menu

�owiska

Kara�

wr��reply

Jezioro �wiesz

Jezioro �wieszmore_vert

Jezioro �wiesz po�o�one jest jak sama nazwa m�wi w �wieszu. Jest to niewielka miejscowao�� po�o�ona oko�o 50km od W�oc�awka, 100km od Torunia . �owisko to nie jest g��bokie, poniewa� jego g��boko�� wynosi maxymalnie 2m. Jezioro dooko�a obrastaj� lasy, li�ciaste i iglaste. Jest du�o miejsc�...

�owisko specjalne Podzamcze Bychawa

�owisko specjalne Podzamcze Bychawamore_vert

Zbiornik wodny "Podzamcze" jest przepi�knie zlokalizowany w dolinie poro�ni�tej drzewami na przedmie�ciu miasteczka Bychawa, powiat Lublin (oko�o 25 km od Lublina). W�a�cicielem jest miasto Bychawa, a dzier�awc� Polski Zwi�zek W�dkarski Zarz�d Okr�gu w Lublinie . Piecz� nad �owiskiem ...

Piekie�ko

Piekie�komore_vert

"Piekie�ko" jest to staw w lesie Byty�skim we wsi Byty� w woj.Wielkopolskim nieopodal pi�knego du�ego jeziora.Z tym stawem wi��e si� historia ,�e przed dwoma wiekami ,w zimie przeje�d�a� tam tabor cygan�w i podczas przejazdu przez las wlejchali saniami na zamarzni�ty staw i l�d si� za�ama� a krzyki ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik zaporowy Borki w Radomiu.

Zbiornik zaporowy Borki w Radomiu.more_vert

Zalew Borki umiejscowiony jest w radomskiej dzielnicy o tej samej nazwie. Ma powierzchni� oko�o 9 ha, jest zbiornikiem zaporowym o �redniej g��boko�ci 1,4m. Dojazd nie stanowi �adnego problemu. Niedaleko mamy przystanki komunikacji miejskiej a z obu stron zalewu znajduj� si� obszerne park...

Staw na G�ry Che�mskiej

Staw na G�ry Che�mskiejmore_vert

Zbiornik z lat a w roku 2000 prawie ca�y wysech�.Staw znajduje si� na dzia�kach i jest po�ozony wzd �uz aleii spacerowej.Dominuj�c� ryba jest kara� i wzdr�ga oraz szczupaka kt�rego jest tam sporo.Zbiornik stopniowo niszczony jest przez sumika kar�owatego.W sezonie letnim najlepsza pr...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Stara Piaskownia

Stara Piaskowniamore_vert

�owisko sk�ada si� z 2 akwen�w. Lecz pierwszy zbiornik lezy na prywatnej dzia�ce i jest stopniowo zasypywany.Drugi staw to by�e �owisko PZW.Zarybiane ostatni raz 6 lat temu.Spokojny zbiornik lecz w sezonie letnim oblegany przez osoby kapiace si�,Woda bardzo czysta co potwierdza obecn...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik Ta�moci�g

Zbiornik Ta�moci�gmore_vert

Zbiornik "TA�MOCI�G" znajduje si� w Gliwicach na ul. Kujawskiej i sasiaduje ze zbiornikiem "Emil" �owisko nr. 714.Dominuj�ca ryba jest Leszcz i Kara�.Ale zdarza si� trafi� duzego Okonia oraz Sandacza.Przy zbiorniku znajduje si� �wirowy parking.Dno zbiornika pokryte jest zawalonymi dr...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Stowarzyszenia W�dkarskiego Kormoran

�owisko Stowarzyszenia W�dkarskiego Kormoranmore_vert

�owisko stowarzyszenia Kormoran znajduje si� w miejscowo�ci Ko�cierzyce na terenie o�rodka wypoczynkowego. Wpis do rejestru stowarzysze�:2012-05-11 .�owisko wcze�niej by�o zarz�dzane przez PZW wi�c jest dobrze znane w�dkarzom i osob� wypoczywaj�cym tam. �owiskiem zarz�dzaj� obecnie osoby:Prezes-...

Staw w Giera�towicach

Staw w Giera�towicachmore_vert

Staw powsta� na skutek zalania zanizonego terenu rolniczego.Le�y na pograniczu Gliwic i Giera�towic.Powsta� w latach 90 i s�uzy� dzieciom za kompielisko :)Woda w zbiorniku jest czysta jak na teren w kt�rym si� znajduje gdyz dooko�a s� pola.G�eboko�� zbiornika dochodzi do 2 metr�w.

Staw krajobrazowy w Rakoniewicach

Staw krajobrazowy w Rakoniewicachmore_vert

Jest to ma�y staw z wysp� po �rodku. Akwen jest mocno poro�ni�ty ro�linno�ci� wodn�, g��wnie wyst�puj�c� na dnie stawu oraz trzcinowiskami wyst�puj�cymi praktycznie na ca�ej d�ugo�ci brzegu. Staw niegdy� nale��cy do PGR w tej chwili przeszed� pod w�adanie Gminy Rakoniewice. Pozwolenie na po�owy mo�...

Staw Szklarnia (og�lnodost�ny)

Staw Szklarnia (og�lnodost�ny)more_vert

�owisko znajduje si� we wsi Szklarnia obok Mi�dzylesia.Jest to �owisko og�lnodost�pne PZW okr�g Wa�brzych.�owisko to do�� du�y staw.G��boko�� wynosi ok 1m ale podobno jest tam r�w kt�ry jest zamulony ale dosy� g��boki.W stawie jest pare du�ych sztuk karpi.Dawno temu by�y tam du�e amury.Mo�e jedna al...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Babi Loch

�owisko Babi Lochmore_vert

�owisko znajduje si� mi�dzy Ko�cierzycami a Nowymi Kolniami mi�dzy drog� nr.457 a wa�em przeciwpowodziowym .Staw znany jest w�dkarzom kt�rzy cz�sto odwiedzaj� to �owisko.Staw ten odwiedza te� du�o wczasowicz�w w okresie letnim,w upalne dni,kt�rzy wygrzewaj� si� w s�oncu i korzystaj� z kompieli .Na �...

Szachta 641

Szachta 641more_vert

Niewielki zbiornik o powierzchni oko�o 1,13 ha, a presja w�dkarska - ogromna! Zbiornik po by�ej cegielni. Dno oko�o 10m w d� (najlepiej w�dkowa� blisko brzegu). Najlepiej nastawi� si� na bia�� ryb� (karp, kara�). Mo�na tam wy�owi� naprawd� du�e sztuki karpia i lina. Du�o bardzo pi�knych miejsc na ...

Zalewisko pog�rnicze Po�omia

Zalewisko pog�rnicze Po�omiamore_vert

Zalewisko pog�rnicze w Po�omi - zbiornik wodny powsta�y w wyniku osiadania terenu na skutek podziemnej eksploatacji z�� w�gla kamiennego kopalni Jas-Mos (d. Jastrz�bie). Utworzona w dolinie Szotk�wki szeroka niecka zapadliskowa sukcesywnie zape�nia si� wod�. Na przestrzeni lat powierzchnia zbiornik...

J.Ch�opskie �ochowice (Lubuskie)

J.Ch�opskie �ochowice (Lubuskie)more_vert

Nad jeziorko doje�d�amy jad�c od strony Ronda w Kro�nie Odrza�skim a� do jeziora w �ochowicach,potem przy k�pielisku skr�camy w lewo do wioski i jedziemy pod g�r� w pewnym momencie mamy skr�t w prawo do lasu,potem ju� ca�y czas prosto a� dojedziemy do jeziorka :) Jest to niewielkie jeziorko ko�o wsi...

J.Moczyd�o Osiecznica(Lubuskie)

J.Moczyd�o Osiecznica(Lubuskie)more_vert

Do jezioro doje�d�amy drog� krajow� nr 29.Jad�c ca�y czas prosto przeje�d�amy Osiecznic� i jaki� kilometr dalej skr�camy w trzeci zakr�t w prawo po czym dojedziemy na parking przy jeziorze :)Jest to niewielkie jeziorko otoczone lasem po�o�one nie daleko wsi Osiecznica.Kilka lat temu podczas srogiej...

Staw Miejski

Staw Miejskimore_vert

Ma�y staw w miejscowo�ci Zi�bice o du�ej presji w�dkarskiej. Zarybiane g��wnie bia�orybem z du�ym naciskiem na ryby karpiowate. Zbiornik p�ytki o maksymalnej g��boko�ci nie przekraczaj�cej 2 metr�w. Staw ma kszta�t elipsy i r�wn� lini� brzegow�. Najcz�ciej stosowane metody to zwyk�a sp��wik�wka z k...

Jezioro G��boczek z pomost�w

Jezioro G��boczek z pomost�wmore_vert

Jezioro o powierzchni ok 10ha. �rednia g��boko�� to 3,5m. Dost�p do wody do�� utrudniony, ale mo�na �owi� z kilku pomost�w. Brzegi poro�ni�te trzcin� , natomiast ro�linno�� wodna to rdestnice i gr��ele szczeg�lnie p�nocno zachodnia cz�� jeziora. G��wn� cz�� rybostanu zajmuje ukleja i leszcz, w...

Jezioro Rudzianek ko�o Gostycyna

Jezioro Rudzianek ko�o Gostycynamore_vert

Jezioro Rudzianek ma powierzchni� 3,38 ha,jest to bardzo p�ytka woda.Od strony p�nocnej g� dochodzi do 1,5-2 m,po za tym g��boko�� waha si� w okolicy metra.Praktycznie ca�e jeziorko jest mocno zaro�ni�te,z bardzo mulistym dnem.Dooko�a jeziora jest grz�zawisko,kt�re utrudnia dost�p z brzegu.Dla w�as...

�owisko w�dkarskie Ustro�

�owisko w�dkarskie Ustro�more_vert

�owisko w�dkarskie znajduje si� w Ustroniu-Nierodzimiu przy trasie Skocz�w - Ustro�.�owisko jest naturalnym zbiornikiem wodnym o powierzchni 4,65ha i zmiennej g��boko�ci od 2 do 18m z ciekawie ukszta�towanym dnem.Dzi�ki wodzie utrzymanej w najwy�szej klasie czysto�ci mo�na u nas s...

wr��reply