek znajduj� si� poni�ej �luzy Rudziniec, trzeciej ze �luz znajduj�cych si� na Kanale Gliwickim.W zasadzie niczym nie przypomina naszego Kana�u znajduj�cego si� np....

Jezioro Kozienickie

Jezioro Kozienickiemore_vert

Jezioro Kozienickie woj mazowieckieChcialbym dzis przedstawic Wam koledzy wedkarze po kiju jezioro Kozienickie. Pisza ze jest to jezioro ale gdy je zobaczylem wyglada mi bardziej na rzeke lub kanal.Ale nie wazne wazne ze bylem tam i musze przyznac ze sa tam przepiekn...

Jezioro Paprocany (Tychy)

Jezioro Paprocany (Tychy)more_vert

Jezioro Paprocany ktore znajduje sie na �l�sku a dokladnie w miejscowosci Tychy. Jezioro nalezy do kola numer 060 Tychy mozna tu spokojnie wypoczaci powedkowac.Wedkowac mozna praktycznie na calym jeziorze lecz od strony plazy strzezonej do zameczku (hotel Promnice) mozna wedkowac tylko prz...

Jezioro Jankowskie

Jezioro Jankowskiemore_vert

Jezioro Jankowskie oko�o 15 km od Gniezna, malowniczo po�o�one w otulinie lasu niestety strasznie zabrudzone brzegi.O�rodek z przyst�pnymi cenami przebywa�em 9 dni oczywi�cie w�dkuj�c Wi�c efekty �adne Krasnopi�rki P�ocie Leszcze oraz spore Liny oko�o 1kgPo dw�ch dniach Szczupak 55 c...

Jezioro �redzkie-zbiornik zaporowy

Jezioro �redzkie-zbiornik zaporowymore_vert

Zalew o powierzchni 47,7 ha powsta� na rzece Moskawie w latach 1968-1971r.r. Rybostan w zalewie jest do�� bogaty. Wyst�puj� tutaj powszechnie spotykane gatunki ryb takie jak, spore leszcze - z kt�rych jezioro s�ynie, karpie, liny, karasie, p�ocie, amury, czy w�gorze. Dla spinningi...

Jezioro Suszewskie

Jezioro Suszewskiemore_vert

malowniczo po�o�one jezioro z dobrym dost�pem do wody.Najlepsza metoda na tym �owisku jest metoda gruntowa gdy� jest czyste dno mo�na z�apa� tu du�e okazy karpia jak i leszcza . fajne pla�e w sam raz na nocne eskapady,cisza spok�j i fajne brania ,na metod� sp�awikow� mo�na pokosi� si� o �adneg...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Rogowskie Du�e

Jezioro Rogowskie Du�emore_vert

Jezioro Rogowskie - jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie �ni�skim, w gminie Rogowo, le��ce na terenie Pojezierza Gnie�nie�skiego.Jezioro jest otoczone g��wnie obszarami le�nymi. Niedaleko znajduje si� Jezioro Rogowskie Ma�e. Przez rzek� We�n� po��czone jest z jeziorem Zio�o.Powierzc...

Wis�a Wilczkowice G�rne

Wis�a Wilczkowice G�rnemore_vert

�owisko znajduje si� w Wilczkowicach G�rnych po lewej stronie Wis�y, obok Elektrowni Kozienice. Jest tu nieznacznie cieplejsza woda z powodu elektrowni, co ryby odczuwaj� gdy� zaznaczaj� swoj� obecno��.S� tutaj zalane g��wki kt�re s� miejscem stacjonowania P�oci, Sandaczy i Boleni. Za g��wkami n...

Niepruszewo -charakterystyka zbiornika

Niepruszewo -charakterystyka zbiornikamore_vert

Jezioro Niepruszewskie to naturalny zbiornik rynnowy, polodowcowy. Powierzchnia 240 ha. Jego �redniej g��boko�ci 3,2 m. ,maksymalnej 5,2 m. , d�ugo�ci 4900 m. , szeroko�ci 700 m. Po�o�one w wojew�dztwie wielkopolskim w gminie Buk 22 km. na zach�d od miasta Poznania i 7 km. na wsch�d od miasta Buk. J...

Jezioro Kiersztanowskie

Jezioro Kiersztanowskiemore_vert

Jest to malownicze jezioro, po�o�one na Mazurach, w powiecie K�trzy�skim, w miejscowpsci Po�arki. Gospodarzem jest PZW Olsztyn. Jezioro o ��cznej powierzchni 16 ha, i prostej linii brzegowej. Jego kszta�t przypomina wyd�u...

Zbiornik wodny ��ka k/Pszczyny

Zbiornik wodny ��ka k/Pszczynymore_vert

Zbiornik wodny ��ka k/Pszczyny to zbiornik zaporowy na rz. PszczynkaZbiornik powsta� w 1987 r.G��wnymi zadaniami zbiornika s�: - zmniejszenie zagro�enia powodziowego w dolinie rzeki Pszczynki w rejonie Pszczyny, - wyr�wnanie przep�yw�w ni��wkowych na rzece Pszczynce,- stworze...

Jezioro Gocza�kowickie

Jezioro Gocza�kowickiemore_vert

Jezioro Gocza�kowickie to zbiornik zaporowy utworzony na rzece Wi�le w 1956 roku.Funkcja - magazynowanie w�d powodziowych oraz zapewnienie wody pitnej dla �l�ska.D�ugo�� zbiornika - oko�o 14km,Szeroko�� - oko�o 3km.D�ugo�� zapory w koronie - 3kmRyby : leszcz, sandacz, oko�, w�...

Wis�a w O�wi�cimiu - Broszkowice - Bobrek

Wis�a w O�wi�cimiu - Broszkowice - Bobrekmore_vert

Wis�a rejon O�wi�cim - Broszkowice - Bobrek- Przepi�kne miejsce do w�dkowania, a z�owi� tu mo�na bolenia, sandacza, okonia, suma, brzan�.- Rejon uj�cia rzeki Przemszy to ciekawe i godne spenetrowania �owisko, uci�g wody nie jest silny ale za to dno u..., mo�e nas mile zaskoczy�, oczywi�c...

Zalew Czapiel�wka

Zalew Czapiel�wkamore_vert

Zalew Czapiel�wka po�o�ony jest w odleg�o�ci ok. 30 km od Bia�egostoku w pobli�u miejscowo�ci Czarna Bia�ostocka.�owisko bardzo cz�sto odwiedzane przez w�dkarzy. Po�o�enie, otoczenie oraz charakterystyka tego miejsca pozwala na po��w wszystkimi mo�liwymi metodami. Zachwyceni b�d� zar�wno gruntow...

Jezierzyckie

Jezierzyckiemore_vert

Jezioro Jezierzyckie jest jednym z najbardziej znanych jezior w ci�gu retencyjnym Zbiornika Wonie��. Jego powierzchnia wynosi 61,38 ha. (wysoki stan wody). Niegdy� by�o to �owisko specjalne Gospodarstwa Rybackiego w Osiecznej. By� to decydowanie okres �wietno�ci tego zbiornika, kt�rego wody niegd...

Rzeka Odra - Bielinek

Rzeka Odra - Bielinekmore_vert

Rzeka Odra - Bielinek jest wy�mienit� wod� dla ryb drapie�nych jak i spokojnego �eru. Znajduj�ce si� w wodzie g��wki samym wygl�dem zach�caj� mi�o�nik�w w�dkarstwa. Doskona�e miejsce na po�owy sandacza,suma,okonia,szczupaka,bolenia,jazia i klenia. Znajduj�ca si� tam drobnica kt�r...

Jezioro Juno

Jezioro Junomore_vert

Jezioro Juno to polodowcowy zbiornik rynnowy, jest najwi�kszym jeziorem w okolicach Mr�gowa. Akwen ma powierzchni� oko�o 380 hektara.Juno jest po��czone z innymi jeziorami.G��boko�� maksymalna to oko�o 33 metr�w, natomiast �rednia to 11 metr�w.Brzegi jeziora s� do�� wysokie, czasami...

Wis�a w Ty�cu (Piekarach)

Wis�a w Ty�cu (Piekarach)more_vert

Znajduje si� ono w wojew�dztwie Ma�opolskim, na Wi�le powy�ej Krakowa.Rzeka Wis�a (W2) w s�siedztwie Opactwa Benedyktyn�w w Ty�cu.Bardzo malownicze miejsce oraz bardzo dobry dojazd do samego �owiska.Dojazd do lowiska od miejscowo�ci Piekary(ok 2km od autostrady).Dojazd ze wzgl�du na swoje po�o�eni...

wr��reply