menu

�owiska

Lin

wr��reply

�owisko Ka�u�a

�owisko Ka�u�amore_vert

�owisko w�dkarskie „Ka�u�a”�owisko w�dkarskie Ka�u�a, to ma�y zbiornik wodny o powierzchni oko�o 4 ha wody, i maksymalnej g��boko�ci 3,5 m. Po�o�one w p�nocno-wschodniej cz�ci kraju, w woj Warmi�sko-Mazurskim. Charakteryzuje si� urozmaicon� linia brzegow� jak i rybostanem. Jest...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Czapiel�wka

Zalew Czapiel�wkamore_vert

Zalew Czapiel�wka po�o�ony jest w odleg�o�ci ok. 30 km od Bia�egostoku w pobli�u miejscowo�ci Czarna Bia�ostocka.�owisko bardzo cz�sto odwiedzane przez w�dkarzy. Po�o�enie, otoczenie oraz charakterystyka tego miejsca pozwala na po��w wszystkimi mo�liwymi metodami. Zachwyceni b�d� zar�wno gruntow...

Staw Upadowy

Staw Upadowymore_vert

Staw Upadowy nr �owiska 401- znajduje si� pomi�dzy dzielnicami Katowice - Zawodzie i Jan�w-Nikiszowiec, przy ul. Transportowc�w, powsta� na terenach poprzemys�owych (rejon zlikwidowanego wyrobiska kopalnianego "Upadowa IV"). Posiada powierzchni� 2,2 ha. Brzegi stawu s� g�sto poro...

Staw Ostropek

Staw Ostropekmore_vert

Fajny stawik cho� troch� zaniedbany. Do po�ow�w najlepiej znale�� miejsce po wschodniej stronie stawu. Najlepiej �owi� metod� GRUNTOW� na czerwone robaki po zarzuceniu przyn�ty ryby bior� co 10 minut.S�ysza�em �e opowie�ci o ca�kiem niez�ych okazach z�owionych tu cho� sam nie mia�em okazji z�owi� an...

Jezioro Piecuch (Czerwone)

Jezioro Piecuch (Czerwone)more_vert

Jezioro Piecuch nazywane tak�e potocznie Czerwonym o powierzchni 8 ha. Maksymalna g��boko�� to oko�o 4 m. Zbiornik otoczony jest polami, a tak�e lasami. Posiada bardzo rozwini�t� linie brzegow�. W jeziorze jest wiele naturalnych zaczep�w w postaci powalonych drzew, ga��zi dlatego spinningowanie jest...

Jezioro Juno

Jezioro Junomore_vert

Jezioro Juno to polodowcowy zbiornik rynnowy, jest najwi�kszym jeziorem w okolicach Mr�gowa. Akwen ma powierzchni� oko�o 380 hektara.Juno jest po��czone z innymi jeziorami.G��boko�� maksymalna to oko�o 33 metr�w, natomiast �rednia to 11 metr�w.Brzegi jeziora s� do�� wysokie, czasami...

Jegocin Ma�y - Jegocinek

Jegocin Ma�y - Jegocinekmore_vert

Jegocin Ma�y, potocznie zwany Jegocinkiem to ma�e, do�� p�ytkie jeziorko o wodzie wzgl�dnie czystej. Jezioro le�y we wsi Szeroki B�r Piski, i to w�a�nie w tym miejscu mo�emy liczy� na najlepsze brania. W Szerokim Borze znajduj� si� jedne z najwi�kszych w Polsce wojskowe magazyny z amunicj�. Do ko�ca...

Dziki Staw - Kl�pczewo

Dziki Staw - Kl�pczewomore_vert

Jest najprawdopodobniej poniemiecki staw opuszczony dawno temu ko�o wojny opuszczony przez w�a�ciciela. Ma on ok. 5 ar�w. Ryby zamieszkuj�ce ten stawik to: Kara� i Lin. Chocia� niedawno nie wiadomo sk�d pokaza�y si� tu p�ocie i co najdziwniejsze sumy. Niedaleko jest co� jakby gniazo �ab�dzi. Jest to...

Zbiornik Terebela I

Zbiornik Terebela Imore_vert

Zbiornik Terebela I jest niewielkim zbiornikiem wodnym o powierzchni ok. 24 ha, a jego �rednia g��boko�� nie przekracza 2m. Le�y on w odleg�o�ci 7km od Bia�ej Podlaskiej i jest to moim zdaniem idealne miejsce w okolicy na popo�udniowy wypad na ryby. Jedna strona os�oni�ta jest g�stym lasem z drug...

Staw Gminny Cigacice

Staw Gminny Cigacicemore_vert

Nie raz zastanawiam si� przeje�d�aj�c ko�o jakiej� wody czy s� tu ryby i czy mo�na �owic. Poniewa� akurat cz�sto bywam nad odr� w miejscowo�ci Cigacice postanowi�em sprawdzi� kto jest w�a�cicielem i co p�ywa w tej wodzie, tzn. w stawie przed starym mostem w miejscowo�ci Cigacice.. Albo mo�e odwrot...

Jezioro Lin�wek

Jezioro Lin�wekmore_vert

Lin�wek jest niewielkim, ale bardzo fajnym jeziorem nale��cym do w�d PZW. Kiedy� by�o to jezioro prywatne i po��w na tym jeziorze by� zabroniony. Te jezioro jest muliste, ma bardzo klarown� wod� i jest otoczone lasem. Na tym jeziorze jest zabroniony po��w z �odzi i dozwolone jest tylko w�dkowan...

Staw Strzelnica

Staw Strzelnicamore_vert

Przepi�kny staw po�o�ony w zabrza�skiej dzielnicy Makoszowy otoczony lasami obdarowuje nas cisz� i pi�knym widokiem. Opiekunem stawu jest ko�o nr 65 Zabrze Makoszowy, kt�rego to cz�onkowie odwalaj� kawa� dobrej roboty dbaj�c na tym �owisku ( oraz na innym im podleg�ych) o czysto��, porz�dek i zarybi...

Jezioro Le�ne okolice Szczecinka

Jezioro Le�ne okolice Szczecinkamore_vert

Przepi�kne jezioro po�o�one w Nadle�nictwie Czarnob�r niedaleko r�wnie przepi�knego miasta Szczecinek zachwyci�o mnie sw� czyst� wod� oraz urozmaicon� lini� brzegow� z trzcinowiskami i powalonymi do wody drzewami ale co najwa�niejsze pi�knymi rybami, kt�re mia�em okazje podczas urlopowych wypad�w. W...

Jezioro Szurpi�y

Jezioro Szurpi�ymore_vert

Jezioro Szurpi�y po�o�one jest na Suwalszczy�nie w pobli�u miejscowo�ci Jeleniewo, po lewej stronie drogi prowadz�cej z Suwa�k do Rutki Tartak (DW655).Dok�adny opis jeziora znajduje si� na stronie PZW Suwa�ki pod adresem http://www.pzw.suwalki.com.pl/index.php?id=102,117Je�li chodzi o dost�p...

Jezioro Wilczkowo

Jezioro Wilczkowomore_vert

Troch� Historii:W 1950 roku wprowadzono nazw� urz�dowsk� ,,Jezioro Wilczkowskie", zarazem zast�puj�c poprzedni� niemieck� nazw� ,,Grosser See", jednak w 2006 roku Komisja Nazw i Miejscowo�ci i Obiekt�w Fizjograficznych w wykazie hydronim�w przedstawi�a nazw� ,,Jezioro Wilczkowo"Po�o�enie ...

Gruba-Rybka.pl

Gruba-Rybka.plmore_vert

[p]Zapraszamy Pa�stwa na �owisko "GRUBA RYBKA”, staj�ce si� w�r�d w�dkarzy i ich rodzin popularnym miejscem spotka� i rekreacji. Ka�dy, kto szuka ciszy nad wod�, po��czonej z odrobin� adrenaliny wydzielaj�cej si� podczas walki z 5 - 15 kilowymi okazami karpi, szczupak�w czy jesiotr�w, ...

Jezioro Nowojasinieckie i du�e w�gorze

Jezioro Nowojasinieckie i du�e w�gorzemore_vert

Witam. W tym roku Jezioro Nowojasinieckie sta�o si� jeziorem og�lnodost�pnym jako woda nizinna. Jest to �owisko obfituj�ce w r�nej wielko�ci karpie, karasie srebrzyste tzw. japany, liny. W tym roku te� zacz�to p�ywa� i �owi� z �odzi na spinning szczupaki i okonie. Popularna jest te� p�o� i wzdr�ga....

Jezioro Kupowo

Jezioro Kupowomore_vert

To polodowcowe, rynnowe jezioro znajduje si� w p�nocno-wschodniej Polsce - na Suwalszczy�nie, w gmninie Rutka Tartak, w miejscowo�ci nosz�cej t� sam� nazw� - Kupowo, tu� przy granicy z Litw�.Jezioro otaczaj� strome, poro�ni�te drzewami brzegi, a samo dotarcie do niego wymaga pokonania wielu ...

Zbiornik Droniowiczki - C03 - Lubliniec

Zbiornik Droniowiczki - C03 - Lubliniecmore_vert

Zb. Droniowiczki - 3,8 ha. nale��cy do Okr�gu PZW Cz�stochowa. Lubliniec - woj. �l�skie. Zbiornik znajduje si� w centrum miasta Lubliniec przy ul. Stawowej dojazd najlepszy od nowego Gimnazjum nr:2 przy ulicy Droniowickiej (miejsce by zaparkowa� samoch�d przy samej wodzie). Jest to ma�...

Zbiornik Lis�w - C32 - Lis�w

Zbiornik Lis�w - C32 - Lis�wmore_vert

Zb. Lis�w - 7,5 ha. nale��cy do Okr�gu PZW Cz�stochowa. gm. Lis�w - pow. Lubliniecki - woj. �l�skie. Trasa Cz�stochowa - Lubliniec. Ma�y zbiornik lecz z �adnymi okazami w du�ej ilo�ci (karpia). Dobre miejsc�wki, malowniczy widok, s�aby dojazd samochodem do stanowisk w niekt�ryc...

wr��reply