menu

�owiska

Oko�

wr��reply

Jezioro Nowojasinieckie i du�e w�gorze

Jezioro Nowojasinieckie i du�e w�gorzemore_vert

Witam. W tym roku Jezioro Nowojasinieckie sta�o si� jeziorem og�lnodost�pnym jako woda nizinna. Jest to �owisko obfituj�ce w r�nej wielko�ci karpie, karasie srebrzyste tzw. japany, liny. W tym roku te� zacz�to p�ywa� i �owi� z �odzi na spinning szczupaki i okonie. Popularna jest te� p�o� i wzdr�ga....

Jezioro Kupowo

Jezioro Kupowomore_vert

To polodowcowe, rynnowe jezioro znajduje si� w p�nocno-wschodniej Polsce - na Suwalszczy�nie, w gmninie Rutka Tartak, w miejscowo�ci nosz�cej t� sam� nazw� - Kupowo, tu� przy granicy z Litw�.Jezioro otaczaj� strome, poro�ni�te drzewami brzegi, a samo dotarcie do niego wymaga pokonania wielu ...

Jezioro Ostrowskie

Jezioro Ostrowskiemore_vert

Jezioro Ostrowskie po�o�one jest w wojew�dztwie Kujawsko-Pomorskim, w powiecie Mogile�skim, w gminie Jeziora Wielkie. Jest to jezioro polodowcowe o typie rynnowym. Jego powierzchnia to 349 ha, a maksymalna g��boko�� to 32,6m.Jezioro podzielone jest na cz�� wschodni� i zachodni� ze wzgl�du na du�...

Jezioro Brzezinek Du�y

Jezioro Brzezinek Du�ymore_vert

Jezioro Brzezinek Du�y to jezioro lobeliowe o pow. 26 ha, po�o�one w wojew�dztwie pomorskim obok wsi Brze�no Szlacheckie w gminie Lipnica. Jezioro po�o�one w�r�d las�w i p�l o bardzo przejrzystej wodzie i maksymalnej g��boko�ci oko�o 17 m. Dooko�a jeziora roztacza si� �cie�ka, dzi�ki kt�r...

Jezioro G��boczek

Jezioro G��boczekmore_vert

G��boczek - jezioro w Polsce, w wojew�dztwie wielkopolskim, w powiecie gnie�nie�skim, w gminie Gniezno, na terenie Pojezierza Gnie�nie�skiego. P�nocny brzeg jeziora stanowi granic� gminy Gniezno z gmin� Mieleszyn. Brzegi jeziora s� ca�kowicie zalesione. Obecnie nale�y do Ko�a nr 11 Polania Gniez...

Stawy Koplany

Stawy Koplany more_vert

Koplany to stawy po starej cegielni. Po�o�one s� w odleg�o�ci 10 km od centrum Bia�egostoku.Jad�c od strony Bia�egostoku dwa pierwsze stawy s� najcz�ciej wybieranymi przez w�dkarzy z racji tego, i� s� to �owiska, zarybiane si� PZW. Niestety blisko�� miasta skutkuje du�� ilo�ci� w�dkarzy, co na ...

Kraina Trzech Staw�w

Kraina Trzech Staw�wmore_vert

D�bno le�y 10 km od Wo�owa (wojew�dztwo Dolno�l�skie) w Parku Krajobrazowym Doliny Jezierzycy, po�r�d las�w obfituj�cych w grzyby, jagody i zio�a. W�a�ciciele prowadz� gospodarstwo rolno - rybacki oferuj�ce w�dkowanie, sma�enie, w�dzenie, grillowanie na �onie przyrody.�owisko jest komercyjne...

Zbiornik Droniowiczki - C03 - Lubliniec

Zbiornik Droniowiczki - C03 - Lubliniecmore_vert

Zb. Droniowiczki - 3,8 ha. nale��cy do Okr�gu PZW Cz�stochowa. Lubliniec - woj. �l�skie. Zbiornik znajduje si� w centrum miasta Lubliniec przy ul. Stawowej dojazd najlepszy od nowego Gimnazjum nr:2 przy ulicy Droniowickiej (miejsce by zaparkowa� samoch�d przy samej wodzie). Jest to ma�...

Kana� Chobienicki

Kana� Chobienickimore_vert

Kana� Chobienicki nale�y do ci�gu wodnego, ��cz�cego kilkana�cie jezior na granicy wojew�dztwa Wielkopolskiego i Lubuskiego i jest jednym z najbardziej rybnych �owisk w regionie. Kana� ma 20m szeroko�ci i prosty oraz r�wny brzeg. Rybami dominuj�cymi s� kr�pie i leszcze. Poza tym z�owi� tu mo�na p...

Zbiornik Kaplyciok

Zbiornik Kaplyciok more_vert

Nazwa : KAPLYCIOKDojazd : do zbiornika najlepiej dojecha� od centrum �azisk �rednich ul. Pstrowskiego kierowa� si� w kierunku miejscowo�ci Wyry, na najbli�szym skrzy�owaniu kierunek ul.gen. Sikorskiego dalej ul. 22 lipca, ul. Lasoki Nr �owiska : 545Po�o�enie :�aziska G�rne,ul Lasoki

Zbiornik Wielopole - nr 611 - Rybnik

Zbiornik Wielopole - nr 611 - Rybnikmore_vert

�owisko Wielopole jest bardzo malowniczo po�o�onym zbiornikiem. Powsta� na spi�trzeniu ma�ej rzeki, kt�ra jest dop�ywem do rzeki Ruda. Zbiornik jest otoczony lasem w g��b bocznej drogi nieopodal ronda na ul. Wielopolskiej. Samoch�d trzeba zostawi� przy g��wnej drodze na parkingu poniewa� na wje�dzie...

Jeziorko Czerniakowskie Wasrszawa

Jeziorko Czerniakowskie Wasrszawamore_vert

Jest to do�� p�ytki akwen, �rednia g��boko�� wynosie ok.2,5m. a max. 4,3m. Jeziorko jest do�� intensywnie poro�ni�te ro�linno�ci� wodn�, wi�c najlepsze miejsc�wki s� dost�pne z ��dki. Na przystani mo�na wypo�yczy� ��dki na rybki, lub rekreacyjnie. Gdy zdecydujecie si� na swoj� w�asn� miejsc�wk� lepi...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw Rados�aw przy os.Rados�aw w Nowogardzie

Staw Rados�aw przy os.Rados�aw w Nowogardziemore_vert

�owisko to darz� ogromnym sentymentem,spora cz�� �ycia up�yn�a w jego okolicach i nad nim zreszt� te�.To tutaj z�owi�em swojego pierwszego karpia,du�y nie by� jakie�1,5kg ale cieszy� ogromnie.Tak�e tutaj z�owi�em 42 liny na jednej z zasiadek,rekordu tego do dzisiaj nie uda�o si� pobi�.Tak�e tu...

Rzeka Muchawka - Okolice Siedlec

Rzeka Muchawka - Okolice Siedlecmore_vert

Najcz�ciej w�dkuj� w okolicy Siedlec, ale napisz� nieco o samej rzece.Rzeka Muchawka jest lewym dop�ywem Liwca. Przep�ywa na terenie powiatu siedleckiego. Jej d�ugo�� wynosi 29,7 km. �r�d�a rzeki znajduj� si� na po�udnie od wsi Da�bogi ko�o wsi Gostchorz. W r�nych publikacjach mo�na spotka� za...

Zalew Cieszanowice - opis �owiska

Zalew Cieszanowice - opis �owiskamore_vert

artyku� jest jest mojego autorstwa pobrany z strony www.wedkarstwo.gralik.pl----pozdrawiam limahl[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26944ad0caf145e2.html][IMG]http://images46.fotosik.pl/268/26944ad0caf145e2m.jpg[/IMG][/URL] Zalew Cieszanowice ,pocz�tkowa faza ma�o obiecuj�ca na p...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rog�no - Starorzecze Narwi

Rog�no - Starorzecze Narwimore_vert

Starorzecze le�y w odleg�o�ci oko�o 1 km od Narwi. Ja doje�d�am od strony Rz��nika i Bielina, ale mo�liwy jest dojazd od strony Lubiela Nowego. Starorzecza nie wida� na mapie, ale w widoku satelitarnym na Google Maps jet doskonale widoczne (banan na za��czonym zdj�ciu satelitarnym).Jak woda o...

Zalew Cieszanowice

Zalew Cieszanowicemore_vert

Zalew Cieszanowice - zbiornik dla wytrwa�ych [URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad79caff278a21f4.html][IMG]http://images48.fotosik.pl/6/ad79caff278a21f4m.jpg[/IMG][/URL]Strefa przy tamie rejon wielu os�b oczekuj�cych na karpia ,szczupaka , a zarazem wielu p�otek w r�nym rozmiarz...

Martwa Wis�a

Martwa Wis�amore_vert

Oto moje �owisko, na kt�rym w�dkuje nie mal codziennie, niestety jego jego negatywnymi cechami jest to, �e dno jak i brzeg jest pokryty ska�ami jak i kamieniami, jest bardzo du�o zaczep�w i trzeba troch� zestaw�w straci� aby nauczy� si� na pami�� gdzie mo�na zarzuca� i jak zwija� �y�k�, �owi� tam...

Odra za mostem Osobowickim

Odra za mostem Osobowickimmore_vert

Sporo bolenia, kt�ry ugania si� za uklejami zar�wno na kana�ach, jak i g��wnej Odrze. Na ko�cu kana�u miejskiego warto pobawi� si� z ma�ymi gumkami na okonie. Na kana� polecam sp�awik jakie� 8m od brzegu. Sporo leszcza, kr�pia, a kolega w zesz�ym roku �adnego lina nawet wyci�gn��. Na kanale racz...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Woliczno

�owisko Wolicznomore_vert

Odwiedzaj�c �owisko Woliczno b�dziecie mieli do dyspozycji trzy stawy. Pierwszy, g��wny staw, to staw typowo karpiowy. Drugi i trzeci to �owiska przygotowane specjalnie dla amator�w w�dkarstwa sp�awikowego i spiningowego Dla karpiarzy przygotowali�my staw o powierzchni ok. 5ha, Dno jeziora j...

wr��reply