menu

�owiska

Lin

wr��reply

Zofi�wka

Zofi�wkamore_vert

Zbiornik Zofi�wka to spokojne i urokliwe miejsce , przyjazne dla wprawionych w�dkarzy,oraz os�b zaczynaj�cych swoj� przygod� z w�dk�.Praktycznie z powodzeniem mo�na stosowa� metody:sp�awik ,wszystkie odmiany gruntu i spinning.Coraz cz�ciej zagl�daj� tu rasowi ...

Jezioro Racze

Jezioro Raczemore_vert

Jezioro Racze jest jeziorem �r�dle�nym o powierzchni ok. 8 ha, d�ugo�ci 650 m i maksymalnej szeroko�ci - 150 m, i glebokosci max.ok 6m.Zlokalizowane na p�nocny wsch�d od miejscowo�ci Gralewo.Jeziorko jest typu rynnowego, ��czy si� dop�ywem, a jego wody odprowadzane s� nieoznaczonym ciekiem do...

P�awniowice Ma�e

P�awniowice Ma�emore_vert

�owisko P�awniowice Ma�e okr�gu PZW Katowice.Po�o�one w miejscowo�ci P�awniowice, powiat Gliwicki, wojew�dztwo �l�skie.Akwen zlokalizowany tuz obok zalewu P�awniowickiego.Dojazd mo�liwy od strony tzw. pla�y lub od strony hotelu Laguna.W pierwszej opcji nie ma ...

Jezioro Kozienickie

Jezioro Kozienickiemore_vert

Jezioro Kozienickie woj mazowieckieChcialbym dzis przedstawic Wam koledzy wedkarze po kiju jezioro Kozienickie. Pisza ze jest to jezioro ale gdy je zobaczylem wyglada mi bardziej na rzeke lub kanal.Ale nie wazne wazne ze bylem tam i musze przyznac ze sa tam przepiekn...

Staw w Czu�owie

Staw w Czu�owiemore_vert

Staw w Czu�owieWitam dzis chcialby przedstawic wam dziki staw w lesie polozony w miejscowosciCzu��w niedaleko Tychow Slaskie. Kiedys ten staw slyna z pieknych karasi i bylogdzie polowic lecz dzis juz strasznie porosniety zaroslami i malo miejsca dowedkowania. Lat pare t...

Jezioro Topiele

Jezioro Topielemore_vert

[p][p]�owisko Topiele. Po�o�enie woj. Zachodniopomorskie powiat koszali�ski gmina Sian�w o powierzchni 40 hektar�w .�owisko jest w�asno�ci� Okr�gu PZW Koszalin.Na �owisku obowi�zuje RAPR PZW G��boko�� �owiska wynosi od 1 metra w strefie brzegowej do 2 metr�w na �rodkowej cz�ci jeziora. Dominu...

Jezioro �omy

Jezioro �omymore_vert

�omy tak zwie si� jezioro w miejscowo�ci �omy:) Jest to zalesione drzewo z licznymi gr��elami,kt�re otaczaj� prawie ca�e jezioro .Dost�pno�� po�owu ryb na tym akwenie jest ograniczona z powodu gr��eli,nieliczne miejsc�wki po�owu ryb mo�na policzy� na jednej r�ce jest ich na prawd� ma�o.Dobrym sposo...

Zalew Pi�czowski (zalew Nidy)

Zalew Pi�czowski (zalew Nidy)more_vert

Zalew Pi�czowski to zbiornik powsta�y z dawnego koryta rzeki Nidy. Jego powierzchnia to 11.35 ha. Jest �owiskiem najcz�ciej wybieranym przez w�dkarzy z Pi�czowa i okolic r�wnie� tych dalszych jak my z Kielc. Najcz�ciej wyst�puj�ce w tym zbiorniku ryby to: karp, lin,

Jezioro Jeziorak

Jezioro Jeziorak more_vert

Jezioro Jeziorak. Tym razem nie b�d� si� rozdrabnia� nad opisem geograficznego po�o�enia.My�l�, �e wi�cej da wam drodzy koledzy umieszczenie map batymetrycznych.Techniki �owienia. Po I wspomn�, �e obowi�zuje zakaz po�owu na �yw� b�d� martw� ryb�. ( do odwo�ania; czyli a� ...

Rzeka I�awka

Rzeka I�awkamore_vert

�r�d�o rzeki (jezioro Jeziorak), zaczyna si� od mostu na ulicy D�browskiego w I�awie, przep�ywa przez jezioro I�awskie i uchodzi w okolicach Lubawy do Drw�cy.Ca�kowita d�ugo�� rzeki to 62,4 km. G��boko�� od 1m do 4m.Brzegi dominuje trzcina pospolita oraz pa�ka w�skolistna.

Staw Rozlany

Staw Rozlanymore_vert

Staw Rozlany, to jedna z glinianek na obrze�ach Poznania i Lubonia, kt�re nazywane s� Szachtami. Kilkana�cie lat temu kopano tam glin�, lecz po jakim� czasie zaprzestano tych prac, a wykopane wcze�niej do�ki zape�ni�y si� wod�. Zbiornik w najg��bszych miejscach osi�ga 4-5 m, ale na og� g...

jezioro D�ugie na Warmii

jezioro D�ugie na Warmiimore_vert

Jezioro D�ugie, jedno z malowniczych rynnowych jezior na Warmii. Powierzchnia wynosi 26,8 ha, co kwalifikuje je na sz�stym miejscu co do wielko�ci jezior Olszty�skich. Po�o�one jest na wysoko�ci 103m n.p.m. Maksymalna g��boko�� 17,3m, �rednia ok 5,3m. D�ugo�� zbiornika si�ga ok 1750 ma szeroko�� 250...

Jezioro Brzednia

Jezioro Brzedniamore_vert

Jezioro Brzednia, jest to woda nale��ca do PZW Pozna�, jego powierzchnia ca�kowita wynosi 15,5 ha. �owisko to prezentuje si� bardzo dziko, brzegi mocno poro�ni�te wszelak� ro�linno�ci� wodn�, a lustro wody latem potrafi by� w 70% zaro�ni�te, co w du�ym stopniu utrudnia w�dkowanie. Jezioro szczeg�lni...

Jezioro Gardzinowo

Jezioro Gardzinowomore_vert

Jezioro Gardzinowo.            Jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie s�pole�skim, gmina Wi�cbork. Poruszaj�c si� drog� nr 189 z Sypniewa w kierunku Wi�cborka mijamy dwa zbiorniki. Po lewej stronie znajduje si� jezioro Ostr�w (dla miejscowych Wyspa), po...

Batorowo PZW- opis �owiska

Batorowo PZW- opis �owiskamore_vert

Miejsc�wka ciekawa aczkolwiek trudna, szczeg�lnie je�eli chodzi o ryby, kt�re s� bardzo kapry�ne. Cie�ko jest je dobrze i skutecznie rozgry�� a je�eli uda si� ju� to zrobi� to i tak trzeba odpowiednio trafi� bo cz�sto starania i przygotowania ko�cza si� rozczarowaniem. Zbiornik oblegany g��wnie prze...

Jezioro Kiersztanowskie

Jezioro Kiersztanowskiemore_vert

Jest to malownicze jezioro, po�o�one na Mazurach, w powiecie K�trzy�skim, w miejscowpsci Po�arki. Gospodarzem jest PZW Olsztyn. Jezioro o ��cznej powierzchni 16 ha, i prostej linii brzegowej. Jego kszta�t przypomina wyd�u...

Zalew Poniatowskiego

Zalew Poniatowskiegomore_vert

Dosy� ma�e i p�ytkie �owisko lecz mi�o mo�na tam sp�dzi� czas i na pewno uda si� co� tam z�owi�.ca�e �owisko ma ok 12-15miejsc�wek , ostatnio niestety jest zagrodzona jedna strona stawu gdy� znajduje si� na terenie prywatnym ale bez problemu mo�na przej�� okr�na drog� . Dno jest bardzo muli...

�abie Oczko

�abie Oczkomore_vert

�owisko znajdujace sie w Gliwicach, na osiedlu Wary�skiego.Staw polo�ony poza linia zabudowy na pobliskim polu.Okolica bardzo spokoja, jedynie ludzie wedrujacy z psami.Staw powsta� w dawnym wyrobisku piasku.�rednia g�ebokos� stawu to oko�u 3 metry. Natomiast w najg��bszym mie...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owiska S�oneczko

�owiska S�oneczkomore_vert

�owisko potocznie nazywane przez w�dkarzy " S�ONECZKO".�owisko po�o�one we wsi kolo Gliwic - So�nicowice.Akwen prawdopodobnie powsta� po starym wyrobisku piasku.Bardzo czysta woda co potwierdza obecno�� szcze�uj oraz rak�w.Dno piaszczyste nie zr�nicowane. G��bokosc zbiornika waha...

Kana� Gliwicki ryby

Kana� Gliwicki rybymore_vert

Kana� Gliwicki na okr�gu Katowickim ma sw�j pocz�tek w Gliwicach przy ul. Portowej na terenie terminala SCL - �l�skiego Centrum Logistycznego. A koniec terytorialnie ju� w Pyskowicach przy �luzie Dzier�no.Kana� jeszcze przed kilku laty pe�ni� funkcje transportow� dla barek poruszaj�cych si� pom...

wr��reply