menu

�owiska

Oko�

wr��reply

Jezioro Glinki ze spiningiem

Jezioro Glinki ze spiningiemmore_vert

Jedno z licznych jezior Pojezierza ��czy�sko-W�odawskiego. Po�o�one niedaleko miejscowo�ci W�odawa, w otoczeniu jezior takich jak Bia�e, �wi�te i Lipieniec. Jest to do�� p�ytki zbiornik o �redniej g��boko�ci wynosz�cej 3 m. Jednak�e, mo�na tu znale�� do�ki i zag��bienia dochodz�ce do 8m. Do je...

Okoni�wka - Wyrobisko

Okoni�wka - Wyrobiskomore_vert

Na �owisku mo�emy spodziewa� si� g��wnie karpi, leszczy oraz p�oci. Mo�emy tak�e z�owi� suma.                                                   ...

Jezioro D�br�wka Malborska

Jezioro D�br�wka Malborskamore_vert

Jezioro D�br�wka jest to jezioro przep�ywowe przez kt�re przep�ywa M�yn�wka Malborska (Kana� Juranda). Jezioro jest niezbyt g��bokie z r�wno opadaj�cym dnem w najg��bszym miejscu oko�o 6 metr�w.�rednia g��boko�� to 3 metry.Jezioro posiada szeroki pas trzcin.Ryby wyst�puj�ce na jeziorze to g�...

Narew w Doktorcach

Narew w Doktorcachmore_vert

Odcinek Narwi w okolicy parku linowego w Doktorcach zwane Narew Doktorce 2. Ok. 1km w d� rzeki od mostu pomi�dzy Strabl�, a Doktorcami. Najlepiej dojecha� drog� wzd�u� parku linowego. Auto zostawimy wtedy nad sam� rzek�. Rzeka w tym miejscu szeroka jest na oko�o 10m. G��boko�� 0,5 do 2m. ...

Kiersn�wek - Otapy

Kiersn�wek - Otapymore_vert

Zalew po�o�ony oko�o 0,5 km od trasy Bielsk Podlaski - Bra�sk, przy rzece Nurzec. "Wybudowany" zosta� w 2008 roku. Zbiornik ma kszta�t "kijanki". G��boko�� do 3m. Linia brzegowa dost�pna w 100%. Jest bardzo ma�o trzcin, zaro�li. Dno jest bardzo mocno poro�ni�te, co znacznie utrudnia spiningowanie...

Staw w Czu�owie

Staw w Czu�owiemore_vert

Staw w Czu�owieWitam dzis chcialby przedstawic wam dziki staw w lesie polozony w miejscowosciCzu��w niedaleko Tychow Slaskie. Kiedys ten staw slyna z pieknych karasi i bylogdzie polowic lecz dzis juz strasznie porosniety zaroslami i malo miejsca dowedkowania. Lat pare t...

Staw miejski w Sernikach

Staw miejski w Sernikach more_vert

Staw w sernikach nr.1 zwany r�wnie� wysp� jest wspania�ym miejscem wypoczynkowym nie tylko dla w�dkarzy ale tak�e dla turyst�w lub po prostu zwyk�ych przechodni�w kt�rzy chc� si� zrelaksowa� przy wspania�ej atmosferze tego miejscaDominuj�ce ryby to karpie okonie karasie p�ocie i szczupaki mo�na ...

Jezioro Jeziorak

Jezioro Jeziorak more_vert

Jezioro Jeziorak. Tym razem nie b�d� si� rozdrabnia� nad opisem geograficznego po�o�enia.My�l�, �e wi�cej da wam drodzy koledzy umieszczenie map batymetrycznych.Techniki �owienia. Po I wspomn�, �e obowi�zuje zakaz po�owu na �yw� b�d� martw� ryb�. ( do odwo�ania; czyli a� ...

Rzeka Cybina

Rzeka Cybinamore_vert

�owisko znajduje si� w Poznaniu. Z ronda �r�dka jedziemy w kierunku Gniezna, Pi�y" nast�pnie po przejechaniu pod wiaduktem kolejowym skr�camy w lewo, jad�c oko�o 200m wzd�u� nasypu kolejowego, dalej skr�camy w kierunku szpitala w prawo. Po mini�ciu szpitala, wje�d�amy w drog� gruntow�, kt�r� kr�c...

Rzeka Dajna - odcinek Smokowo

Rzeka Dajna - odcinek Smokowomore_vert

Dzi� chcia�em wam przedstawi� ma�y zbiornik zaporowy na rzece Dajna. Znajduje si� on w miejscowo�ci Smokowo, powiat K�trzy�ski. Jego powierzchnia to ok. 2 ha wody. �rednia g��boko�� 1,3m, max 3m. Powsta� on na rzece Dajna po postawieniu zapory, s�siaduje z nim prywatny zbiornik o powierzchni oko�o 8...

Ostrowo

Ostrowomore_vert

Jezioro po�o�one pomi�dzy trzema wioskami: Troszyn, Mierz�cin i Wiejkowo. Przy ka�dej z tych miejscowo�ci jest wzgl�dnie dobre doj�cie do brzegu, jednak je�li kto� jest tu pierwszy raz to musi si� popyta� jak tam dojecha�. Zbiornik jest do�� du�y, ma ponad 360 hektar�w powierzchni i jest po��czony ...

�owisko Bocianie Gniazdo

�owisko Bocianie Gniazdomore_vert

�owisko Bocianie Gniazdo zapadlisko zalane rzek� K�odnica o powierzchni 9,3 ha.Lokalizacja: Wie� Pani�wkiNa Bocianim Gnie�dzie wyst�puj� nast�puj�ce gatunki ryb : p�ocie, wzdr�gi, okonie, karasie, leszcze, karpie, liny, szczupaki, kie�bie.�rednia g��boko�� to 1m do 2m , dno jest mulis...

Zbiornik wodny ��ka k/Pszczyny

Zbiornik wodny ��ka k/Pszczynymore_vert

Zbiornik wodny ��ka k/Pszczyny to zbiornik zaporowy na rz. PszczynkaZbiornik powsta� w 1987 r.G��wnymi zadaniami zbiornika s�: - zmniejszenie zagro�enia powodziowego w dolinie rzeki Pszczynki w rejonie Pszczyny, - wyr�wnanie przep�yw�w ni��wkowych na rzece Pszczynce,- stworze...

�owisko Dziwn�wek

�owisko Dziwn�wekmore_vert

�owisko zaczyna si� w 250m na wsch�d od ul.1 maja w Dziwn�wku ko�czy na ok 1km. Pod�o�e lu�ny piasek zaczynaj�c na pocz�tku a ko�czy si� kamienistym dnem na ko�cu �owiska. Doskona�e do po�owu o ka�dej porze roku i dnia.Doskona�e na po��w leszcza,storni,w�gorza metod� gruntow� (surfcastingow�), o...

�owisko Ka�u�a

�owisko Ka�u�amore_vert

�owisko w�dkarskie „Ka�u�a”�owisko w�dkarskie Ka�u�a, to ma�y zbiornik wodny o powierzchni oko�o 4 ha wody, i maksymalnej g��boko�ci 3,5 m. Po�o�one w p�nocno-wschodniej cz�ci kraju, w woj Warmi�sko-Mazurskim. Charakteryzuje si� urozmaicon� linia brzegow� jak i rybostanem. Jest...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Wis�a w O�wi�cimiu - Broszkowice - Bobrek

Wis�a w O�wi�cimiu - Broszkowice - Bobrekmore_vert

Wis�a rejon O�wi�cim - Broszkowice - Bobrek- Przepi�kne miejsce do w�dkowania, a z�owi� tu mo�na bolenia, sandacza, okonia, suma, brzan�.- Rejon uj�cia rzeki Przemszy to ciekawe i godne spenetrowania �owisko, uci�g wody nie jest silny ale za to dno u..., mo�e nas mile zaskoczy�, oczywi�c...

Rzeka Krzna -dop�yw Bugu

Rzeka Krzna -dop�yw Bugumore_vert

Krzna – Rzeka we wschodniej Polsce, lewy dop�yw Bugu, o d�ugo�ci 120 km. Bierze pocz�tek w �rodkowej cz�ci Niziny Po�udniowo podlaskiej. Niekt�re odcinki doliny Krzny oraz jej obszary �r�dliskowe obj�te zosta�y ochron� rezerwatow�, m.in. w Parku Krajobrazowym Podlaski Prze�om Bugu. Jest przep...

�owisko Sielska Woda

�owisko Sielska Wodamore_vert

Oficjalny film o Sielskiej Wodzie: https://www.youtube.com/watch?v=SgDq8a2ZEgkSielska Woda to �owisko specjalne pomi�dzy Lubsz� a Dobrzyniem w woj. opolskim, tu� przy Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Teren Sielskiej Wody to prawie 10 ha na kt�rych znajduje si� �owisko, sma�alnia ryb, k�pieli...

Uj�cie Tanwi do Sanu

Uj�cie Tanwi do Sanumore_vert

San a bardziej szczeg�owo uj�cie Tanwi do Sanu jest to znane �owisko wielu kolegom nie tylko z Okr�gu Tarnobrzeg ale wielu Koleg�w przyje�d�a z o�ciennych Okr�g�w. Dojazd prosty mo�na powiedzie� ze wszystkich stron przecie� Ulan�w to Stolica Flisactwa Polskiego. T� wod� polubi�em ju� dawno a na pe...

Starorzecze Jasio�ki

Starorzecze Jasio�kimore_vert

Podczas ulewnych deszcz�w rzeka Jasio�ka (tutaj woda g�rska) wylewa�a do "dziury". W ko�cu woda tam zosta�a. Uros�o du�o ro�linno�ci, wylewa�a r�wnie� pobliska �wirownia - �owisko Specjalne Kamieniec. I st�d mamy tam ryby. Mo�emy tam z�owi� p�o�, uklej�, okonia, klenia, szczupaka, a przy odrobinie s...

wr��reply