menu

�owiska

Okr�g PZW Tarnobrzeg

wr��reply

Zbiornik Wilcza Wola

Zbiornik Wilcza Wolamore_vert

Zbiornik dla ka�dego w�dkarza. Charakteryzuje si� zr�nicowan� lini� brzegow�, mo�na zasadzi� si� "na rzece" w samotno�ci korzystaj�c z urok�w otoczenia i ciszy lub "na zalewie". Nie m�wi�c o p�ywaniu i �owieniu z ��dki. Bardzo charakterystycznym miejscem wtajemniczonych/do�wiadczonych w�dkarzy n...

Zbiornik wodny Szymanowice

Zbiornik wodny Szymanowicemore_vert

Jest zbiornikiem bardzo m�odym, o powierzchni 51 ha i g��boko�ci do 4 metr�w. Po nape�nieniu wodami rzeki Koprzywianki w roku 2003, zostaje wydzier�awiony Polskiemu Zwi�zkowi W�dkarskiemu. Od wrze�nia 2004 systematycznie zarybiany, aby w maju 2005 by� udost�pnionym do w�dkowania.Malowniczo p...

Zbiornik Tenczynopol

Zbiornik Tenczynopolmore_vert

Wyrobisko pocegielniane o bardzo zr�nicowanym ukszta�towaniu dna, g��boko�� w niekt�rych miejscach si�ga nawet 14-stu metr�w. Zalane wyp�ycenia mo�na zlokalizowa� po wystaj�cych ponad wod� krzakach i drzewach. Gwa�towne za�amania gruntu i pionowe �ciany niewidoczne w wodzie powoduj�, �e zbiornik...

Rzeka Koprzywianka

Rzeka Koprzywiankamore_vert

W zwi�zku z zarybianiem pstr�giem potokowym oraz lipieniem uznawana jako kraina tych dw�ch gatunk�w ryb. Na odcinku b�d�cego pod opiek� Ko�a nr 27 w Klimontowie, we wsi Rybnica jej bieg zak��ca pr�g wodny, a na wysoko�ci wsi Szymanowice dwie tamy wybudowane na potrzeby zalewu Szymanowice....

wr��reply