menu

�owiska

Oko�

wr��reply

Wkra Sochocin

Wkra Sochocinmore_vert

Mimo dominuj�cych gatunk�w jak szczupak, kle�, p�o� i oko�, mo�na tez spotka� sandacza, bolenia, w�gorza i oczywi�cie innych przedstawicieli tak zwanego bialorybu jak leszcz kr�p itp. letni spining to zwyczajnie walka z zielskiem. W okresie letnim rzeka jest niemal�e oblegana przez amator�w sp�yw...

Zalew Czapiel�wka

Zalew Czapiel�wkamore_vert

Zalew Czapiel�wka po�o�ony jest w odleg�o�ci ok. 30 km od Bia�egostoku w pobli�u miejscowo�ci Czarna Bia�ostocka.�owisko bardzo cz�sto odwiedzane przez w�dkarzy. Po�o�enie, otoczenie oraz charakterystyka tego miejsca pozwala na po��w wszystkimi mo�liwymi metodami. Zachwyceni b�d� zar�wno gruntow...

Staw Upadowy

Staw Upadowymore_vert

Staw Upadowy nr �owiska 401- znajduje si� pomi�dzy dzielnicami Katowice - Zawodzie i Jan�w-Nikiszowiec, przy ul. Transportowc�w, powsta� na terenach poprzemys�owych (rejon zlikwidowanego wyrobiska kopalnianego "Upadowa IV"). Posiada powierzchni� 2,2 ha. Brzegi stawu s� g�sto poro...

Staw Ostropek

Staw Ostropekmore_vert

Fajny stawik cho� troch� zaniedbany. Do po�ow�w najlepiej znale�� miejsce po wschodniej stronie stawu. Najlepiej �owi� metod� GRUNTOW� na czerwone robaki po zarzuceniu przyn�ty ryby bior� co 10 minut.S�ysza�em �e opowie�ci o ca�kiem niez�ych okazach z�owionych tu cho� sam nie mia�em okazji z�owi� an...

Rzeka Odra - Bielinek

Rzeka Odra - Bielinekmore_vert

Rzeka Odra - Bielinek jest wy�mienit� wod� dla ryb drapie�nych jak i spokojnego �eru. Znajduj�ce si� w wodzie g��wki samym wygl�dem zach�caj� mi�o�nik�w w�dkarstwa. Doskona�e miejsce na po�owy sandacza,suma,okonia,szczupaka,bolenia,jazia i klenia. Znajduj�ca si� tam drobnica kt�r...

Obra - Kana� Ko�cia�ski

Obra - Kana� Ko�cia�skimore_vert

Kana� Ko�cia�ski Obry (zwany te� kana�em �rodkowym Obry) jest jednym z g��wnych kana��w Obry, kt�ra swoje pocz�tki biegu ma ko�o Jarocina. W wyniku jej d�ugotrwa�ych regulacji stworzono wyj�tkowo rozbudowany ciek wodny, a powsta�e kana�y maj� za zadanie odprowadza� nadmiar wody do Odry i Warty. ...

Jezioro Piecuch (Czerwone)

Jezioro Piecuch (Czerwone)more_vert

Jezioro Piecuch nazywane tak�e potocznie Czerwonym o powierzchni 8 ha. Maksymalna g��boko�� to oko�o 4 m. Zbiornik otoczony jest polami, a tak�e lasami. Posiada bardzo rozwini�t� linie brzegow�. W jeziorze jest wiele naturalnych zaczep�w w postaci powalonych drzew, ga��zi dlatego spinningowanie jest...

Jezioro Juno

Jezioro Junomore_vert

Jezioro Juno to polodowcowy zbiornik rynnowy, jest najwi�kszym jeziorem w okolicach Mr�gowa. Akwen ma powierzchni� oko�o 380 hektara.Juno jest po��czone z innymi jeziorami.G��boko�� maksymalna to oko�o 33 metr�w, natomiast �rednia to 11 metr�w.Brzegi jeziora s� do�� wysokie, czasami...

Wis�a w Ty�cu (Piekarach)

Wis�a w Ty�cu (Piekarach)more_vert

Znajduje si� ono w wojew�dztwie Ma�opolskim, na Wi�le powy�ej Krakowa.Rzeka Wis�a (W2) w s�siedztwie Opactwa Benedyktyn�w w Ty�cu.Bardzo malownicze miejsce oraz bardzo dobry dojazd do samego �owiska.Dojazd do lowiska od miejscowo�ci Piekary(ok 2km od autostrady).Dojazd ze wzgl�du na swoje po�o�eni...

Jegocin Ma�y - Jegocinek

Jegocin Ma�y - Jegocinekmore_vert

Jegocin Ma�y, potocznie zwany Jegocinkiem to ma�e, do�� p�ytkie jeziorko o wodzie wzgl�dnie czystej. Jezioro le�y we wsi Szeroki B�r Piski, i to w�a�nie w tym miejscu mo�emy liczy� na najlepsze brania. W Szerokim Borze znajduj� si� jedne z najwi�kszych w Polsce wojskowe magazyny z amunicj�. Do ko�ca...

Jezioro Lubie

Jezioro Lubiemore_vert

Jezioro Lubie ma 1487,5 ha powierzchni wody. G��boko�� wynosi 46,2m i a d�ugo�� 14,1km. Jezioro posiada a� 5 wysepek. Przep�ywa przez nie rzeka Drawa. Lubie posiada wiele piaszczystych pla�, o�rodk�w wypoczynkowych a tak�e pola biwakowe. Nad jeziorem znajduj� si� miejscowo�ci: Gudowo, Lubieszewo...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Serwy

Jezioro Serwymore_vert

Jezioro Serwy znajduje si� na Suwalszczy�nie w odleg�o�ci ok. 20 km na wsch�d od Augustowa.W Augustowie kierujemy si� drog� nr 16 w stron� Gib i Sejn, nast�pnie w Przewi�zi skr�camy w prawo na Such� Rzeczk�.Po przejechaniu 7,5 km w Suchej Rzeczce przy jazie znajduje si� dom, w kt�rym mo�n...

Jezioro Lin�wek

Jezioro Lin�wekmore_vert

Lin�wek jest niewielkim, ale bardzo fajnym jeziorem nale��cym do w�d PZW. Kiedy� by�o to jezioro prywatne i po��w na tym jeziorze by� zabroniony. Te jezioro jest muliste, ma bardzo klarown� wod� i jest otoczone lasem. Na tym jeziorze jest zabroniony po��w z �odzi i dozwolone jest tylko w�dkowan...

Staw Strzelnica

Staw Strzelnicamore_vert

Przepi�kny staw po�o�ony w zabrza�skiej dzielnicy Makoszowy otoczony lasami obdarowuje nas cisz� i pi�knym widokiem. Opiekunem stawu jest ko�o nr 65 Zabrze Makoszowy, kt�rego to cz�onkowie odwalaj� kawa� dobrej roboty dbaj�c na tym �owisku ( oraz na innym im podleg�ych) o czysto��, porz�dek i zarybi...

Jezioro Le�ne okolice Szczecinka

Jezioro Le�ne okolice Szczecinkamore_vert

Przepi�kne jezioro po�o�one w Nadle�nictwie Czarnob�r niedaleko r�wnie przepi�knego miasta Szczecinek zachwyci�o mnie sw� czyst� wod� oraz urozmaicon� lini� brzegow� z trzcinowiskami i powalonymi do wody drzewami ale co najwa�niejsze pi�knymi rybami, kt�re mia�em okazje podczas urlopowych wypad�w. W...

Jezioro Szurpi�y

Jezioro Szurpi�ymore_vert

Jezioro Szurpi�y po�o�one jest na Suwalszczy�nie w pobli�u miejscowo�ci Jeleniewo, po lewej stronie drogi prowadz�cej z Suwa�k do Rutki Tartak (DW655).Dok�adny opis jeziora znajduje si� na stronie PZW Suwa�ki pod adresem http://www.pzw.suwalki.com.pl/index.php?id=102,117Je�li chodzi o dost�p...

�wirownia Rakowice Wlk

�wirownia Rakowice Wlkmore_vert

W Rakowicach Wielkich znajduj� si� 3 nieczynne �wirownie, kt�re sta�y si� atrakcja dla w�dkarzy, ja opisz� teraz pierwsz� z nich, kt�ra znajduj� si� najbli�ej mnie, i kt�r� najlepiej znam (sam na niej �owi�). No wi�c jest to zbiornik wodny o zr�nicowanej g��boko�ci, od 1,5 do nawet 12 metr�w...

Jezioro Wilczkowo

Jezioro Wilczkowomore_vert

Troch� Historii:W 1950 roku wprowadzono nazw� urz�dowsk� ,,Jezioro Wilczkowskie", zarazem zast�puj�c poprzedni� niemieck� nazw� ,,Grosser See", jednak w 2006 roku Komisja Nazw i Miejscowo�ci i Obiekt�w Fizjograficznych w wykazie hydronim�w przedstawi�a nazw� ,,Jezioro Wilczkowo"Po�o�enie ...

Stawy Hodowlane w Chrz�stawie

Stawy Hodowlane w Chrz�stawiemore_vert

Staw czynny jest od 6:00. Od godziny 7:00 p�acimy za w�dki lub namiot. �owisko znajduje si� 15 km od Ole�nicy i 30 km od Wroc�awia.�owisko jest po�o�one pomi�dzy Chrz�staw� Wielk� , a Chrz�staw� Ma��. Na �owisku po�o�one s� Trzy Stawy oraz w wodzie nie ma Sumik�w Kar�owatych.W wodzie najwi�cej je...

Giszowiec-Staw Janina

Giszowiec-Staw Janinamore_vert

Staw o powierzchni 1,37 ha po�o�ony przy trasie Katowice Tychy na wysoko�ci osiedla Giszowiec. Staw co jakis czas zarybiany , przewaznie karpiem ale poza karpiem mo�emy tez z�owi� takie ryby jak p�o� , oko� , kara� , w�gorz, sum , szczupak. Blisko stawu znajduje si� restauracja rybacz�wka gdzie m...

wr��reply