menu

�owiska

Kara�

wr��reply

Staw Kwa�ni�w Dolny

Staw Kwa�ni�w Dolnymore_vert

Staw jest bogaty w P�o�, Leszcza, Szczupaka oraz w mniejszej ilo�� znajduje si� r�wnie� Lin i Kara� ...

Zalew Majdam

Zalew Majdammore_vert

Witajcie, to m�j pierwszy wpis wiec prosz� o wyrozumia�o� W�dkuje na wodach Pojezierza ��czynsko-w�odawskiego oczywi�cie wodach PZW, od kilku lat na tych wodach s� coraz gorsze wyniki, i to nie tylko moja opinia, aczkolwiek przez ostatnie 3 miesi�ce zacz��em je�dzi� na Zalew Majdam Zaho...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko komercyjne Wojszyce

�owisko komercyjne Wojszycemore_vert

�owisko wita Nas wielkim napisem ,,U karpika"". Gdy ju� jeste�my na terenie �owiska zwykle w�a�ciciel zbiera op�at� i mo�emy zacz�� �owi�. Pierwszy du�y staw z charakterystyczn� budk� na �rodku ma g��boko�� do p�tora metra. Woda pozbawiona wszelakich zawad o piaszczystym dnie. Mo�emy tam ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Raczy�skie

Jezioro Raczy�skiemore_vert

Jezioro rynnowe po�o�one na po�udniowy - wsch�d od Zaniemy�la. Nad jeziorem znajduj� si� trzy miejscowo�ci: Zaniemy�l, Zwola i Majdany. Powierzchnia zwierciad�a wody to 84,4 ha. �rednia g��boko�� akwenu wynosi 2,8 m (max 5,8 m). Na jeziorze znajduje si� Wyspa Edwarda - miejsce �mierci hrabiego Ed...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

jezioro Mleczarskie

jezioro Mleczarskiemore_vert

Dzi� opowiem Wam troszk� o ma�ym przyjemnym �owisku jakie maj� do dyspozycji w�dkarze w Bartoszycach. Opowiadanie te sporz�dzone jest na podstawie ich opowiada�. A jest nim Jezioro Miejskie zwane „Mleczarskim”. Potoczna nazwa wzi�a si� od tego �e w latach 80 ubieg�ego wieku znajdowa�...

Jezioro Kie�pi�skie Du�e

Jezioro Kie�pi�skie Du�emore_vert

Jezioro nie jest za du�e w niekt�rych miejscach s� zaro�la w kt�rych znajduje si� szczupak. W niekt�rych miejscach jest mu� na kt�ry trzeba uwa�a�. Jest te� pla�a na kt�rej mo�na si� k�pa�. Dla mnie jezioro jest dobre ze wzgl�du �e mo�na si� k�pa� a z drugiej strony �e mo�na sp�dza� czas �owi�c r...

�owisko ORLE STAWY L�dziechowo

�owisko ORLE STAWY L�dziechowomore_vert

Agroturystyka „Orle Stawy” to gospodarstwo rodzinne o powierzchni 9 hektar�w na kt�rym usytuowane s� 3 stawy pe�ne ryb: karpia, amura, karasia i lina. W obszarze agroturystyki znajduj� si� 3 stawy �owieckie o ��cznej powierzchni 70 ar�w. „Orle Stawy” s� doskona�ym miejsc...

Jezioro Kierskie Ma�e - Gospodarstwo Rybackie Leszek Szwiec

Jezioro Kierskie Ma�e - Gospodarstwo Rybackie Leszek Szwiecmore_vert

https://www.facebook.com/lowiskomalykiekrz�owisko w�dkarskie na jez. Ma�e Kierskie- niewielkie jezioro linowo-szczupakowe- mo�liwo�� wypo�yczenia �odzi- pomosty, stanowiska na brzegu- ryby spokojnego �eru: karp, leszcz, lin, kara�, p�o�, amur- ryby drapie�ne: szczupak,...

�owisko Gzel

�owisko Gzelmore_vert

Zalew Gzel, �owisko nr 613 jest og�lnodost�pnym �owiskiem dla okr�gu PZW Katowice. Jest to 29ha wody, g��boko�� tego �owiska dochodzi do 4 metr�w lecz przewa�aj� p�ytsze miejsca.�owisko te znajduj� si� przy lesie wi�c planuj�c zasiadk� trzeba wzi�� pod uwag� ilo�� wielu zaczep�w.Rybostan...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Torfica Buk

Torfica Bukmore_vert

Zbiornik znajdujacy sie ok 30 km od Poznania przy autostradzie A2 nie widoczny na mapie satelitarnej wjazd na nia znajduje sie tuz przy wiadukcie autostrady.Woda nie nale�y do PZW ani do prywatnych wlascicieli wiec spokojnie mo�na na niej lowic.Przyje�d�a tam ma�o osob poniewa� zbiorniki sa...

Kaczy Staw Szczodre

Kaczy Staw Szczodremore_vert

�owisko stanowi du�y staw o powierzchni ok. 5h ci�gn�cy si� w�r�d zaro�ni�tych drzewami i krzewami obrze�y miejscowo�ci Szczodre. �rednia g��boko�� wynosi 1,5-2m. Dno jest lekko zamulone, ale zalegaj� na nim li�cie. Cz�� akwenu porastaj� gr��ele. Dominuj�c� ryb� s� karpie, kt�rymi staw j...

Stawy Martiany

Stawy Martianymore_vert

�owisko "Stawy Martiany" powsta�y na niewielkim akwenie o powiewni ok 3 h wody. Jest to niedu�y zbiornik wodny kt�ry wcze�niej s�u�y� do podchowywania narybku s�u��cego p�niej do zarybie� w�d PZW. Zarz�dc� �owiska jest Okr�g PZW Olsztyn. Zbiornik ten zosta� udost�pniony do w�dkowania 12 czerwca ...

Jezioro Czarna Woda

Jezioro Czarna Wodamore_vert

Jezioro Czarna Woda ko�o Konina potocznie nazywane” Czarnym” to pokopalniany zbiornik o g��boko�ci dochodz�cej do: nawet 30-stu metr�w. Cho� jest usytuowany w bezpo�rednim s�siedztwie 100 tysi�cznego miasta to w pierwszym kontakcie w oczy rzuca si� malowniczo�� i dziko�� akwenu. Jezio...

Jezioro Bre�skie - �owisko Kacper Agroturystyka

Jezioro Bre�skie - �owisko Kacper Agroturystykamore_vert

U KACPRA W BRENNIE ZAWSZE MI�O I PRZYJEMNIEZapraszamy do Brenna do miejscowo�ci turystycznej le�y na terenie Przem�ckiego parku krajobrazowego .Oferujemy wypoczynek 20 m od jeziora bre�skiego po��czonego ka�anami z 16 innymi jeziora...

Staw w Czu�owie

Staw w Czu�owiemore_vert

Staw w Czu�owieWitam dzis chcialby przedstawic wam dziki staw w lesie polozony w miejscowosciCzu��w niedaleko Tychow Slaskie. Kiedys ten staw slyna z pieknych karasi i bylogdzie polowic lecz dzis juz strasznie porosniety zaroslami i malo miejsca dowedkowania. Lat pare t...

Rozlewisko w Bieruniu

Rozlewisko w Bieruniu more_vert

Witam dzis chcialbym przedstawic kolega wedkarza Rozlewisko w Bieruniu na Slasku. Z racji ze na tym akwenie mozna wedkowac bez uprawnien to i tak presia jest mala ale i tez malo jest miejscowek.Od strony drogi rowerowej jest piec stanowisk,natomiast po drugiej stronie od strony dziale...

Jezioro Jedlina

Jezioro Jedlinamore_vert

Jezioro Jedlina to jedno z lepszych miejsc na dobry odpoczynek.Cisza to atut tego miejsca z jednej strony mozna spokojnie rozbic namiot i spedzic kilka dni nad woda.Kto uwielbia letnie grilowanie lub ognisko spokojnie mozna nad jeziorem rozpalic grila czy tez ognisko i wspol...

Staw miejski w Sernikach

Staw miejski w Sernikach more_vert

Staw w sernikach nr.1 zwany r�wnie� wysp� jest wspania�ym miejscem wypoczynkowym nie tylko dla w�dkarzy ale tak�e dla turyst�w lub po prostu zwyk�ych przechodni�w kt�rzy chc� si� zrelaksowa� przy wspania�ej atmosferze tego miejscaDominuj�ce ryby to karpie okonie karasie p�ocie i szczupaki mo�na ...

jezioro Sopie�

jezioro Sopie�more_vert

Jezioro Sopie� – Jest to jedno z nielicznych jezior po�o�onych w dolinie rzeki Drw�ca. Posiada s�abo rozwini�to lini� brzegow�. Stok tego jeziora opada do�� stromo w kierunku centralnie po�o�onego G��boczka. Ro�linno�� wodna „wynurzona” jest dobrze rozwini�ta znajduje si� w post...

Staw Rozlany

Staw Rozlanymore_vert

Staw Rozlany, to jedna z glinianek na obrze�ach Poznania i Lubonia, kt�re nazywane s� Szachtami. Kilkana�cie lat temu kopano tam glin�, lecz po jakim� czasie zaprzestano tych prac, a wykopane wcze�niej do�ki zape�ni�y si� wod�. Zbiornik w najg��bszych miejscach osi�ga 4-5 m, ale na og� g...

wr��reply