menu

�owiska

Oko�

wr��reply

Jezioro Piaseczno gm. �wiekatowo

Jezioro Piaseczno gm. �wiekatowomore_vert

Jezioro po�o�one w miejscowo�ci Ma�e ��kie w gminie �wiekatowo. Wyposa�one w kilka pomost�w od strony szosy Serock-�wiekatowo . Typowe jezioro rynnowe o do�� du�ej g��boko�ci. Trudny dost�p do w�dkowania z brzegu. Dominuj�ca ryba to leszcz/p�o� i ukleja. Poza tym sporo okonia i troch� szczupaka. ...

Przystanek Kie�pin

Przystanek Kie�pinmore_vert

Do dyspozycji go�ci mamy5 pokoi dwuosobowych3 pokoje trzyosobowe z mo�liwo�ci� dostawki3 �azienki5 prysznicysto��wk� i kuchni�sal� konferencyjn�pole namiotoweplac zabawpla�aJezioro Kie�pi�skie 7,5 ha. 7 stanowisk karpiarskich (trzy i cztero-osobowy...

�owisko komercyjne Wojszyce

�owisko komercyjne Wojszycemore_vert

�owisko wita Nas wielkim napisem ,,U karpika"". Gdy ju� jeste�my na terenie �owiska zwykle w�a�ciciel zbiera op�at� i mo�emy zacz�� �owi�. Pierwszy du�y staw z charakterystyczn� budk� na �rodku ma g��boko�� do p�tora metra. Woda pozbawiona wszelakich zawad o piaszczystym dnie. Mo�emy tam ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro St�szewskie

Jezioro St�szewskiemore_vert

Jezioro St�szewskie jest du�ym jeziorem o p�askim, piaszczystym dnie. Jezioro jest spore, idealnie do �owienia z ��dki. Z brzegu jest kilka miejsc na zasiadk�, ale trzeba si� sporo nachodzi� by takie znale��. Latem w okresie urlopowy spora presja w�dkarska, g��wnie za spraw� letnik�w.Jezioro na...

Rzeka Pas��ka od EW Braniewo do Zalewu Wi�lanego.

Rzeka Pas��ka od EW Braniewo do Zalewu Wi�lanego.more_vert

Rzeka Pas��ka w miejscowo�ci Braniewo poni�ej przep�awki dla ryb oraz elektrowni wodnej a� do uj�cia do Zalewu Wi�lanego charakteryzuje si� tym, �e rzeka na tym odcinku potrafi miewa� dosy� wartki nurt wody ni� si�, to miewa do jej g�rnej cz�ci, powy�ej przep�awki. Niestety, ale z roku na rok nu...

Jezioro Brze�onko woj. Pomorskie

Jezioro Brze�onko woj. Pomorskiemore_vert

Niewielkie jezioro po�o�one niedaleko Gdyni oko�o 25 km .Dane GPS : 54.455778 , 18 260640 Dobrze jest mie� mat� karpiow� ( wskazane , ja osobi�cie ze wstydem si� przyznaj� zapomnia�em ).Jezioro jest prywatne op�ata za w�dkowanie wynosi 40 z� , w�a�ciciel jeziora podejdzie wi�c z uiszc...

�owisko Gzel

�owisko Gzelmore_vert

Zalew Gzel, �owisko nr 613 jest og�lnodost�pnym �owiskiem dla okr�gu PZW Katowice. Jest to 29ha wody, g��boko�� tego �owiska dochodzi do 4 metr�w lecz przewa�aj� p�ytsze miejsca.�owisko te znajduj� si� przy lesie wi�c planuj�c zasiadk� trzeba wzi�� pod uwag� ilo�� wielu zaczep�w.Rybostan...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Torfica Buk

Torfica Bukmore_vert

Zbiornik znajdujacy sie ok 30 km od Poznania przy autostradzie A2 nie widoczny na mapie satelitarnej wjazd na nia znajduje sie tuz przy wiadukcie autostrady.Woda nie nale�y do PZW ani do prywatnych wlascicieli wiec spokojnie mo�na na niej lowic.Przyje�d�a tam ma�o osob poniewa� zbiorniki sa...

Stawy Martiany

Stawy Martianymore_vert

�owisko "Stawy Martiany" powsta�y na niewielkim akwenie o powiewni ok 3 h wody. Jest to niedu�y zbiornik wodny kt�ry wcze�niej s�u�y� do podchowywania narybku s�u��cego p�niej do zarybie� w�d PZW. Zarz�dc� �owiska jest Okr�g PZW Olsztyn. Zbiornik ten zosta� udost�pniony do w�dkowania 12 czerwca ...

Zbiorniki Zielona k.Kalet

Zbiorniki Zielona k.Kaletmore_vert

Zbiorniki dwa,DOLNY I G�RNY.Mo�na dojecha� od strony Tarnowskich G�r do m.MIOTEK lub od Cz�stchowy od m.So�nica do Miotka.Cisza i spok�j,samoch�d zostawiamy na parkingu ko�o starego o�rodka Gazobudowy lub od strony Tarn.G�r w lesie na drodze �wirowej niedaleko Wodomistrz�wki.Ryby tak jak wsz�dzie...

Sandacze i okonie z Dzie�kowic

Sandacze i okonie z Dzie�kowicmore_vert

Na Dzie�kowice je�d�� kilka razy w roku.Przewa�nie na ��d� kt�r� wypo�yczamy z rybacz�wki kt�r� opiekuje si� ko�o L�dziny.��dki s� dobrze utrzymane i w takiej ilo�ci �e nawet podczas nat�oku w�dkarzy nigdy jeszcze nam nie zabrak�o.Gdy s� jakie� zawody w lecie i jesieni� mo�na przyjecha� wcze�nie ...

P�otki z kana�u

P�otki z kana�umore_vert

Witajcie Bracia po kiju. Ostatnimi czasy odkry�em (ta wiosna) bardzo fajn� miejsc�wk� niedaleko Warszawy. Jest to kawa�ek kana�u pomi�dzy uj�ciem rzeczki a mostem w Aleksandrowie. Miejsc�wka ta ma dla mnie dlatego szczeg�lny urok i� nawet gdy gdzie indziej nic nie bierze tutaj mo�na zawsze co� z�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Bobrza

Bobrzamore_vert

Bobrza, w g�rnym biegu Bobrzyca, w dolnym biegu Trupieniec – rzeka w �rodkowej Polsce, prawy (najd�u�szy) dop�yw Czarnej Nidy o d�ugo�ci 48,9 km[1] i powierzchni dorzecza 379 km²[1]. P�ynie w G�rach �wi�tokrzyskich, w wojew�dztwie �wi�tokrzyskim.Rzeka wyp�ywa ze �r�de� w lasach na ...

Wis�a z innej strony

Wis�a z innej stronymore_vert

Witam, Kolejna ods�ona Wis�y w Krakowie, tym razem od strony Salwatora.�wietne miejsce z dost�pem do wody podchodz�cej pod sam brzeg.Miejsc�wka ci�gnie si� na d�ugo�ci oko�o 100 m. Dno z tej strony jest kamieniste.Wszystko mam nadziej� wida� na do��czonym zdj�ciu....

�wirownia Bajka�

�wirownia Bajka�more_vert

�wirownia Bajka� powsta�a w miejscu dawnego wyrobiska gliny i �wiru, powierzchnia to oko�o 60 h �rednia g��boko�� 6 m. Pewnym utrudnieniem jest dojazd a mianowicie po zjechaniu z drogi nr. 455 w miejscowo�ci Kamieniec Wroc�awski obok sklepu �abka i przejechaniu mostu na kanale droga jest w do�� k...

Rzeka Pokrzywianka

Rzeka Pokrzywiankamore_vert

Rzeka Pokrzywianka jako g��wny dop�yw �wi�liny,sw�j bieg rozpoczyna na p�nocnych stokach �ysog�r powy�ej miejscowo�ci Wola Szczygie�kowa,aby swoj� kreta �cie�k� zako�czy� w Zbiorniku Wi�ry. �rednia g��boko�� tego malowniczego �owiska to zaledwie 1,5m,jednak obfituje ono w zakr�ty,zakola,rozlewiska,...

Ju� mniej okonia

Ju� mniej okoniamore_vert

Ju� mniej okonia ni� kiedy� gdy nie by� zbiornik pe�ny,teraz ryba si� rozesz�a na wi�kszym obszarze.Po�owi� mo�na tak jak wsz�dzie gdy ryba jest na braniu.Przez kilka lat zbiornik s�abo zamarza�,l�d pokrywa� powierzchnie kr�tko i buszowa�y po nim bezkarnie KORMORANY.Ale tego roku l�d jest mocniejszy...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro P�ociszko (J-13)

Jezioro P�ociszko (J-13)more_vert

Jezioro P�ociszko - dziewicza nieska�ona pseudo w�dkarzami woda po�o�ona w lesie mieszanym w okolicy Go�og�ry (zachodniopomorskie).Bardzo czysta woda, brzegi dost�pne, dno g��wnie twarde i piaszczyste, og�lna powierzchnia 14ha. Zaczynaj�c po�owy szybko zauwa�ymy �e �owisko charakteryzuje si� bardzo ...

Staw Kaula

Staw Kaulamore_vert

Witam nasze oczko to stara zalana cegielnia.Na dnie naszej kauli znajduj� si� p�yty betonowe i pozosta�o�ci z cegielni min. tory kolejowe. Dno jest raczej muliste ale tez znajdzie sie kila ciekawych �wirowych miejsc.Jeziorko pokrywa r�wnie� bardzo duza ilo�� trzciny.Najg��bsze miejsce kuli to 6m ...

Jezioro Czarna Woda

Jezioro Czarna Wodamore_vert

Jezioro Czarna Woda ko�o Konina potocznie nazywane” Czarnym” to pokopalniany zbiornik o g��boko�ci dochodz�cej do: nawet 30-stu metr�w. Cho� jest usytuowany w bezpo�rednim s�siedztwie 100 tysi�cznego miasta to w pierwszym kontakcie w oczy rzuca si� malowniczo�� i dziko�� akwenu. Jezio...

wr��reply