menu

�owiska

Lin

wr��reply

Jezioro Czarownica (Borzymin)

Jezioro Czarownica (Borzymin)more_vert

Jezioro Czarownica bywa te� nazywane Borzymin, poniewa� le�y na tereni wsi o takiej w�a�nie nazwie. Powierzchnia lustra wody to 25,09 ha, maksymalna g��boko�� to 14,7 metr�w, natomiast �rednio g��bokie jest na prawie 7 metr�w.Czysto�� w�d zosta�a zaliczona do II klasy. Brzegi jeziora por...

Jezioro Szlamy

Jezioro Szlamymore_vert

��czna powierzcha Jezioro Szlamy wynosi 109 ha, z czego 70 ha le�y na terenie Polski, reszta na Bia�orusi. Jego d�ugo�� (og�lna) to 3,2 km, szeroko�� dochodzi do 500 m, a g��boko�� do 4,6 metr�w. W cz�ci zachodniej po�o�na jest na nim wyspa o powierzchni ok.1,5 ha.Jezioro otaczaja Puszcz...

Jezioro Mieliwo

Jezioro Mieliwomore_vert

Jezioro Mieliwo ma powierzchni� 80,9 ha, d�ugo�� maks. 2960 m, szeroko�� maks. 535 m, obj�to�� 2712,5 tys. m3, g��boko�� maks. 9,4 m, g��boko�� �red. 3,4 m. Przepi�kne jezioro rynnowe po�o�one malowniczo w centralnej cz�ci Pojezierza Brodnickiego. Otoczone jest w ca�o�ci bujnymi lasami. Z ...

Jezioro D�bno

Jezioro D�bnomore_vert

Powierzchnia 59,5 ha, d�ugo�� maks. 1400 m, szeroko�� maks. 600 m, obj�to�� 3281,6 tys. m3, g��boko�� maks. 15,9 m, g��boko�� �red. 5,5 m.�r�dle�ne jezioro po�o�one na po�udnie od jeziora Part�czyny Wielkie. Przez jego p�nocny kraniec przep�ywa Skarlanka. Konfiguracja dna jest ma�o urozm...

Jezioro Robotno

Jezioro Robotnomore_vert

Powierzchnia jeziora to 49,9 ha, d�ugo�� maks. 970 m, szeroko�� maks. 850 m, obj�to�� 2897,0 tys. m3, g��boko�� maks. 15,6 m, g��boko�� �rednia 5,9 m. Malowniczo po�o�one jezioro o owalnym kszta�cie, przez kt�re przep�ywa rzeka Skarlanka. Jezioro Robotno posiada �rednio urozmaicon� lini� brz...

Jezioro �o�skie

Jezioro �o�skiemore_vert

Jezioro �o�skie zwane te� �o� lub �o�skie - Paw�owskie to niewielki zbiornik (40 ha) po�o�ony w kotlinie pomi�dzy Margoninem a W�growcem.Mo�na tu z�owi� dorodn� p�o� i leszcza, r�wnie� lina - doskona�e �owisko przy wsi Zbyszkowice (mulista zatoczka) - tam te� �atwo trafi� na w�gorza.�o�s...

Jezioro Zag��bocze, Pojezierze ��czy�sko W�odawskie.

Jezioro Zag��bocze, Pojezierze ��czy�sko W�odawskie.more_vert

Jezioro Zag��bocze jest �owiskiem Licencyjnym ZO PZW Lublin i zaliczane do jednych z czystszych jezior (II klasa czysto�ci) w regionie Lubelskim. Akwen usytuowany jest w gminie Ludwin, na terenie otuliny Poleskiego Parku Narodowego. Dojazd z dw�ch najwi�kszych miast: ��czna drog� n...

wr��reply