menu

�owiska

Kara�

wr��reply

Jezioro Bobrowe

Jezioro Bobrowemore_vert

Jezioro Bobrowe, Bobrowo, a tak�e Jachna - to nazwy okre�laj�ce jeden zbiornik. Usytuowany on jest na Pojezierzu Kraje�skim, ok. 2 kilometr�w na po�udnie o wsi �mi�owa.Wed�ug oficjalnych danych jego powierzchnia wynosi 0,2289 km², d�ugo�� to 1,35 km, a szeroko�� 0,36 km. G��boko�� jezior...

Jezioro Sumin

Jezioro Suminmore_vert

Sumin jest kolejnym pi�knym i interesuj�cym pod wzgledem w�dkarskim jeziorem Pojezierza ��czy�sko - W�odawskiego. Jego powierznia to bliskao 100 ha, natomiast g��boko�� jest nie wi�ksza ni� 8 metr�w.Woda ma kolor brunatno - zielonkawy. Wok� jeziora s� torfowiska i podmok�e lasy, w zwi�zku z ...

Wis�a - Drwa�y k. Wyszogrodu

Wis�a - Drwa�y k. Wyszogrodumore_vert

Wis�a w okolicach Drwa� ( ok. 7 km od Wyszogrodu)Opis rzeki:Chcia�bym si� podzieli� z Wami moimi spostrze�eniami, co do niniejszego �owiska. Najpierw kr�tko o jego charakterze. W tej cz�ci Wis�a ma do�� ciekawe ukszta�towanie brzeg�w...

Jezioro Czorszty�skie

Jezioro Czorszty�skie more_vert

Zbiornik, Zalew cz Jezioro Czorszty�skie nazywane bywa r�wnie� morzem... Trudno si� temu dziwi�, poniewa� jego powierzchnia przy �rednim pi�trzeniu jest bliska 14 km2, a jego najwi�ksze g��biny osi�gaj� 35, a bywa, �e i 40 metr�w.Przede wszystkim jest to najwi�ksze jeziorowe �owisko ryb �...

Zalew Siemian�wka.

Zalew Siemian�wka. more_vert

Zalew Siemian�wka wyst�puje te� pod nazwami: Jezioro Siemian�wka, Jezioro Siemianowskie oraz zbiornik wodny Siemian�wka. Jego powierzchnia wynosi 3250 ha. Powierzchnia maksymalna zbiornika osi�ga 32,5 km2, natomiast minimalna - 11,7 km2. �red...

Jezioro Chojno

Jezioro Chojnomore_vert

Powierzchnia 65,1 ha/2,3 ha, d�ugo�� maks. 2065 m, szeroko�� maks. 600 m, obj�to�� 4755,3 tys. m3, g��boko�� maks. 19,6 m, g��boko�� �red. 6,8 m.�adne jezioro o czystej wodzie po�o�one w g�rnym biegu Lutryny (dop�ywie Osy). Po�udniowe ploso jeziora rozcina na dwie cz�ci mocno wyd�u�ona w...

Jezioro Miko�ajskie

Jezioro Miko�ajskiemore_vert

Powierzchnia jeziora jest bliska 500 ha, maksymalna g��boko�� to 25,9 m, a �rednia 11,2 metry, d�ugo�� jeziora to prawie 6 kilometry, natomiast linia brzegowa ma ponad 15 kilometr�w.Na jeziorze znajduj� si� trzy wyspy.Dawniej jezioro by�o typowo sielawowe. Teraz ma charakter leszczowo...

Jezioro Kierskie

Jezioro Kierskie more_vert

jezioro ma powierzchni� 310 ha, maksymalna g��boko�� wody to 36 metr�w, a �rednia ok. 11 metr�w. Dno jest �wirowo - piaszczyste z cz�ciami namu�u ok. 50 cm. Przezroczysto�� wody waha si� w zale�no�ci od pory roku, i tak w lecie od 50 cm, a wios� i jesieni� dochodzi do 2 metr�w. Zbiornik pora...

Jezioro Be�dany

Jezioro Be�danymore_vert

Typowe jezioro polodowcowe - g��bokie (dochodz�ce do nawet 46 m g��boko�ci), d�ugie i w�skie o stromych brzegach. Jezioro ma wiele p�ytkich zatok i 8 wysp. Z uwagi na znaczn� �redni� g��boko�� dno jest raczej piaszczyste i twarde, tylko w p�ytkich zatokach znajduj� si� trzcinowiska i mu�. Jesto d...

Jezioro Zag��bocze, Pojezierze ��czy�sko W�odawskie.

Jezioro Zag��bocze, Pojezierze ��czy�sko W�odawskie.more_vert

Jezioro Zag��bocze jest �owiskiem Licencyjnym ZO PZW Lublin i zaliczane do jednych z czystszych jezior (II klasa czysto�ci) w regionie Lubelskim. Akwen usytuowany jest w gminie Ludwin, na terenie otuliny Poleskiego Parku Narodowego. Dojazd z dw�ch najwi�kszych miast: ��czna drog� n...

wr��reply