menu

�owiska

Lin

wr��reply

Zbiornik Kaplyciok

Zbiornik Kaplyciok more_vert

Nazwa : KAPLYCIOKDojazd : do zbiornika najlepiej dojecha� od centrum �azisk �rednich ul. Pstrowskiego kierowa� si� w kierunku miejscowo�ci Wyry, na najbli�szym skrzy�owaniu kierunek ul.gen. Sikorskiego dalej ul. 22 lipca, ul. Lasoki Nr �owiska : 545Po�o�enie :�aziska G�rne,ul Lasoki

Zbiornik Wielopole - nr 611 - Rybnik

Zbiornik Wielopole - nr 611 - Rybnikmore_vert

�owisko Wielopole jest bardzo malowniczo po�o�onym zbiornikiem. Powsta� na spi�trzeniu ma�ej rzeki, kt�ra jest dop�ywem do rzeki Ruda. Zbiornik jest otoczony lasem w g��b bocznej drogi nieopodal ronda na ul. Wielopolskiej. Samoch�d trzeba zostawi� przy g��wnej drodze na parkingu poniewa� na wje�dzie...

Jeziorko Czerniakowskie Wasrszawa

Jeziorko Czerniakowskie Wasrszawamore_vert

Jest to do�� p�ytki akwen, �rednia g��boko�� wynosie ok.2,5m. a max. 4,3m. Jeziorko jest do�� intensywnie poro�ni�te ro�linno�ci� wodn�, wi�c najlepsze miejsc�wki s� dost�pne z ��dki. Na przystani mo�na wypo�yczy� ��dki na rybki, lub rekreacyjnie. Gdy zdecydujecie si� na swoj� w�asn� miejsc�wk� lepi...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Stawy Rybne Mi�k�w

Stawy Rybne Mi�k�wmore_vert

W samym �rodku podkarpackich las�w, daleko od cywilizacji znajduj� si� prywatne stawy rybne „Mi�k�w” – istny RAJ DLA W�DKARZY i ludzie ceni�cych sobie cisz�, spok�j i pi�kn� przyrod�…Ka�dego sezonu przyje�d�aj� do nas stali w�dkarze, kt�rzy zauroczeni s� atrakcyjno�ci...

Staw Rados�aw przy os.Rados�aw w Nowogardzie

Staw Rados�aw przy os.Rados�aw w Nowogardziemore_vert

�owisko to darz� ogromnym sentymentem,spora cz�� �ycia up�yn�a w jego okolicach i nad nim zreszt� te�.To tutaj z�owi�em swojego pierwszego karpia,du�y nie by� jakie�1,5kg ale cieszy� ogromnie.Tak�e tutaj z�owi�em 42 liny na jednej z zasiadek,rekordu tego do dzisiaj nie uda�o si� pobi�.Tak�e tu...

Rzeka Muchawka - Okolice Siedlec

Rzeka Muchawka - Okolice Siedlecmore_vert

Najcz�ciej w�dkuj� w okolicy Siedlec, ale napisz� nieco o samej rzece.Rzeka Muchawka jest lewym dop�ywem Liwca. Przep�ywa na terenie powiatu siedleckiego. Jej d�ugo�� wynosi 29,7 km. �r�d�a rzeki znajduj� si� na po�udnie od wsi Da�bogi ko�o wsi Gostchorz. W r�nych publikacjach mo�na spotka� za...

Zalew Cieszanowice - opis �owiska

Zalew Cieszanowice - opis �owiskamore_vert

artyku� jest jest mojego autorstwa pobrany z strony www.wedkarstwo.gralik.pl----pozdrawiam limahl[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26944ad0caf145e2.html][IMG]http://images46.fotosik.pl/268/26944ad0caf145e2m.jpg[/IMG][/URL] Zalew Cieszanowice ,pocz�tkowa faza ma�o obiecuj�ca na p...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rog�no - Starorzecze Narwi

Rog�no - Starorzecze Narwimore_vert

Starorzecze le�y w odleg�o�ci oko�o 1 km od Narwi. Ja doje�d�am od strony Rz��nika i Bielina, ale mo�liwy jest dojazd od strony Lubiela Nowego. Starorzecza nie wida� na mapie, ale w widoku satelitarnym na Google Maps jet doskonale widoczne (banan na za��czonym zdj�ciu satelitarnym).Jak woda o...

Zalew Cieszanowice

Zalew Cieszanowicemore_vert

Zalew Cieszanowice - zbiornik dla wytrwa�ych [URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad79caff278a21f4.html][IMG]http://images48.fotosik.pl/6/ad79caff278a21f4m.jpg[/IMG][/URL]Strefa przy tamie rejon wielu os�b oczekuj�cych na karpia ,szczupaka , a zarazem wielu p�otek w r�nym rozmiarz...

Jezioro Jelito

Jezioro Jelito more_vert

Bardzo fajnie i ciekawe jezioro. Warto pochwali� ko�o opiekuj�ce si� zbiornikiem. �owisko jest oznaczone, czyste, co chwila wida� kosze na �mieci i bardzo rzadko mo�na zauwa�y� wszechobecne na Odrze pude�ka po robakach. Gratulacj�! Jezioro typowo rynnowe. Podobno drugie w tym rejonie co ...

�owisko Woliczno

�owisko Wolicznomore_vert

Odwiedzaj�c �owisko Woliczno b�dziecie mieli do dyspozycji trzy stawy. Pierwszy, g��wny staw, to staw typowo karpiowy. Drugi i trzeci to �owiska przygotowane specjalnie dla amator�w w�dkarstwa sp�awikowego i spiningowego Dla karpiarzy przygotowali�my staw o powierzchni ok. 5ha, Dno jeziora j...

Jeziro Sumowo

Jeziro Sumowomore_vert

Sumowo jest kszta�tu pod�u�nego o d�ugo�ci ok 3 km i szer ok 300-400 m i maksymalnej g��boko�ci do 20 m .jezioro jest typowym zbiornikiem leszczowym , du�o te� tu dorodnej p�oci , wzdr�gi i lina . z rodziny drapie�nik�w najliczniej wyst�puje szczupak ( moje rekordy to 5 i 7,5 kg) ale jest te� sporo ...

Niekanin

Niekaninmore_vert

Niekanin, Czarny Staw- a w�a�ciwie dwa zbiorniki (7.79 ha), po�o�one 8 km od Ko�obrzegu. Jad�c w kierunku Pustar , pierwszy potocznie zwany „ma�ym” widoczny z drogi, "du�y" ukryty w dole na polu. Dojazd zapewnia nam polna droga szutrowa nad same �owisko. Istnieje mo�liwo�� objazdu dw...

Staw Rozlewisko ko�o Szczecina

Staw Rozlewisko ko�o Szczecinamore_vert

�owisko wielko�ci� zbli�one do Jez.S�oneczne w Szczecinie na Gumie�cach.G��boko�� do 2 metr�w.Dost�pne z ka�dej strony dla w�dkarzy.Rybki ,kt�re ja tam z�owi�em to kara� japoniec,p�o�,oko�,kr�p.S�ysza�em o linach,karpiach i szczupakach.Mocno oblegany akwen w miesi�cach ciep�ych,wszytko ze wzgl�du...

Wysoki Staw na Warszewie w Szczecinie

Wysoki Staw na Warszewie w Szczeciniemore_vert

Wysoki Staw (Wodozbi�r, Murowaniec, Murowanka) - Warszewo , SzczecinieNa akwenie znajdowa� si� pierwszy Szczeci�ski wodoci�g,wybudowany zosta� z drewna a od 1578 doprowadza� wod� dla miasta.Bardzo trudno dost�pny z brzegu akwen,g�. maksymalna 10-12m ,choc...

Kana� Warta w Szczecinie

Kana� Warta w Szczeciniemore_vert

Kana� Warta jest odnog� basenu G�rno�l�skiego ,ca�o�� bardzo blisko basenu G�rniczego.D�ugo�� akwenu nie wi�cej ni�350-400m,szeroko�� 60-80m,g��boko�� do 7m,du�e wahania poziomu wody,nawet do 1,5m.Z�apa�em tutaj sandacze,okonie,p�ocie,leszcze,kr�pie,s�ysza�em o z�apanych tutaj szczupakach,linach,...

Jezioro Wo�win

Jezioro Wo�winmore_vert

Jezioro typowo rynnowe,trzecie co do wielko�ci w woj.Szczeci�skim (po jeziorach D�bie,Miedwie). Wed�ug niekt�rych �r�de� ma 810ha powierzchni ,wed�ug innych nawet 830.Maksymalna g��boko�� 28,1m,jezioro ci�gnie si� z p�nocnego zachodu na po�udniowy wsch�d.Wyst�puj� tu wszystkie gatunki ryb , kt�r...

Zalew �oje

Zalew �ojemore_vert

Zalew �oje jest to zbiornik po�o�ony w Wojew�dztwie Mazowieckim w miejscowo�ci �oje niedaleko Przasnysza. Zosta� on poddany przebudowie w 2008 roku. Powierzchnia akwenu ma oko�o 5 hektar�w. Ma pod�u�ny kszta�t g��boko�� nie przekracza 3 metr�w. Brzegi �owiska poro�ni�te s� niedu�ym pasem trzcin. ...

Ro�cimin M�y�skie

Ro�cimin M�y�skiemore_vert

�owisko jest specyficzne, jest troszk� pomost�w, ale wi�kszo�� w fatalnym stanie,je�eli ju� jaki� �adny jest , to na tylko i wy��cznie w�asnor�cznie na w�asny koszt odnowiony lub wybudowany, za to jest tu wiele ciekawych miejsc do po�owienia.Jezioro jest typu rynnowego, z jednej strony(E...

Zbiornik Niwa

Zbiornik Niwa more_vert

[�owisko bardzo ciekawe w�dkarsko, dominuj�ce gatunki to: Karp, Szczupak, Lin, Oko�, Kara�. Na zbiorniku NIWA 1 mo�na �owi� tylko z �odzi i wyznaczonych stanowisk w�dkarskich w liczbie 40.( Planuje si� dopuszczenie ca�ego brzegu do �owienia ryb)�rednia g��boko�� �owiska to oko�o 2 m, powierzc...

wr��reply