menu

�owiska

Lin

wr��reply

Glinianka Rudniki - Zawiercie

Glinianka Rudniki - Zawierciemore_vert

Glinianka Rudniki - Zawiercie - 1,2 ha Ma�y zbiornik po wyrobisku. Dominuj�ce gatunki ryb to takie jak : karp, kara�, p�o�, lin, leszcz, szczupak.Pocz�tek zbiornika przy parkingu jest g��bszy, natomiast w g��b robi si� coraz p�ytszy. idealny zbiornik na zabaw� sp�awikow� z p�ociami.W�dku...

Rzeka Narew na odcinku Narwia�skiego Parku Narodowego

Rzeka Narew na odcinku Narwia�skiego Parku Narodowegomore_vert

Odcinek obj�ty najwy�sz� form� ochrony ma 45 kilometr�w i obejmuje dolin� pomi�dzy miejscowo�ciami Sura� i Rz�dziany. Jego najwa�niejszym walorem przyrodniczym jest unikatowy charakter rzeki. Ten nietypowy, wielokorytowy system rzeczny nosi nazw� „anastomozuj�cy”.Cudowne miejsce d...

Siemie� -Stawy w Siemieniu

Siemie� -Stawy w Siemieniumore_vert

Urokliwe miejsce po�o�one tu� obok dworku. Wyst�puj� du�e okazy karpi i sum�w. Wi�cej mo�na zobaczy� na filmie z �owiska:https://www.youtube.com/watch?v=Hekc2Z6J_pc&t                                   &nb...

Jezioro Smolno

Jezioro Smolnomore_vert

Szczerze polecam to �owisko . Przyjemne miejsce i najwa�niejsze s� ryby.Jezioro po�o�one na terenie wojew�dztwa zachodnio-pomorskiego, w gminie Wa�cz, na R�wninie Wa�eckiej pomi�dzy Szwecj� a Zdbicami,  na szeroko�ci geograficznej 53º20’45.15”N, d�ugo�ci geogr. 16º3...

Jezioro G�rzno

Jezioro G�rznomore_vert

Na jeziorze obowi�zuje Regulamin Amatorskiego Po�owu Ryb. Zarz�dzane jest przez Ko�o nr 18 w G�rznie                                                         ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro M�y�skie

Jezioro M�y�skiemore_vert

Na jeziorze M�y�skim obowi�zuje Regulamin Amatorskiego Po�owu Ryb. Zarz�dzane jest przez Ko�o PZW nr 18 w G�rznie.Powierzchnia to 25 ha.Polozone jest w woj .kujawsko -pomorskim ,powiat brodnicki ,gmina Gorzno....

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw Kwa�ni�w Dolny

Staw Kwa�ni�w Dolnymore_vert

Staw jest bogaty w P�o�, Leszcza, Szczupaka oraz w mniejszej ilo�� znajduje si� r�wnie� Lin i Kara� ...

Jezioro Tomickie

Jezioro Tomickiemore_vert

Jezioro Tomickie - jezioro zlokalizowane w gminie St�szew miedzy St�szewem a Bukiem. Powierzchnia jeziora wynosi 47,2 ha, �rednia g��boko�� 2m, maksymalna g��boko�� 2,7m. Ma�a ilo�� stanowisk �owieckich, wi�kszo�� z nich znajduje si� po po�udniowej stronie zbiornika. Woda podlega pod PZW

Rusa�ka-Gol�cin

Rusa�ka-Gol�cinmore_vert

Trzeba mie� szcz�cie �eby co� wi�kszego dopa��. ale polecam ten zbiornik �wietne miejsc�wki. Ja nie narzekam.                              ...

Jezioro Liche�skie

Jezioro Liche�skiemore_vert

Jezioro Liche�skie;-g��bokosc;-srednia 4,5 m -maksymalna 12,7m      -powierzchnia 1,46 km²                 ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Januszewice - Parking w�dkarski

Januszewice - Parking w�dkarskimore_vert

Parking dla w�dkarzy, z specjalnym miejscem na ognisko i krytym miejscem do siedzenia. W tym miejscu ponadto jest uszykowany slip do ��dek, niestety nie jest wybetonowany i ju� troch� zaro�ni�ty. Moim zdaniem jedyna opcja aby tam zwodowa� ��dk� to j� wnie�� do wody, zwodowa� bezpo�rednio z przycz...

Przystanek Kie�pin

Przystanek Kie�pinmore_vert

Do dyspozycji go�ci mamy5 pokoi dwuosobowych3 pokoje trzyosobowe z mo�liwo�ci� dostawki3 �azienki5 prysznicysto��wk� i kuchni�sal� konferencyjn�pole namiotoweplac zabawpla�aJezioro Kie�pi�skie 7,5 ha. 7 stanowisk karpiarskich (trzy i cztero-osobowy...

Jezioro St�szewskie

Jezioro St�szewskiemore_vert

Jezioro St�szewskie jest du�ym jeziorem o p�askim, piaszczystym dnie. Jezioro jest spore, idealnie do �owienia z ��dki. Z brzegu jest kilka miejsc na zasiadk�, ale trzeba si� sporo nachodzi� by takie znale��. Latem w okresie urlopowy spora presja w�dkarska, g��wnie za spraw� letnik�w.Jezioro na...

jezioro Mleczarskie

jezioro Mleczarskiemore_vert

Dzi� opowiem Wam troszk� o ma�ym przyjemnym �owisku jakie maj� do dyspozycji w�dkarze w Bartoszycach. Opowiadanie te sporz�dzone jest na podstawie ich opowiada�. A jest nim Jezioro Miejskie zwane „Mleczarskim”. Potoczna nazwa wzi�a si� od tego �e w latach 80 ubieg�ego wieku znajdowa�...

�owisko ORLE STAWY L�dziechowo

�owisko ORLE STAWY L�dziechowomore_vert

Agroturystyka „Orle Stawy” to gospodarstwo rodzinne o powierzchni 9 hektar�w na kt�rym usytuowane s� 3 stawy pe�ne ryb: karpia, amura, karasia i lina. W obszarze agroturystyki znajduj� si� 3 stawy �owieckie o ��cznej powierzchni 70 ar�w. „Orle Stawy” s� doskona�ym miejsc...

�owisko Gzel

�owisko Gzelmore_vert

Zalew Gzel, �owisko nr 613 jest og�lnodost�pnym �owiskiem dla okr�gu PZW Katowice. Jest to 29ha wody, g��boko�� tego �owiska dochodzi do 4 metr�w lecz przewa�aj� p�ytsze miejsca.�owisko te znajduj� si� przy lesie wi�c planuj�c zasiadk� trzeba wzi�� pod uwag� ilo�� wielu zaczep�w.Rybostan...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Torfica Buk

Torfica Bukmore_vert

Zbiornik znajdujacy sie ok 30 km od Poznania przy autostradzie A2 nie widoczny na mapie satelitarnej wjazd na nia znajduje sie tuz przy wiadukcie autostrady.Woda nie nale�y do PZW ani do prywatnych wlascicieli wiec spokojnie mo�na na niej lowic.Przyje�d�a tam ma�o osob poniewa� zbiorniki sa...

Ju� mniej okonia

Ju� mniej okoniamore_vert

Ju� mniej okonia ni� kiedy� gdy nie by� zbiornik pe�ny,teraz ryba si� rozesz�a na wi�kszym obszarze.Po�owi� mo�na tak jak wsz�dzie gdy ryba jest na braniu.Przez kilka lat zbiornik s�abo zamarza�,l�d pokrywa� powierzchnie kr�tko i buszowa�y po nim bezkarnie KORMORANY.Ale tego roku l�d jest mocniejszy...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro G�uszy�skie - nowa propozycja dla w�dkarzy

Jezioro G�uszy�skie - nowa propozycja dla w�dkarzymore_vert

Jezioro G�uszy�skie ma powierzchni� ponad 620 ha, g��boko�ci ponad 35 m, d�ugo�� ok.10 km z urozmaicon� lini� brzegow� i wieloma zatokami. W cz�ci p�n. du�a p�ytka jego cz�� o g��boko�ci ok. 1 m. W miejscowo�ci G�uszyn znajduj� si� przysta� rybacka Gospodarstwa Rybackiego we W�oc�awku (54 237 ...

Staw G�rny w Pionkach

Staw G�rny w Pionkachmore_vert

Staw G�rny w Pionkach powsta� w roku 1929, jako zbiornik zaporowy poprzez spi�trzenie rzeki Zago�d�onki. Zosta� zmodernizowany do dzisiejszej formy w po�owie lat 70tych ubieg�ego stulecia. Pierwotnie tereny, kt�re aktualnie zajmuje by�y naturalnymi rozlewiskami wspomnianej rzeki. Dzisiaj akwen ma...

wr��reply