menu

�owiska

Kara�

wr��reply

Stawy rybne �owisko Szcz�sne

Stawy rybne �owisko Szcz�snemore_vert

�owisko komercyjne znajduj�ce si� na obrze�ach Grodziska Mazowieckiego sk�adaj�ce si� z 4 staw�w o ��cznej powierzchni lustra wody 4.5 ha. Na najwi�kszym stawie karp �rednio 6 kg, rekord 2021 r. 22,5 kg du�y amur, szczupak, lin, sum, kara� , p�o�.Na stawach mniejszych karp(�rednio 2 kg, kara�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko no kill wilczyce

�owisko no kill wilczycemore_vert

�owisko no kill ilczyce jest to staw komercyjny znajduj�cy si� 15 km od centrum wroc�awia, dominuj�cy gatunek to karp i jesiotr. �owisko nie jest wcale takie �atwe jak si� mo�e wydawa�, czasami trzeba si� natrudzi� �eby cokolwiek z�apa�. �rednia g��boko�� �owiska to 3m, w najg��bszym punkcie ma oko�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko na stawach

�owisko na stawachmore_vert

Je�li cenisz sobie cisz� i spok�j, lubisz natur�, �piew ptak�w, rechot �ab i wody obfite w ryby, to jest to �owisko idealne.�owisko niewielkie, klimatyczne, kameralne. Czyste. Z dala od drogi i ha�asu.52� 37" 44.36" N 15� 55" 37.2" EWoj. Wielkopolskie, gm. Mi�dzych�d...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko w Zielonkach

�owisko w Zielonkachmore_vert

�owisko w Zielonkach to 2 zbiorniki wodne o powierzchni 1 Ha i 2 Ha. Umiejscowione na terenie nieistniej�cej ju� cegielni. G��boko�� zbiornik�w si�ga do 6 metr�w. Na terenie �owiska od lat nie funkcjonowa� po��w ryb dlatego wyst�puje tu du�e zarybienie i zr�nicowanie w wielko�ci ryb.Ryby...

Jezioro Tuczno

Jezioro Tucznomore_vert

Witam wszystkich w�dkarzy, kt�rzy chc� dowiedzie� si� czego� o Jeziorze Tuczno w gminie Pobiedziska.�owisko:Jezioro Tuczno nale�y do ko�a PZW nr 70 �o�yska w Poznaniu. Charakterystyka morfometryczna jeziora nie jest mi znana. Nie wiem jak du�e i jak g��bokie jest jezioro.(Szacuj�, �e ...

Staw w Kicinie

Staw w Kiciniemore_vert

Serdecznie witam w�dkarzy, kt�rzy chcieli dowiedzie� si� czego� o stawie w Kicinie.�owisko w Kicinie:Dok�adna g��boko�� �owiska nie jest mi znana, bo nigdy nie sondowa�em tego zbiornika. R�ni ludzie szacuj�, �e miejscami pojawiaj� si� zag��bienia do 1.8 metra.Dno �owiska jest usi...

Jezioro D�wierzno

Jezioro D�wierznomore_vert

Kolejne w jezior po�o�one w kilku kilometrowej odleg�o�ci od Che�m�y, kt�rego opiekunem jest Ko�o Miejskie. Jezioro o powierzchni 10,4 h i g��boko�ci 10 m.Obfituje w takie gatunki ryb jak kara�, p�o�, lin, leszcz, a z ryb drapie�nych mo�na z�owi� okonia czy pi�knego szczupaka.Jezioro prz...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Stary M�yn

�owisko Stary M�ynmore_vert

Cennik �owisko Stary M�ynWej�cie na teren �owiska jest mo�liwe po wcze�niejszym kontakcie tel. 577 931 247 Zabierania si� zabierania z�apanej ryby „no Kill” (od czerwca obowi�zywa� b�dzie tylko w du�ym stawie)W cenie mo�liwo�� rozstawienia namiotu, rozpalenia grilla, ogniska...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw Cieplewo

Staw Cieplewomore_vert

Staw o powierzchni ok. 2.3 ha znajduj�cy si� w miejscowo�ci Cieplewo ko�o Pruszcza Gda�skiego w pobli�u drogi krajowej nr 91.Z mapy batymetrycznej dost�pnej na: http://www.fishscan.pl/2019/04/04/staw-cieplewo/ wynika, �e jest to do�� p�ytki zbiornik, ale ciekawy i mog�cy by� dobrym siedliskie...

Zbiornik retencyjny Ogrodowa

Zbiornik retencyjny Ogrodowamore_vert

Zbiornik retencyjny o powierzchni 0.30 ha (zlewnia Potoku Strzy�a) znajduj�cy si� w Gda�sku w dzielnicy Wrzeszcz. Miejsce jest dosy� kameralne i w miar� ciche, cho� z jednej strony w s�siedztwie dosy� du�ej ul. Potokowej a z drugiej trasy PKMki (Pomorska Kolej Metropolitarna). Bardzo dobry dojazd...

Jezioro Ma�e �ni�skie - Czy nadal tak rybne jak kiedy�?

Jezioro Ma�e �ni�skie - Czy nadal tak rybne jak kiedy�?more_vert

Witam. Chcia�bym wam przedstawi� moje �owisko na kt�rym sp�dza�em i sp�dzam najwi�cej czasu. Jest To Jezioro �ni�skie ma�e.-Powierzchnia 116,0-135,1 ha-max d�ugo�� 2 km-max szeroko�� 1 km-G��boko�� -�rednia 2,3 m -maksymalna 5,3 mJezioro jest bardzo...

Spinningowanie na J.Owieczki

Spinningowanie na J.Owieczkimore_vert

Witam, pochodz� z wielkopolski. Cz�stym zbiornikiem na jakim bywam jest jezioro Owieczki. Woda bogata w drapie�niki (szczupak, oko�). Poluj� g��wnie na okonia poniewa� lubi� zabaw� z tym drapie�nikiem. Je�li kto� chce si� tam wybra� to bardzo polecam za�o�y� malutkie paproszki a je�li chcemy poba...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko W�dkarskie DzikiKarp

�owisko W�dkarskie DzikiKarpmore_vert

Adres: ul. Osikowa 5, 87-103 Ma�a Nieszawka�owisko W�dkarskie DzikiKarp sk�ada si� z trzech staw�w o ��cznej powierzchni oko�o 1ha. Akwen powsta� w latach 80 XX wieku. W stawach dost�pnych dla klient�w, p�ywaj� nast�puj�ce gatunki ryb: karp, kara�, amur, lin, ja�, p�o�, oko�, szczupak, je...

Rz�d�wka 626

Rz�d�wka 626more_vert

Polecane �owisko...

Jezioro Salno

Jezioro Salnomore_vert

Jest to �owisko chimerne g��bokie a zarazem skryte , tak zwana loteria trafisz na �erowanie ryb w danym miejscu na�owisz a jak nie to bez ryby do domu .Ja osobi�cie przesiedzia�em tam nie jedn� nock� , kiedy� za czas�w lucenta tam morze i by�y karpie ale teraz to tylko o nich wspomnienie .

Glinianka Rudniki - Zawiercie

Glinianka Rudniki - Zawierciemore_vert

Glinianka Rudniki - Zawiercie - 1,2 ha Ma�y zbiornik po wyrobisku. Dominuj�ce gatunki ryb to takie jak : karp, kara�, p�o�, lin, leszcz, szczupak.Pocz�tek zbiornika przy parkingu jest g��bszy, natomiast w g��b robi si� coraz p�ytszy. idealny zbiornik na zabaw� sp�awikow� z p�ociami.W�dku...

Tzw. jezioro Trzecie

Tzw. jezioro Trzeciemore_vert

Silnie ju� teraz zaro�ni�te �owisko, kto jednak ceni cisz� mo�e pocieszy� si� widokiem or�a bielika, kt�ry nie daleko gniazduje. Ci�ko jest dojecha�, bo droga od miejscowo�ci Strzaliny biegnie przez las i nie ma mowy o drogowskazach....

Jezioro Czerwone

Jezioro Czerwonemore_vert

Pi�kne Jezioro po�rodku lasu. Niestety te jezioro nie ma nazwy jednak mieszka�cy nazywaj� te je Czerwonym gdy� dawniej mia�o czerwone zabarwienie poniewa� na dnie le�y zatopiony czo�g z okresu II wojny �wiatowej i to prawdopodobnie on zabarwi� t� wod�. Na �owisku mo�na spotka� najcz�ciej p�ocie,...

Spokojne miejsce :)

Spokojne miejsce :)more_vert

�wirownia w Owi�skach jest to bardzo obfity w r�ne gatunki ryb staw na kt�ry trzeba mie� zezwolenie ( 300 z�oty ca�y rok normalny 150 ulgowy) , ale op�aca si� wykupi�.Pierwsze co nas najbardziej przekonuje jest to , �e s� tam pi�kne ryby zaczynaj�c od tych ma�ym ko�cz�c na tym po 15 kilo jak nie...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw w miejscowo�ci Szczodre tzw. Polarowski

Staw w miejscowo�ci Szczodre tzw. Polarowskimore_vert

�owisko o sporych rozmiarach lecz niedu�ej g��boko�ci w najg��bszych miejscach nie przekracza 2m. Mo�na tu z�owi� leszczyki, kr�piki, p�oteczki i karpiki- Te ryby �owi si� najcz�ciej. Trafiaj� si� r�wnie� karasie, liny, sandacze, szczupaczki. Dno �owiska jest muliste i zawiera sporo li�ci(zw�asz...

wr��reply