menu

�owiska

Lin

wr��reply

Jezioro w ��kim

Jezioro w ��kimmore_vert

�owisko po�o�one w miejscowo�ci ��kie w gminie Strzelno powiat Mogilno, woj. Kujawsko-Pomorskie, graniczy z lasem nale��cym do Nadle�nictwa Miradz. �owisko obfituje w Liny, Leszcze, Szczupaki, nie rzadko zdarza si� Oko� czy W�gorz. Wiele miejsc�wek i pomost�w sprzyja przyjemnemu w�dkowaniu i odp...

Koz��wka Inowroc�aw

Koz��wka Inowroc�awmore_vert

Te� opisz� to fajne �owisko- (nie w�dkuje na t� chwil� na tych stawkach ) ale podgl�dam w�dkarzy.Maj� niez�e rezultaty , my�le �e jak na wyskok rano , po po�udniu na kr�tkie w�dkowanie to bardzo fajna sprawa.Chocia� widuj� te� i mia�em przyjemno�c posiedzie� z kolegami w nocy - zdzwiwiony...

Cybina (Gortat�w)

Cybina (Gortat�w)more_vert

Cybina w rejonie Gortatowa (cz.I).Zaczniemy opis tego niepozornego i zarazem niezwyk�ego �owiska, w pierwszej kolejno�ci od mojego postu w grupie za�o�onej przez Koleg� Troc „Cybina - rzeka Cybina i dolina rzeki Cybiny”.„Na stronie internetowej Wydzia�u Ochrony �rod...

Jezioro Dobre

Jezioro Dobremore_vert

Jeste�my Patronatem J.Dobre. Z opisu w�dkarzy kt�rzy tam w�dkuj� wiem �e stan zarybieniowy to lin, szczupak, p�o�, oko�, kara�. Za czas�w poprzedniego prezesa A. Filipiak by�o zarybienie Karpiem. Jest to jezioro nie du�e lecz trudne - bagienne doj�cia do wody. Nie podoba mi si� to - znajduje si� tam...

jezioro Bucharzewskie

jezioro Bucharzewskiemore_vert

Jezioro Bucharzewskie jest po�o�one w woj.wielkopolskim ,powiat Mi�dzych�d ,gmina Sierak�w w Sierakowskim Parku Krajobrazowym ; jest to jezioro polodowcowe, rynnowe o powierzchni lustra wody 14,0 ha i g��boko�ci ok 5 m ,eutroficzne- linowo-szczupakowe. W�a�cicielem wody jest Gospodarstwo Rybackie...

Jeziorko K�trzy�skie

Jeziorko K�trzy�skiemore_vert

Jeziorko K�trzy�skie (potocznie Jeziorko Miejskie, niem. Oberteich), powierzchna 8,2 ha (0,5 km d�. i 0,3 km szer.) d�. linii brzegowej to ok. 1200 metr�w, przeci�tna g��boko�� nie przekracza 1,2 m, po�o�one w centrum miasta K�trzyn.Jezioro to zasilaj� wody z rozlewiska (bagna na fanklandach), ...

Zalew Lipsko

Zalew Lipskomore_vert

Zalew w Lipsku jest zbiornikiem o wielko�ci oko�o 2 hektary, mo�e troch� wi�cej. Jest w nim bardzo du�e pog�owie p�oci, karpia, jazia, amura oraz wiele innych gatunk�w ryb zar�wno drapie�nych jak i spokojnego �eru. Niestety normalnie mo�na pow�dkowa� na tym zbiorniku tylko wczesn� wiosn� lub p�...

Bor�wno- jezioro pe�ne niespodzianek

Bor�wno- jezioro pe�ne niespodzianekmore_vert

Jezioro po�o�one jest w odleg�o�ci 15 kilometr�w od centrum Bydgoszczy przy drodze nr 5 w kierunku na Gda�sk.W lesie przy zachodnim brzegu znajduje si� wojskowy o�rodek wypoczynkowy.Cz�onkowie ko�a wojskowego opiekuj� si� tym jeziorem. R�wnie� na tym brzegu jest o�rodek sportu i rekreacji z pi�kn� p...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Opisu �owiska Karolewo Czarne

Opisu �owiska Karolewo Czarnemore_vert

Jezioro Karolewo-Czarne (Karolewskie)Jezioro Karolewo-Czarne po�o�one jest na po�udnie od miasta Skoki, w kompleksie las�w w pobli�u wsi Karolewo. W odleg�o�ci ok. 50m od zachodniego brzegu akwenu przebiega droga Pozna�-W�growiec oraz linia kolejowa. Jezioro jest otoczone prawie w ca�o�ci la...

Zalew Gr�dek

Zalew Gr�dekmore_vert

Zalew Gr�dek znajduje si� na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego w wojew�dztwie kujawsko-pomorskim,w miejscowo�ci Gr�dek gm.Drzycim. Powierzchnia tego zbiornika to 90ha.Poro�ni�ta licznymi drzewami.Charakteryzuje si� w�skim kszta�tem(w niekt�rych miejscach szeroko�� nie przekracza 200 m)r�no...

ZEK w Radymnie

ZEK w Radymniemore_vert

Zbiornik ZEK w Radymnie – sztuczny zbiornik wodny znajduj�cy si� na obszarze Radymna w wojew�dztwie podkarpackim.Zalew jest to dawne wyrobisko po poborze �wiru powsta�o w latach 60. XX wieku. Ma powierzchni� 70 ha. �rednia g��boko�� od 1,5 m do 8 m. Wyst�puj�ce gatunki ryb to: karp, bole�,...

Staw nr 1 LIN

Staw nr 1 LINmore_vert

�owisko nale��ce do Stowarzyszenia W�dkarskiego LIN znajduje si� w Rudzie Sl�skiej Koch�owicach na granicy z Katowickimi Panewnikami przy ulicy Go�cinnej gdzie bardzo �atwo dojecha� samochodem od autostrady A4 oraz Miko�owa i po�udniowych dzielnic Katowi a tak�e autobusami linii 13 i 48 (wysiadamy n...

Zbiornik Kolbudy Dolne -Jezioro Bielkowskie

Zbiornik Kolbudy Dolne -Jezioro Bielkowskiemore_vert

Jezioro Bielkowskie inaczej Zbiornik Kolbudy Dolne po�o�ony na Pojezierzu Kaszubskim w wojew�dztwie pomorskim, w powiecie gda�skim, na terenie gminy Kolbudy d�ugo�� jego to oko�o 1,6 kilometra a szeroko�� oko�o 0.5 km kilometra. Powierzchnia oko�o 54 ha o max g��boko�ci oko�o 15 m. Kilka...

Staw �lepiotka

Staw �lepiotkamore_vert

Niewielki staw a w sumie to rozlewisko powsta�e w biegu rzeki �lepiotka po�o�one w Katowickim Rezerwacie Ochojec. Dojazd od strony osiedla Odrodzenia w Piotrowicach oraz od ulicy Szenwalda w Ochojcu. Niestety nie ma mo�liwo�ci podjazdu pod same �owisko( chyba �e rowerem) wi�c pozostaje nam 10 minuto...

Staw Ochotka nr 421

Staw Ochotka nr 421more_vert

Niewielki staw po�o�ony w Tychach-Czu�owie przy trasie Katowice-Tychy w s�siedztwie innych malowniczo po�o�onych staw�w zasilanych przez rzek� Mleczn�. Bardzo prosty dojazd autobusami linii 688 i 36.W�a�cicielem wody jest PZW Okr�gu Katowickiego. Niewielki staw poro�ni�ty pa�k� wodn� stwarza ide...

Jezioro Ciemino

Jezioro Cieminomore_vert

Jest to pi�kne jezioro po�o�one w lesie z bardzo dobrym dojazdem.. �rednia g��boko�� to 4,5 m. . Dno jeziora jest w wi�kszo�ci piaszczysto �wirowe.. lecz s� te� �achy muliste i poro�ni�te ro�linno�ci�.. Polecam wybra� si� tu na leszcze , kt�rych jest du�o i osi�gaj� imponuj�ce rozmiary..S� tu podwod...

Jezioro Tryszczyn

Jezioro Tryszczynmore_vert

Jezioro le�y 2km od kruszwicy i nale�y do PZW.Powierzchnia jeziora to jakie� 30ha w okresie letnim jezioro obsycha i tworz� si� dwa mniejsze jeziorka lecz ten stan powraca do normy wraz z nadej�ciem jesieni.G��wnie na tym jeziorze �owi si� z ��dki lecz jest kilka pomost�w (chyba prywatnych) z kt�ryc...

Zbiornik �aziska - Cha�upki �aziska

Zbiornik �aziska - Cha�upki �aziskamore_vert

Pierwszy raz opisuje zbiornik wiec prosze o wyrozumia�o��. Zbiornik ten jest bardzo starym zbiornikiem kt�ry moim zdaniem by� zapomniany przez PZW poniewa� je�dzi�em tam bardzo cz�sto i nigdy nie widzia�em zeby kto� tam sprawdza� czy w�dkarze posiadaj� uprawnienia do w�dkawania. Ryb tam by�o mn�s...

Jezioro Krzywek

Jezioro Krzywekmore_vert

Jezioro Krzywek znajduje si� w powiecie szczycie�skim. Le�y po lewej stronie drogi nr 53, wiod�cej ze Szczytna do Olsztyna, i oddalony jest od Szczytna oko�o 8 km. Jest to eutroficzny, zarastaj�cy zbiornik o powierzchni oko�o 12,5ha. Jezioro posiada dwa plosa po��czone przesmykiem o szeroko�ci od 50...

Jezioro M�j - ko�o K�trzyna

Jezioro M�j - ko�o K�trzynamore_vert

Jezioro M�j - Bezodp�ywowe jezioro po�o�one w pobli�u ruin kwatery Hitlera jezioro po�o�one na wsch�d od K�trzyna w gminie K�trzyn, w powiecie k�trzy�skim wojew�dztwa warmi�sko-mazurskiego, w dorzeczu rzeki Guber.Jezioro ma powierzchni� 116,3 ha, a jego g��boko�� wynosi 4,1 m. Powierzchnia tafli...

wr��reply