menu

�owiska

Sandacz

wr��reply

Jezioro G�uszy�skie

Jezioro G�uszy�skiemore_vert

Jezioro G�uszy�skie (nazywane przez mieszka�c�w Orla jeziorem Orzelskim) po�o�one jest na wsch�d od jeziora Gop�o na Pojezierzu Kujawskim. Jezioro ma silnie rozwini�t� lini� brzegow�, trzy du�e zatoki. Przez akwen przep�ywa rzeka Zg�owi�czka.Jest to jezioro rynnowe pochodzeni...

Jezioro Dadaj

Jezioro Dadajmore_vert

Jezioro Dadaj usytuowane jest na Pojezierzu Olszty�skim w wojew�dztwie warmi�sko-mazurskim, w dorzeczu �yny. Zaliczane jest do typu jezior morenowych, zbiornik�w rynnowych z charakterystycznymi wyspami na jego wodachPowierzchnia jeziora wynosi 1002 hektary, d�ugo�� 8,5 kilome...

Trzy Stawy i �owisko Winiarnia ( Staw Wolnego )

Trzy Stawy i �owisko Winiarnia ( Staw Wolnego )more_vert

�owisko Trzy stawy zosta�o utworzone w roku 1920, w celach handlowych. Stawy zosta�y wydzier�awione przez zarz�d ko�a Brzesko-Miasto w 1995 roku. Wtedy w zbiornikach p�ywa� jedynie kara�. Wody s� regularnie zarybiane takimi rybami jak: szczupak, amur, sum, karp, to�pyga, leszcz, lin. Pierws...

Jezioro Selm�nt Wielki

Jezioro Selm�nt Wielki more_vert

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Opisuj� moje sprawdzone �owisko Selment Wielki po�o�one w wojew�dztwie warmi�sko-mazurskim , 3,5 km od miasta E�k. Ja akurat mieszkam 1km od tego jeziora, i musz� wam powiedzie� �e z przyjemno�ci� chodz� tam pow�dkowa�, poniewa� s� tam niez�e ryby ale te� jest ...

Jezioro Orzysz

Jezioro Orzysz more_vert

Chcia�oby si� za�piewa� „… Na mazury do Orzysza, gdzie natura koi serca…” Tak brzmi� s�owa piosenki, a w zasadzie hymnu Orzysza. W du�ej mierze to prawda, poniewa� zar�wno miejscowo�� Orzysz, a co najwa�niejsze Jezioro Orzysz nie s� zalane rzeszami tysi�cy turyst�w ro...

Rzeka Odra Bytom Odrza�ski

Rzeka Odra Bytom Odrza�skimore_vert

Druga co do wielko�ci rzek w Polsce, i cho� t� pierwsz� nie jest i tak kryje w sobie ogromny potencja� i niepowtarzalna urod� . Odra . Chcia�bym dzi� wam opisa� jej nie wielki w stosunku do jej wielko�ci odcinek na kt�rym w�dkuje . Fragment ten to linia brzegowa mi�dzy Bytomiem Odrza�skim a ...

Jezioro Drzeczkowskie (Pojezierze Leszczy�skie)

Jezioro Drzeczkowskie (Pojezierze Leszczy�skie)more_vert

Jezioro po�o�one jest na terenie Pojezierza Leszczy�skiego.Powierzchnia jeziora wynosi 38,3 hektar,a maksymalna g��boko�� wynosi 4,3 metra.Dno jeziora jest do�� twarde i r�wne .Muliste dno wyst�puje jedynie w pobli�u starego i nowego dop�ywu.Dno jeziora przylegaj�ce do lasu opada do�� stromo do �rod...

Jezioro Lubosi�skie Ma�e

Jezioro Lubosi�skie Ma�emore_vert

Lubosina Ma�a jest p�ytkim jeziorem znajduj�cym si� na terenie gminy Pniewy (powiat szamotulski). Powierzchnia zbiornika wynosi 23, 8 ha.***Ten niewielki akwen charakteryzuje si� ma�� g��boko�ci�. �rednio nie przekracza ona 3 m. W�a�cicielem i opiekunem �owiska jest Jeziorowo-Stawowe Gosp...

Zbiornik zaporowy Zalew Bledzewski

Zbiornik zaporowy Zalew Bledzewskimore_vert

Zalew Bledzewski jest to sztuczne jezioro powsta�e w wyniku zbudowania zapory na Obrze dla elektrowni wodnej w Bledzewie. Zbiornik po�o�ony jest w wojew�dztwie Lubuskim gm. Bledzew, dojazd drog� nr. 3 z Mi�dzyrzecza do Skwierzyny w po�owie drogi skr�camy w lewo na Popowo nast�pnie na Zemsko przed...

Jezioro Gr�jec - Kujawsko-Pomorskie

Jezioro Gr�jec - Kujawsko-Pomorskiemore_vert

Dosy� dobry dost�p z brzegu, jest par� dobrych stanowisk ( w tym jeden mostek). S�aby bezpo�redni dojazd, ale asfalt znajduje si� 100 - 200 metr�w, wi�c mo�na zostawi� samoch�d na poboczu (jest specjalne wyasfaltowane miejsce). Wok� drzewa, lecz wi�kszo�� to otwarta przestrze�Typ jeziora sandac...

Jezioro Nyskie

Jezioro Nyskiemore_vert

Jezioro Nyskie (Jezioro G��binowskie, Zbiornik Nysa) – zaporowy zbiornik retencyjny na Nysie K�odzkiej zbudowany w 1971 r. Jezioro jest po�o�one w bezpo�rednim s�siedztwie miasta powiatowego Nysa, przy mi�dzynarodowej trasie Cz�stochowa – K�odzko (droga krajowa nr 46).

Che�m starorzecze (przy lesie)

Che�m starorzecze (przy lesie)more_vert

Che�m starorzecze (przy lesie) w miejscowo�ci Che�m, gmina Rudna, powiat Lubin.Jest to starorzecze po�o�one w miejscowo�ci Che�m o d�ugo�ci oko�o 1500 m, po�o�one na terenach zalewowych Odry i po�rednio z ni� po��czone przez drugi zbiornik w tej miejscowo�ci Che�m starorzecze (przy Odrze). Pozio...

Che�m starorzecze (przy Odrze)

Che�m starorzecze (przy Odrze)more_vert

Che�m starorzecze (przy odrze) w miejscowo�ci Che�m, gmina Rudna, powiat Lubin.Jest to starorzecze po�o�one w miejscowo�ci Che�m o d�ugo�ci oko�o 900 m, po�o�one na terenach zalewowych Odry i bezpo�rednio z ni� po��czone. Z uwagi na powy�sze poziom wody w zbiorniku jest �ci�le powi�zany z wysoko...

Jezioro Buczyna

Jezioro Buczynamore_vert

W�a�cicielem jeziora jest okr�g PZW Zielona G�ra,a gospodarzem PZW Kopalnia W�gla Brunatnego w Sieniawie Lub.Jezioro ,,Buczyna""jest to niewielki zbiornik wodny o powierzchni ok.3ha.Jest typem jeziora pozawa�owego i powsta�o prawdopodobnie po zalaniu starej kopalni.Dojecha� tam mo�emy od strony ...

Jezioro Kurzyny

Jezioro Kurzynymore_vert

Powierzchnia – 28 ha D�ugo�c max. - 2100 mszeroko�c max. - 260 m Obj�to�c – 570 ty� m3G��boko�c max. - 2 m G��boko�c �redn. - 1.5 mJezioro Kurzyny (PZW) jest otoczone lasami i mokrad�ami. Swoj� istnienie zawdzi�cza spi�trzeniem w�d rzeki Skarlanki a n...

�owisko Chojnica

�owisko Chojnicamore_vert

�owisko Chojnica Du�a Dojazd drog� z Choszczna w kierunku Drawna nast�pnie po ok. 3,5 km w prawo w kierunku na Korytowo dalej w kierunku miejscowo�ci Golcza.Podstawowe dane:- powierzchnia oko�o 23 ha,- g��boko�� maksymalna - oko�o 12 metr�w,- g��boko�� �rednia 4 m,- otoc...

Starorzecze Dziewin Napoleon

Starorzecze Dziewin Napoleonmore_vert

Dziewin Napoleon (starorzecze) w miejscowo�ci Dziewin, gmina �cinawa, powiat Lubin.Opiekunem wody z ramienia PZW jest ko�o Lubin ZG, numer �owiska w rejestrze 2334.Jest to starorzecze o wielko�ci 7.45 ha, po�o�one na terenach zalewowych Odry, w wi�kszo�ci otoczone lasem.Gatunki ryb najc...

Jezioro Mi�dzybrodzkie

Jezioro Mi�dzybrodzkiemore_vert

Jezioro Mi�dzybrodzkie powsta�o w wyniku spi�trzenia w�d na rz.Sole.Zapora znajduje si� w miejscowo�ci Por�bka.Maksymalna g��boko�� to 20 m. �rednia g��boko�� to 5-6 m.Jest �rodkowym zbiornikiem na rzece Sole.Do pierwszego zbiornika nale�y J.�ywieckie,a trzecim J.Czanieckie.Najcz�strz� zdoby...

Jezioro Stoczek - Kujawsko-Pomorskie

Jezioro Stoczek - Kujawsko-Pomorskiemore_vert

Zbiornik Zalew Koronowski jest najwi�kszym zbiornikiem w powiecie Bydgoskim jego d�ugo�� przkracza 36 km a g��boko�� 24m na jeziorze Stoczek , i tym jeziorem si� zajmiemy. Nad ca�ym zalewem jak i nad jeziorem "Stoczek" wyst�puje I klasa czysto�ci w�d wed�ug bada� Wojew�dzkiego Inspektoratu Ochron...

Zbiornik wodny Lubianka PZW Kielce

Zbiornik wodny Lubianka PZW Kielcemore_vert

Lubianka to zbiornik wodny zajmuj�cy powierzchni� 39,8 ha. Powsta� w latach 80-tych w Starachowicach, dzi�ki budowie tamy zaporowej na rzece Lubianka. Jego g��boko�� dochodzi do 7 metr�w. Zalew zajmuje tereny XIX-wiecznej wsi Starachowice, kt�rej to nazw� zawdzi�cza dzisiejsze miasto. Akwen jest nie...

wr��reply