menu

�owiska

Kara�

wr��reply

Wygna�czyce jezioro D�bie

Wygna�czyce jezioro D�biemore_vert

Jezioro D�bie - jezioro po�o�one na terenie gminy Wschowa, powiat wschowski, wojew�dztwo lubuskie Wygna�czyce�eremie bobr�wPomi�dzy dwoma miejscowo�ciami Wygna�czyce a Starym Str�czem, przy drodze wojew�dzkiej nr 278 ��cz�cej Wschow� ze S�aw�, p�ynie kana� Lipiec. Przecina on drog� ...

Jeziorko K�trzy�skie

Jeziorko K�trzy�skiemore_vert

Jeziorko K�trzy�skie (potocznie Jeziorko Miejskie, niem. Oberteich), powierzchna 8,2 ha (0,5 km d�. i 0,3 km szer.) d�. linii brzegowej to ok. 1200 metr�w, przeci�tna g��boko�� nie przekracza 1,2 m, po�o�one w centrum miasta K�trzyn.Jezioro to zasilaj� wody z rozlewiska (bagna na fanklandach), ...

Zalew Lipsko

Zalew Lipskomore_vert

Zalew w Lipsku jest zbiornikiem o wielko�ci oko�o 2 hektary, mo�e troch� wi�cej. Jest w nim bardzo du�e pog�owie p�oci, karpia, jazia, amura oraz wiele innych gatunk�w ryb zar�wno drapie�nych jak i spokojnego �eru. Niestety normalnie mo�na pow�dkowa� na tym zbiorniku tylko wczesn� wiosn� lub p�...

Opisu �owiska Karolewo Czarne

Opisu �owiska Karolewo Czarnemore_vert

Jezioro Karolewo-Czarne (Karolewskie)Jezioro Karolewo-Czarne po�o�one jest na po�udnie od miasta Skoki, w kompleksie las�w w pobli�u wsi Karolewo. W odleg�o�ci ok. 50m od zachodniego brzegu akwenu przebiega droga Pozna�-W�growiec oraz linia kolejowa. Jezioro jest otoczone prawie w ca�o�ci la...

Zalew Gr�dek

Zalew Gr�dekmore_vert

Zalew Gr�dek znajduje si� na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego w wojew�dztwie kujawsko-pomorskim,w miejscowo�ci Gr�dek gm.Drzycim. Powierzchnia tego zbiornika to 90ha.Poro�ni�ta licznymi drzewami.Charakteryzuje si� w�skim kszta�tem(w niekt�rych miejscach szeroko�� nie przekracza 200 m)r�no...

ZEK w Radymnie

ZEK w Radymniemore_vert

Zbiornik ZEK w Radymnie – sztuczny zbiornik wodny znajduj�cy si� na obszarze Radymna w wojew�dztwie podkarpackim.Zalew jest to dawne wyrobisko po poborze �wiru powsta�o w latach 60. XX wieku. Ma powierzchni� 70 ha. �rednia g��boko�� od 1,5 m do 8 m. Wyst�puj�ce gatunki ryb to: karp, bole�,...

Staw nr 1 LIN

Staw nr 1 LINmore_vert

�owisko nale��ce do Stowarzyszenia W�dkarskiego LIN znajduje si� w Rudzie Sl�skiej Koch�owicach na granicy z Katowickimi Panewnikami przy ulicy Go�cinnej gdzie bardzo �atwo dojecha� samochodem od autostrady A4 oraz Miko�owa i po�udniowych dzielnic Katowi a tak�e autobusami linii 13 i 48 (wysiadamy n...

Zbiornik retencyjny �wi�tokrzyska Nr 1

Zbiornik retencyjny �wi�tokrzyska Nr 1more_vert

�owisko �wi�tokrzyska nr.1 jest zbiornikiem retencyjnym kt�re zastosowanie ma g�ownie przeciwpo�arowe oraz przeciw powodziowe. Od pi�ciu lat w�dkuje tam , kiedy nie mam czasu pojecha� gdzie� dalej na inne �owisko g�ownie po pracy .Pami�tam ze z roku na rok karasie ros�y coraz wi�ksze lecz wiado...

Zbiornik Kolbudy Dolne -Jezioro Bielkowskie

Zbiornik Kolbudy Dolne -Jezioro Bielkowskiemore_vert

Jezioro Bielkowskie inaczej Zbiornik Kolbudy Dolne po�o�ony na Pojezierzu Kaszubskim w wojew�dztwie pomorskim, w powiecie gda�skim, na terenie gminy Kolbudy d�ugo�� jego to oko�o 1,6 kilometra a szeroko�� oko�o 0.5 km kilometra. Powierzchnia oko�o 54 ha o max g��boko�ci oko�o 15 m. Kilka...

Staw �lepiotka

Staw �lepiotkamore_vert

Niewielki staw a w sumie to rozlewisko powsta�e w biegu rzeki �lepiotka po�o�one w Katowickim Rezerwacie Ochojec. Dojazd od strony osiedla Odrodzenia w Piotrowicach oraz od ulicy Szenwalda w Ochojcu. Niestety nie ma mo�liwo�ci podjazdu pod same �owisko( chyba �e rowerem) wi�c pozostaje nam 10 minuto...

Staw Ochotka nr 421

Staw Ochotka nr 421more_vert

Niewielki staw po�o�ony w Tychach-Czu�owie przy trasie Katowice-Tychy w s�siedztwie innych malowniczo po�o�onych staw�w zasilanych przez rzek� Mleczn�. Bardzo prosty dojazd autobusami linii 688 i 36.W�a�cicielem wody jest PZW Okr�gu Katowickiego. Niewielki staw poro�ni�ty pa�k� wodn� stwarza ide...

Jezioro Ciemino

Jezioro Cieminomore_vert

Jest to pi�kne jezioro po�o�one w lesie z bardzo dobrym dojazdem.. �rednia g��boko�� to 4,5 m. . Dno jeziora jest w wi�kszo�ci piaszczysto �wirowe.. lecz s� te� �achy muliste i poro�ni�te ro�linno�ci�.. Polecam wybra� si� tu na leszcze , kt�rych jest du�o i osi�gaj� imponuj�ce rozmiary..S� tu podwod...

Zalew Zemborzycki - mekka lubelskich w�dkarzy.

Zalew Zemborzycki - mekka lubelskich w�dkarzy.more_vert

Zalew Zemborzycki jest akwenem retencyjnym wybudowanym z ko�cem 1974 roku poprzez spi�trzenie w�d niedu�ej dziko p�yn�cej w tamtym okresie rzeki Bystrzycy w miejscu dawnych rozlewisk wiosennych i ��k mi�dzy kompleksem le�nym D�browa, a wsi� Zemborzyce obecnie znajduj�cej si� w granicach ad...

Zbiornik �aziska - Cha�upki �aziska

Zbiornik �aziska - Cha�upki �aziskamore_vert

Pierwszy raz opisuje zbiornik wiec prosze o wyrozumia�o��. Zbiornik ten jest bardzo starym zbiornikiem kt�ry moim zdaniem by� zapomniany przez PZW poniewa� je�dzi�em tam bardzo cz�sto i nigdy nie widzia�em zeby kto� tam sprawdza� czy w�dkarze posiadaj� uprawnienia do w�dkawania. Ryb tam by�o mn�s...

Jezioro Krzywek

Jezioro Krzywekmore_vert

Jezioro Krzywek znajduje si� w powiecie szczycie�skim. Le�y po lewej stronie drogi nr 53, wiod�cej ze Szczytna do Olsztyna, i oddalony jest od Szczytna oko�o 8 km. Jest to eutroficzny, zarastaj�cy zbiornik o powierzchni oko�o 12,5ha. Jezioro posiada dwa plosa po��czone przesmykiem o szeroko�ci od 50...

Zalew Kamienna G�ra

Zalew Kamienna G�ramore_vert

Zbiornik wodny Zalew w Kamiennej G�rze znajduj� si� tu� obok ul.Ko�ciuszki. Miejsce zbiornika blisko centrum miasta. Do�� sporych rozmiar�w zbiornik do g��boko�ci 2,5 metra. Woda cz�sto zarybiana r�nego rodzaju gatunkami ryb. Wspania�e miejsce na rodzinne w�dkowanie szczeg�lnie metod� sp�awikow�. D...

Zbiornik �wirownia S�dzis�aw

Zbiornik �wirownia S�dzis�awmore_vert

Zbiornik wodny S�dzis�aw to stare po�wirowe wyrobisko. Bardzo du�y akwen wodny zach�cajacy do w�dkowania. Wok� cisza i spok�j sprzyjaj�ce prywatno�ci podczas w�dkowania. Zbiornik atrakcyjny szczeg�lnie dla wytrwa�ych poluj�cych stacjonarnie na duze sumy i karpie. ta woda na prawd� potrafi si� "odwd...

Zbiornik Buk�wka w Sudetach Zachodnich

Zbiornik Buk�wka w Sudetach Zachodnichmore_vert

Zbiornik zaporowy Buk�wka jest jednym z najwy�ej po�o�onych sztucznych zbiornik�w wodnych. Cechuje si� czyst� wod� i wspania�ym naturalnym otoczeniem. Pobyt nad tym zbiornikiem gwarantuje maximum wypoczynku na �onie przyrody. Mo�na r�wnie� sobie po�owic. Ryby �szczeg�lnie sandacz, szczupak, oko� wys...

Jezioro Godziszewskie (Lesionki)

Jezioro Godziszewskie (Lesionki)more_vert

Jezioro Godziszewskie zwane przez miejscowych jeziorem Lesionki jest obfite w ryby. Omawiaj�c ten akwen wodny warto wspomnie�, i� w dniu 14.11.2011 roku podczas od�ow�w kontrolnych przeprowadzonych przez Okr�g PZW w Poznaniu z�apano krzy��wk� karasia z welonk� (welonka –udomowiona ryba akwario...

�owisko Sud�

�owisko Sud�more_vert

Nr �owiska: 619 PZW Katowice Bardzo fajna woda , sporo miejsc�wek z swietnym dojazdem autkiem , �owisko dobrze zarybione , mozna naprawde fajnie spedzic czas nad wod� , polecam wedkarzom :)mapka ponizej http://wikimapia.org/1775188/pl/Racib%C3%B3rz-Sud%C3%B3%C5%82Wsp�rz�dne: 50...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

wr��reply